Pravilnik o sadržaju akta o procjeni rizika u rudarstvu

07.09.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o sadržaju akta o procjeni rizika u rudarstvu

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj akta o procjeni rizika u rudarstvu, od nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti ili bolesti u vezi sa radom na radnom mjestu i u radnoj sredini, kao i način i mjere za njihovo otklanjanje.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 88, 07.09.2020.

 

Na osnovu člana 54. stav 4. Zakona o rudarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 62/18) i člana 76. stav 2. Za- kona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj115/18), ministar energetike i rudarstva donosi

PRAVILNIK
O SADRŽAJU AKTA O PROCJENI RIZIKA U RUDARSTVU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj akta o procjeni rizika u rudarstvu, od nastanka povreda na radu, profesionalnih bolesti ili bolesti u vezi sa radom na radnom mjestu i u radnoj sredini, kao i način i mjere za njihovo otklanjanje.

Član 2.

(1) Procjena rizika u rudarstvu zasniva se na sistemat- skom evidentiranju i procjenjivanju svih štetnih faktora u  procesu rada, mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini koji mogu da prouzrokuju povredu na radu, profesionalno oboljenje ili bolest u vezi sa radom.

(2) Aktom o procjeni rizika iz stava 1. ovog člana sagledaju se: organizacija rada, radni procesi, zahtjevi rada, sredstva za rad, sirovine i materijali koji se koriste u tehnološkom radnom procesu, sredstva i oprema za osobnu zaštitu, kao i drugi elementi koji mogu da izazovu rizik od povrede na radu, profesionalna oboljenja ili bolesti u vezi sa radom na radnom mjestu i način i mjere za njihovo otklanjanje.

Član 3.

(1) Izradu akta o procjeni rizika u rudarstvu vrši pravno lice koje posjeduje licencu izdatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast rudarstva.

(2) U izradi akta o procjeni rizika učestvuju lica od- govarajućih struka, sa položenim stručnim ispitom u oblasti rudarstva, o čijem se prisustvu na licu mjesta sačinjava zapisnik, koji pod krivičnom i materijalnom odgovornosti potpisuju lica koja su prisustvovala procjeni rizika i ovla- šćeno lice u pravnom licu za koje se izrađuje akt o procjeni rizika.

Član 4.
Akt o procjeni rizika u rudarstvu sadrži:

1) plan provođenja procjene rizika,

2) opće podatke o pravnom licu koje je zatražilo izradu akta o procjeni rizika u rudarstvu,

3) opis tehnološkog i radnog procesa,

4) snimanje organizacije rada,

5) prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini,

6) procjenjivanje rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti,

7) plan mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika,

8) zaključak.

Član 5.

Plan provođenja procjene rizika iz člana 4. tačka 1) ovog pravilnika sadrži:

1) pravni osnov za procjenu rizika,

2) osnovne podatke o pravnom licu koje vrši procjenu rizika sa spiskom fizičkih lica kojima je povjereno vršenje procjene rizika,

3) metode za vršenje procjene rizika,

4) faze i rokove za procjenu rizika,

5) način prikupljanja dokumentacije potrebne za procje- nu rizika,

6) način informiranja procjenjivača rizika,

7) koordinaciju između procjenjivača rizika i pravnog lica koje je zatražilo izradu akta o procjeni rizika,

8) način prikupljanja informacija za procjenu rizika od zaposlenih,

9) konsultacije sa predstavnicima zaposlenih i informi- ranje predstavnika zaposlenih o rezultatima procjene rizika i preduzetim mjerama.

Član 6.

Plan provođenja procjene rizika iz člana 5. ovog pravil- nika potpisuju lice koje ga je sačinilo i direktor pravnog lica koje vrši procjenu rizika u rudarstvu.

Član 7.

Opći podaci o pravnom licu koje je zatražilo izradu akta o procjeni rizika u rudarstvu iz člana 4. tačka 2) ovog pra- vilnika su:

2) JIB,

3) djelatnost pravnog lica,

4) licenca za obavljanje poslova u oblasti rudarstva,

5) podaci o licima koja su zaposlena u pravnom licu, a učestvuju u procjeni rizika,

6) podaci o licima koja vrše procjenu rizika.

Član 8.

Opis tehnološkog i radnog procesa iz člana 4. tačka 3) ovog pravilnika sadrži:

1) opis radnog procesa,

2) opis sredstava za rad koja se koriste u radnom procesu,

3) objekte koji se koriste kao radni i pomoćni prostor, uključujući i objekte koji se koriste,

4) opremu za rad,

5) konstrukcije i objekte za kolektivnu zaštitu i zdra- vlje na radu (zaštita na prijelazima, prolazima i prilazima, zakloni od seizmičkih i zračnih efekata miniranja i razlije- tanja odminiranih komada materijala, zakloni od toplotnih i drugih zračenja, zaštita od udesa električne struje, opća ventilacija i klimatizacija), opis njihove namjene i načina korištenja,

6) pomoćne konstrukcije i objekte, kao i konstrukcije i objekte koji se privremeno koriste za rad i kretanje zaposle- nih (skela, radna platforma, jamska podgrada, konstrukcija za sprečavanje odrona zemlje pri izvođenju rudarskih radova ispod površine zemlje),

7) opis sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu, 8) sirovine i materijale koji se koriste.

