Uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima za podršku projektima

14.10.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima za podršku projektima

Ovom uredbom uređuju se korisnici, namjena, uvjeti i isprave za dokazivanje njihove ispunjenosti, kriteriji i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima u uvjetima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 102 14.10.2020.

 

Na osnovu člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/20) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srp- ske, na 91. sjednici, održanoj 8.10.2020. godine, d o n o s i

 

UREDBU

O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA PODRŠKU INVESTICIONIM PROJEKTIMA U USLOVIMA POSLOVANJA IZAZVANIH PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

 

GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se korisnici, namjena, uvjeti i isprave za dokazivanje njihove ispunjenosti, kriteriji i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima u uvjetima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona.

Član 2.

Cilj dodjele sredstava je podrška privrednim subjektima radi realizacije njihovih investicionih projekata koji se pro- vode u godini proglašenja pandemije virusa korona.

Član 3.

(1) Privredni subjekti su privredna društva i preduzetnici sa sjedištem u Republici Srpskoj.

(2) Sredstva za podršku realizaciji investicionih projeka- ta (u daljem tekstu: sredstva) su novčana sredstva Kompen- zacionog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) koja se dodjeljuju privrednim subjektima radi saniranja po- teškoća u poslovanju izazvanih pandemijom virusa korona.

Član 4.
(1) Sredstva se dodjeljuju po osnovu dva programa:

1) program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode do 3.000.000 KM, zapošljavaju od pet do 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finan- sijska vrijednost iznosi najmanje 50.000 KM, 

2) program za privredne subjekte koji su u 2019. godini ostvarili poslovne prihode veće od 3.000.000 KM, zapošlja- vaju više od 50 radnika i koji učestvuju sa projektom čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.

(2) Privredni subjekt može da se prijavi samo na jedan od ova dva programa.

(3) Ukupno raspoloživa sredstva utvrđuju se i dodjeljuju u jednakim iznosima po programima iz stava 1. ovog člana.

GLAVA II.
PROJEKAT ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA

Član 5.

(1) Pravo na sredstva ostvaruje se po osnovu projekta, koji za predmet može imati isključivo nabavku savremenih tehnologija i opreme, odnosno uvođenje nove ili značajno poboljšanje postojeće tehnologije ili nabavku nove ili kori- štene opreme koja nije starija od 12 godina.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravo na sredstva može se ostvariti i po osnovu jedne faze projekta koja pred- stavlja zaokruženu tehničko-tehnološku cjelinu, s tim da ispunjava sve uvjete koji su propisani za projekat.

Član 6.

(1) Projekat za ostvarivanje prava na sredstva obuhvaća aktivnosti koje su počele u toku 2020. godine i koje se okon- čavaju najkasnije u roku od šest mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli sredstava.

(2) Prema stepenu završenosti, projekat može biti:

1) realiziran (završen) projekat, koji podrazumijeva da su projektne aktivnosti završene do dana podnošenja prijave na javni poziv (u daljem tekstu: javni poziv),

2) projekat u završnoj fazi realizacije, koji podrazumije- va da je procenat realizacije projektnih aktivnosti do dana podnošenja prijave na javni poziv jednak ili veći od 70% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta,

3) projekat u toku realizacije, koji podrazumijeva da je procenat realizacije projektnih aktivnosti do dana pod- nošenja prijave na javni poziv jednak ili veći od 30%, a manji od 70% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta.

Član 7.

(1) Sredstvima se sufinansira dio opravdanih troškova koje je privredni subjekt imao na realizaciji projekta.

(2) Opravdani troškovi predstavljaju ulaganja privrednog subjekta koja se mogu utvrditi i prihvatiti da su učinjena s ciljem realizacije aktivnosti iz projekta isključivo tokom nje- govog trajanja.

Član 8.

Ne priznaju se kao opravdani troškovi na realizaciji pro- jekta privrednom subjektu sljedeća ulaganja:

1) nabavke učinjene prije i poslije perioda propisanog članom 6. ove uredbe,

2) nabavka osnovnog sredstva koje je kupljeno od fizič- kog lica,

3) interne transakcije, koje se odnose na angažiranje sop- stvene radne snage koja nema odgovarajuću stručnu kvalifika- ciju potrebnu za realizaciju aktivnosti po projektu,

4) nabavka osnovnog sredstva od privrednog subjekta koje u osnovnom kapitalu podnosioca prijave ima učešće veće od 25%,

5) nabavka transportnih sredstava (kamioni, traktori, pri- kolice, viljuškari i dr.), izuzev transportno-manipulativnih sredstava koja su direktno uključena u proces proizvodnje (proizvodni transporteri),

6) porez na dodatu vrijednost i sve ostale propisima utvr- đene pristojbe i naknade,

