Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima KS

01.10.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima KS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 39/20 [1.10.2020.]

 

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka a) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA KANTONA SARAJEVO


 

Član 1.
(Izmjene i dopuna člana 5.)
 

(1) U Zakonu o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19), u članu 5. st. (3) i (4) mijenjaju se i glase:

"(3) Vezano za izgled, dijelove, boju i oznake policijske uniforme primjenjuje se propis o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kao i drugi važeći propisi.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar) će na prijedlog policijskog komesara, u okviru nadležnosti policijskog organa, propisati posebne uniforme, kao i dopunske dijelove uniforme za obavljanje poslova i zadataka u specifičnim geografskim klimatskim uslovima."

(2) Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Zbog specifične prirode, određene specijalne policijske zadatke, policijski službenici izvršavaju u civilnoj policijskoj odjeći ili specijalnoj policijskoj odjeći i sa specijalnom policijskom opremom, o čemu propis donosi policijski komesar."

(3) Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).
 

Član 2.
(Izmjena i dopuna člana 32.)
 

(1) U članu 32. stav (3) ispred riječi: "nadzor", dodaje se riječ: "unutrašnji."

(2) U stavu (4) riječi: "unutrašnju kontrolu", zamjenuju se riječima: "unutrašnji nadzor, koordinaciju i usmjeravanje."
 

Član 3.
(Izmjene člana 39.)
 

U članu 39. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Policijski organ, u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, vodi sljedeće evidencije i registre:

a) Evidencija o licima koja su lišena slobode,

b) Evidencija o krivičnim djelima učinjenim od strane nepoznatih izvršilaca,

c) Evidencija o licima za koje postoje osnovi sumnje da su učinile krivična djela,

d) Evidencija o licima oštećenim krivičnim djelima,

e) Evidencija podnesenih izvještaja o počinjenim krivičnim djelima,

f) Evidencija izdatih prekršajnih naloga,

g) Evidencija prekršajnih prijava,

h) Evidencija o licima i predmetima za kojima se traga,

i) Registar potjernica,

j) Evidencija o provjeri identiteta,

k) Evidencija o licima kojima je utvrđen identitet,

l) Evidencija o operativnim izvorima informacija,

m) Evidencija događaja,

n) Evidencija upotrebe sile,

o) Evidencija žalbi,

p) Evidencija unutrašnjih istraga,

r) Registar dovedenih lica,

s) Evidencija uručenih poziva,

t) Evidencija daktiloskopskog vještačenja,

u) Evidencija sinjaletički obrađenih lica,

v) Evidencija poligrafskih ispitivanja,

z) Evidencija privremeno oduzetih predmeta,

aa) Evidencija videonadzora,

bb) Evidencija javljanja osuđenih lica koje koriste vanzavodske pogodnosti,

cc) Evidencija napada na ovlaštena službena lica,

dd) Evidencija o asistencijama,

ee) Evidencija lica kojima je izrečena zaštitna mjera zabrane pristupa određenim sportskim priredbama,

ff) Upisnik saobraćajnih nezgoda,

gg) Evidencija isključenih vozila iz saobraćaja,

hh) Evidencija isključenih vozača iz saobraćaja,

ii) Evidencija automatskog sistema za identifikaciju otisaka prstiju i dlanova, AFIS,

jj) Evidencija zaposlenih i personalnih dosjea zaposlenih u policijskom organu."
 

Član 4.
(Izmjena člana 48.)
 

U članu 48. stav (1) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) u činu mlađeg inspektora - kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa stečenim visokim obrazovanjem u skladu sa članom 52. stav (1) tačka c) ovog zakona."
 

Član 5.
(Izmjena člana 52.)
 

U članu 52. stav (1) u tačci c) riječi: a za čin "mlađi inspektor" da ima stečenu diplomu visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, sa 240 ECTS studijskih bodova nakon završenog Pravnog fakulteta ili Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ili druge akreditirane visokoobrazovne institucije iz matičnih oblasti pravnih, kriminalističkih, kriminoloških i sigurnosnih studija", zamjenuju se riječima: "a za čin "mlađi inspektor" da ima stečenu diplomu visokog obrazovanja VII stepen stručne spreme ili da ima stečenu diplomu o završenom prvom ciklusu Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova pravnih ili kriminalističkih, kriminoloških ili sigurnosnih studija (dodiplomski studij) akreditirane visokoobrazovne institucije."
 

Član 6.
(Izmjena člana 54.)
 