Član 9.

Snimanje organizacije rada iz člana 4. tačka 4) ovog pra- vilnika sadrži:

1) broj zaposlenih radnika zaposlenih po osnovu ugovo- ra o radu u pravnom licu za koje se izrađuje akt o procjeni rizika, sa podacima o starosnoj i polnoj strukturi zaposlenih, podacima o broju invalidnih lica,

2) unutrašnju organizaciju pravnog lica za koje se izra- đuje akt o procjeni rizika (naziv radnog mjesta, opis poslova radnog mjesta i uvjete za obavljanje navedenih poslova),

3) provjeru propisane, odnosno utvrđene organizacije rada i stvarnog stanja kod pravnog lica za koje se izrađuje akt o procjeni rizika.

Član 10.

(1) Prepoznavanje i utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnom mjestu i u radnoj sredini iz člana 4. tačka 5) ovog pravilnika vrši se na osnovu podataka koji se prikupljaju iz dokumentacije kojom raspolaže pravno lice za koje se izra- đuje akt o procjeni rizika, posmatranjem i praćenjem procesa rada na radnom mjestu, pribavljanjem potrebnih informacija od zaposlenih i informacija iz drugih izvora i razvrstavanjem u vrste prikupljenih podataka, odnosno mogućih opasnosti i štetnosti na koje ti podaci ukazuju.

(2) Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana čine:

1) važeći stručni nalazi o izvršenim periodičnim pregle- dima i ispitivanjima sredstava rada, uređaja i opreme i sred- stava osobne zaštite,

2) posljednji stručni nalazi o ispitivanjima uvjeta radne sredine,

3) izvještaji po prethodnim i periodičnim ljekarskim pre- gledima zaposlenih,

4) podaci o povredama na radu, profesionalnim bolesti- ma i oboljenjima u vezi sa radom,

5) podaci o sredstvima i opremi za osobnu zaštitu na radu,

1) naziv i sjedište (adresa) pravnog lica,

6) inspekcijski nalazi o izvršenom nadzoru, 

7) uputstva za siguran rad,

8) propisana dokumentacija za upotrebu, održavanje, od- nosno pakiranje, transport, korištenje, skladištenje, uništava- nje sirovina i materijala.

Član 11.

Opasnosti u rudarstvu grupiraju se u:

1) mehaničke, koje se pojavljuju korištenjem opreme za rad, kao što su:

1. nedovoljna sigurnost zbog rotirajućih ili pokretnih dijelova,

2. slobodno kretanje dijelova ili materijala koji mogu na- nijeti povredu zaposlenima,

3. unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila i pomjeranja određene opreme za rad,

4. korištenje opasnih sredstava za rad, koja mogu pro- izvesti eksplozije ili požar,

5. nemogućnost ili ograničenost pravovremenog ukla- njanja sa mjesta rada, izloženost zatvaranju, mehaničkom udaru, poklapanju,

6. drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori opasnosti;

2) opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa karakteristikama radnog mjesta, kao što su:

1. opasne površine (podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima zaposleni dolazi u dodir, a koje imaju oštre ivice – rubove, šiljke, grube površine, izbočene dijelove i sl.),

2. opasnost od nastanka poplave, otrovnih plinova, eksplozivnih plinova ili prašine,

3. rad na visini ili u dubini, u smislu propisa o sigurnosti i zdravlja na radu,

4. rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru (između dva ili više fiksiranih dijelova, između pokretnih dijelova ili vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedo- voljno osvijetljen ili provjetravan i sl.),

5. mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine),

6. fizička nestabilnost radnog mjesta,

7. moguće posljedice ili smetnje usljed obavezne upotre- be sredstava ili opreme za osobnu zaštitu na radu,

8. uticaji usljed obavljanja procesa rada korištenjem ne- odgovarajućih ili neprilagođenih metoda rada,

9. druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa ka- rakteristikama radnog mjesta i načinom rada (korištenjem sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu koja opterećuje zaposlenog i sl.);

3) opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa korištenjem električne energije, kao što su:

1. opasnost od direktnog dodira sa dijelovima električne instalacije i opreme pod naponom,

2. opasnosti od indirektnog dodira,

3. opasnost od toplotnog djejstva koje razvijaju elek- trična oprema i instalacije (pregrijavanje, požar, eksplozija, električni luk ili varničenje i sl.),

4. opasnosti usljed udara groma i posljedica atmosfer- skog praženja,

5. opasnosti od štetnog uticaja elektrostatičkog naelek- trisanja,

6. druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa kori- štenjem električne energije.

