Pravilnik o obliku, sadržaju i obrascu dozvole za ribolov

Legislativa

Pravilnik o obliku, sadržaju i obrascu dozvole za ribolov

Ovim pravilnikom propisuju se način izdavanja i korištenja dozvole za ribolov, oblik, sadržaj i obrazac dozvole, rok važenja dozvole te evidencija i izvještavanje o izdatim dozvolama.

01.09.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 97 1.10.2020.

 

Na osnovu člana 35. stav 6. Zakona o ribarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/12) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I OBRASCU DOZVOLE ZA RIBOLOV

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način izdavanja i korištenja dozvole za ribolov (u daljem tekstu: dozvola), oblik, sadržaj i obrazac dozvole, rok važenja dozvole te evidencija i izvještavanje o izdatim dozvolama.

Član 2.

(1) Ribolovom na ribolovnim vodama i revirima može da se bavi lice koje ima dozvolu (u daljem tekstu: sportski ribolovac).

(2) Lica mlađa od 14 godina mogu obavljati ribolov samo u prisustvu punoljetnog lica sa dozvolom.

Član 3.

(1) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) štampa i izdaje dozvole Sportsko- ribolovnom savezu Republike Srpske (u daljem tekstu: Savez).

(2) Savez, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva, distribuira dozvole korisnicima ribolovnih zona ili koncesionarima (u daljem tekstu: korisnik) sa kojima Ministarstvo ima sklopljen ugovor o korištenju ribolovne zone ili ugovor o koncesiji.

(3) Godišnja dozvola je jedinstvena na svim ribolovnim vodama u Republici Srpskoj.

(4) Korisnik prodaje godišnje dozvole sportskim ribolovcima do 30. septembra za tekuću kalendarsku godinu.

(5) Godišnju revirsku dozvolu može imati sportski ribolovac koji ima dozvolu iz stava 3. ovog člana.

Član 4.

(1) Obrazac dozvole sastoji se od prednje strane i poleđine dimenzija 13 cm x 8,5 cm.

(2) Svaka strana dozvole podijeljena je u dva dijela, a svaki dio ima dimenzije 6,5 cm x 8,5 cm

(3) Na prednjoj strani dozvole strane su označene br. 1 i 2, a na poleđini br. 3 i 4.

(4) Svaka dozvola označena je serijskim brojem od se- dam cifara, koji počinje brojem tri.

Član 5.

(1) Na obrascima svih dozvola propisanih ovim pravil- nikom, osim na talonu, na stranama označenim br. 1 i 3, od vrha prema dnu, nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

1) amblem Republike Srpske,

2) Republika Srpska,

3) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

4) tip ribolovne vode ili revira,

5) naziv dozvole, tekuća kalendarska godina i rok na koji se dozvola izdaje,

6) serijski broj dozvole,

7) cijena dozvole.

(2) Osim sadržaja iz stava 1. ovog člana, godišnja do- zvola sadrži kategoriju i starosnu grupu sportskih ribolovaca.

(3) Osim sadržaja iz stava 1. ovog člana, dnevne, sedmič- ne i mjesečne dozvole sadrže i vrstu ribolovne vode, odno- sno revira i vrijeme važenja dozvole.

Član 6.

(1) Na obrascima godišnjih dozvola na stranama ozna- čenim br. 2 i 4, od vrha prema dnu, na vodoravnim linijama upisuju se sljedeći podaci:

1) ime i prezime sportskog ribolovca,

2) JMB (jedinstveni matični broj) sportskog ribolovca,

3) broj osobne iskaznice sportskog ribolovca,

4) adresa prebivališta sportskog ribolovca (mjesto, ulica i kućni broj),

5) mjesto i datum (dan, mjesec i godina) prodaje dozvole sportskom ribolovcu,

6) naziv korisnika,

7) ime, prezime i potpis lica koje je prodalo dozvolu sportskom ribolovcu.

(2) Oblik i sadržaj godišnjih dozvola iz stava 1. ovog člana prikazani su na obrascima 1. i 2, koji se nalaze u Prilogu 1. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 7.

(1) Na obrascima dnevnih, sedmičnih i mjesečnih dozvo- la na stranama br. 2 i 4, od vrha prema dnu, na vodoravnim linijama upisuju se sljedeći podaci:

1) ime i prezime sportskog ribolovca,

2) JMB (jedinstveni matični broj) sportskog ribolovca,

3) broj osobne iskaznice ili pasoša sportskog ribolovca,

4) državljanstvo sportskog ribolovca,

5) mjesto i datum (dan, mjesec i godina) prodaje dozvole sportskom ribolovcu,

6) naziv korisnika,

7) ime, prezime i potpis lica koje je prodalo dozvolu sportskom ribolovcu.

(2) Oblik i sadržaj dnevnih, sedmičnih i mjesečnih do- zvola iz stava 1. ovog člana prikazani su na obrascima 3. i 4, koji se nalaze u Prilogu 2. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 8.

(1) S ciljem obavljanja ribolova na ribolovnoj zoni dru- gog korisnika, sportski ribolovac, osim godišnje dozvole, mora da ima i talon, odnosno dodatnu dnevnu dozvolu.

