Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu

16.10.2020. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu

 

Službene novine Federacije BiH broj 74/20 [16.10.2020.]

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU


 


Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o faktoringu, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 23.06.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 01.10.2020. godine.
 

Broj 01-02-1-413-01/20
15. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r. 

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU

 


Član 1.
U Zakonu o faktoringu ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/16) u članu 11. stav (2) riječi: "razliku između tražbine i isplaćenog avansa umanjenog" zamjenjuju se riječima: "iznos tražbine u visini isplaćenog avansa uvećan", a riječi: "i naknade faktora", brišu se.


Član 2.
Iza člana 24. dodaje se novi član 24a. koji glasi:
"Član 24a.
(Ustupanje predmeta faktoringa)
Na ustupanje predmeta faktoringa na pružaoca usluga faktoringa primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obligacioni odnosi.".


Član 3.
U članu 102. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Protiv prvostepenih rješenja Agencije može se izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji Agencije.".
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Postupak po žalbi provodi se u skladu sa propisom kojim se reguliše rad Agencije i provedbenim aktima Agencije.".


Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.