7) troškovi koji su u vezi sa nabavkom osnovnog sredstva, kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi tran- sporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, obuke i drugo,

8) troškovi koji su u vezi sa odobravanjem i provođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahtjeva, kamate, osiguranja pokretnih i ne- pokretnih stvari, kursnih razlika i slično,

9) zajmovi i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita,

10) plaće i druge naknade za zaposlene,

11) održavanje opreme i poslovnog prostora, kao i tro- škovi zakupa poslovnog prostora i troškovi zakupa opreme,

12) plaćanja u gotovom novcu,

13) plaćanja putem kompenzacije i cesije,

14) računi vrijednosti manje od 1.000 KM,

15) računi uz koje nisu priloženi pripadajući dokazi o plaćanju,

16) ostali troškovi koji nisu u skladu sa namjenom pro- jekta koji je prijavljen na javni poziv.

Član 9.

(1) Projekat koji se dostavlja za ostvarivanje prava na sredstva obavezno se izrađuje u skladu sa zahtjevima i pravi- lima propisanim ovom uredbom.

(2) Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat.

(3) Lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta potpisuje i pečatom ovjerava svaku stranu projekta.

(4) Obavezne elemente i strukturu koje projekat sadrža- va privredni subjekt sačinjava prema Okvirnoj metodologiji izrade projekta, koja se nalazi u Prilogu 1. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

(5) Privredni subjekt dostavlja projekat u pisanom obliku i elektronskoj formi na kompakt-disku (CD).

(6) Pored projekta, privredni subjekt obavezan je dosta- viti i izvod iz projekta u pisanom obliku i elektronskoj formi na kompakt-disku (CD).

Član 10.

(1) Uz projekat i njegov izvod privredni subjekt obave- zan je dostaviti dokaze o realizaciji projektnih aktivnosti:

1) kopije računa sa pripadajućim bankovnim izvodima, koji se odnose na ulaganja po projektu;

2) kopije ugovora o nabavci proizvoda ili usluga ako su zaključeni sa dobavljačima;

3) u slučaju nabavke putem lizinga, odgođenog plaća- nja i slično, dostavljaju se odgovarajući ugovori i anuitetni planovi kojima se uređuje plaćanje, kao i dokazi o fizičkoj realizaciji projekta:

1. za nabavku tehnologije, opreme iz inozemstva potreb- no je dostaviti kopiju uvozne carinske deklaracije,

2. za nabavku tehnologije, opreme na domaćem tržištu potrebno je dostaviti kopiju otpremnice od dobavljača.

(2) Ako se kao dokaz iz stava 1. tačka 1) ovog člana do- stavlja račun iz inozemstva, uz njega se, pored bankovnog izvoda, dostavlja i pripadajuća carinska deklaracija.

(3) Privredni subjekt obavezan je da uz dokaze iz stava 1. ovog člana dostavi i njihovu specifikaciju.

(4) Specifikacija dokaza o realizaciji projektnih aktivnosti dostavlja se na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

(5) Dokazi o realizaciji projektnih aktivnosti obavezno se dostavljaju u skladu sa njihovim redoslijedom navedenim u specifikaciji iz stava 4. ovog člana.

(6) Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, ako se radi o projektu koji je u toku realizacije ili u završnoj fazi realizacije, privredni subjekt za nerealizirani dio projekta uz prijavu na javni poziv dostavlja račun ili ugovor o nabavci proizvoda, odnosno usluga.

GLAVA III.
USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SREDSTVA

Član 11.

(1) Privredni subjekt može biti korisnik sredstava ako ispunjava sljedeće uvjete:

1) da ima registrirano sjedište na teritoriji Republike Srp- ske;

2) da je pretežna (osnovna) djelatnost iz Područja C - Prerađivačka industrija, i to iz sljedećih oblasti:

13 - proizvodnja tekstila,
14 - proizvodnja odjeće,
15 - proizvodnja kože i proizvoda od kože,

16 - prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih ma- terijala,

17 - proizvodnja papira i proizvoda od papira,

22 - proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,

23 - proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala,

25 - proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim ma- šina i opreme,

26 - proizvodnja računara, elektronskih i optičkih pro- izvoda,

27 - proizvodnja električne opreme,
28 - proizvodnja i instalacija mašina i opreme,
29 - proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, 30 - proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava,
31 - proizvodnja namještaja,
32 - ostala prerađivačka industrija,
33 - popravka instalacija mašina i oprema;

3) da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza na dan 30. septembar 2020. godine po osnovu direktnih i indi- rektnih poreza;

4) da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka re- strukturiranja ili stečajnog ili likvidacionog postupka;

5) da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele sredstava nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i je- dinice lokalne samouprave;

6) da je projekat izrađen u skladu sa čl. od 5. do 10. ove uredbe i da je njegova minimalna vrijednost 50.000 KM;