U članu 54. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Policijski organ imenuje Komisiju za izbor koja će sprovesti javni konkurs na način da se osigura pravičnost, transparentnost i kvalitet procesa zapošljavanja. Komisija za izbor sastavljena je od pet članova koju čine:

a) tri policijska službenika najmanje sa činom samostalnog inspektora, koje postavlja policijski komesar, od kojih jedan ima saglasnost Sindikata policije Kantona Sarajevo;

b) jedan državni službenik zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koji ima najmanje zvanje stručnog savjetnika, a koji je predložen od strane ministra;

c) jedan član kojeg predlaže Komisija za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo sa liste eksperata."
 

Član 7.
(Izmjena člana 73.)
 

U članu 73. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Policijski službenik može biti premješten na drugo radno mjesto istog čina unutar policijskog organa, dva puta u toku kalendarske godine, a više puta samo uz saglasnost tog policijskog službenika."
 

Član 8.
(Novi član 73a.)
 

Iza člana 73. dodaje se novi član 73a. koji glasi:

"Član 73a.

(Otkomanda)

U slučaju potreba službe, kao i u izuzetnim situacijama (ugrožena sigurnosna situacija, povećan obim poslova, proglašenje stanja prirodne ili druge nesreće i drugi opravdani razlozi u interesu policijskog organa), kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti policijskog organa, policijski komesar može depešom uputiti policijskog službenika na otkomandu radi obavljanja poslova i zadataka drugog radnog mjesta u skladu sa dodijeljenim činom, izuzev na radna mjesta u Sektoru za policijsku podršku."
 

Član 9.
(Izmjena člana 76.)
 

U članu 76. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Raspoređivanje iz st. (1) i (2) ovog člana može trajati sve dok je upražnjeno radno mjesto na koje se privremeno raspoređuje policijski službenik."
 

Član 10.
(Izmjene člana 79.)
 

(1) Naziv člana 79. mijenja se i glasi: "(Dodjeljivanje početnog čina kadetima)".

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Policijski službenik za čin mlađi inspektor treba ispuniti uslove propisane u članu 52. stav (1) tačka c) ovog zakona."
 

Član 11.
(Izmjene člana 82.)
 

Član 82. mijenja se i glasi:

 

"Član 82.

(Unapređenje)

(1) Za policijske službenike koji se prijave za unapređenje u viši čin vrši se procjena posebnih kriterija za unapređenje sa pismenim testom.

(2) Kao posebni kriteriji za unapređenje sa pismenim testom utvrđuju se:

a) ocjena rada,

b) vrijeme provedeno u činu,

c) disciplinske mjere izrečene policijskom službeniku,

d) efektivni radni staž u policijskom organu u statusu policijskog službenika,

e) pismeni test.

(3) Vrednovanje posebnih kriterija za unapređenje sa pismenim testom utvrđenih u stavu (2) ovog člana, kao i dodatnog kriterija (intervju) u slučaju da kandidati imaju izjednačen broj bodova, će se bliže urediti propisom iz stava (6) ovog člana.

(4) Pored procjene posebnih kriterija za unapređenje sa pismenim testom iz stava (2) i (3) ovog člana za čin mlađi inspektor provodi se i test fizičke sposobnosti što će se bliže urediti propisom iz stava (6) ovog člana.

(5) Ukoliko policijski službenik koji ima najmanje pet godina efektivnog staža u policijskom organu stekne visoki stepen stručne spreme ili je isti imao visoki stepen stručne spreme i ispunjava uslove iz člana 83. stav (2) tač. b), c) i e) ovog zakona, može se prijaviti za unapređenje za početni čin mlađi inspektor, pod uslovom da postoji slobodno radno mjesto.

(6) Unapređenje policijskog službenika u viši čin vrši se isključivo u skladu sa ovim zakonom i propisom o uslovima, načinu bodovanja i proceduri za unapređenje koji donosi ministar na prijedlog policijskog komesara."
 

Član 12.
(Izmjene i dopuna člana 83.)
 

(1) U članu 83. stav (2) u tačci d) riječi: "stav (4)", brišu se.

(2) St. (3) i (4) mijenjaju se i glase:

"(3) Policijski službenik koji se prijavljuje za unapređenje u skladu sa elanom 82. stav (5) ovog zakona u čin mlađi inspektor, mora imati vrstu i stepen stručne spreme propisan u članu 52. stav (1) tačka c) ovog zakona.

(4) Policijski službenik koji se prijavljuje za unapređenje iz čina mlađi inspektor u čin inspektor, iz čina inspektor u čin viši inspektor, iz čina viši inspektor u čin samostalni inspektor i iz čina samostalni inspektor u čin glavni inspektor, mora imati najmanje VII stepen stručne spreme ili završen studij visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS studijskih bodova."

