Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH

16.10.2020. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH

Uredba o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije COVID-19

 

Službene novine Federacije BiH broj 74/20 [16.10.2020.]

 

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 240. sjednici održanoj 16.10.2020. godine, donosi

 

UREDBU

O INTERVENTNIM MJERAMA ZA PODRŠKU UGROŽENIM SEKTORIMA PRIVREDE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19


 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet)
 

Ovom uredbom uređuju se uslovi za ostvarivanje finansijske pomoći ugroženim sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) u okolnostima pandemije COVID-19, način osiguranja finansijskih sredstava za dodjelu finansijske pomoći, namjena i postupak dodjele finansijske pomoći, kriteriji za dodjelu, korisnici finansijske pomoći kao i nadzor i način izvještavanja.
 

Član 2.
(Značenje pojedinih izraza)
 

Pojmovi navedeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

a) finansijska pomoć predstavlja dodjelu finansijskih sredstva ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 koja se uplaćuju na račun korisnika finansijske pomoći prema kriterijima propisanim ovom uredbom;

b) troškovi poslovanja su porezno priznati rashodi uređeni propisom o porezu na dobit u Federaciji BiH, koji obuhvaćaju sve dokumentirane rashode umanjene za iznos poreza na dodanu vrijednost koji se može odbiti a koje porezni obveznik snosi u svrhu ostvarivanja dobiti ako su pravilno iskazani u finansijskim izvještajima;

c) izvoznik je privredno društvo koje je ostvarilo izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini za koju su dostupni službeni godišnji finansijski izvještaji društva.

d) Oporezivi promet je promet evidentiran putem fiskalnih sistema na serveru Poreske uprave Federacije BiH.
 

Član 3.
(Ciljevi)
 

(1) Opći cilj dodjele finansijske pomoći ugroženim sektorima privrede Federacije BiH u okolnostima pandemije koronavirusa COVID-19 je očuvanje radnih mjesta, osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentiranim sektorima za prevladavanje vanrednih okolnosti koje je izazvala pandemija COVID-19.

(2) Posebni ciljevi su:

a) očuvanje radnih mjesta i osiguranje hitno potrebne likvidnosti u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH;

b) podrška započetim infrastrukturnim projektima modernizacije aerodroma;

c) podrška održavanju i poboljšanju likvidnosti i održavanju konkurentnosti izvozno orijentiranim granama industrije;

d) podrška održavanju i poboljšanju likvidnosti i održavanju konkurentnosti izvozno orijentiranim subjektima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH;

e) podrška održavanju i poboljšanju likvidnosti u sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika.
 

POGLAVLJE II - OPĆI USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI

 

Član 4.
(Finansijska sredstva)
 

Ukupna finansijska sredstva za provođenje ove uredbe osigurana su u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet Federacije BiH) za 2020. godinu u iznosu od 90.000.000 KM i raspoređena na razdjele resornih ministarstava iz ove uredbe na način:

a) Federalno ministarstvo okoliša i turizma u iznosu od 30.000.000 KM za dodjelu finansijske pomoći turističko - ugostiteljskom sektoru;

b) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u iznosu od 20.000.000 KM za dodjelu finansijske pomoći sektoru prometa i komunikacija;

c) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 10.000.000 KM za dodjelu finansijske pomoći sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije;

d) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u iznosu od 30.000.000 KM za dodjelu finansijske pomoći izvoznim privrednim društvima.
 

Član 5.
(Dodjela sredstava)
 

(1) Finansijska pomoć korisnicima se dodjeljuje na osnovu općih uslova i specifičnih kriterija za svaki sektor u okviru resornih ministarstava iz člana 4. ove uredbe do 31.12.2020. godine, a isplaćuje najkasnije do 31.01.2021. godine.

(2) Resorna ministarstva dužna su sedam dana nakon stupanja na snagu ove uredbe objaviti javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći. Javni poziv se objavljuje na internet stranici resornog ministarstva, a obavijest o objavi javnog poziva u najmanje dvoje dnevnih novina.

(3) Ako korisnik pomoći djeluje u više sektora pravo na finansijsku pomoć može ostvariti samo od jednog ministarstva.

