Pravilnik o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja poljoprivredne proizvodnje

24.08.2020. 08:00 / Izvor: Akta.ba
Pravilnik o načinu ostvarivanja novčanih podsticaja poljoprivredne proizvodnje

Opština Foča Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi koje moraju da ispunjavaju fizička lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupak za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih podsticaja, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

 

Službeni glasnik Opštine Foča, Broj 7, 24.08.2020.godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19), člana 63. stav 1. tačka 19) Statuta Opštine Foča („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 8/17) i Odluke o usvajanju Budžeta Opštine Foča za 2020. godinu („Službeni glasnik Opštine Foča“, broj 13/19), Načelnik Opštine Foča d o n o s i

 

P R A V I L N I K

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA NOVČANIH PODSTICAJA POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE U

2020. GODINI NA PODRUČJU OPŠTINE FOČA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se: uslovi koje moraju da ispunjavaju fizička lica (u daljem tekstu: korisnik) za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupak za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze koje mora da ispuni korisnik nakon primanja novčanih podsticaja, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi imaju fizička lica (poljoprivredna gazdinstva) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u opštini Foča, koja obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Foča i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava Republike Srpske (APIF).

(2) Korisnik sredstava iz stava 1. ovog člana može ostvarivati pravo na podsticaje po više osnova.

(3) Najveći iznos po jednom osnovu može biti do 3.000,00 KM.

(4) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnici podnose zahtjeve Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštine Foča. Zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom podnose putem šaltera u Opštini Foča.

(5) Zahtjev za ostvarivanje novčanih podsticaja, kao i stručna pomoć može se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti ili u Udruženju poljoprivrednika opštine Foča.

(6) Zahtjev mora sadržavati ovjerenu izjavu o tačnosti podataka i prihvatanju odgovornosti.

 

II PODRŠKA ZA RAZVOJ POLjOPRIDE I SELA

1. Direktna podrška stočarskoj proizvodnji

Član 3.

(1) Pravo na premiju za kravlje, ovčije i kozje mlijeko imaju proizvođači mlijeka, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja mlijeko isporučuju prerađivačima mlijeka, mljekarama.

(2) Zahtjevi se podnose na osnovu spiskova prerađivača mlijeka (mljekare), koji su obavezni dostaviti urednu evidenciju.

Član 4.

Visina premije je 0,10 KM / litar, za količinu do 500 (pet stotina) litara na mjesečnom nivou, a visina premije je 0,15 KM / litar za količinu preko 500 (pet stotina) litara na mjesečnom nivou za mlijeko iznad 3,2 % mliječne masti, koje je proizvedeno i isporučeno mljekarama u 2020. godini.

Član 5.

Zahtjevi se podnose u dva navrata, 30.06.2020. godine i najkasnije do 31.12.2020. godine drugi put.

Član 6.

Uz zahtjev se obavezno prilaže ugovor o isporuci mlijeka mljekari. Količine koje se podstiču se uzimaju iz evidencije mljekara kojim raspolaže Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti i Udruženje poljoprivrednika opštine Foča.

2. Premija za minifarme (nabavka krava i priplodnih junica) i premija za uzgoj krava u sistemu krava – tele

Član 7.

(1) Pravo na podsticaj imaju proizvođači mlijeka koji su u otkupu mlijeka, kao i novoformirane farme.

(2) Pravo na podsticaj imaju lica koja bi kupovinom grla formirala farmu ili već sa brojem grla ispunjavaju uslove za farmu.

(3) Za formiranje farme minimalni broj grla je 3 (tri) krave ili 3 (tri) priplodne junice, što se dokazuje uvjerenjem o porijeklu stoke (pasoš), koji izdaje nadležna veterinarska ustanova.

(4) Korisnik mora posjedovati ugovor o otkupu mlijeka i uvjernje o otkupljenom mlijeku sa mljekarom, u kontinuitetu za prethodna 4 (četiri) mjeseca.

(5) Pravo na premiju uzgoja u sistemu krava - tele imaju korisnici podsticaja koji posjeduju najmanje 5 (pet) krava.

(6) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnici podnose zahtjeve Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Opštine Foča. Zahtjev i dokumentacija propisana ovim pravilnikom podnosi se putem šaltera u Opštini Foča.