7) da nije u toku sudski postupak za povrat dodijeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina;

8) da nije smanjio broj radnika za više od 15% kada se uporedi broj radnika na dan 30. septembar 2020. godine u odnosu na dan 31. decembar 2019. godine;

9) da privredni subjekt zapošljava najmanje pet radnika na dan 30. septembar 2020. godine;

10) da je privredni subjekt registriran najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

(2) Kod smanjenja broja radnika iz stava 1. tačka 8) ovog člana ne uzimaju se u obzir radnici kojima je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, radnici koji su ostvarili pravo na pen- ziju, otkazi ugovora o radu od strane radnika i sporazumi izme- đu radnika i privrednog subjekta o prestanku radnog odnosa.

(3) Uslov u vezi sa poreznim obavezama iz stava 1. tačka 3) ovog člana, osim podnosioca prijave, obavezno je da ispu- njava i privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj koje ima preko 50% učešća u kapitalu podnosioca prijave.

(4) Pored uvjeta iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, privredni su- bjekt iz oblasti prerade drveta obavezan je da ispuni i dodat- ni uvjet, u smislu da je proizvođač finalnih ili polufinalnih proizvoda.

Član 12.

(1) Privredni subjekt dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 11. stav 1. t. 1), 4), 5) i 6) ove uredbe sljedećim dokumen- tima:

1) aktuelnim izvodom o upisu u sudski registar ili regi- star preduzetnika, koji nije stariji od 30 dana od dana podno- šenja prijave na javni poziv,

2) aktom nadležnog okružnog privrednog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja pri- jave na javni poziv,

3) izjavom odgovornog lica da projekat sa kojim uče- stvuje u postupku dodjele sredstava nije već podržan iz bu- džeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,

4) projektom za ostvarivanje prava na sredstva sa pra- tećom dokumentacijom u skladu sa čl. 9. i 10. ove uredbe.

(2) Dokumenti iz stava 1. t. od 1) do 4) ovog člana do- stavljaju se u originalu ili kopijama ovjerenim od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara.

(3) Ministarstvo privrede i preduzetništva (u daljem tek- stu: Ministarstvo) po službenoj dužnosti pribavlja dokaze, odnosno provjerava ispunjenost sljedećih uvjeta:

1) pretežnu djelatnost,

2) stanje direktnih i indirektnih poreznih obaveza na dan 30. septembar 2020. godine,

3) vođenje sudskog postupka za povrat dodijeljenih pod- sticaja,

4) zabranu korištenja podsticaja, 5) vrijeme registracije,
6) broj zaposlenih radnika.

(4) Osim provjera iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo može pribaviti podatke od inspekcijskih i drugih nadležnih organa, odnosno zatražiti od privrednog subjekta pojašnjenja, izjave i druge dokumente od značaja za rješavanje po zahtjevu.

GLAVA IV.
POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA

1. Pokretanje postupka

Član 13.

Postupak dodjele sredstava počinje raspisivanjem javnog poziva.

Član 14.

(1) Privredni subjekt obavezno podnosi prijavu na javni poziv na propisanom obrascu.

(2) Obrazac prijave za učešće na javnom pozivu nalazi se u Prilogu 3. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

(3) Sastavni dio obrasca prijave je i izvod iz projekta.

(4) Podnošenjem prijave na javni poziv privredni subjekt saglasan je sa:

1) javnom objavom njegovog poslovnog imena i iznosa sredstava za dodjelu,

2) načinom kontrole ispunjavanja obaveza iz ugovora o dodjeli sredstava,

3) provjerom podataka o ispunjenosti uvjeta u skladu sa članom 12. stav 3. ove uredbe po službenoj dužnosti.

(5) Prilikom ispunjavanja prijave privredni subjekt du- žan je da se opredijeli za jedan od programa iz člana 4. ove uredbe, po osnovu kojeg zahtijeva sredstva.

(6) U slučaju da se privredni subjekt ne opredijeli za je- dan od programa iz člana 4. stav 1. ove uredbe, prijava pri- vrednog subjekata razvrstava se na sljedeći način:

1) ako je broj radnika manji od 50, projekat se razvrstava u program iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe,

2) ako je broj radnika veći od 50, projekat se razvrstava u program iz člana 4. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Član 15.

(1) Uz prijavu na javni poziv, privredni subjekt obavezno prilaže i dokumente iz člana 12. stav 1. ove uredbe.

(2) Pored dokumenata iz člana 12. stav 1. ove uredbe, privredni subjekt dostavlja i bilans stanja i uspjeha za 2019. godinu, odnosno godišnje porezne prijave za porez na doho- dak sa prilozima obrazaca 1004, 1005 i 1006 za preduzetnike koji ne izrađuju finansijske izvještaje za 2019. godinu.