(4) Korisnici finansijske pomoći ne mogu smanjivati broj radnika u periodu do 31.12.2020. godine u odnosu na broj zaposlenih na dan 30.09.2020. godine, izuzev korisnika finansijske pomoći u oblasti aerodroma i željezničkog prometa te javnih poštanskih operatera.

(5) Izuzetno od stava (2) ovog člana, korisnicima kojima se finansijska pomoć u skladu sa ovom uredbom dodjeljuje bez objavljivanja javnog poziva (aerodromi, željeznice i javni poštanski operateri) zahtjev za dodjelu finansijske pomoći podnose resornom ministarstvu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.
 

Član 6.
(Opći uslovi za prihvatljivost korisnika)
 

(1) Finansijska pomoć koja se dodjeljuje putem javnog poziva može se dodijeliti korisniku koji ispunjava sljedeće kumulativne uslove:

a) korisnik pomoći ima sjedište na teritoriji Federacije BiH;

b) korisnik pomoći je ostvario pad oporezivog prometa od najmanje 40% u periodu od 01.04. do 30.09.2020. godine u odnosu na oporezivi promet ostvaren u istom periodu u 2019. godini ili je izvoznik koji je u prethodnoj godini ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini.

(2) Uslovi iz stava (1) tačka b) ovog člana ne primjenjuju se na banje i lječilišta kao i na korisnike kojima se dodjeljuje direktna finansijska pomoć u skladu sa ovom uredbom te na korisnike koji su osnovani nakon 30.06.2019. godine.
 

Član 7.
(Neprihvatljivi korisnici)
 

(1) Neprihvatljivim korisnicima finansijske pomoći u skladu sa ovom uredbom smatraju se:

a) korisnici koji su u stečaju ili nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

b) korisnicima kojima je upućen zahtjev odnosno nalog za povrat dodijeljenih budžetskih sredstava iz prethodnog perioda, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran;

c) korisnici koji su nakon 01.08.2020. godine isplatili dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;

d) korisnici koji imaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, direktnih i indirektnih poreza, zaključno sa 30.06.2020. godine, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji uredno ne izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu;

e) korisnici čiji su glavni računi na koje im se finansijska pomoć isplaćuje na dan podnošenja zahtjeva blokirani radi provođenja izvršenja na novčanim sredstvima;

f) privredna društva sa većinskim državnim kapitalom kao i javna preduzeća na bilo kojem nivou u Federaciji BiH.

(2) Uslovi iz stava (1) ovog člana ne primjenjuju se na korisnike kojima se dodjeljuje direktna finansijska pomoć u skladu sa ovom uredbom.
 

Član 8.
(Maksimalni dozvoljeni iznos finansijske pomoći)
 

(1) Ukupan iznos finansijske pomoći jednom korisniku koji se dodjeljuje po javnom pozivu ne smije prelaziti iznos od 700.000 KM, za korisnike iz sektora industrije, turističko-ugostiteljskog sektora, sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i sektora cestovnog prijevoza putnika.

(2) Ukupan iznos finansijske pomoći koja se može dodijeliti na osnovu stava (1) ovog člana se ne odnosi na aerodrome, željeznički prijevoz putnika i javne poštanske operatere.
 

Član 9.
(Način raspodjele sredstava u slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu finansijske pomoći manji od raspoloživih sredstava)
 

U slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu finansijske pomoći kvalifikovanih korisnika po pojedinim granama odnosno šiframa djelatnosti u sektorima manji od raspoloživih sredstava u tim granama, višak sredstava iz te grane može se rasporediti u drugu granu, odnosno šifru djelatnosti u okviru istog sektora.
 

Član 10.
(Namjena finansijske pomoći)
 

(1) Sredstva finansijske pomoći mogu se koristiti isključivo za podršku:

a) održavanja i poboljšanja likvidnosti;

b) održavanja konkurentnosti izvozno orijentiranih grana industrije;

c) provođenja započetih infrastrukturnih projekata od strane javnih poštanskih operatera, željeznica, te u svrhu modernizacije aerodroma.

(2) Sredstva dodijeljena u svrhu održanja likvidnosti mogu se koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plaća i troškove poslovanja za period od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine, uključujući plaćanje naknada za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatora i odobravanje projekata od strane regulatora.

