Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

08.10.2020. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 40/20 [8.10.2020.]

Na osnovu čl. 12. stav (1) tačka b) i 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 05.10.2020. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU


 

Član 1.
(Dopune člana 48.)

 

U Zakonu o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/17 i 35/20) u članu 48. iza stava (6) dodaju se novi st. (7), (8) i (9) koji glase:

"(7) Senat visokoškolske ustanove može donijeti odluku kojom se u septembarskom ispitnom roku u studijskoj 2019/2020. godine, osim ispitnih termina iz stava (6) ovog člana, odobrava dodatni ispitni termin koji se realizuje do početka studijske 2020/2021. godine.

(8) U ispitnom terminu iz stava (7) ovog člana studenti na osnovu odluke senata visokoškolske ustanove mogu polagati ispite i iz nastavnih predmeta za koje iz objektivnih razloga nije mogao biti organizovan i proveden junsko-julski ispitni rok.

(9) Ispiti iz st (7) i (8) ovog člana mogu se realizovati u onlinu režimu ili u prostorijama organizacione jedinice uz poštivanje epidemiloških mjera."

Dosadašnji st. (7) i (8) postaju st. (10) i (11).

 

Član 2.
(Dopuna člana 53.)

 

U članu 53. dodaje se novi st. (5) i (6) koji glase:

"(5) U studijskoj 2020/2021. godini visokoškolska ustanova može organizovati i realizovati nastavni proces kao i provođenje ispita za vanredne studente i studente koji studiraju učenjem na daljinu (DL-studij) na način utvrđen statutom.

(6) U specifičnim okolnostima kada nije moguća nastava u protorijama visokoškolske ustanove i isključivo po odobrenju Vlade Kantona Sarajevo, dozvoljeno je organizirati nastavu po modelu iz stava (5) ovog člana i za redovni studij."

 

Član 3.
(Dopuna člana 66.)

 

U članu 66. dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Izuzetno od primjene stava (1) ovog člana, student u postupku upisa studijske 2020/2021. godine ima pravo upisati narednu godinu studija i bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova propisanih ovim zakonom i aktima visokoškolske ustanove za upis naredne godine studija, o čemu odluku donosi senat visokoškolske ustanove."

 

Član 4.
(Izmjena člana 97.)

 

U članu 97. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Uslovi za izbor u umjetničko-nastavna zvanja u koja se bira akademsko osoblje na nastavnim programima na Univerzitetu ako je za nastavni predmet od naročitog značaja, umjetnički kriterij su:

a) asistent: završen stepen prvog ciklusa studija, s najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija i najmanjom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5;

b) viši asistent: završen stepen drugog ciklusa studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija odnosno stepen prvog ciklusa i jedan javno predstavljeni oblik umjetničkog stvaralaštva, proveden jedan izborni period u zvanju asistenta;

c) docent: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, dva javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva i pokazani rezultati u nastavnom radu;

d) vanredni profesor: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva, priznanja za uspješno djelovanje u odgovarajućoj oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu;

e) redovni profesor: završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom načinu studiranja, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva koji su značajno doprinijeli razvoju kulture i umjetnosti i doprinos podizanju nastavnog i umjetničkog kadra."

 

Član 5.
(Dopuna člana 165.)

 

U članu 165. dodaje se novi stav (8) koji glasi:

"(8) Student koji finansira svoj studij ima pravo u studijskoj 2020/2021. godini uplatu školarine izvršiti u tri rate u rokovima koje svojom odlukom utvrdi Ministarstvo uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija Kantona Sarajevo".

 

Član 6.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 01-02-38428/20
05. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo

Dr. Mirza Čelik, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.