(3) Ministarstvo po službenoj dužnosti kod Uprave za in- direktno oporezivanje BiH provjerava podatke o vrijednosti prodaje učinaka na inozemnom tržištu u periodu od januara do septembra 2019. godine i periodu od januara do septem- bra 2020. godine, kao i za 2019. godinu.

(4) U slučaju da privredni subjekt ostvaruje izvoz preko posrednika ili zajednički sa drugim licima, privredni subjekt dostavlja kopije izvoznih ugovora, računa, odnosno otpre- mnica, izvoznih carinskih deklaracija i ostale prateće doku- mentacije kao dokaz da je ostvario navedeni izvoz.

(5) Uz ugovore, račune i ostalu dokumentaciju iz stava 3. ovog člana dostavlja se i njihova specifikacija, koja se izra- đuje na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 4. ove uredbe i čini njen sastavni dio.

(6) Sastavni dio specifikacije iz stava 5. ovog člana je i izjava o vrijednosti ostvarenog izvoza preko posrednika, koju potpisuju i ovjeravaju odgovorna lica privrednog su- bjekta koji je podnio prijavu na javni poziv i drugog privred- nog subjekta koji učestvuje u izvozu.

(7) U slučaju da je privredni subjekt podnio zahtjev kod nadležnog organa za izdavanje dokumenta iz člana 12. stav 1. t. 1) i 2) ove uredbe, a dokument nije izdat do dana pod- nošenja prijave na javni poziv, obavezno se prilaže kopija zahtjeva kojom je traženo izdavanje određenog dokumenta, a dokument se odmah po dobivanju dostavlja Ministarstvu.

2. Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava

Član 16.

(1) Postupak dodjele sredstava vodi komisija za provođe- nje ovog postupka (u daljem tekstu: komisija).

(2) Komisiju imenuje ministar privrede i preduzetništva (u daljem tekstu: ministar).

(3) Komisiju čine predsjednik i šest članova, od kojih je jedan član predstavnik Privredne komore Republike Srpske,

a jedan predstavnik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

(4) Prilikom imenovanja predsjednika i članova komisije određuju se i njihovi zamjenici.

Član 17.

(1) Prilikom ocjenjivanja prijave na javni poziv, član ko- misije ne može biti u sukobu interesa.

(2) Odsustvo sukoba interesa podrazumijeva da:

1) član komisije, odnosno njegov zamjenik i podnosilac prijave na javni poziv nisu u odnosu koji može uticati na nepristrasnost prilikom ocjenjivanja prijave,

2) povezana lica sa članovima komisije, odnosno nji- hovim zamjenicima ne učestvuju u upravljanju podnosioca prijave,

3) povezana lica sa članovima komisije, odnosno njiho- vim zamjenicima ne posjeduju više od 1% udjela, odnosno akcija kod podnosioca prijave,

4) povezana lica sa članovima komisije, odnosno njiho- vim zamjenicima nisu zaposlena ili radno angažirana kod podnosioca prijave.

(3) Pod povezanim licima, u smislu ove uredbe, smatraju se bračni i vanbračni supružnik, djeca (bračna, vanbračna i usvojena), pastorčad, majka, otac, očuh, maćeha, usvojilac, djed i baba po majci i po ocu, braća i sestre i ostali članovi zajedničkog domaćinstva.

(4) Član komisije koji je u sukobu interesa ne može uče- stvovati u ocjenjivanju prijave privrednog subjekta i oba- vezan je, bez odgađanja, o tome obavijestiti ostale članove komisije.

(5) Članovi komisije prije početka rada potpisuju izjavu kojom potvrđuju da će u slučaju sukoba interesa, bez odga- đanja, o tome obavijestiti ostale članove komisije.

Član 18.

(1) Komisija je dužna da, u skladu sa uvjetima i kriteriji- ma propisanim ovom uredbom, u postupku dodjele sredstava provede sljedeće radnje:

1) razmotri pravovremenost, potpunost i dopuštenost pri- java privrednih subjekata na javni poziv,

2) provjeri ispunjenost uvjeta za ostvarivanje prava na sredstva,

3) razmotri i ocijeni projekte koji su predmet prijava na javni poziv,

4) utvrdi vrijednost opravdanih troškova na realizaciji projekta,

5) ocijeni i boduje prijave privrednih subjekata, prema kriterijima iz ove uredbe,

6) utvrdi prijedloge rang-listi sa iznosima sredstava za dodjelu,

7) sačini izvještaj o provođenju javnog poziva, koji se za- jedno sa rang-listama, putem Ministarstva, dostavlja Uprav- nom odboru Fonda na razmatranje i usvajanje.

(2) Komisija može zatražiti od privrednog subjekta do- datna pojašnjenja dostavljene dokumentacije na javni poziv.