(3) Sredstva dodijeljena za podršku provođenju započetih kapitalnih projekata za modernizaciju aerodroma u prvih 18 mjeseci od dana dodjele sredstava primarno se koriste za podršku osiguranja i servisiranja kredita koji su namijenjeni za finansiranje započetih kapitalnih projekata.
 

Član 11.
(Minimalni standardi dodjele finansijske pomoći)
 

U postupku pripreme i objavljivanja javnog poziva za dodjelu sredstava, selekcije i ocjenjivanja prijava, imenovanju i radu komisija za provođenje javnog poziva, ugovaranja dodjele finansijske pomoći, javnog objavljivanja rezultata i izvještavanja, praćenja namjenskog utroška i evaluacije učinka, resorna ministarstva su dužna pridržavati se Smjernica o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/18).
 

Član 12.
(Mehanizam za dodjelu, praćenje i kontrolu dodijeljene finansijske pomoći)
 

Federalni ministar okoliša i turizma, federalni ministar prometa i komunikacija, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i federalni ministar energije, rudarstva i industrije u okviru svojih resora će formirati komisije za poslove: provođenje javnog poziva i ocjenu formalno pravnog ispunjavanja uslova, bodovanje po uspostavljenim kriterijima i predlaganje visine sredstava, te kontrolu namjenskog utroška sredstava od strane korisnika (u daljem tekstu: Komisija), a u skladu sa Smjernicama o minimalnim standardima dodjele budžetskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/18).
 

POGLAVLJE III - SPECIFIČNI USLOVI I NAČIN DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOM SEKTORU

 

Član 13.
(Korisnik finansijske pomoći)
 

(1) Korisnik finansijske pomoći je privredno društvo i/ili podružnica/poslovnica subjekta upisa i fizičko lice koje samostalno obavlja registriranu djelatnost u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH, a kojem je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (u daljem tekstu: KDBiH 2010), glavna šifra djelatnosti dodijeljena od Federalnog zavoda za statistiku:

a) Šifra djelatnosti 55.10 - razred "Hoteli i sličan smještaj"

b) Šifra djelatnosti 79.11 - razred "Djelatnosti putničkih agencija"

c) Šifra djelatnosti 79.12 - razred "Djelatnosti turoperatora"

d) Šifra djelatnosti 79.90 - u razredu "Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima" u tački 4. "Usluge pružanja pomoći turistima" isključivo podtačka "Djelatnosti turističkih vodiča"

(2) Korisnici finansijske pomoći pored navedenih u stavu (1) ovog člana su i banje i lječilišta koje će se isključivo za potrebe ove uredbe posmatrati kao posebna šifra odnosno grupa djelatnosti.

(3) Korisnici finansijske pomoći u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH u skladu s ovom uredbom ne mogu biti: javna preduzeća, udruženja, javne institucije, javne ustanove osim banja i lječilišta, razvojne agencije, agencije, turističke organizacije (zajednice), organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave.
 

Član 14.
(Kriteriji za dodjelu finansijske pomoći)
 

(1) Finansijska pomoć korisnicima u turističko - ugostiteljskom sektoru će se dodijeliti na osnovu sljedećih kriterija:

a) procentualnom učešću korisnika iz člana 13. stav (1) u ukupno ostvarenom oporezivom prometu u 2019. godini za PDV obveznike ili ukupno ostvarenom prometu u 2019. godini za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a, a koji ispunjavaju formalno - pravne uslove za tu šifru djelatnosti na teritoriji Federacije BiH uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava u iznosu od 60%.

b) procentualnom učešću broja zaposlenih kod korisnika iz člana 13. stav (1) na dan 30.09.2020. godine u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod korisnika koji ispunjavaju formalno - pravne uslove za tu šifru djelatnosti uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava u iznosu od 40%.

c) Korisnici iz člana 13. stav (2) ostvaruju finansijsku pomoć na osnovu broja zaposlenih na dan 30.09.2020. godine, za isplate minimalnih bruto plaća i to za period od 1.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.
 

Član 15.
(Uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima koji su osnovani nakon 30.06.2019. godine)
 

(1) Korisnik finansijske pomoći koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine smatra se kao korisnik koji ispunjava uslov iz člana 6. stav (1) tačka b) ove uredbe.