(7) Zahtjev za ostvarivanje novčanih podsticaja, kao i stručna pomoć može se dobiti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti ili u Udruženju poljoprivrednika opštine Foča.

(8) Uz zahtjev koji korisnici podsticaja podnose, potrebno je priložiti kopije pasoša krava i teladi, koje daje veterinar.

(9) Premija za uzgoj krava u sistemu uzgoja krava - tele iznosi do 150,00 KM po grlu.

Član 8.

(1) Maksimalan iznos premije je 3.000,00 KM po korisniku za mini farme.

(2) Maksimalan iznos premije je 1.500,00 KM po korisniku za sistem krava - tele.

Član 9.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30. oktobra 2020. godine, a na osnovu ugovora o kupovini grla, pasoša i biznis plana.

3. Farme ovaca

Član 10.

(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca i koza imaju uzgajivači koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva, čije osnovno stado ima najmanje 80 (osamdeset) ovaca ili 30 (trideset) koza.

(2) Pod osnovnim stadom iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se: jedinke koje su dale potomstvo, priplodni ovnovi i jarčevi osjemenitelji.

Član 11.

Maksimalan iznos premije je 3.000,00 KM po korisniku i pripadajući iznos je maksimalno 10,00 KM / grlo.

Član 12.

(1) Zahtjevi se podnose najkasnije do 31. oktobra 2020. godine, na osnovu uvjerenja o porijeklu stoke (pasoš), koji izdaje nadležna veterinarska ustanova.

(2) Svako grlo mora biti obavezno identifikovano sa ušnom markicom i njenim brojem, koju daje veterinar.

4. Premija na proizvedenu i prodatu malinu

Član 13.

Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu malinu imaju proizvođači koji u 2020. godini ostvare proizvodnju i prodaju voća prerađivačima, na osnovu čijih spiskova se podnosi zahtjev.

Član 14.

Visina premije je 0,10 KM / kg za proizvedene i prodate maline, na osnovu ugovora sa otkupljivačem o proizvodnji i / ili otkupu voća u 2020. godini, a minimalna količina je 500 kg u 2020. godini.

Član 15.

Zahtjevi se podnose najkasnije do 30.11.2020. godine.

5. Premija za proizvodnju i uzgoj pčela

Član 16.

Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruju korisnici podsticaja koji su upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj i koji posjeduju najmanje 30 (trideset) košnica, odnosno pčelinjih društava, što dokazuju potvrdom o broju društava, koju daje Udruženje pčelara opština Foča.

Član 17.

Visina premije je 5,00 KM po jednom društvu.

Član 18.

Zahtjevi se podnose do 31.10. 2020. godine.

 

III INVESTICIJE U POLjOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Član 19.

(1) Pravo na podsticaje imaju korisnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i koji su kupili novu poljoprivrednu mehanizaciju u tekućoj godini.

(2) Poljoprivrednik mora posjedovati ili imati u zakupu najmalje dva hektara obradivog zemljišta.

Član 20.

Korisnik može ostvariti pravo na podsticaj na sredstva za kupovinu najviše jedne poljoprivredne mašine i jednog priključnog oruđa u toku godine ili dva priključna oruđa u toku godine bez poljoprivredne mašine.

Član 21.

Korisnik mora potpisati izjavu da neće otuđiti kupljenu mehanizaciju za naredne tri (3) godine.

Član 22.

Visina podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije iznosi 30 % od vrijednosti mehanizacije za komercijalna gazdinstva i 15 % za nekomercijalna gazdinstva i ne može biti veća od 3.000,00 KM.

Član 23.

(1) Zahtjevi se podnose do 31.10.2020. godine.

(2) Uz zahtjev je potrebno obavezno priložiti, pored ostale dokumentacije, i ovjerenu kopiju fiskalnih računa, uz ovjerenu kopiju fakture, kao garanciju da je mehanizacija plaćena.

 

IV INVESTICIJE U ŠTALSKE KAPACITETE ZA PROIZVODNjU MLIJEKA I MESA

Član 24.

Pravo na podsticajna sredstva imaju korisnici koji u tekućoj godini završe ulaganja za adaptaciju postojećih i izgradnju novih štalskih objekata za proizvodnju mesa i mlijeka.

Član 25.