(3) Iza stava (4) dodaje se stav (5) koji glasi:

"(5) Izuzetno od st. (3) i (4) ovog člana policijski službenik koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima najmanje navršenih 15 godina efektivnog radnog staža u policijskom organu i ima završen najmanje VI stepen stručne spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS studijskih bodova može se prijaviti za unapređenje u čin mlađi inspektor i iz čina mlađi inspektor u čin inspektor, odnosno, ako ima najmanje 180 ECTS studijskih bodova može se prijaviti za unapređenje iz čina inspektor u čin viši inspektor."
 

Član 13.
(Izmjena i dopuna člana 84.)
 

(1) U članu 84. stav (1) u tačci d) riječ "tri" zamjenjuje se sa riječi "dvije".

(2) Iza tačke d) dodaje se tačka e) koja glasi:

"e) za unapređenje policijskog službenika iz člana 83. stav (5) ovog zakona iz čina mlađi inspektor u čin inspektor - četiri godine za policijske službenike sa VI stepenom školske spreme, tri godine za policijske službenike sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova, dvije godine za policijske službenike koji imaju završen studij visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS studijskih bodova, a iz čina inspektor u čin viši inspektor - tri godine za policijske službenike sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova, dvije godine za policijske službenike koji imaju završen studij visokog obrazovanja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS studijskih bodova.
 

Član 14.
(Izmjene člana 85.)
 

(1) U članu 85. st. (2) i (3) mijenjaju se glase:

"(2) Lista iz stava (1) ovog člana dostavlja se policijskom komesaru, koji u roku od trideset dana donosi odluku o pokretanju postupka za unapređenje za činove za koje postoje slobodna radna mjesta, po prioritetima koje utvrđuje policijski komesar.

(3) Na osnovu odluke iz stava (2) ovog člana policijski komesar imenuje jednu ili više komisija za unapređenje sastavljenu od pet članova, koju čine:

a) tri policijska službenika koje postavlja policijski komesar, čiji su činovi jednaki ili viši od činova koji se zahtijevaju za radno mjesto za koje se kandidati razmatraju za unapređenje, a imaju najmanje čin višeg inspektora, od kojih jedan ima saglasnost Sindikata policije Kantona Sarajevo;

b) jedan državni službenik zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koji ima najmanje zvanje stručnog savjetnika, a koji je predložen od strane ministra;

c) jedan član kojeg predlaže Komisija za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo sa liste eksperata.

(2) U stavu (5) riječi: "u roku od tri mjeseca od donesene odluke iz stava 2. ovog člana", zamjenuju se riječima: u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja internog oglasa, ne računajući vrijeme u kojem postupa drugostepeni organ po eventualnim žalbama."
 

Član 15.
(Izmjena člana 96.)
 

U članu 96. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) U slučaju da je potrebno obaviti hitan posao ili zadatak do određenog roka ili u određenom vremenskom periodu, izdat će se naredba policijskim službenicima za prekovremeni rad u formi rješenja."
 

Član 16.
(Izmjena i dopuna člana 103.)
 

(1) U članu 103. stav (1) dodaje se nova tačka hh) koja glasi:

"hh) zlostavljanje lica lišenog slobode."

(2) U stavu (2) tačka f) slova: "gg)" zamjenjuju se slovima: "hh)."
 

Član 17.
(Izmjene člana 106.)
 

(1) U članu 106. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Disciplinsku komisiju uspostavlja policijski komesar, a članovi su predsjedavajući, dva člana i isti broj zamjenika predsjedavajućeg i zamjenskih članova. Predsjedavajući i jedan član, te jedan zamjenik predsjedavajućeg i jedan zamjenski član moraju imati čin višeg inspektora ili viši čin, a drugi član i drugi zamjenski član moraju biti državni službenici. U sastavu disciplinske komisije i zamjenske diciplinske komisije, najmanje jedan član mora biti diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova.

(2) Stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Funkciju disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika vrše policijski službenici ili državni službenici koje odredi policijski komesar, uz prethodnu saglasnost ministra. Disciplinski tužilac i njegov zamjenik ukoliko je određen policijski službenik moraju imati najmanje čin višeg inspektora i moraju biti diplomirani pravnici ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova, a ukoliko je za disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika određen državni službenik, isti moraju imati najmanje zvanje stručnog savjetnika i moraju biti diplomirani pravnici ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova."