(2) Korisnik finansijske pomoći koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine ostvaruje finansijsku pomoć na osnovu broja zaposlenih na dan 30.09.2020. godine u iznosu koji osigurava isplatu minimalne bruto plaće i to za period od 1.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.
 

Član 16.
(Javni poziv)
 

(1) Federalno ministarstvo okoliša i turizma će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći korisnicima iz člana 13. ove uredbe.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dvije dnevne novine.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu finansijske pomoći;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava finansijske pomoći;

d) način prijavljivanja za dodjelu finansijske pomoći;

e) kriteriji za dodjelu finansijske pomoći u skladu sa ovom uredbom;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu finansijske pomoći.
 

Član 17.
(Odluka o dodjeli finansijske pomoći)
 

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanih ovom uredbom, na prijedlog Komisije federalni ministar okoliša i turizma sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli finansijske pomoći subjektima u turističko - ugostiteljskom sektoru i dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije BiH) na razmatranje i usvajanje.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži: naziv korisnika finansijske pomoći i iznos dodijeljenih sredstava na ime finansijske pomoći.

(3) Odluka iz stava (1) ovog člana se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 

POGLAVLJE IV - SPECIFIČNI USLOVI I NAČIN DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI SEKTORU PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

Član 18.
(Posebni uslovi za prihvatljivost korisnika finansijske pomoći)
 

(1) Korisnik finansijske pomoći je privredno društvo ili fizičko lice koje samostalno obavlja registriranu djelatnost u sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika u Federaciji BiH, a kojem je prema KDBiH 2010, šifra glavne djelatnosti dodijeljena od Federalnog zavoda za statistiku:

a) šifra djelatnosti 49.31: "Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika"

b) šifra djelatnosti 49.39: "Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n."

c) šifra djelatnosti 52.21: "Uslužne djelatnosti u vezi sa kopnenim prijevozom".

(2) Korisnik finansijske pomoći iz oblasti cestovnog javnog prijevoza putnika ne može biti pravno ili fizičko lice koje obavlja rent-a-car prijevoz, taxi prijevoz, kao ni privredna društva u većinskom vlasništvu BiH, Federacije BiH, kantona, grada, općine, kao ni organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave.
 

Član 19.
(Specifični uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima u oblasti javnog cestovnog prijevoza putnika)
 

(1) Korisnik finansijske pomoći mora posjedovati licencu za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika, odnosno važeće rješenje o kategorizaciji autobuske stanice, ako je to glavna djelatnost.

(2) Korisnik finansijske pomoći može ostvariti finansijsku pomoć samo za period u kojem kumulativno ispunjava sve uslove iz ove uredbe.

(3) Korisnik finansijske pomoći koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine smatra se kao korisnik koji ispunjava uslov iz člana 6. stav (1) tačka b) ove uredbe.

(4) Korisniku finansijske pomoći koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine pomoć se dodjeljuje u skladu sa kriterijima iz ove uredbe.
 

Član 20.
(Finansijska pomoć sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika)
 

Visina finansijske pomoći sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika iznosi 10.000.000,00 KM (desetmilionakonvertibilnihmaraka), koja će se raspodijeliti korisnicima pomoći na osnovu kriterija u skladu sa ovom uredbom.
 

Član 21.
(Javni poziv)
 

(1) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dva dnevna lista.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu finansijske pomoći;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava finansijske pomoći;

d) način prijavljivanja za dodjelu finansijske pomoći;

e) kriteriji za dodjelu finansijske pomoći u skladu sa Uredbom;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu finansijske pomoći.

Član. 22.

(Kriteriji za dodjelu finansijske pomoći)

(1) Finansijska pomoć korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika će se dodijeliti na osnovu sljedećih kriterija:

a) procentualnom učešću korisnika u ukupno ostvarenom oporezivom prometu iz djelatnosti prijevoza putnika svih prijavljenih korisnika finansijske pomoći koji ispunjavaju uslove iz ove uredbe uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz člana 20. ove uredbe u iznosu od 60%;

b) procentualnom učešću broja zaposlenih iz djelatnosti prijevoza putnika kod korisnika na dan 30.09.2020. godine u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod prijavljenih korisnika koji ispunjavaju uslove iz ove uredbe na dan 30.09.2020. godine uz učešće ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz člana 20. ove uredbe u iznosu od 40%.
 

