Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima KS

01.10.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima KS

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 39/20 [1.10.2020.]

 

Na osnovu čl. 12. stav 1. tačka a) i 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA KANTONA SARAJEVO


 

Član 1.
(Dopuna člana 8.)
 

U Zakonu o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19 i 31/19), u članu 8., iza tačke ž) dodaje se nova tačka aa) koja glasi:

"aa) kriminalističko-obavještajni poslovi prikupljanja i analize informacija i podataka iz tačke b) ovog člana, kao i o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu."
 

Član 2.
(Izmjena člana 16.)
 

U članu 16. u stavu (3) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) sistematizacija radnih mjesta, koja:

1) za radno mjesto državnog službenika i namještenika sadrži sljedeće elemente: naziv radnog mjesta, opis poslova, uslovi za vršenje poslova, uključujući vrstu i stepen stručne spreme, vrstu djelatnosti, naziv grupe poslova, složenost poslova, status izvršioca, poziciju radnog mjesta i broj izvršioca,

2) za radno mjesto policijskog služenika sadrži sljedeće elemente: naziv radnog mjesta, opis poslova, status izvršioca, čin, uslovi za vršenje poslova, vrsta ovlaštenja i broj izvršioca;".
 

Član 3.
(Izmjena člana 19.)
 

Član 19. mijenja se i glasi:

 

"Član 19.

(Unutrašnja organizacija Uprave policije)

(1) Uprava policije poslove i zadatke iz svoje nadležnosti obavlja u okviru osnovnih organizacionih jedinica koje se utvrđuju Pravilnikom.

(2) Unutar osnovnih organizacionih jedinica ministar na prijedlog policijskog komesara utvrđuje unutrašnje organizacione jedinice kako bi se na efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti rada osnovnih organizacionih jedinica Uprave policije."
 

Član 4.
(Izmjena člana 20.)
 

U članu 20. tačka c) mijenja se i glasi:

"c) kriminalističko-obavještajni poslovi prikupljanja i analize informacija i podataka iz tačke b) ovog člana, kao i o ukupnoj sigurnosnoj situaciji u Kantonu, što će ministar bliže urediti posebnim propisom na prijedlog policijskog komesara."
 

Član 5.
(Izmjena člana 23.)
 

U članu 23. stav (3) tačka z), briše se.
 

Član 6.
(Dopune člana 46.)
 

(1) U članu 46. u stavu (1) na kraju teksta briše se interpunkcijski znak "." i dodaju se riječi: "najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.".

(2) U stavu (3) na kraju teksta briše se interpunkcijski znak "." i dodaju se riječi: "najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu."
 

Član 7.
(Izmjena člana 51.)
 

U članu 51. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Policijski komesar je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti utvrđene u članu 52. ovog Zakona koje nastaju kao rezultat njegove krivice."
 

Član 8.
(Izmjena člana 52.)
 

U članu 52. u tački d) riječi: "ili su mogli uticati", brišu se.
 

Član 9.
(Izmjena člana 66.)
 

U članu 66. stav (1) tačka f) mijenja se i glasi:

"f) inicira provođenje internog postupka protiv istražitelja Jedinice za profesionalne standarde ili zaduženog istražitelja zbog zloupotrebe ili zapostavljanja internog postupka;".
 

Član 10.
(Izmjena člana 71.)
 

U članu 71. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Policijski službenici su uposlenici Uprave policije ovlašteni da primjenjuju policijske ovlasti propisane Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo i drugim propisima i postupaju kao ovlaštena službena lica po posebnim propisima. Radnopravni status policijskih službenika propisan je Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo."
 

Član 11.
(Izmjene i dopuna člana 94.)
 

(1) U članu 94. u stavu (1) iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"f) propis iz člana 20. tačka c) ovog zakona."

(2) Stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar će, uz saglasnost Vlade Kantona, donijeti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva (član 16)."

(3) Stav (4), briše se.
 

Član 12.
(Donošenje podzakonskih akata)
 

U roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladit će se ili donijeti novi podzakonski akti čija je obaveza donošenja propisana u čl. 93. i 94. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19 i 31/19).
 

Član 13.
(Utvrđivanje prečišćenog teksta)
 

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo.
 

Član 14.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo."
 

Broj 01-02-37667/20
28. septembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Mirza Čelik, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.