Visina podsticajnih sredstava za dogradnju starih ili izgradnju novih štalskih objekata za proizvodnju mesa i mlijeka iznosi 30 % od vrijednosti uloženih sredstava za komercijalna gazdinstva i 15 % za nekomercijalna gazdinstva i ne može biti veća od 3.000,00 KM.

Član 26.

(1) Zahtjevi se podnose do 30.11.2020. godine.

(2) Uz zahtjev je potrebno obavezno priložiti, pored ostale dokumentacije, i ovjerenu kopiju građevinske dozvole, ovjerenu kopiju fiskalnih računa, uz ovjerenu kopiju fakture, kao garanciju da je investicija plaćena.

 

V ULAGANjA U PLASTENIČKU PROIZVODNjU

Član 27.

Pravo na podsticajna sredstva imaju korisnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i koji u tekućoj godini izvrše ulaganja u izgradnju novih plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, najmanje 100 m2 ukupne korisne površine.

Član 28.

Podsticajna sredstva za ovu namjenu iznose 30 % za komercijalna gazdinstva i 15 % za nekomercijalna gazdinstva od investiranih sredstava i ne mogu biti veća od 3.000,00 KM.

Član 29.

(1) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava podnosi se do 31. oktobra 2020. godine.

(2) Uz zahtjev je potrebno obavezno priložiti ovjerenu kopiju fiskalnih računa, kao i ovjerenu kopiju fakture, kao garanciju da je investicija plaćena.

 

VI PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH ZASADA

Član 30.

Pravo na podsticajna sredstva za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća (malina, kupina, borovnica, aronija i jagoda) imaju korisnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji su izvršili ulaganja u navedene namjene.

Član 31.

Korisnici podsticajna sredstva ostvaruju ako podižu zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća minimalne površine 0,5 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru i to:

1) za jabučasto voće, minimalno 1.000 sadnica / ha,

2) za koštičavo voće, minimalno 800 sadnica / ha,

3) za orah, minimalno 120 sadnica / ha.

Član 32.

Podsticajna sredstva korisnici ostvaruju ako podižu zasade jagodastog voća minimalne površine 0,1 ha po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru i to:

1) za malinu, minimalno 10.000 sadnica / ha,

2) za kupinu, minimalno 2.000 sadnica / ha,

3) za borovnicu, minimalno 2.000 sadnicu / ha,

4) za jagodu, minimalno 34.000 sadnica / ha.

Član 33.

Podsticajna sredstva za ovu namjenu iznose 30 % za komercijalna gazdinstva i 15 % za nekomercijalna gazdinstva od investiranih sredstava i ne mogu biti veća od 3.000,00 KM.

Član 34.

(1) Zahtjevi se podnose do 30. novembra 2020. godine.

(2) Uz zahtjev je potrebno obavezno priložiti, pored ostale dokumentacije, i ovjerenu kopiju fiskalnih računa i ovjerenu kopiju fakture, kao garanciju da je investicija plaćena, te deklaraciju o kvalitetu sadnog materijala.

Član 35.

Pravo na podsticajna sredstva korisnici mogu ostvariti u slučaju vanrednih okolnosti u iznosu do 30 % na iznos procijenjene štete, na osnovu odluke Skupštine Opštine Foča i po zapisniku komisije, koju imenuje Načelnik Opštine Foča.

 

VII PRAVO ZA PREMIJU ZA ORGANSKU BILjNU I

STOČARSKU PROIZVODNjU

Član 36.

Pravo na premiju za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju ostvaruju korisnici podsticaja za certifikovanu organsku proizvodnju i certifikovanu proizvodnju u prelaznom periodu (konverziji) za površine i grla koja su u RPG-u prijavljeni kao način korišćenja / držanja u sistemu organske proizvodnje.

Član 37.

(1) Minimalna površina je 0,3 ha biljne kulture.

(2) Certifikovano zemljište bez proizvodnje i površine pod krmnim biljem ne mogu biti predmet podsticaja.

Član 38.

Minimalan broj grla za organsku proizvodnju u stočarstvu je pet

(5) uslovnih grla.

Član 39.