Član 23.
(Odluka o dodjeli finansijske pomoći)
 

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanim ovom uredbom, na prijedlog Komisije, federalni ministar prometa i komunikacija sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli finansijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika i dostavlja Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

(2) Finansijska pomoć iz člana 24., 25. i 26. ove uredbe će se dodijeliti na osnovu odluka o dodjeli finansijske pomoći koje usvaja Vlada Federacije BiH a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija.

(3) Odluke iz stava (1) i stava (2) ovog člana sadrže: naziv korisnika finansijske pomoći i iznos dodijeljenih sredstava na ime finansijske pomoći.

(4) Odluke iz stava (1) i stava (2) ovog člana se objavljuju u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
 

Član 24.
(Finansijska pomoć sektoru aerodroma)
 

Visina finansijske pomoći sektoru aerodroma utvrđuje su u iznosu od 6.000.000 KM, a odnosi se na namjene utvrđene članom 10. uredbe i raspoređuju na:

- JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo 3.500.000 KM

- JP Međunarodna Zračna luka - aerodrom Mostar d.o.o. 1.000.000 KM

- JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. 1.000.000 KM

- JP Aerodrom Bihać 500.000 KM
 

Član 25.
(Finansijska pomoć sektoru javnih poštanskih operatera)
 

Visina finansijske pomoći sektoru javnih poštanskih operatera iznosi 1.000.000 KM, a odnosi se na namjene utvrđene u članu 10. ove uredbe i raspoređuju na:

- JP BH pošta d.o.o. Sarajevo 600.000 KM

- JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 400.000 KM
 

Član 26.
(Finansijska pomoć sektoru željezničkog prijevoza putnika)
 

Visina finansijske pomoći sektoru željezničkog prijevoza putnika iznosi 3.000.000 KM, a odnosi se na namjene utvrđene članom 10. ove uredbe i raspoređuje se na:

- JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 3.000.000 KM.
 

POGLAVLJE V - SPECIFIČNI USLOVI I NAČIN DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOM SEKTORU

 

Član 27.
(Korisnik finansijske pomoći)
 

Korisnici finansijskih sredstava su izvozno orijentirana privredna društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti iz poljoprivredno-prehrambenog sektora koji su ostvarili izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj godini i koji vrše vlastitu proizvodnju, otkupljuju ili prerađuju poljoprivredno-prehrambene proizvode sa teritorija Federacije BiH i to:

a) meso i prerađevine od mesa (goveđe, svinjsko, ovčije i kozije),

b) mlijeko i prerađevine od mlijeka,

c) meso peradi i njihove prerađevine,

d) ribe (morske i slatkovodne) i njihove prerađevine,

e) voće i prerađevine od voća,

f) grožđe i masline i njihove prerađevine,

g) povrće i njihove prerađevine,

h) med i drugi pčelarski proizvodi,

i) ljekovito i aromatično bilje i njihove prerađevine,

j) gljive i njihove prerađevine.

Član. 28.

(Kriteriji za dodjelu finansijske pomoći)

Finansijska pomoć korisnicima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru će se dodijeliti na osnovu sljedećih kriterija:

a) vrijednost izvoza u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine i to procentualnog učešća u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 60% iznosa od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava iz člana 4. tačka c) ove uredbe;

b) broj zaposlenih radnika kod korisnika na dan 30.09.2020. godine i to na bazi procentualnog učešća formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj radnika u privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji je zahtjev formalno ispravan. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava finansijske pomoći za svakog podnosioca zahtjeva i to do 40% iznosa od ukupno raspoloživih finansijskih sredstava iz člana 4. tačka c) ove uredbe.
 

