Pravilnik o kontroli nad prodajom ulaznica u zaštićena prirodna područja KS

17.09.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o kontroli nad prodajom ulaznica u zaštićena prirodna područja KS

Ovim pravilnikom je detaljno opisan način i mjere kontrole nad prodajom ulaznica i rukovanja gotovim novcem od prodaje ulaznica za zaštićena prirodna područja.

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/20 [17.9.2020.]

 

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", br. 6/92, 08/93 i 13/9) i člana 26. tačka f) Pravila Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja broj 01-144 I UO/18 od 27.06.2018. godine, Upravni odbor Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, na petoj redovnoj sjednici održanoj dana 27.08.2020. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O KONTROLI NAD PRODAJOM ULAZNICA I KARTI U ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO


 

I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

 

(1) Ovim pravilnikom je detaljno opisan način i mjere kontrole nad prodajom ulaznica i rukovanja gotovim novcem od prodaje ulaznica za zaštićena prirodna područja.

(2) Za provođenje ovog pravilnika odgovorani su šef Službe za ekonomske poslove i poslove naplate i šef Službe za pravne i opće poslove.

(3) Svi zaposleni koji obavljaju poslove koji su vezani za nabavku i prodaju ulaznica i rukovanje gotovim novcem od prodaje ulaznica, dužni su poslove i zadatke obavljati u skladu sa zakonskim propisima, ovim pravilnikom i drugim normativnim aktima Javne ustanove.

 

II. ORGANIZACIJA I NAČIN RADA NAPLATNIH MJESTA
 

Član 2.
(Štampanje i evidentiranje ulaznica)

 

(1) Štampanje ulaznica se povjerava najpovoljnijem dobavljaču, odnosno preduzeću registrovanom za ovu djelatnost, a na osnovu provedenih procedura odabira najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(2) Ulaznice se štampaju u serijama sa rednim brojevima koji se u kontinuitetu nastavljaju.

(3) Na bazi otpremnice dobavljača, sačinjava se ulazni dokument na osnovu kojeg se ulaznice materijalno evidentiraju u Službi za ekonomske poslove i poslove naplate.

(4) Blagajnik na naplatnom mjestu zadužuje karte putem interne otpremnice-izlazni dokument.

(5) Izlazni dokument treba da sadrži količinu izdatih ulaznica po serijama, iskazanu pojedinačnu cijenu karte i ukupnu vrijednost zaduženja.

(6) Izlazni dokument se dostavlja Službi za ekonomske poslove radi knjiženja, odnosno evidentiranja izlaza u materijalnom knjigovodstvu. Dokument sačinjava uposlenik Javne ustanove zadužen i ovlašten za ove poslove.

 

Član 3.
(Prodaja karata fizičkim licima (gotovina) na naplatnim mjestima na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne")

 

(1) Na kraju radnog vremena za posjetioce (u 20.30 sati u ljetnom režimu, odnosno 16 sati u zimskom režimu rada) na naplatnim mjestima na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" blagajnik zatvara blagajnu, prebrojava novac i sačinjava dokument-razduženje koje se odnosi na broj prodatih ulaznica na taj dan.

(2) Razduženje treba da sadrži količinu prodatih karata po serijama, iskazanu pojedinačnu cijenu karte i ukupnu vrijednost prodaje.

(3) Na osnovu prethodnog dokumenta blagajnik evidentira ulaz u blagajnu (popunjava obrazac "Nalog blagajni da naplati") i isti evidentira u blagajnički dnevnik.

(4) Polaganje pazara u banku vrši se na osnovu virmanskog naloga, koji sačinjava blagajnik ili druga ovlaštena osoba. Ovom prilikom se sačinjava izlaz iz blagajne na način da se popunjava obrazac "Nalog blagajni da isplati" i isti se provodi kroz blagajnički dnevnik.

(5) Polog pazara se vrši u poslovnici najbliže ovlaštene banke.

(6) Blagajnik ili druga ovlaštena osoba prilikom prodaje karata na naplatnim mjestima iz stava (1) ovog člana vodi računa da iznos novca koji se nalazi u manipulaciji ne prelazi 1000,00 KM, a ukoliko se sakupi iznos veći od navedenog odmah se prenosi u sef.

(7) Također, iznos novca koji se nalazi u sefu ne smije preći sumu od 10.000 KM. Ukoliko se skupi navedeni iznos, odmah će se izvršiti polog pazara po utvrđenim propisima.

(8) Direktor donosi Odluku o osobama ovlaštenim za polog pazara i ista se dostavlja u poslovnicu banke u kojoj se vrši polog pazara.

