Pravilnik o evidencijama nezaposlenih lica

Legislativa

Pravilnik o evidencijama nezaposlenih lica

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja.

08.10.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 100 8.10.2020.

 

Na osnovu člana 51. Zakona o posredovanju u zapošlja- vanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 30/10, 102/12 i 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar rada i boračko-invalidske zaštite, 17. septembra 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK
O EVIDENCIJAMA NEZAPOSLENIH LICA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja.

Član 2.

(1) Javna ustanova Zavod za zapošljavanje Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod) vodi evidencije o:

1) nezaposlenim licima,
2) zaposlenim licima koja traže promjenu zaposlenja i 

3) licima koja ostvaruju prava po osnovu nezaposle- nosti.

(2) Evidencije u oblasti zapošljavanja iz stava 1. ovog člana vode se u elektronskom obliku, odnosno unošenjem podataka u jedinstvenu bazu informacionog sistema Zavoda.

Član 3.

Evidencija o nezaposlenim licima sadrži sljedeće podat- ke:

1) opće podatke o nezaposlenom licu:

1. ime i prezime, ime jednog roditelja, djevojačko pre- zime,

2. jedinstveni matični broj (JMB),

3. pol,

4. JIB za strane državljane sa privremenim boravkom,

5. datum i mjesto rođenja – država, grad, općina,

6. mjesto prebivališta, odnosno boravišta, adresa stano- vanja, kontakt telefon i imejl,

7. broj osobne karte ili drugog identifikacionog doku- menta,

8. državljanstvo,

9. nacionalnost i etnička pripadnost (nije obavezno),

10. bračni status,

11. status na evidenciji (domicilno, izbjeglo, raseljeno, povratnik ili strani državljanin),

12. podaci o članovima domaćinstva (broj članova do- maćinstva i srodstvo),

13. registarski broj radne knjižice, mjesto i datum izda- vanja;

2) podatke o datumu prijave na evidenciju i promjenama na evidenciji:

1. dan, mjesec i godina prijave,

2. tip prijave (prva prijava, promjena statusa na evidenci- ji, prijava poslije brisanja);

3) podatke o obrazovanju, zanimanju, stečenom zvanju i kvalifikacijama:

1. osnovno zanimanje,

2. alternativno zanimanje i način sticanja (formalno, ne- formalno i informalno),

3. zvanje,

4. završena škola i stepen stručne spreme,

5. naziv i tip obrazovne institucije,

6. datum sticanja diplome,

7. položen pripravnički ispit;

4) podatke o posebnim znanjima i vještinama:

1. položen stručni ispit,

2. prosječna ocjena tokom školovanja,

3. poznavanje stranih jezika i rad na računaru i stečeni nivoi poznavanja,

4. položen vozački ispit i kategorija,

5. posjedovanje certifikata, licenci i uvjerenja;

5) podatke o radnom stažu i radnom iskustvu:

1. ukupan radni staž (godina, mjeseci, dani),

2. radni staž u osnovnom i alternativnom zanimanju,

3. ukupni penzijski staž (staž osiguranja, beneficirani staž, staž u dobrovoljnom osiguranju, posebni staž);

6) poseban status nezaposlenog lica:

1. invalidnost, status, vrsta oštećenja i kategorija inva- lidnosti,

2. faktor otežane zapošljivosti,

3. posebni ostvareni status (član porodice poginulog/ nestalog borca VRS, dijete poginulog/nestalog borca VRS, demobilizirani borac, kategorija i vrijeme provedeno u ratu),

4. ostali podaci o statusu nezaposlenog lica (roditelji če- tvoro i više djece, djeca bez roditeljskog staranja, samohrani roditelji, štićenici domova i hraniteljskih porodica, žrtve na- silja, korisnici socijalne pomoći);

7) aktivnosti nezaposlenog lica:

1. realizirane obuke i vrste obuka (obuka za aktivno traženje posla, preduzetništvo, info-seminari, motivacioni seminari),

2. urađen individualni plan zapošljavanja,

3. utvrđen stepen zapošljivosti nezaposlenog lica,

4. revidirani individualni plan zapošljavanja,

5. uključenost u aktivne mjere zapošljavanja;

8) spremnost na zaposlenje:

