Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

08.10.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/20 [8.10.2020.]

 

Na osnovu čl. 12. stav (1) tačka b) i 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 28.09.2020., donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH


 

Član 1.
(Izmjena člana 8.)

 

U Zakonu o obrazovanju odraslih ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 40/15) član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

(Oblici obrazovanja odraslih)

Obrazovanje odraslih se odvija kroz sljedeće oblike:

(a) formalno i neformalno obrazovanje;

(b) informalno i samousmjereno učenje."

 

Član 2.
(Izmjene člana 9.)

 

(1) U članu 9. u stavu (1) umjesto pogrešno napisane riječi "Kantna", pravilno pisati riječ: "Kantona".

(2) St. (2) i (4) mijenjaju se i glase:

"(2) Programi formalnog obrazovanja obuhvataju:

a) programe za sticanje osnovnog obrazovanja;

b) programe za sticanje srednjeg obrazovanja izuzev gimnazije;

c) programe dokvalifikacije;

d) programe prekvalifikacije.

(4) Formalni programi obrazovanja odraslih za sticanje srednje stručne spreme (za III i IV stepen, izuzev gimnazije) se izvode u javnim ustanovama za odgoj i obrazovanje u sistemu redovnog/formalnog obrazovanja".

(3) Iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6), koji glase:

"(5) Programi prekvalifikacije i dokvalifikacije kao dio formalnog obrazovanja, se izvode u ustanovama i drugim obrazovnim institucijama koje su upisane u registar organizatora obrazovanja odraslih u Ministarstvu i koje su upisane u registar pravnih lica kod nadležnog suda".

(6) Izuzetno od odredbi stava (4) ovog člana program formalnog obrazovanja odraslih za sticanje srednje stručne spreme (za III i IV stepen, izuzev gimnazije), privatni organizatori obrazovanja odraslih iz člana 13. ovog zakona koji su upisani u Registar organizatora obrazovanja odraslih u Ministarstvu, od dana stupanja na snagu ovog zakona mogu realizirati obrazovne programe za dvije generacije polaznika".

 

Član 3.
(Izmjene člana 10.)

 

(1) U članu 10. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Ovi programi, između ostalih, uključuju:

a) programe usavršavanja:

b) programe osposobljavanja;

c) programe sticanja ili unapređenja ključnih kompetencija;

d) programe sticanja dodatnih kompetencija u struci;

e) programe zaštite životne i radne sredine;

f) programe edukacije o zdravlju i podizanju kvaliteta života;

g) programe obrazovanja za treću životnu dob;

h) programe obrazovanja s ciljem zadovoljenja specifičnih obrazovnih i kulturnih potreba posebnih društvenih grupa i

i) programe sticanja drugih znanja, vještina i sposobnosti."

(2) St. (6), (7) i (8) mijenjaju se i glase:

"(6) Neformalno obrazovanje, kao javno važeće, organiziraju i realiziraju institucije iz stava (4) ovog člana ukoliko ispunjavaju prostorne, materijalne, kadrovske i druge uvjete propisane ovim zakonom.

(7) Vrijeme organizovanja javno važećeg neformalnog obrazovanja u toku godine utvrđuje se godišnjim programom rada pravnog subjekta za obrazovanje odraslih (u daljem tekstu: Organizator obrazovanja odraslih), koji provodi neformalno obrazovanje.

(8) Neformalno obrazovanje odraslih koje nema status javno važećeg obrazovanja mogu provoditi i ostali pravni subjekti u skladu s odredbama ovog zakona i ne podliježu obavezi institucionalne i programske akreditacije."

 

Član 4.
(Dopune člana 18.)

 

(1) U članu 18. u stavu (3) iza riječi: "za period od najmanje pet godina" dodaju se riječi:

"što podrazumijeva vremenski period trajanja najmanje jednog ciklusa obrazovanja, odnosno realiziranja obrazovnih programa za dvije generacije polaznika".

(2) Iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase:

"(4) Garancije iz stava (3) ovog člana mogu se dati i kao hipoteka nad nekretninom u vlasništvu podnositelja zahtjeva u korist Kantona Sarajevo. Ukoliko je podnosilac zahtjeva javna ustanova, garancija iz stava (3) ovog člana se ne dostavlja.

(5) Iznos garancije iz stava (3) ovog člana utvrđuje se tako što se pomnože cijena obrazovanja, broj polaznika i broj godina obrazovanja naznačenih u programima obrazovanja odraslih. Ukoliko se garancija daje kao hipoteka, vrijednost nekretnine mora biti minimalno dvostruko veća od iznosa propisane garancije.".

(3) Dosadašnji st. (4), (5) i (6) postaju st. (6), (7) i (8).