(3) U stavu (5) iza riječi: "disciplinskog postupka" dodaju se riječi:",uključujući disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika,."
 

Član 18.
(Izmjena člana 108.)
 

U članu 108. stav (6) slova: "gg" zamjenjuju se slovima: "hh)."
 

Član 19.
(Izmjene i dopune člana 110.)
 

(1) U članu 110. stav (2) iza riječi: "suspendovan" dodaju se riječi:"na prijedlog rukovodioca organizacione jedinice čiji je pripadnik ili rukovodioca Jedinice za profesionalne standarde".

(2) U stavu (2) tačka e) mijenja se i glasi:

"e) ako je protiv njega pokrenut disciplinski postupak, a uzevši u obzir prirodu teže povrede službene dužnosti i okolnosti pod kojima je izvršena, ukoliko bi to štetilo interesima policijskog organa;"

(3) Iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"f) ako postoje osnovi sumnje da je počinjena teža povreda službene dužnosti, a uzevši u obzir prirodu teže povrede službene dužnosti i okolnosti pod kojima je izvršena, ukoliko bi to štetilo interesima policijskog organa.

(4) Stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Suspenzija policijskog službenika određena u skladu sa stavom (2) tač. c), d), e) i f) ovog člana traje do okončanja internog postupka ili disciplinskog postupka."

(5) Iza stava (9) dodaju se novi st. (10) i (11) koji glase:

"(10) Radno mjesto sa kojeg je suspendovan policijski službenik može se putem internog premještaja u interesu policijskog organa popuniti drugim policijskim službenikom.

(11) Po prestanku razloga za suspenziju policijskom službeniku se rješenjem ukida suspenzija i isti se raspoređuje na upražnjeno radno mjesto u skladu sa dodijeljenim činom."
 

Član 20.
(Izmjena i dopuna člana 112.)
 

(1) U članu 112. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Za lakšu povredu službene dužnosti interni postupak i donošenje odluke policijskog komesara mora biti okončan u roku od šest mjeseci od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu. Za lakšu povredu službene dužnosti policijski komesar ili drugo lice koje policijski komesar ovlasti u roku od 30 dana nakon okončanja internog postupka donosi odluku o sankciji."

(2) U stavi (2) ispred riječi: "disciplinski" dodaje se riječ: "prvostepeni", te se riječ: "deset" zamjenjuje sa riječi: "trinaest",
 

Član 21.
(Izmjene člana 113.)
 

U članu 113. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase:

"(1) Pokretanje i vođenje postupka zbog lakše povrede službene dužnosti zastarjeva u roku od šest mjeseci od dana saznanja za izvršenu povredu službene dužnosti i učinioca, a najduže u roku od godinu dana od dana izvršenja povrede, osim u slučaju kada disciplinska komisija nakon provedenog, disciplinskog postupka utvrdi da se radi o lakšoj povredi službene dužnosti.

(2) Pokretanje i vođenje postupka zbog teže povrede službene dužnosti i u slučaju kada disciplinska komisija nakon provedenog disciplinskog postupka utvrdi da se radi o lakšoj povredi službene dužnosti, zastarjeva u roku od godinu dana od dana saznanja za izvršenu povredu i učinioca, a najduže u roku od dvije godine od dana izvršenja povrede. U slučajevima težih povreda službene dužnosti koje imaju obilježja korupcije, zastara pokretanja i vođenja postupka nastupa u roku od četiri godine od dana izvršenja povrede."
 

Član 22.
(Izmjena člana 119.)
 

U članu 119. stav (1) riječi: "od dana prijema konačnog" zamjenjuju se sa riječima: "od dana konačnosti."
 

Član 23.
(Izmjena člana 126.)
 

U članu 126. tačka a) broj: "(5)" zamjenjuje se brojem: "(6)".
 

Član 24.
(Izmjena člana 128.)
 

U članu 128. tačka a), broj: "(3)"zamjenjuje se brojem: "(5)".
 

Član 25.
(Brisanje člana 130a.)
 

Član 130a. briše se.
 

Član 26.
(Donošenje podzakonskih akata)
 

U roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladit će se ili donijeti novi podzakonski akti čija je obaveza donošenja propisana u čl. 126., 127. i 128. Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19).
 

Član 27.
(Započeti postupci)
 

Svi postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se u skladu sa odredbama zakona po kojima su započeti.
 

Član 28.
(Utvrđivanje prečišćenog teksta)
 

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.
 

Član 29.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-37666/20
28. septembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Mirza Čelik, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.