(3) Komisija se u svom radu pridržava principa objektiv- nosti, koji podrazumijeva realnu i nepristrasnu ocjenu prija- va privrednih subjekata na javni poziv.

(4) Komisija sačinjava zapisnik za svaki privredni su- bjekt, koji obavezno sadrži: datum i mjesto otvaranja prijave, naziv privrednog subjekta podnosioca prijave, konstataciju u vezi sa pravovremenošću, potpunošću i dopuštenošću prija- ve, uz navođenje da li dostavljena prijava ispunjava uvjete iz ove uredbe i tabelu opravdanih troškova.

(5) Komisija donosi odluke većinom glasova svih čla- nova.

3. Odbacivanje i odbijanje prijave

Član 19.

(1) Komisija počinje rad na postupku dodjele sredstava utvrđivanjem pravovremenosti, potpunosti i dopuštenosti prijava privrednih subjekata na javni poziv.

(2) Komisija predlaže ministru donošenje rješenja o od- bacivanju prijave na javni poziv ako je prijava:

1) nepravovremena, a to podrazumijeva da je dostavljena izvan roka za podnošenje,

2) nepotpuna, a to podrazumijeva da nisu dostavljeni prijavni obrazac ili dokumenti čije je podnošenje obavezno prema ovoj uredbi,

3) nedopuštena, a to podrazumijeva da je prijavu pod- nijelo lice koje ne može biti korisnik sredstava.

(3) Rješenje ministra o odbacivanju prijave iz stava 2. ovog člana je konačno.

(4) Privredni subjekt može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda protiv rješenja o odbacivanju prijave.

Član 20.

(1) Na prijedlog komisije, ministar donosi rješenje o od- bijanju prijave u slučaju da:

1) privredni subjekt ne ispunjava uvjete iz ove uredbe za ostvarivanje prava na sredstva,

2) projekat nije izrađen u skladu sa ovom uredbom, od- nosno ne mogu se prihvatiti projektne aktivnosti ili iz sadr- žaja projekta ne mogu se utvrditi njegov cilj, rezultati, reali- zacija i efekti,

3) nema opravdanih troškova na realizaciji projekta.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

(3) Privredni subjekt može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda protiv rješenja o odbijanju prijave.

4. Ocjenjivanje i bodovanje prijava

Član 21.

(1) Komisija vrši ocjenu i bodovanje prijava koje su pra- vovremene, dopuštene, potpune i ako ispunjavaju uvjete iz ove uredbe.

(2) Ocjena i bodovanje prijava obavlja se prema sljede- ćim kriterijima:

1) stručna ocjena projekta,

2) broj zaposlenih radnika,

3) promjena broja radnika,

4) ostvarena vrijednost poslovnog prihoda,

5) ostvareni prihod od prodaje učinaka na inozemnom tržištu,

6) pad izvoza,

7) stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

(3) Bodovanje prema kriteriju iz stava 2. t. od 2) do 6) ovog člana vrši se u ovisnosti o programu iz člana 4. ove uredbe.

Član 22.

(1) Kriterij stručna ocjena projekta podrazumijeva ra- zmatranje projekta sa stanovišta ostvarenja rezultata i efe- kata njegovog provođenja u uvjetima poslovanja izazvanih pandemijom virusa korona, a koji se odnose na veličinu in- vesticije, odnosno vrijednost opravdanih troškova, poveća- nje zaposlenosti, poslovno unapređivanje, povećanje izvoza, uvođenje proizvodnje veće dodate vrijednosti i proizvodnje zasnovane na inovacijama, razvoju domaćeg proizvoda, ve- ćem stepenu korištenja domaćih resursa i slično.

(2) Tokom stručnog ocjenjivanja projekta komisija utvr- đuje vrijednosti opravdanih troškova na realizaciji projekta.

(3) Vrijednost opravdanih troškova navodi se u tabeli opravdanih troškova.

(4) Bodovanjem prema kriteriju stručna ocjena projekta privredni subjekt može ostvariti najviše do 35 bodova.

4.1.Bodovanje prijava po programima

Član 23.

(1) Kriterij broj zaposlenih radnika odnosi se na sva fizička lica koja su po osnovu radnog odnosa, u skladu sa Zakonom o radu, zaposlena kod privrednog subjekta na dan 30. septembar 2020. godine i prijavljena u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja podatak o broju zaposlenih radnika iz stava 1. ovog člana.

(3) Bodovanjem prema kriteriju broj zaposlenih radnika privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe može ostvariti sljedeći broj bodova:

 1. 1)  od pet do devet radnika ....................................... 2 boda,

 2. 2)  od 10 do 15 radnika......................................... 5 bodova,

 3. 3)  od 16 do 30 radnika......................................... 7 bodova,

 4. 4)  preko 30 radnika ........................................... 10 bodova.