Član 29.
(Posebni uslovi za prihvatljivost korisnika)
 

Posebni uslovi za dodjelu finansijske pomoći korisnicima su da je korisnik:

a) Upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno registar klijenata (u daljem tekstu: RPG/RK);

b) Registriran kao pravno lice, zadruga, obrt i drugi pravni subjekti iz poljoprivredno-prehrambenog sektora i ima prebivalište/sjedište u Federaciji BiH;

c) Izvoznik u skladu sa članom 2. tačka c) Uredbe i da je većinski vlasnik pravnog lica-izvoznika državljanin Bosne i Hercegovine;

d) Izvršio vlastitu poizvodnju, odnosno otkup ili preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH iz člana 27. ove uredbe;

e) Zadruga izvršila zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar.
 

Član 30.
(Javni poziv)
 

(1) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dva dnevna lista.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu finansijske pomoći po šiframa djelatnosti;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava finansijske pomoći;

d) način prijavljivanja za dodjelu finansijske pomoći;

e) kriteriji za dodjelu finansijske pomoći u skladu sa ovom uredbom;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu finansijske pomoći, a koja je propisana ovom uredbom.
 

Član 31.
(Odluka o dodjeli finansijske pomoći)
 

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanim ovom uredbom, na prijedlog Komisije, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli finansijske pomoći izvozno orijentiranim privrednim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljoprivredno-prehrambenog sektora i dostavlja Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži: naziv korisnika finansijske pomoći i iznos dodijeljenih sredstava na ime finansijske pomoći.

(3) Odluka iz stava (1) ovog člana se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 

POGLAVLJE VI - SPECIFIČNI USLOVI I NAČIN DODJELE FINANSIJSKE POMOĆI SEKTORU INDUSTRIJE

 

Član 32.
(Korisnik finansijske pomoći)
 

Korisnik finansijske pomoći može biti privredno društvo koje kumulativno ispunjava sljedeće kriterije:

1. da je privredno društvo sa sjedištem u Federaciji BiH, osnovano po Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), čija je primarna djelatnost proizvodnja u sljedećim granama industrije:

a) metalna, elektro i automobilska industrija;

b) industrija građevinskog materijala i nemetala;

c) drvna, papirna i grafička industrija;

d) proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće;

e) hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike;

2. da je izvoznik u skladu sa članom 2. tačka c) ove uredbe, sa većinskim učešćem privatnog kapitala.
 

Član 33.
(Raspoloživa sredstva za finansijsku pomoć po granama industrije)
 

Raspoloživi iznos sredstava za dodjelu finansijske pomoći po granama industrije u odnosu na procentualni udio izvoza svake grane u ukupnom izvozu tretiranog sektora industrije Federacije BiH na dan 31.12.2019. godine, iznosi:

a) metalna, elektro i automobilska industrija - 15.078.350 KM;

b) industrija građevinskog materijala i nemetala - 690.000 KM;

c) drvna, papirna i grafička industrija - 5.016.260 KM;

d) proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće - 4.026.840 KM;

e) hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike - 5.188.550 KM.
 

Član 34.
(Specifični kriteriji za dodjelu finansijske pomoći)
 

(1) Visina iznosa koji se dodjeljuje za finansijsku pomoć, izračunava se u odnosu na:

a) vrijednost izvoza u periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine i to procentualnog učešća u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva po granama industrije. Na osnovu dobijenog procentualnog učešća, izračuna se iznos sredstava za dodjelu za kvalifikovanog korisnika i to u odnosu na 60% iznosa ukupno raspoloživih finansijskih sredstava po grani industrije u skladu sa članom 33. ove uredbe.

b) broj zaposlenih kod korisnika na dan 30.09.2020. godine i to na bazi procentualnog učešća formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj zaposlenih svih formalno ispravnih zahtjeva po granama industrije i na osnovu toga se računa procentualno učešće svakog formalno ispravnog zahtjeva. Na osnovu dobijenog procentualnog učešća, izračuna se iznos sredstava za dodjelu za kvalifikovanog korisnika i to u odnosu na 40% iznosa ukupno raspoloživih finansijskih sredstava po grani industrije.
 

Član 35.
(Javni poziv)
 

(1) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći privrednim društvima, izvoznicima, po granama industrije u skladu sa članom 33. ove uredbe.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dva dnevna lista.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu finansijske pomoći po granama industrije;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava finansijske pomoći;

d) način prijavljivanja za dodjelu finansijske pomoći;

e) kriteriji za dodjelu finansijske pomoći u skladu sa Uredbom;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu finansijske pomoći.
 

