Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

05.10.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 98 5.10.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL. tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Dvanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. septembra 2020. godine, a Vijeće naroda 5. ok- tobra 2020. godine konstatiralo da se Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-3145/20

5. oktobra 2020. godine Banjaluka

Predsjednik Republike,

Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

 

Član 1.

 

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 90/17 i 42/20) u članu 43. u stavu 2. u tački 10) poslije riječi: “grupama,” dodaju se riječi: “ograničenja radnog vremena,”.

Član 2.

U članu 59. u tački 26) poslije riječi: “grupama,” dodaju se riječi: “ograničenja radnog vremena,”.

Član 3.

Poslije člana 59. dodaje se novi član 59a, koji glasi:

“Član 59a.

 

(1) Izuzetno od mjera iz člana 59. ovog zakona, u vršenju nadzora nadležni inspektor je ovlašćen da pravnim licima i preduzetnicima u oblasti trgovine, ugostiteljstva i pružanja drugih usluga zabrani rad ukoliko utvrdi da se u objektu u kojem obavljaju djelatnost ne provode zaštitne mjere propi- sane aktima nadležnih organa u skladu sa zakonom, koje se odnose na fizičku distancu, okupljanje u grupama većim od propisanih i ograničeno radno vrijeme, čiji je cilj sprečavanje ili suzbijanje zaraznih bolesti utvrđenih ovim zakonom.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana izriče se prvi put na period od sedam dana, a u slučaju da pravno lice ili preduzetnik ponovi nepravilnost, zabrana se izriče u trajanju od 15 dana.

(3) Mjeru zabrane iz stava 1. ovog člana inspektor izriče usmenim rješenjem u postupku i na način propisan Zakonom o inspekcijama Republike Srpske (‛Službeni glasnik Repu- blike Srpske‘, broj 18/20).”.

Član 4.

U članu 61. u stavu 1. u tački 19) poslije riječi: “grupama,” dodaju se riječi: “ograničenja radnog vremena,”.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-848/20

24. septembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.