 

Član 5.
(Dopuna člana 20.)

 

U članu 20. u stavu (2) iza riječi: "obavezno sadrži opis poslova i zadataka," dodaju se riječi: "što uključuje poslove iz člana 23. stav (3)".
 

Član 6.
(Izmjena člana 21.)

 

U članu 21. u stavu (5) riječi: "jedna trećina članova", zamjenjuju se riječima: "jedan član".
 

Član 7.
(Izmjena člana 22.)

 

U članu 22. u stavu (1) u zadnjem redu, umjesto pogrešno napisane riječi: "obarazovanja", pravilno pisati riječ: "obrazovanja".
 

Član 8.
(Izmjena člana 23.)

 

U članu 23. u stavu (3) iza riječi: "upis u Registar vrši komisija" dodaju se riječi: " iz člana 20. ovog zakona".
 

Član 9.
(Dopuna člana 25.)

 

U članu 25. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U cilju ispunjavanja obaveza Bosne i Hercegovine u pogledu međunarodnog izvještavanja o stanju obrazovanja odraslih u zemlji, kao i u cilju dogovaranja i poduzimanja zajedničkih mjera i aktivnosti domaćih organa na unapređenju politika i praksi obrazovanja odraslih, odgovarajući podaci i informacije o stanju i u vezi sa obrazovanjem odraslih se dostavljaju i objedinjuju na nivou Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u skladu sa dogovorenim sistemom koordinacije.".

 

Član 10.
(Dopuna člana 26.)

 

U članu 26. u stavu (6) iza riječi: "produžava kroz proces re-akreditacije" dodaju se riječi: "svakih pet godina".
 

Član 11.
(Izmjena člana 31.)

 

U članu 31. u stavu (1) riječi: "koji donosi Ministarstvo" zamjenjuju se riječima: "na koji Ministarstvo daje saglasnost".
 

Član 12.
(Izmjena člana 35.)

 

Član 35. se mijenja i glasi:

 

"Član 35.

(Programi formalnog obrazovanja odraslih)

Programi formalnog obrazovanja odraslih obuhvataju:

a) osnovno obrazovanje odraslih;

b) programe za sticanje srednje stručne spreme izuzev gimnazije;

c) programe za sticanje prvog zanimanja;

d) programe prekvalifikacije;

e) programe dokvalifikacije.".

 

Član 13.
(Dopuna člana 36.)

 

(1) U članu 36. stav (1) u tački d) briše se veznik "i", a iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) online nastavu i"

(2) Dosadašnja tačka e) postaje tačka f).

 

Član 14.
(Izmjena člana 37.)

 

(1) U članu 37. u stavu (1) tačka b), briše se.

(2) Dosadašnje tač. c), d), e), f), h), i), j), k), l), m) i n), o) postaju tač. b), c), d), e), f), h), i), j), k), l), m) i n).

 

Član 15.
(Dopuna člana 44.)

 

U članu 44. iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Ministarstvo osigurava sistemska rješenja i institucionalni okvir za njihovo andragoško-metodičko-didaktičko osposobljavanje i usavršavanje, kao i za profesionalno napredovanje."

 

Član 16.
(Dopuna člana 45.)

 

(1) U članu 45. u stavu (4) iza riječi: "u skladu sa ovim zakonom" dodaju se riječi: "i stiču se kroz sistem formalnog obrazovanja".

(2) Stav (5), briše se.

 

Član 17.
(Dopuna člana 46.)

 

U članu 46. u stavu (1) iza riječi: "i uvjete za njihovo dostizanje" dodaju se riječi: " , a stiču se formalnim i neformalnim obrazovanjem te informalnim učenjem".
 

Član 18.
(Izmjena člana 50.)

 

(1) U članu 50. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Javno važeće neformalno obrazovanje odraslih se provodi, prema iskazanoj potrebi, tokom cijele godine u skladu sa Programom obrazovanja odraslih i ovim zakonom.".

(2) Iza stava (4), dodaje se novi stav (5), koji glasi:

"(5) Period trajanja ovog oblika neformalnog obrazovanja utvrđuje se nastavnim planom i programom organizatora obrazovanja odraslih".

 

Član 19.
(Dopuna člana 58.)

 

U članu 58. u stavu (2) iza riječi: "sredstava poslodavaca;" dodaju se riječi: "sredstava jedinica lokalne samouprave;".
 

Član 20.
(Dopuna člana 62.)

 

U članu 62. u stavu (2) iza riječi: "koji provode formalno obrazovanje," dodaju se riječi: "iz člana 9. st. (4) i (6), ovog zakona".
 

Član 21.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-37643/20
28. septembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Mirza Čelik, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.