Član 12.

Štetnosti u rudarstvu grupiraju se u:

1) štetnosti koje nastaju ili se pojavljuju u procesu rada, kao što su:

1. hemijske štetnosti (udisanje, gušenje, unošenje u organizam, prodor u tijelo kroz kožu, opekotine, trovanje i sl.),

2. fizičke štetnosti (buka i vibracija, opasnosti detonacije i zračnih udara),

3. biološke štetnosti (infekcije, izlaganje mikroorgani- zmima i alergenima),

4. štetni uticaji mikroklime (visoka temperatura, niska temperatura, vlažnost zraka, brzina strujanja zraka),

5. neodgovarajuća – nedovoljna osvijetljenost,

6. štetni uticaji zračenja (toplotnog, jonizirajućeg ili ne- jonizirajućeg, laserskog, ultrazvučnog),

7. štetni klimatski uticaji (rad na otvorenom),

8. štetnosti koje nastaju korištenjem opasnih materija u proizvodnji, transportu, pakiranju, skladištenju ili uništava- nju,

9. druge štetnosti koje se pojavljuju u radnom procesu, a koje mogu da budu uzrok povrede na radu zaposlenog, pro- fesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom;

2) štetnosti koje proističu iz psihičkih i psihofizioloških napora koji se uzročno vezuju za radno mjesto i poslove koje zaposleni obavlja, kao što su:

1. napori ili tjelesna naprezanja (ručno prenošenje tereta, rad sa vibrirajućim alatom ili mašinama, guranje ili vučenje tereta, razne dugotrajne povećane tjelesne aktivnosti i sl.,

2. nefiziološki položaj tijela (dugotrajno stajanje, sjede- nje, čučanje, klečanje i sl.),

3. napori pri obavljanju određenih poslova koji prouzro- kuju psihološka opterećenja (stres, monotonija i sl.),

4. odgovornost u primanju i prenošenju informacija, ko- rištenje odgovarajućeg znanja i sposobnosti, odgovornost u pravilima ponašanja, odgovornost za brze izmjene radnih procedura, intenzitet u radu, prostorna uvjetovanost radnog mjesta, konfliktne situacije, rad sa strankama i novcem, ne- dovoljna motivacija za rad, odgovornost u rukovođenju i sl.,

5. štetnosti u vezi sa organizacijom rada, kao što su: rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad), rad u smjenama, skraćeno radno vrijeme, rad noću, pripravnost za slučaj intervencija i sl.;

3) ostale štetnosti koje se pojavljuju na radnim mjestima, kao što su:

1. štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja rade na šalterima, lica na osiguranju i slično),

2. rad u atmosferi sa visokim ili niskim pritiskom, 3. rad u blizini vode ili ispod površine vode,
4. ostale opasnosti, odnosno štetnosti.

Član 13.

(1) Procjena rizika zasniva se na analizi vjerovatnoće na- stanka i težine moguće povrede na radu, oštećenja zdravlja, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom prouzrokova- nih na radnom mjestu i u radnoj sredini.

(2) Na osnovu prikupljenih podataka i prepoznatih, od- nosno utvrđenih opasnosti i štetnosti i utvrđene osobne opa- snosti i štetnosti u radnoj sredini na svakom radnom mjestu, izborom i primjenom odgovarajućih metoda, vrši se procje- njivanje rizika – vjerovatnoće nastanka i težine povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom.

(3) Procjenjivanje rizika vrši se za svaku prepoznatu, od- nosno utvrđenu opasnost ili štetnost, upoređivanjem sa do- zvoljenim vrijednostima propisanim odgovarajućim propisi- ma iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, tehničkim propisima, standardima i preporukama.

(4) Vjerovatnoća nastanka povrede na radu, profesio- nalne bolesti i bolesti u vezi sa radom, prouzrokovanih opa- snostima i štetnostima na radnom mjestu i u radnoj sredini, procjenjuje se na osnovu prethodne analize koja uzima u ob- zir učestalost i trajanje izloženosti zaposlenih opasnostima i 

štetnostima, vjerovatnoću nastanka opasnog događaja i teh- ničke ili druge mogućnosti za njihovo izbjegavanje, odnosno ograničenje.

(5) Težina moguće povrede na radu, oštećenja zdravlja ili oboljenja zaposlenog procjenjuje se na osnovu prethodne anali- ze koja uzima u obzir predvidivu vrstu povrede (smrtna, teška, kolektivna ili lahka povreda na radu) koja se može očekivati.