 

Član 4.
(Prodaja karata fizičkim licima (gotovina) na naplatnim mjestima na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare")

 

(1) Na kraju radnog vremena za posjetioce (19 sati u ljetnom režimu, odnosno 16 sati u zimskom režimu rada) na naplatnim mjestima na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" blagajnik zatvara blagajnu, prebrojava novac ostvaren od prodaje ulaznica u područje, prevoza voza i obilaska speleoloških objekata ako su u funkciji i sačinjava dokument-razduženje koje se odnosi na broj prodatih ulaznica na taj dan.

(2) Razduženje treba da sadrži količinu prodatih karata po serijama, iskazanu pojedinačnu cijenu karte i ukupnu vrijednost prodaje.

(3) Na osnovu prethodnog dokumenta blagajnik evidentira ulaz u blagajnu (popunjava obrazac "Nalog blagajni da naplati") i isti evidentira u blagajnički dnevnik.

(4) Polaganje pazara u banku vrši se na osnovu virmanskog naloga, koji sačinjava blagajnik ili druga ovlaštena osoba. Ovom prilikom se sačinjava izlaz iz blagajne na način da se popunjava obrazac "Nalog blagajni da isplati" i isti se provodi kroz blagajnički dnenik

(5) Polog pazara se vrši u poslovnici najbliže ovlaštene banke.

(6) Blagajnik ili druga ovlaštena osoba prilikom prodaje karata na naplatnim mjestima iz stava (1) ovog člana vodi računa da iznos novca koji se nalazi u manipulaciji ne prelazi 200,00 KM, a ukoliko se sakupi iznos veći od navedenog odmah se prenosi u sef.

(7) Također, iznos novca koji se nalazi u sefu ne smije preći sumu od 5.000,00 KM.

(8) Direktor donosi Odluku o osobama ovlaštenim za polog pazara i ista se dostavlja u poslovnicu banke u kojoj se vrši polog pazara.

 

Član 5.
(Prijevoz i prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti)

 

(1) Prijenos gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti u iznosu do 20.000 KM može obavljati blagajnik ili druga ovlaštena osoba iz Javne ustanove.

(2) Prijenos gotovog novca sa naplatnih mjesta na Vrelu Bosne vrši se svaki dan nakon zaključivanja blagajne, a prijenos gotovog novca sa naplatnih mjesta na Bijambarama vrši se dva puta sedmično, a po potrebi i više puta, s tim da se mora voditi računa da iznos koji se prenosi ne prelazi sumu od 20.000 KM.

(3) Prilikom prijenosa gotovog novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti koristit će se službeno vozilo Javne ustanove.

(4) Javna ustanova kod odgovarajuće osiguravajuće kuće osigurava novac, vrijednosne papire i dragocijenosti od rizika pljačke, razbojništva, provalne krađe i saobraćajne nesreće za vrijeme prijenosa i prijevoza novca, novac u manipulaciji u novac u sefu. Novac se osigurava na period od godinu dana.

(5) U skladu sa Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/16 i 24/18) se predaje na depozitni račun Budžeta Kantona Sarajevo, koji je sastavni dio Jedinstvenog računa Trezora.

(6) Jednom sedmično (ponedjeljak) blagajnički dnevnici sa prilozima, nastali na naplatnim mjestima na zaštićenim prirodnim područjima se dostavljaju u Službu za ekonomske poslove i poslove naplate (u Upravnu zgradu u ul. Branilaca Sarajeva 28) radi računavodstvenog evidentiranja (knjiženja) prometa u blagajni Jane ustanove.

 

Član 6.
(Prodaja karata pravnim licima)

 

(l) Zaposlenik zadužen za ovaj segment poslovanja ima obavezu da:

- sačinjava izlazne fakture na osnovu narudžbenice (vaučera) kupca i sklopljnog ugovora,

- vodi knjigu KIF-a,

- fakturu dostavlja kupcu, jedan primjerak fakture uz kopiju vaučera ostavlja za Službu za ekonomske poslove i poslove naplate,

- prati dospijeće naplate faktura i vodi računa o naplati potraživanja u dogovorenim rokovima,

- kontrolu ispostavljene fakture u svim njenim elementima vrši šef Službe za ekonomske poslove.

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 7.
(Izmjene i dopune Pravilnika)

 

Izmjene i dopune ovog pravilnika vrše se na način i po proceduri na koji je i donesen.
 

Član 8.
(Stupanje na snagu Pravilnika)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja od strane Upravnog odbora.
 

Član 9.
(Objavljivanje Pravilnika)

 

Pravilnik će se objaviti na službenoj stranici Javne ustanove zppks.ba i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-505/20
27. augusta 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Upravnog odbora
Mario Vukasović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.