1. radna sposobnost (potpuna, djelimična, ograničena),

2. zaposlenje po mjestu rada, vrsti radnog odnosa, vrsti traženog posla i stepenu stručne spreme;

9) podatke o zaposlenju:

1. zapošljavanje posredstvom i bez posredstva Zavoda,

2. datum, mjesto, djelatnost zaposlenja, zanimanje u koje se zaposlio i naziv poslodavca,

3. način zaposlenja po vrsti radnog odnosa;

10) prestanak vođenja evidencija i razlog prestanka vo- đenja evidencija:

1. datum prestanka vođenja evidencija, 2. razlog prestanka vođenja evidencija.

Član 4.

Evidencija o zaposlenim licima koja traže promjenu za- poslenja sadrži sljedeće podatke:

1) podatke iz člana 3. ovog pravilnika,

2) podatke o poslodavcu kod kog je lice u radnom odno- su (poslovno ime i sjedište poslodavca),

3) datum zasnivanja radnog odnosa,
4) posao koji lice obavlja,
5) razloge zbog kojih se traži promjena zaposlenja.

Član 5.

Evidencija o licima koja ostvaruju prava po osnovu neza- poslenosti sadrži sljedeće podatke:

1) podatke iz člana 3. ovog pravilnika,
2) datum podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava,
3) vrsta prava,
4) akt o ostvarivanju prava (broj i datum donošenja akta), 5) dužina trajanja prava,
6) datum prestanka prava i razlog prestanka prava.

Član 6.

(1) Evidencija o prijavi potrebe za zapošljavanjem rad- nika, odnosno slobodnim radnim mjestima sadrži sljedeće podatke:

1) podatke o poslodavcu:
1. poslovno ime,
2. adresa i sjedište,
3. jedinstveni identifikacioni broj (JIB poslodavca), 4. oblik svojine (državna, privatna),

5. djelatnost (naziv i šifra), 6. kontakt osoba,
7. broj telefona i imejl;
2) podatke o radnom mjestu: 1. naziv radnog mjesta, 

2. opis posla,
3. potreban broj radnika,
4. mogućnost zapošljavanja lica sa invaliditetom, 5. zanimanje/zvanje,
6. završena škola,
7. stepen stručne spreme,
8. pol (zbog specifičnog radnog mjesta),
9. radno iskustvo,

10. potrebna znanja i vještine (strani jezici, rad na raču- naru, vozačka dozvola, stručni ispit, dokaz o stručnoj ospo- sobljenosti i druga znanja i vještine);

3) podatke o vrsti zaposlenja: 1. rad na neodređeno vrijeme, 2. rad na određeno vrijeme,
3. rad van radnog odnosa;

4) podatke o uvjetima radnog mjesta:

1. raspored radnog vremena (prije podne, poslije podne, noćni rad, dvokratno, dvije smjene, tri smjene, rad vikendom i praznikom, u turnusima),

2. dužina radnog vremena (puno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme, broj sati sedmično),

3. mjesto rada (općina i mjesto rada, na jednom mjestu, terenski rad),

4. ostali uvjeti rada (smještaj, ishrana, prijevoz); 5) podatke o uslugama Zavoda:
1. način posredovanja i oglašavanja.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na osnovu podataka iz Obrasca E-2, Prijava potrebe za zapošljavanjem radnika, koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini nje- gov sastavni dio.

Član 7.

(1) Evidencija o realizaciji potrebe za zapošljavanjem radnika sadrži sljedeće podatke:

1) podatke o poslodavcu:
1. poslovno ime,
2. adresa i sjedište,
3. jedinstveni identifikacioni broj (JIB poslodavca), 4. oblik svojine (državna, privatna),

5. djelatnost (naziv i šifra),
6. kontakt osoba,
7. broj telefona i imejl;
2) podatke o zaposlenim licu:
1. ime i prezime, ime jednog roditelja, djevojačko prezime, 2. jedinstveni matični broj (JMB),

3. pol,

4. zanimanje/zvanje,

5. završena škola,

6. stepen stručne spreme,

7. datum zaposlenja,

8. zanimanje u kom se lice zaposlilo,

9. vrsta zaposlenja (rad na neodređeno vrijeme, rad na određeno vrijeme, rad van radnog odnosa),