(6) Ako se utvrdi da na radnom mjestu, i pored potpuno ili djelimično primijenjenih mjera u oblasti zaštite i zdravlja na radu i drugih mjera postoje opasnosti i štetnosti, koje pre- ma nalazu procjenjivača rizika mogu da izazovu povredu ili ugroze zdravlje zaposlenog, smatra se da je takvo mjesto sa povećanim rizikom, što se utvrđuje aktom o procjeni rizika.

Član 14.

(1) Na osnovu procijenjenih rizika na radnom mjestu i u rad- noj sredini, pravno lice utvrđuje način i mjere za njihovo spre- čavanje, otklanjanje ili smanjenje na najmanju moguću mjeru.

(2) Ako su procijenjeni rizici takve prirode da život i zdravlje zaposlenih nisu teže ugroženi, a za čije otklanjanje su potrebna veća investiciona ulaganja, aktom o procjeni ri- zika mogu se utvrditi mjere i rokovi za njihovo provođenje kojima se u potpunosti otklanjaju rizici ili kojima se oni sma- njuju na najmanju moguću mjeru.

(3) O provođenju mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprečavanje rizika brine se pravno lice preko službe zaštite na radu.

Član 15.

(1) Mjere za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika utvrđuju se polazeći od procijenjenog rizika, utvrđenog pri- oriteta i poštujući principe prevencije, u skladu sa propisima o zaštiti na radu, tehničkim propisima, standardima ili opće- poznatim mjerama.

(2) Mjere koje se utvrđuju za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje rizika su:

1) preventivne mjere koje se mogu koristiti za smanjenje rizika,

2) održavanje u ispravnom stanju i vršenje pregleda i ispitivanja sredstava za rad,

3) osiguravanje propisanih uvjeta za siguran i zdrav rad,

4) osposobljavanje zaposlenih za siguran i zdrav rad,

5) utvrđivanje metodologije i programa osposobljavanja radnika za siguran i zdrav rad za sva radna mjesta, a u skla- du sa specifičnostima radnog mjesta i rizicima na pojedinim radnim mjestima,

6) utvrđivanje sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu, na radnim mjestima,

7) osiguravanje sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu, njihovo održavanje i ispitivanje,

8) određivanje posebnih zdravstvenih uvjeta koje mora- ju da ispunjavaju zaposleni za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu i u radnoj sredini ili za upotrebu pojedine opreme za osobnu zaštitu na radu, a na osnovu ocjene službe medicine rada,

9) utvrđivanje rokova za periodične provjere osposob- ljenosti za siguran i zdrav rad radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom,

10) upućivanje zaposlenih na prethodne i periodične lje- karske preglede u skladu sa ocjenom službe medicine rada i relevantnim propisima,

11) osposobljavanje za pružanje i organiziranje pružanja prve pomoći u slučaju nezgode na radu i osiguranje materi- jala i opreme za pružanje prve pomoći,

12) zaustavljanje svake vrste rada koji predstavlja opa- snost za život i zdravlje radnika.

Član 16.

Po provedenom postupku pregleda o procjeni na radnom mjestu i u radnoj sredini, u skladu sa ovim pravilnikom, pravno lice donosi zaključak koji sadrži:

1) popis radnih mjesta na kojima je izvršena procjena rizika,

2) popis radnih mjesta koja su utvrđena kao radna mjesta sa povećanim rizikom,

3) planiranje aktivnosti za otklanjanje ili smanjenje rizi- ka sa prioritetima za otklanjanje rizika i rokovima za izvrše- nje planiranih aktivnosti,

4) izjavu kojom se pravno lice obavezuje da će primije- niti sve utvrđene mjere za siguran i zdrav rad na radnim mje- stima i u radnoj sredini u skladu sa aktom o procjeni rizika.

Član 17.

Procjena rizika vrši se za svaku prepoznatu, odnosno utvrđenu opasnost ili štetnost, upoređivanjem sa dozvolje- nim vrijednostima propisanim u odgovarajućim propisima u oblasti zaštite i zdravlja na radu, tehničkim standardima i preporukama.

Član 18.

(1) Provjera efikasnosti izrađenog akta o procjeni rizika vrši se u kontinuitetu i neprekidno, kroz provjeru efikasnosti provedenih mjera i procjenu uspješnosti njihovog provođe- nja, a sve sa ciljem smanjenja i otklanjanja rizika.

(2) Ako se prilikom provjere uoči neefikasnost, vrši se izmjena akta o procjeni rizika u rudarstvu.

Član 19.

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom primjenjuju se propisi iz oblasti zaštite na radu.

Član 20.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju akta o procjeni rizika u rudarstvu (“Službe-ni glasnik Republike Srpske”, broj 21/14).

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 05.07/020-2131-3/20 18. jula 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, Petar Đokić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.