Pravilnik o uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta

31.08.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta

Ovim pravilnikom uređuju se minimalni tehnički uvjeti za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta na javnim putevima.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 86, 31.8.2020.

 

Na osnovu člana 29a. stav 5. Zakona o javnim putevima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 89/13 i 83/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZGRADNJU I UPOTREBU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se minimalni tehnički uvjeti za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta na javnim putevima.

Član 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) autobusko stajalište je dio površine puta namijenjen za zaustavljanje autobusa radi ulaska i izlaska putnika, koje je obilježeno saobraćajnim znakom,

2) upravljač puta je javno preduzeće, koncesionar, dru- go pravno lice, nadležni organ jedinice lokalne samouprave, koji je u skladu sa zakonom nadležan za upravljanje putem.

Član 3.
(1) Autobuska stajališta dijele se na:

1) autobuska stajališta na kolovozu,

2) autobuska stajališta pored kolovoza.

(2) Autobuska stajališta na kolovozu koriste se ako usljed ograničenog prostora autobusko stajalište može biti posta- vljeno jedino na kolovoz.

(3) Autobuska stajališta pored kolovoza dijele se na dvije vrste:

1) autobuska stajališta koja nisu fizički odvojena od kolovoza (Prilog 1),

2) autobuska stajališta koja su fizički odvojena od kolovoza izdignutim ostrvom (Prilog 2).

Član 4.

(1) Lokacija autobuskih stajališta određuje se u skladu sa potrebama javnog prijevoza putnika.

(2) Postupak za utvrđivanje lokacije autobuskog stajališta na magistralnim i regionalnim putevima pokreće se pod- nošenjem zahtjeva za dobivanje saglasnosti upravljaču puta.

(3) Jedinice lokalne samouprave, u skladu sa nadležnostima, dužne su da donesu propise kojima se utvrđuju uvjeti, procedura i lokacija za izgradnju autobuskih stajališta na lo- kalnim putevima i ulicama u naselju.

(4) Uz zahtjev iz stava 2. ovog člana dostavlja se analiza:

1) prijevoznih potreba putnika,

2) linije javnog prijevoza u cjelini, te postojećeg raspore- da autobuskih stajališta,

3) tehničkih elemenata puta,

4) prosječnog godišnjeg dnevnog saobraćaja (PGDS),

5) nivoa sigurnosti saobraćaja (osnovni pokazatelj sigur- nosti saobraćaja je broj saobraćajnih nezgoda sa posljedica- ma po lica na predloženoj lokaciji u posljednjih pet godina),

6) odstupanja od postojećeg nivoa usluge na putnom pravcu ako se izgradi novo autobusko stajalište,

7) način rješavanja pristupa korisnika do stajališta.

(5) Zahtjev iz stava 2. ovog člana podnosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se gradi auto- busko stajalište (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva).

(6) Nakon što upravljač puta, na osnovu dostavljene analize, utvrdi da postoji opravdanost izgradnje autobuskog stajališta, izdaje podnosiocu zahtjeva smjernice za izradu tehničke dokumentacije.

(7) Tehničku dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa ovim pravilnikom i propisima kojima se regulira oblast javnih puteva i sigurnosti saobraćaja na putevima.

(8) Podnosilac zahtjeva dužan je upravljaču puta dosta- viti tehničku dokumentaciju na osnovu koje upravljač puta izdaje konačnu saglasnost za izgradnju stajališta.

(9) Na autoputu i brzom putu nije dozvoljena izgradnja autobuskih stajališta.

(10) Nije dozvoljena izgradnja autobuskih stajališta na zelenim ostrvima benzinskih stanica.

Član 5.

(1) Ako se u postupku iz člana 4. ovog pravilnika utvrdi opravdanost izgradnje, odnosno smještanja autobuskog sta- jališta na traženoj lokaciji, upravljač puta prilikom izgradnje ili rekonstrukcije javnog puta utvrđuje lokaciju autobuskog

stajališta u okviru tehničke dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju javnog puta.

(2) Troškove izrade tehničke dokumentacije, održava- nja i izgradnje autobuskih stajališta snosi jedinica lokalne samouprave na čijem području se gradi autobusko stajalište ili drugi investitor, uz prethodno pribavljenu saglasnost jedi- nice lokalne samouprave i upravljača puta.

Član 6.

(1) Autobuska stajališta projektiraju se za svaki saobra- ćajni smjer.

(2) Izgradnja autobuskih stajališta nije dozvoljena na ne- dovoljno preglednim dionicama javnog puta.

(3) Izgradnja autobuskih stajališta nije dozvoljena u ne- posrednoj blizini tunela i mostova.

(4) Izgradnja autobuskih stajališta nije dozvoljena na kri- vinama ili prije krivina čiji je radijus manji od 300 metara.

(5) Na javnom putu za saobraćaj vozila u oba smjera au- tobuska stajališta postavljaju se u paru, na način da se, gleda- jući u smjeru vožnje, prvo nailazi na stajalište sa lijeve strane javnog puta (Prilog 3).