10. datum i broj ugovora o radu,

11. datum prijave u jedinstveni sistem registracije, kon- trole i naplate doprinosa,

12. status lica sa invaliditetom;

3) podatke o realizaciji prijave potrebe za zapošljava- njem:

1. realizirana u potpunosti, djelimično realizirana ili nije realizirana,

2. razlozi zbog kojih nije realizirana ili je djelimično re- alizirana,

3. nastavak realizacije,
4. broj zaposlenih,
5. primjedbe na usluge posredovanja u zapošljavanju.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na Obrascu E-3, Izvještaj o realizaciji prijave potrebe za zapošljavanjem radnika, koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini nje- gov sastavni dio.

Član 8.

(1) Evidencija o prijavi potrebe za zapošljavanjem radni- ka kod inozemnog poslodavca sadrži sljedeće podatke:

1) podatke o poslodavcu: 1. poslovno ime,
2. adresa i sjedište,
3. država,

4. djelatnost (naziv i šifra), 5. kontakt osoba,
6. broj telefona i imejl;
2) podatke o radnom mjestu: 1. naziv radnog mjesta,

2. opis posla,
3. potreban broj radnika,
4. zanimanje/zvanje,
5. završena škola,
6. stepen stručne spreme,
7. pol (zbog specifičnosti radnog mjesta), 8. radno iskustvo,

9. potrebna znanja i vještine (strani jezici, rad na računa- ru, vozačka dozvola, stručni ispit, dokaz o stručnoj osposob- ljenosti i druga znanja i vještine);

3) podatke o vrsti zaposlenja:
1. rad na neodređeno vrijeme,
2. rad na određeno vrijeme;
4) podatke o uvjetima radnog mjesta:
1. mjesto rada (na jednom mjestu, terenski rad), 2. ostali uvjeti rada (smještaj, ishrana);

5) rokovi:
1. rok za prijavljivanje kandidata, 2. rok za realizaciju prijave.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na osnovu podataka iz Obrasca E-4, Prijava potrebe za zapošljavanjem kod inozemnog poslodavca, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 9.

(1) Evidencija o licima iz Republike Srpske zaposlenim kod inozemnog poslodavca sadrži sljedeće podatke:

1) podatke o zaposlenom licu:

1. ime i prezime, ime jednog roditelja, djevojačko prezime,

2. jedinstveni matični broj (JMB),

3. zanimanje/zvanje,

4. završena škola,

5. stepen stručne spreme,

6. država zaposlenja,

7. datum zaposlenja,

8. datum izdavanja i rok važenja vize,

9. vrsta zaposlenja (rad na neodređeno vrijeme, rad na određeno vrijeme),

10. datum i broj ugovora o radu,

11. datum izdavanja boravišne dozvole,

12. datum izdavanja i prestanka radne dozvole;

2) podatke o poslodavcu:

1. poslovno ime,

2. adresa i sjedište,

3. država,

4. djelatnost (naziv i šifra),

5. kontakt osoba,

6. broj telefona i imejl;

3) podatke o realizaciji prijave potrebe za zapošljavanjem:

1. realizirana u potpunosti, djelimično realizirana ili nije realizirana,

2. razlozi zbog kojih nije realizirana ili je djelimično re- alizirana,

3. broj zaposlenih.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na Obrascu E-5, Izvještaj o licima iz Republike Srpske zaposlenim kod inozemnog poslodavca posredstvom Zavoda, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 10.

(1) Evidencija o prijavi potrebe za zapošljavanjem stra- nih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj sadrži sljedeće podatke:

1) podatke o poslodavcu:
1. poslovno ime,
2. adresa i sjedište,
3. jedinstveni identifikacioni broj (JIB poslodavca), 4. djelatnost (naziv i šifra),

5. kontakt osoba,

6. broj telefona i imejl;

2) podatke o radnom mjestu:

1. naziv radnog mjesta,

2. opis posla,

3. zanimanje/zvanje,

4. završena škola,

5. stepen stručne spreme,

6. mjesto rada,

7. radno iskustvo,

8. potrebna znanja i vještine (strani jezici, rad na računa- ru, vozačka dozvola, druga znanja i vještine);