  (4) Bodovanjem prema kriteriju broj zaposlenih radnika

privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1. tačka 2) ove uredbe može ostvariti sljedeći broj bodova:

 1. 1)  od 50 do 70 radnika......................................... 5 bodova,

 2. 2)  od 71 do 100 radnika....................................... 7 bodova,

 3. 3)  preko 100 radnika ......................................... 10 bodova.

  (5) Ako privredni subjekt ima manje od 50 radnika, a

podnio je zahtjev po osnovu programa iz člana 4. stav 1. tač- ka 2) ove uredbe, ne ostvaruje bodove po osnovu kriterija broj zaposlenih radnika.

Član 24.

(1) Kriterij promjena broja radnika predstavlja međusob- ni odnos ukupnog broja radnika na dan 30. septembar 2020. godine u odnosu na broj radnika na dan 31. decembar 2019. godine.

(2) Bodovanjem prema kriteriju promjena broja radnika privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe može ostvariti sljedeći broj bodova:

 1. 1)  povećanje broja zaposlenih od jedan do
  pet radnika........................................................... 2 boda,

 2. 2)  povećanje broja zaposlenih preko
  pet radnika....................................................... 5 bodova.

  (3) Bodovanjem prema kriteriju promjena broja radnika

privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1. tačka 2) ove uredbe može ostvariti sljedeći broj bodova:

 1. 1)  povećanje broja zaposlenih od jedan
  do 10 radnika....................................................... 2 boda,

 2. 2)  povećanje broja zaposlenih preko
  10 radnika........................................................ 5 bodova.

  (4) Ako privredni subjekt nema povećanja broja zaposle-

nih, ne boduje se prema ovom kriteriju.

Član 25.

(1) Kriterij ostvarena vrijednost poslovnog prihoda pred- stavlja iznos poslovnog prihoda koji je privredni subjekt ostvario u 2019. godini.

(2) Bodovanjem prema kriteriju ostvarena vrijednost poslovnog prihoda privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe može ostvariti najviše 10 bodova:

 1. 1)  poslovni prihod manji i jednak 500.000 KM ...... 2 boda,

 2. 2)  poslovni prihod veći od 500.000 KM,
  a manji i jednak 1.000.000 KM .......................... 4 boda,

3) poslovni prihod veći od 1.000.000 KM,
a manji i jednak 1.500.000 KM ...................... 6 bodova,

4) poslovni prihod veći od 1.500.000 KM,
a manji i jednak 2.500.000 KM ...................... 8 bodova,

5) poslovni prihod veći od 2.500.000 KM ........ 10 bodova.

(3) Bodovanjem prema kriteriju ostvarena vrijednost poslovnog prihoda privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1. tačka 2) ove uredbe može ostvariti najviše 10 bodova:

 1. 1)  poslovni prihod manji i jednak 3.000.000 KM ... 2 boda,

 2. 2)  poslovni prihod veći od 3.000.000 KM,
  a manji i jednak 4.000.000 KM .......................... 4 boda,

 3. 3)  poslovni prihod veći od 4.000.000 KM,
  a manji i jednak 6.000.000 KM ...................... 6 bodova,

 4. 4)  poslovni prihod veći od 6.000.000 KM,
  a manji i jednak 7.000.000 KM ...................... 8 bodova,

 5. 5)  poslovni prihod veći od 7.000.000 KM ........ 10 bodova.

  Član 26.

  (1) Kriterij ostvareni prihod od prodaje učinaka na ino-

zemnom tržištu podrazumijeva vrijednost ukupno izvršenog izvoza privrednog subjekta u 2019. godini.

(2) Bodovanjem prema kriteriju ostvareni prihod od pro- daje učinaka na inozemnom tržištu privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1 tačka 1) ove uredbe može ostvariti najviše do 30 bodova:

1) izvoz manji ili jednak 100.000 KM ......................1 bod,

2) izvoz veći od 100.000 KM i dodatno 1 bod na svakih sljedećih 100.000 KM ostvarenog prihoda.

(3) Bodovanjem prema kriteriju ostvareni prihod od pro- daje učinaka na inozemnom tržištu privredni subjekt koji podnese prijavu po osnovu programa iz člana 4. stav 1 tačka 2) ove uredbe može ostvariti najviše do 30 bodova:

1) izvoz manji ili jednak 200.000 KM ......................1 bod,

2) izvoz veći od 200.000 KM i dodatno 1 bod na svakih sljedećih 200.000 KM ostvarenog prihoda.

(4) Ako privredni subjekt nema ostvarenog prihoda od prodaje učinaka na inozemnom tržištu, ne boduje se prema ovom kriteriju.

Član 27.

(1) Kriterij pad izvoza predstavlja odnos ostvarenog izvoza u periodu od 1. januara 2020. godine do 30. septem- bra 2020. godine sa istim periodom 2019. godine.

