Odluka o izradi Zoning plana područja posebne namjene Aerodrom Trebinje

Legislativa

Odluka o izradi Zoning plana područja posebne namjene Aerodrom Trebinje

Ovom odlukom propisuje se izrada Zoning plana područja posebne namjene Aerodrom Trebinje po skraćenom postupku.

08.10.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 100 8.10.2020.

 

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 3. Ustava Republike Srpske, člana 18. t b) i i), člana 38. stav 1, člana 40. stav 1. i člana 51. stav 2. Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 177. stav 2. Poslovnika Narodne skup- štine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 66/20), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. septembra 2020. godine, donijela je s l j e d e ć u

ODLUKU

O IZRADI ZONING PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMJENE “AERODROM TREBINJE”

I.

Ovom odlukom propisuje se izrada Zoning plana područja posebne namjene “Aerodrom Trebinje” po skraćenom postupku.

II.

Zoning plan područja posebne namjene “Aerodrom Tre- binje” (u daljem tekstu: Plan) donosi se za planski period od deset godina.

III.

Planom se obuhvaća područje na teritoriji grada Trebinja, površine oko 1.234 ha, koje zahvaća šire područje naselja Hum, Taleža i Cerovac, utvrđeno grafičkim prilogom.

IV.
Za izradu Plana definiraju se sljedeće smjernice:

1) Plan izraditi u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju (u daljem tekstu: Zakon), Pravilnika o nači- nu izrade, sadržaju i formiranju dokumenata prostornog uređe- nja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/13; u daljem tekstu: Pravilnik), Pravilnika o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja po skraćenom postupku (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 69/13), Zakona o zaštiti prirode (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/14), Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 79/15 i 70/20), te drugim propisima iz posebnih oblasti relevantnih za planiranje i uređenje prostora (saobraćaj, snabdijevanje vodom i energijom, telekomunikacije, zaštita od prirodnih nepogoda i tehničkih incidenata, zaštita zraka, vode, tla, zaštita prirode, kulturnih dobara, poljoprivrednog i šumskog zemljišta i drugih elemenata životne sredine);

2) prilikom izrade Plana posebna pažnja posvećuje se javnom interesu i općim i posebnim ciljevima prostornog razvoja;

3) nosilac izrade osigurava usaglašenost Plana u toku nje- gove izrade sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Repu- blike Srpske do 2025. godine, koji je donesen na osnovu Odlu- ke o usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/15), sa dokumentom prostornog uređenja šireg područja i sa važećim planskim dokumentima susjednih područja;

4) u funkciji provođenja Plana, nosilac izrade treba po- sebno da identificira:

- institucionalni i kadrovski okvir za praćenje provođenja Plana,

- teritorijalne i funkcionalne prioritete,

- obaveze lica koja gazduju obuhvaćenim područjem i jedinice lokalne samouprave,

- sistem razvojnih politika - upravljanje zemljištima, dru- gim resursima i izgradnjom,

- mogućnosti sinhronizacije razvoja i izgradnje (Republika - jedinice lokalne samouprave - investitori - druga lica);

5) prije pristupanja izradi prijedloga dokumenta, nosilac izrade Plana dostavlja Nacrt plana Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (u daljem tekstu: Mini- starstvo) radi provođenja postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

V.
Sadržaj Plana propisan je Zakonom i Pravilnikom.

VI.

1) Nosilac pripreme Plana (u daljem tekstu: nosilac pri- preme) je Ministarstvo.

2) Nosilac izrade Plana je pravno lice ovlašćeno za izra- du dokumenata prostornog uređenja, čiji će izbor izvršiti podnosilac inicijative, odnosno investitor za donošenje Pla- na, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 39/14).

VII.

1) Nacrt plana nosilac izrade dostavlja nosiocu pripreme u roku utvrđenom ugovorom o izradi dokumenta.

2) Nacrt plana daje se na javni uvid u trajanju od 15 dana u sjedištu jedinice lokalne samouprave - Grad Trebinje i Na- rodnoj skupštini Republike Srpske.

3) Obavještavanje javnosti o mjestu, trajanju i načinu izlaganja Nacrta na javni uvid objavljuje se oglasom u naj- manje dva sredstva javnog informiranja osam dana prije po- četka javnog uvida.

4) Oglas iz podtačke 3) ove tačke sadrži mjesto, datum, početak i trajanje javnog uvida u Plan, mjesto i datum jednog ili više javnih izlaganja, mjesto i vrijeme pružanja pojašnje- nja predloženih planskih rješenja zainteresiranim licima, te rok do kada se mogu poslati prijedlozi, primjedbe i mišljenja na Nacrt plana.

5) Nacrt plana, koji sadrži tekstualni i grafički dio, daje se na javni uvid u sjedište jedinice lokalne samouprave i tu se pri- kupljaju prijedlozi, primjedbe i sugestije zainteresiranih lica.

VIII.
1) Po okončanju javnog uvida, nosilac izrade priprema

Prijedlog plana na osnovu svog stava prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima pristiglim u toku javnog uvida i dostavlja ga nosiocu pripreme u roku od 15 dana od dana dostavljanja primjedaba, prijedloga i mišljenja.

2) Nosilac pripreme utvrđuje dostavljeni prijedlog plana, priprema odluku o usvajanju i u roku od 15 dana od dana kada je dostavljen Prijedlog plana, prosljeđuje dokument Narodnoj skupštini Republike Srpske.

IX.
Plan donosi Narodna skupština Republike Srpske, a

Odluka o donošenju Plana objavljuje se u “Službenom gla- sniku Republike Srpske”.

X.
Svi republički organi, organizacije i institucije i pravna lica

od kojih je u toku izrade Plana potrebno pribaviti mišljenje na prijedloge planskih rješenja, dostavljaju svoja mišljenja u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

XI.
Ugovore o izradi Plana zaključuju nosilac pripreme,

pravno lice ovlašćeno za izradu dokumenata prostornog uređenja i podnosilac inicijative za donošenje Plana.

XII.
Sredstva za izradu Plana osigurava podnosilac inicijative

za donošenje Plana, odnosno investitor izrade Plana.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-847/20
24. septembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

 Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Aerodrom Trebinje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.