3) podatke o stranom državljaninu i licu bez državljan- stva:

1. ime i prezime,

2. dan, mjesec i godina rođenja,

3. država i mjesto rođenja,

4. državljanstvo,

5. putna isprava (broj putne isprave, datum izdavanja putne isprave, datum važenja putne isprave),

6. bračno stanje,

7. zanimanje/zvanje u kome bi se lice zaposlilo,

8. završena škola,

9. stepen stručne spreme,

10. radno iskustvo,

11. posebna znanja i vještine (strani jezici, rad na računa- ru, vozačka dozvola),

12. druga znanja i vještine,

13. dokaz o posebnim i drugim znanjima i vještinama.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na osnovu podataka iz Obrasca E-6, Prijava potrebe za zapošljavanjem

stranih državljana i lica bez državljanstva u Republici Srp- skoj, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 11.

(1) Evidencija o zaposlenom stranom državljaninu i licu bez državljanstva u Republici Srpskoj sadrži sljedeće podat- ke:

1) podatke o poslodavcu:
1. poslovno ime,
2. adresa i sjedište,
3. jedinstveni identifikacioni broj (JIB poslodavca), 4. djelatnost (naziv i šifra),

5. kontakt osoba,

6. broj telefona i imejl;

2) podatke o stranom državljaninu i licu bez državljan- stva:

1. ime i prezime,

2. JIB za stranog državljanina,

3. dan, mjesec, godina, država i mjesto rođenja,

4. državljanstvo,

5. broj putne isprave,

6. datum i mjesto izdavanja putne isprave,

7. datum važenja putne isprave,

8. bračno stanje,

9. zanimanje/zvanje u kome se lice zaposlilo,

10. završena škola,

11. stepen stručne spreme,

12. radno iskustvo,

13. datum zasnivanja radnog odnosa,

14. broj i datum ugovora o radu,

15. datum prijave u jedinstveni sistem registracije, kon- trole i naplate doprinosa,

16. period radnog angažiranja,
17. period trajanja radne dozvole, 18. period trajanja dozvole boravka.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na Obrascu E-7, Izvještaj o zaposlenom stranom državljaninu i licu bez državljanstva u Republici Srpskoj, koji se nalazi u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 12.

(1) Evidencija o prestanku radnog odnosa stranog drža- vljanina i lica bez državljanstva u Republici Srpskoj sadrži sljedeće podatke:

1) podatke o poslodavcu:
1. poslovno ime,
2. adresa i sjedište,
3. jedinstveni identifikacioni broj (JIB poslodavca), 4. djelatnost (naziv i šifra),

5. kontakt osoba,

6. broj telefona i imejl;

2) podatke o stranom državljaninu i licu bez državljan- stva:

1. ime i prezime,
2. JIB za stranog državljanina,
3. dan, mjesec, godina, država i mjesto rođenja, 4. državljanstvo,
5. period trajanja radne dozvole,
6. datum prestanka radnog odnosa,

7. razlog prestanka radnog odnosa,

8. broj rješenja o prestanku radnog odnosa,

9. datum rješenja o prestanku radnog odnosa,

10. datum odjave sa jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se na Obrascu E-8, Izvještaj o prestanku radnog odnosa stranog državljani- nu i licu bez državljanstva u Republici Srpskoj, koji se nalazi u Prilogu 7. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 13.

Evidencija o poslodavcima koji koriste usluge Zavoda sadrži sljedeće podatke:

1) poslovno ime,

2) adresa i sjedište,

3) jedinstveni identifikacioni broj (JIB poslodavca),

4) oblik svojine (državna, privatna),

5) djelatnost (naziv i šifra),

6) kontakt osoba,

7) broj telefona i imejl,

8) ukupan broj zaposlenih i broj zaposlenih lica sa inva- liditetom,

9) podaci koji se odnose na kontakte i saradnju (prijavlji- vanje slobodnih radnih mjesta, učešće u realizaciji programa aktivne politike zapošljavanja i druge usluge koje se odnose na tržište rada),

10) rezultat saradnje (realizirana, odnosno nerealizirana saradnja),

11) podatak o realiziranoj saradnji.