(2) Bodovanjem prema kriteriju pad izvoza privredni su- bjekt može ostvariti sljedeći broj bodova:

 1. 1)  pad prihoda po osnovu prodaje učinaka
  na inozemnom tržištu za manje ili
  jednako 30%........................................................ 2 boda,

 2. 2)  pad prihoda po osnovu prodaje učinaka
  na inozemnom tržištu za više od 30%............. 5 bodova.

  (3) Ako privredni subjekt nema pada prihoda po osnovu prodaje učinaka na inozemnom tržištu, ne boduje se prema ovom kriteriju.

Član 28.

(1) Kriterij stepen razvijenosti jedinice lokalne samo- uprave podrazumijeva vrednovanje mjesta u kojem privredni subjekt ima sjedište, u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

(2) Ako privredni subjekt ima sjedište na teritoriji nera- zvijene ili izrazito nerazvijene jedinice lokalne samoupra- ve, privredni subjekt ostvaruje.............................5 bodova.

Član 29.

(1) Maksimalni broj bodova koji privredni subjekt može ostvariti po osnovu kriterija iz čl. od 22. do 28. ove uredbe iznosi 100 bodova.

(2) Komisija vrši bodovanje i utvrđuje ukupan broj bodo- va za svaki privredni subjekt.

(3) Za svaki program iz člana 4. stav 1. ove uredbe sači- njava se posebna rang-lista.

Član 30.

(1) Iznos sredstava koji se može odobriti pojedinačnom privrednom subjektu ne može biti veći od iznosa 50% od opravdanih troškova projekta.

(2) Maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti privrednom subjektu po programu iz člana 4. stav 1. tačka 1) ove uredbe iznosi 50.000 KM, dok maksimalni iznos sredsta- va koji se može dodijeliti privrednom subjektu po programu iz člana 4. stav 1. tačka 2) ove uredbe iznosi 100.000 KM.

(3) Iznos sredstava po pojedinačnom privrednom su- bjektu utvrđuje se shodno ostvarenom broju bodova prema kriterijima iz čl. od 22. do 28. ove uredbe u ovisnosti o mak- simalnom iznosu sredstava koji se može odobriti privrednom subjektu iz st. 1. i 2. ovog člana, broja privrednih subjekata koji ispunjavaju uvjete javnog poziva i raspoloživog iznosa za dodjelu po javnom pozivu.

(4) Vrijednost boda iz stava 3. ovog člana izračunava se na način da se ukupan iznos finansijskih sredstava za dodjelu po programu podijeli sa ukupnim brojem bodova privrednih subjekata koji ispunjavaju uvjete ove uredbe za pripadajući program.

(5) Iznos sredstava po pojedinačnom privrednom subjek- tu dobije se množenjem broja bodova ostvarenog prema kri- terijima iz čl. od 22. do 28. ove uredbe sa utvrđenom vrijed- nošću boda iz stava 4. ovog člana.

5. Okončanje postupka dodjele sredstava

Član 31.

(1) Komisija utvrđuje prijedlog rang-lista sa iznosima sredstava po pojedinačnom privrednom subjektu, koji se putem Ministarstva dostavlja Upravnom odboru Fonda na razmatranje i usvajanje.

(2) Nakon što Upravni odbor Fonda donese odluku o da- vanju saglasnosti na prijedlog rang-lista sa iznosima sredsta- va po privrednom subjektu, ministar donosi rješenja i zaklju- čuje pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa privrednim subjektima.

Član 32.

(1) Ako su sredstva odobrena za projekte koji su u toku realizacije, korisnik sredstava obavezan je da prilikom za- ključenja ugovora o dodjeli sredstava dostavi Ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu odobrenih sredstava i sa rokom važenja šest mjeseci od isteka perioda realizacije projekta.

(2) U slučaju da su sredstva odobrena za projekte u za- vršnoj fazi realizacije, korisnik sredstava obavezan je da pri- likom zaključenja ugovora o dodjeli sredstava dostavi Mini- starstvu blanko potpisane i ovjerene mjenice sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrumentom osiguranja povrata sredstava u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza i ne- namjenskog utroška sredstava.

(3) Ako su sredstva odobrena po osnovu realiziranog projekta, korisnik sredstava nije obavezan da Ministarstvu dostavi bankarsku garanciju ili mjenicu.

Član 33.

(1) Zaključenjem ugovora o dodjeli sredstava, privredni subjekt daje saglasnost Ministarstvu da iz ugovora i cjeloku- pne dokumentacije postupka dodjele sredstava koristi i obra- đuje njegove podatke, s ciljem utvrđivanja kvalitetnih mjera i programa podsticanja razvoja.

