Pravilnik o posebnim mjerama zaštite od požara šuma i usjeva

14.10.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o posebnim mjerama zaštite od požara šuma i usjeva

Ovim pravilnikom propisuju se posebne mjere zaštite od požara šuma i usjeva.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 102 14.10.2020.

 

Na osnovu člana 33. stav 4. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova, u saradnji sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 8. oktobra 2020.godine, donosi

 

PRAVILNIK

O POSEBNIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA ŠUMA I USJEVA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebne mjere zaštite od požara šuma i usjeva.

Član 2.

(1) Posebne mjere zaštite od požara šuma i usjeva vrše se s ciljem unapređivanja zaštite šuma i usjeva, ranog otkrivanja požara i smanjenja opasnosti od nastanka i brzog širenja, te pravovremenog djelovanja u gašenju požara.

(2) Pod posebnim mjerama zaštite od požara šuma i usjeva podrazumijevaju se: organiziranje stalnog dežurstva, osmatračke službe, službe veze obavijesti i kontrola nad provođenjem tih i drugih mjera zaštite od požara, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Član 3.

(1) Subjekti zaštite od požara, u skladu sa zakonom, jesu privredna društva i druga pravna lica, organi uprave, jedinice lokalne samouprave, preduzetnici i druga fizička lica (u daljem tekstu: subjekti).

(2) Subjekti provode mjere zaštite od požara.

Član 4.

(1) Vlasnici poljoprivrednih zemljišta koja graniče sa šumama tokom cijele požarne sezone održavaju rubne dijelove svojih parcela uz šumu, tako da se smanji mogućnost pojave i prijenosa požara s tih površina na šumu.

(2) Korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike Srpske, kao i vlasnici privatnih šuma koje graniče sa poljoprivrednim zemljištem tokom cijele godine uspostavljaju šumski red.

Član 5.

Subjekti koji na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 87/11) i Pravil- nika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elek- troenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/12) održavaju elektroenergetske objekte, prilikom uspostavljanja šumskog reda na trasama dalekovoda, posječenu drvnu masu uklanja- ju s trase ili tu drvenu masu slažu u gomile unutar postojeće širine trase, tako da se maksimalno smanji opasnost od po- jave požara.

Član 6.

Na bazi procjene ugroženosti šuma i usjeva, subjekti pla- niraju i realiziraju sljedeće aktivnosti:

1) upoznaju izvođače radova u šumarstvu i poljoprivredi sa aktivnostima preventivnog djelovanja na sprečavanju po- žara i mjerama i aktivnostima na gašenju eventualnih požara,

2) upoznaju radnike sa opasnostima od požara na tom radnom mjestu i osposobljavaju ih za provođenje mjera za- štite od požara, rukovanje sredstvima za dojavu i gašenje po- žara, te za vođenje potrebne evidencije,

3) provode informativno-propagandne aktivnosti radi upoznavanja stanovništva sa što boljim i svrsishodnijim preventivnim djelovanjem u sprečavanju nastanka šumskih požara, 

4) uspostavljaju dežurstva i osposobljavaju radnike i snabdijevaju ih potrebnom opremom za sječu stabala i izra- du protivpožarnih prosjeka u svrhu izgradnje protivpožarnih prosjeka za zaustavljanje daljeg širenja požara.

Član 7.

(1) Subjekti organiziraju osmatranje s osmatračnica ili osmatračkog mjesta.

(2) U vrijeme vrlo velike i velike opasnosti od nastanka požara u šumama i njivama subjekti organiziraju danonoćno osmatranje.

Član 8.

(1) Objekti osmatračnica su montažni, sa osnovom 3 m x 4 m, sa gromobranskom instalacijom.

(2) Smjer i raspored (hodogram) kretanja, te broj osma- trača, osmatračnica i osmatračkih mjesta prilagođavaju se površini i obliku zemljišta, a određuju se općim aktom su- bjekta, s posebnim osmatranjem površina koje nisu u pre- gledu ili nisu dostupne vidokrugu sa osmatračnica ili osma- tračkih mjesta.

Član 9.

Na osmatračnicama i osmatračkim mjestima od osnovne opreme neophodno je imati dvogled, pregledne karte podru- čja osmatranja sa ucrtanim područjima ugroženosti šuma i usjeva od požara, odgovarajući sistem za dojavu požara i osnovni priručni alat za gašenje početnog požara.

Član 10.

Subjekti postavljaju i uredno održavaju i po potrebi obnavljaju znakove upozorenja, obavještavanja i zabrane (za- brana loženja vatre, pušenja, kampovanja, zabrana ulaza vo- zila i lica u šume, opasnosti od požara) na rubovima šuma uz saobraćajnice koje prolaze šumom ili uz šumu.

Član 11.

Subjekti kontroliraju provođenje zakonom definiranih mjera zaštite od požara.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-137/20

8. oktobra 2020. godine

Banja Luka

 

Ministar,
Mr. Dragan Lukač, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.