Član 36.
(Odluka o dodjeli finansijske pomoći)
 

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanih ovom uredbom, na prijedlog Komisije, federalni ministar energije, rudarstva i industrije sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli finansijske pomoći privrednim društvima za svaku granu industrije i dostavlja Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

(2) Odluka iz stava (1) ovog člana sadrži: naziv korisnika finansijske pomoći i iznos dodijeljenih sredstava.

(3) Odluka iz stava (1) ovog člana se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
 

POGLAVLJE VII - UGOVARANJE, NADZOR I IZVJEŠTAVANJE

 

Član 37.
(Ugovor o dodjeli finansijske pomoći i izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava finansijske pomoći)
 

(1) Resorna ministarstva sa korisnikom finansijske pomoći zaključuju Ugovor o dodjeli finansijske pomoći kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

(2) Ugovor iz stava (1) ovog člana između ostalog obavezno sadrži i sljedeće elemente:

a) ukupan iznos i namjenu sredstava koja se dodjeljuju,

b) dinamiku i načine doznačavanja sredstava,

c) obavezu korisnika pomoći da će po zahtjevu resornog ministarstva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti povrat nezakonito odnosno nenamjenski utrošenih sredstava ili cjelokupan iznos dodijeljene finansijske pomoći u slučaju propuštanja korisnika finansijske pomoći da ispuni obaveze iz stava (3) ovog člana.

d) obavezu korisnika pomoći o izdavanju vlastite mjenice "bez protesta" u svrhu osiguranja povrata neutrošenih ili nezakonito odnosno nenamjenski utrošenih sredstava u skladu sa stavom (4) ovog člana ili povrata cjelokupnog iznosa dodijeljene finansijske pomoći u slučaju propuštanja korisnika finansijske pomoći da ispuni obavezu iz stava (3) ovog člana.

(3) Korisnik finansijske pomoći resornom ministarstvu podnosi izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava finansijske pomoći u skladu sa odredbama ugovora iz stava (1) ovog člana najkasnije do 28.02.2021. godine.

(4) Neutrošena sredstva i/ili nezakonito odnosno nenamjenski utrošena sredstva korisnik finansijske pomoći je u obavezi vratiti u Budžet Federacije BiH u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva za povrat sredstava od strane resornog ministarstva odnosno nadležnog organa.
 

Član 38.
(Nadzor)
 

Resorna ministarstva nadziru zakonito i namjensko korištenje dodijeljene finansijske pomoći, utvrđuju nenamjenski utrošak sredstava te nadziru i provode postupak povrata sredstava u slučaju nezakonitog i nenamjenskog korištenja.
 

Član 39.
(Izvještavanje)
 

(1) Resorna ministarstva dužna su osigurati detaljno vođenje evidencija o dodjeli finansijske pomoći u skladu sa ovom uredbom. Takve evidencije moraju sadržavati neophodne informacije kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi potrebni uslovi za dodjelu finansijske pomoći, namjenski utrošak sredstava i evaluaciju učinka dodjele finansijske pomoći.

(2) Listu korisnika finansijske pomoći sa iznosom dodijeljenih sredstava resorna ministarstva dužna su objaviti na internet stranici resornog ministarstva.

(3) Korisnici finansijske pomoći dužni su dostaviti resornom ministarstvu izvještaj o o zakonitom i namjenskom utrošku sredstava najkasnije do 28.02.2021. godine izuzev aerodroma i javnih poštanskih operatera koji su izvještaje o zakonitom i namjenskom utrošku sredstava dužni dostaviti resornom ministarstvu do 31.12.2021. godine.

(4) Resorna ministarstva dužna su do 15.04.2021. godine Vladi Federacije BiH dostaviti konačni izvještaj o dodijeljenoj finansijskoj pomoći sa analizom učinka iste.

(5) Izvještaje iz stava (4) ovog člana Vlada Federacije BiH dužna je dostaviti Parlamentu Federacije BiH najkasnije do 30.04.2021. godine.
 

Član 40.
(Stupanje na snagu)
 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

V. broj 1393/2020
16. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.