(1) Premija za organsku proizvodnju u stočarskoj i biljnoj proizvodnji ostvaruje se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi Opštini Foča, uz koji se prilaže:

1) za biljnu proizvodnju – zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela o zasnovanim površinama u sistemu organske proizvodnje sa svim karakteristikama date k.č. i k.o., za biljnu vrstu,

2) za organsku stočarsku proizvodnju – zapisnik ovlašćenog certifikacionog tijela o ostvarenoj stočarskoj proizvodnji i unesenim brojem grla u sistemu organske proizvodnje,

3) kopija certifikata organske proizvodnje iz tekuće godine, izdatog od certifikacionog tijela, ovlašćenog od ministarstva za poslove certifikovanja organske poljoprivredne proizvodnje.

(2) Visina premije za organsku biljnu proizvodnju je 150,00 KM / ha i 150,00 KM / uslovno grlo po korisniku za tekuću proizvodnju.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku proizvodnju podnosi se najkasnije do 31.08.2020. godine.

 

VIII PODRŠKA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDNIH

UDRUŽENjA I ZADRUGA

Član 40.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj poslovnih aktivnosti imaju registrovana poljoprivredna udruženja i zadruge koje su kompetentne za obavljanje poslova koje im povjeri načelnik opštine iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave na bazi saradnje iz oblasti poljoprivrede.

(2) Podsticajna sredstva se odnose na:

1) podsticajna sredstva za podršku pripreme dokumentacije (biznis planovi i drugi propisani dokumenti) za prijavu za podsticaje iz budžeta opštine i budžeta višeg nivoa,

2) podsticajna sredstva za učešće u implementaciji projekata pripremljenih u saradnji sa opštinom, u skladu sa planom i programom načelnika opštine, finansiranih iz budžeta, fondova i drugih izvora finansiranja, 

3) podsticajna sredstva za održavanje i upravljanje objektima, koja su data na korištenje zadrugama.

Član 41.

(1) Zahtjev za ostvarivanje podsticaja dostavlja se mjesečno za redovne aktivnosti.

(2) Zahtjev za učešće u projektima po potpisivanju ugovora o sprovođenju projekta.

(3) Korisnik sredstava dužan je da dostavlja izvještaj o namjenskom korištenju sredstava mjesečno i zbirno na dan 31.12.2020. godine, najkasnije do 31.01.2021. godine.

(4) Izvještaji se dostavljaju Načelniku Opštine, putem Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

Član 42.

(1) Podsticajna sredstva za namjene iz člana 41. stav 1. ovog pravilnika utvrđuju se u visini iznosa do 50 % plate poljoprivrednog inženjera zaposlenog u Opštinskoj upravi Opštine Foča, na mjesečnom nivou i isplaćuju se mjesečno godinu dana.

(2) Podsticajna sredstva za namjene iz člana 41. stav 2. ovog pravilnika, za učešće u projektima, utvrđuju se do visine 30 % vrijednosti projekata pripremljenih u skladu sa članom 40. stav 2. ovog pravilnika.

(3) Podsticajna sredstva u skladu sa članom 40. stav 2. ovog pravilnika, za podršku održivosti projekta otkupa mlijeka, ostvaruje pravno lice koje je koordinator na projektu otkupa mlijeka. Visina podsticajnih sredstava se utvrđuje sporazumom za svaku godinu.

 

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

(1) Nadzor nad sprovođenjem i izvršenjem odredaba ovog pravilnika vrši Odjeljenje za privredu idruštvene djelatnosti Opštine Foča i Odjeljenje za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.

(2) Korisnici podsticaja dužni su da namjenski koriste podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi.

Član 44.

(1) Korisnik prava dužan je da vrati podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno navedenih podataka ili ako ih nenamjenski utroši, u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja organa zaduženog za nadzor.

(2) Korisniku se s danom donošenja rješenja od strane Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju dodjelom pasivnog statusa do daljnjeg blokiraju sva prava na podsticajna sredstva po ovom pravilniku, a najkraće do isteka 2 (dvije) godine, računajući od dana vraćanja podsticajnih sredstava, zajedno sa zateznom kamatom.

Član 45.

Korisnici prava moraju čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva, najmanje 3 (tri) godine od dana dobijanja podsticajnih sredstava.

Član 46.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Foča“.

 

 

Broj: 02-014-189/20 

Foča, 01.06.2020. godine

 

NAČELNIK

OPŠINE FOČA

Radisav Mašić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.