(2) Korisnici sredstava o sopstvenom trošku ističu na vi- dljivom mjestu (na primjer promotivnom materijalu, internet prezentaciji, predmetu nabavke projekta i slično) da su za

provođenje projekta ostvarili pravo na podsticajna sredstva iz budžeta Republike Srpske.

Član 34.

Isplata sredstava vrši se sukcesivno prema raspoloživosti sredstava, prenosom odobrenih sredstava sa računa Fonda u korist korisnika sredstava na njegov žiroračun otvoren kod poslovne banke.

6. Nadzor nad realizacijom ugovora o dodjeli sredstava

Član 35.

(1) Ministarstvo prati realizaciju ugovora i vrši kontrolu ispunjavanja ugovorenih obaveza.

(2) Ministarstvo može tražiti od korisnika sredstava do- stavljanje periodičnog izvještaja o utrošku sredstava, čiji je cilj provjera procenta realizacije aktivnosti po projektu.

(3) Korisnik sredstava obavezan je da Ministarstvu u svakom trenutku omogući kontrolu realizacije projekta sa kojim je konkurisao na javni poziv i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

(4) Ministarstvo može obavljati kontrolu realizacije projekta putem posjeta korisniku sredstava u njegovim po- slovnim prostorijama, u razgovorima sa angažiranim licima projekta, anketiranjem i slično.

(5) Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko troše- nje sredstava ili ako korisnik ne dozvoli kontrolu na način propisan odredbama st. od 2. do 4. ovog člana, Ministarstvo raskida ugovor i traži povrat dodijeljenih sredstava.

Član 36.

(1) Korisnik sredstava obavezan je da pravovremeno Mi- nistarstvu dostavi izvještaj uz dokaze o realizaciji preostalih aktivnosti po projektu (u daljem tekstu: izvještaj) u roku koji se utvrđuje u ugovoru o dodjeli sredstava.

(2) Ako su sredstva odobrena po osnovu realiziranog projek- ta, korisnik sredstava nema obavezu dostavljanja izvještaja.

(3) Izvještaj se sastoji od narativnog i finansijskog dijela.

(4) U narativnom dijelu izvještaja navode se provedene aktivnosti na realizaciji projekta i ostvareni učinci, kao i fo- tografije nabavljene opreme, odnosno uvedenih inovacija.

(5) U toku pregleda izvještaja, Ministarstvo provjerava namjenski utrošak sredstava pojedinačno za svaku stavku iz tabele opravdanih troškova.

(6) Finansijski dio izvještaja sastoji se od kopija računa i pripadajućih bankovnih izvoda, kao dokaza za realizaciju aktivnosti po projektu.

(7) Privredni subjekt uz izvještaj dostavlja i specifikaciju računa i pripadajućih bankovnih izvoda, koja je urađena na propisanom obrascu u Prilogu 5. ove uredbe, koji čini njen sastavni dio, u pisanoj formi i na kompakt-disku (CD), a koja sadrži i izjavu odgovornog lica privrednog subjekta kojom pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću garan- tira vjerodostojnost i tačnost dostavljenih navoda i dokaza u izvještaju.

(8) Kao dokazi o realizaciji aktivnosti po projektu ne uzi- maju se u obzir računi o troškovima iz člana 8. ove uredbe, računi koji nisu predmet projekta, kao i računi koje ne prate odgovarajući bankovni izvodi za njihovo plaćanje.

Član 37.

(1) U slučaju da korisnik sredstava utvrdi da nije u mo- gućnosti namjenski utrošiti odobrena sredstva, odnosno da dostavi izvještaj u ugovorenom roku, dužan je da najkasnije sedam dana prije isteka roka za dostavljanje izvještaja uputi Ministarstvu zahtjev za odgađanje roka za dostavljanje izvje- štaja.

(2) Uz zahtjev za odgađanje roka za dostavljanje izvje- štaja, korisnik dostavlja i dokaze kojima potvrđuje razloge 

zbog kojih je spriječen da u ugovorenom periodu izvrši rea- lizaciju projekta.

(3) Ministarstvo razmatra dostavljeni zahtjev za od- gađanje roka za dostavljanje izvještaja, provjerava da li je korisniku blokiran žiroračun i ako utvrdi da je zahtjev opravdan i da žiroračun nije blokiran, sa korisnikom za- ključuje aneks ugovora, kojim se definira novi rok za na- mjenski utrošak sredstava i dostavljanje izvještaja.

(4) U slučaju da se utvrdi da nisu osnovani navodi pri- vrednog subjekta u zahtjevu za odgađanje roka za dostavlja- nje izvještaja, Ministarstvo izjavom raskida ugovor o dodjeli sredstava i traži njihov povrat.

GLAVA V.
EVIDENCIJA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 38.

Ministarstvo vodi evidenciju o privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na sredstva.

Član 39.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-2775/20

8. oktobra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, 

Radovan Višković, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.