(6) Na javnim putevima sa dvije kolovozne trake autobu- ska stajališta za suprotne smjerove postavljaju se odvojeno duž puta na minimalnoj udaljenosti od 50 metara od krajnjih tačaka autobuskog stajališta (Prilog 4).

(7) Nije dozvoljena izgradnja autobuskih stajališta jedno nasuprot drugog u različitim smjerovima.

(8) Minimalna udaljenost između lokacija autobuskih stajališta na javnom putu van naselja iznosi 500 metara.

Član 7.

(1) Autobusko stajalište u zoni raskrsnice, po pravilu, mora biti izgrađeno poslije raskrsnice na udaljenosti od najmanje 20 metara od raskrsnice u smjeru vožnje.

(2) Nije dozvoljena izgradnja autobuskog stajališta prije raskrsnice.

Član 8.

Dužina preglednosti na dijelu javnog puta na kojoj se gradi, odnosno smješta autobusko stajalište mora biti najma- nje 1,5 dužine zaustavnog puta vozila (Prilog 5).

Član 9.

Na dijelu javnog puta na kojem se gradi, odnosno smje- šta autobusko stajalište, u ovisnosti o saobraćajno-tehničkim karakteristikama javnog puta i karakteristikama saobraćaja, brzina kretanja vozila može se ograničiti postavljanjem odgovarajuće saobraćajne signalizacije.

Član 10.

(1) Minimalne dimenzije autobuskog stajališta, dužina i širina izdignute površine za kretanje pješaka, te dimenzije slobodnog profila stajališta i drugih elemenata stajališta prika- zane su u Prilogu 6. ovog pravilnika.

(2) Odvodnja površinskih i podzemnih voda sa autobuskog stajališta na javnom putu mora biti riješena na način da se ne naruši postojeći sistem odvodnje na javnom putu.

(3) Kolovozna konstrukcija autobuskog stajališta mora imati minimalno istu nosivost kao i kolovozna konstrukcija dionice javnog puta na kojoj se gradi, odnosno smješta auto- busko stajalište.

(4) Autobusko stajalište obilježava se vertikalnom i horizontalnom saobraćajnom signalizacijom u skladu sa pro- pisima.

Član 11.

(1) Na površini predviđenoj za kretanje pješaka postavlja se obavijest sa nazivom stajališta, a može se postaviti i izvod iz voznog reda autobuskih linija.

(2) Na površini predviđenoj za kretanje pješaka mora se postaviti korpa za odlaganje otpada.

(3) Autobusko stajalište mora biti opremljeno sa natkri- venim prostorom za putnike, odnosno nadstrešnicom.

(4) Ako na javnom putu nije izgrađena javna rasvjeta, osvjetljenje autobuskog stajališta može se osigurati na neki drugi način (solarni paneli, reflektori i dr.).

(5) Troškove nabavke, postavljanja i održavanja obavije- sti, osvjetljenja, korpe za otpatke i nadstrešnice, zajedno sa pratećim sadržajem iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana, snosi pod- nosilac zahtjeva.

Član 12.

(1) Pješački prelazi preko kolovoza mogu biti označeni samo prije ulaska u autobusko stajalište ako se autobusko stajalište nalazi izvan kolovoza, odnosno ako je direktno po- stavljeno pored kolovoza ili prije autobuskog stajališta ako se nalazi na kolovozu.

(2) Pješački prijelaz iz stava 1. ovog člana ako postoje autobuska stajališta za suprotne smjerove postavlja se u zoni od minimalno 50 metara između dva stajališta (Prilog 7).

(3) Ako postoji samo jedno autobusko stajalište, pješački prijelaz se označava prije ulaska u autobusko stajalište na minimalnoj udaljenosti od 50 metara od početne tačke auto- buskog stajališta u smjeru vožnje (Prilog 8).

(4) Površina za zadržavanje putnika na autobuskom stajalištu mora biti povezana sa postojećom javnom površinom za kretanje pješaka.

(5) Površina za zadržavanje putnika na autobuskom stajalištu mora biti povezana sa pješačkim prijelazom.

(6) Kada je to neophodno, s ciljem sigurnog odvijanja saobraćaja, potrebno je predvidjeti dodatnu zaštitu pješaka u zoni autobuskog stajališta (ograničenje brzine, pješačka ograda za usmjeravanje pješaka i dr.).

Član 13.

(1) Nadležni organ jedinice lokalne samouprave i upravljač puta dužni su putem sporazuma definirati način za- jedničke analize potreba i sigurnosti postojećih autobuskih stajališta i način izmještanja ili uklanjanja autobuskih sta jališta.

(2) Na dionici javnog puta na kojoj je uklonjeno autobusko stajalište upravljač puta uspostavlja novi način odvijanja saobraćaja provođenjem svih neophodnih mjera u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 14.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave i upravljač puta dužni su da postojeća autobuska stajališta izgrađena na magistralnim i regionalnim putevima prvog i drugog reda usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 15.
Prilozi od 1. do 8. sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.03/345-1232/20

17. augusta 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, Đorđe Popović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.