Član 14.

(1) Nezaposlenom licu koje se uvodi u evidenciju Zavod izdaje evidencioni karton koji sadrži sljedeće podatke:

1) ime i prezime, ime jednog roditelja, djevojačko pre- zime,

2) mjesto prebivališta, odnosno boravišta i adresa stano- vanja,

  1. 3)  jedinstveni matični broj (JMB),

  2. 4)  registarski broj,

  3. 5)  zanimanje/zvanje,

  4. 6)  datum prijave na evidenciji,

  5. 7)  podatak o info-seminaru,

  6. 8)  podatak o individualnom razgovoru (datum i vrijeme),

  7. 9)  podatak o realizaciji aktivnosti iz IPZ (datum).

(2) Evidencioni karton iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 8. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 15.

(1) Nezaposleno lice i lice koje traži promjenu zaposle- nja osobno se prijavljuju Zavodu prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta radi uvođenja u odgovarajuću evidenciju.

(2) Zavod, uz pismenu saglasnost nezaposlenog lica ili lica koje traži promjenu zaposlenja, dostavlja njihove podat- ke poslodavcu radi posredovanja u zapošljavanju.

Član 16.

(1) Podaci o kojima se vode evidencije u oblasti zapo- šljavanja utvrđuju se na osnovu uvida u javne isprave i doku- mente koji sadrže takve podatke:

1) osobnu kartu, odnosno odgovarajući identifikacioni dokument za strance,

2) dokaz o prijavi mjesta prebivališta ili boravišta ako lice mijenja prebivalište, odnosno boravište,

3) dokaz o odobrenom boravku u Republici Srpskoj za strance,

4) dokaz o stečenom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti,

5) dokaz o dodatnim znanjima i vještinama,

6) dokaz o posebnom statusu nezaposlenog lica u skladu sa članom 3. tačka 6) ovog pravilnika,

7) i druga dokumenta od značaja za utvrđivanje činje- nica i upis podataka u evidencije u oblasti zapošljavanja.

(2) Unošenje podataka vrši se na osnovu isprava iz stava 1. ovog člana i izjave lica čiji se podaci unose u evidenciju.

(3) Lica koja su stekla stručno obrazovanje, odnosno stručno usavršavanje u inozemstvu dostavljaju i akt nadle- žnog organa o priznavanju inozemne diplome ili svjedočan- stva.

Član 17.

(1) Zavod može vršiti provjeru tačnosti podataka koji se odnose na status ili promjenu statusa lica na evidenciji u oblasti zapošljavanja u svrhu ažuriranja podataka.

(2) Uvjerenje o podacima koji se odnose na evidencije koje vodi Zavod izdaje se na zahtjev nezaposlenog lica.

Član 18.

(1) Zavod prestaje voditi evidenciju o nezaposlenom licu ako:

1) se utvrdi da je ispunjen bilo koji od zakonom propisanih uvjeta za prestanak vođenja evidencija,

2) se utvrdi da je nezaposleno lice dalo netačne ili nepotpune podatke, odnosno ako se utvrdi da to lice nije prijavilo promjene koje utiču na njegov status nezaposlenosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene,

3) se to lice nije javilo savjetodavcu za individualni razgovor ili nije dostavilo informaciju o realizaciji aktivnosti koje su utvrđene individualnim planom zapošljavanja u roku od 60 dana, odnosno 30 dana za korisnike novčane naknade, od dana utvrđenog za individualni razgovor sa savjetodav- cem, odnosno od dana koji je utvrđen za informiranje o reali- zaciji aktivnosti iz individualnog plana zapošljavanja, a nije obavijestilo Zavod o opravdanim razlozima u roku od osam dana od dana nastanka tih razloga.

(2) Evidencija o nezaposlenom licu koji je strani državljanin ili lice bez državljanstva prestaje se voditi i u slučaju prestanka boravka u skladu sa propisom kojim je uređena oblast o kretanju i boravku stranaca i azilu.

Član 19.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima za vođenje evidencija u oblasti zapošlja- vanja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/06).

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 16-04/1-020-59/2020
17. septembra 2020. godine

Banjaluka

Ministar,

Duško Milunović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

nezaposlena lica

evidencija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.