(2) Na obrascu talona za ribolov upisuju se sljedeći po- daci:

1) ime i prezime sportskog ribolovca,

2) JMB (jedinstveni matični broj) sportskog ribolovca,

3) broj osobne iskaznice sportskog ribolovca,

4) broj godišnje dozvole za ribolov,

5) naziv korisnika koji je izdao talon,

6) mjesto i datum obavljanja ribolova,

7) naziv korisnika ribolovnih voda na kojima se obavlja ribolov,

8) ime, prezime i potpis lica koje je prodalo dozvolu sportskom ribolovcu.

(2) Oblik i sadržaj talona iz stava 1. ovog člana prikazani su na Obrascu 5, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 9.

(1) Datum upisan u dozvoli označava početak i završetak periovažitinja dozvole, u skladu sa propisima o lovostaju.

(2) Dnevna dozvola važi za dan datuma upisanog u do- zvoli.

(3) Sedmična dozvola važi od 00.00 sati dana izdavanja dozvole do 24.00 sata sedmog dana.

(4) Mjesečna dozvola važi od 00.00 sati dana izdavanja dozvole do 24.00 sata tridesetog dana.

(5) Godišnja dozvola važi od 00.00 sati 1. januara (poče- tak ribolova) do 24.00 sata 31. decembra (završetak ribolo- va) godine navedene u dozvoli.

(6) Talon važi od 00.00 sati do 24.00 sata dana navede- nog u talonu.

(7) Prilikom izdavanja godišnje dozvole sportskim ribo- lovcima godine starosti računaju se prema godinama starosti u vrijeme izdavanja dozvole.

Član 10.

(1) Obrasci godišnjih dozvola na ribolovnim vodama štampaju se u plavoj boji, a na ribolovnim revirima u zelenoj boji.

(2) Obrasci mjesečnih, sedmičnih i dnevnih dozvola na ribolovnim vodama štampaju se u crvenoj boji, a na ribolov- nim revirima u žutoj boji.

(3) Obrasci talona štampaju se u bijeloj boji.

(1) Korisnik koji prodaje dozvolu na obrazac dozvole upisuje podatke sportskog ribolovca.

(2) Podaci u obrascima dozvola upisuju se velikim štam- panim slovima ili elektronski.

(3) Jedan dio obrasca dozvole pripada sportskom ribo- lovcu, a drugi dio, na kom je dijagonalno štampana crvena linija, korisnik je dužan čuvati u svojoj evidenciji dvije godi- ne od dana izdavanja dozvole.

(4) Prilikom izdavanja dozvole korisnik je dužan in- formirati sportskog ribolovca o granicama ribolovne zone koju je dobio na korištenje ili je koristi na osnovu prava reciprociteta, o mogućnostima ribolova na drugim ribo- lovnim zonama i o dozvoljenim ribolovnim alatima, opre- mi, mamcima i mjerama zaštite ribljeg fonda.

Član 12.

(1) Evidenciju o distribuiranim dozvolama korisnicima vodi Savez, a evidenciju o prodatim dozvolama sportskim ribolovcima vodi korisnik.

(2) Evidencija o dozvolama iz stava 1. ovog člana vodi se u pisanom obliku i/ili u elektronskoj formi.

(3) Ako se evidencija iz stava 2. ovog člana vodi u elek- tronskoj formi, potrebno je osigurati zaštitu od neovlašće- nog ulaska u bazu podataka i registriranje svakog unosa ili pregleda baze podataka, s podatkom o licu koje vodi evi- denciju.

(4) Oblik i sadržaj evidencije Saveza o distribuiranim dozvolama korisnicima prikazani su na Obrascu 6, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Oblik i sadržaj evidencije korisnika o prodatim do- zvolama sportskim ribolovcima prikazani su na Obrascu 7, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sa- stavni dio.

Član 13.

(1) Korisnik je dužan da Savezu dostavi izvještaj o pro- datim dozvolama u elektronskoj formi do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Sadržaj izvještaja korisnika o prodatim dozvolama prema Savezu prikazan je na Obrascu 8, koji se nalazi u Pri- logu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Podatke o prodatim dozvolama korisnik dostavlja Ministarstvu uz izvještaj o realizaciji godišnjeg plana, naj- kasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, na Obrascu 7, koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Savez dostavlja Ministarstvu podatke o distribuira- nim dozvolama korisnicima i objedinjeni izvještaj korisnika o prodatim dozvolama u elektronskoj formi do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Podatke o distribuiranim dozvolama korisnicima Sa- vez dostavlja na Obrascu 6, koji se nalazi u Prilogu 4, a obje- dinjeni izvještaj korisnika o prodatim dozvolama prikazan je na Obrascu 9, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Godišnji izvještaj o prodatim dozvolama svih kori- snika Savez dostavlja Ministarstvu uz izvještaj o realiza- ciji godišnjeg plana rada Saveza, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, na Obrascu 9, koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 14.

(1) Sportski ribolovac dužan je da vodi evidenciju o ulovu ribe, te da sačini i dostavi godišnji izvještaj kori- sniku do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće podatke:

1) ime i prezime sportskog ribolovca,

2) adresa i prebivalište sportskog ribolovca,

3) JMB (jedinstveni matični broj) sportskog ribolovca,

4) broj dozvole,

5) godina za koju se vodi evidencija,

6) datum (dan, mjesec i godina) izlaska u sportski ribo- lov,

7) mjesto obavljanja sportskog ribolova,
8) sredstva kojim se obavlja sportski ribolov,
9) vrsta i količina ulovljene ribe,
10) veličina ulovljene ribe za izuzetne primjerke, 11) sredstva kojim se obavljao sportski ribolov,

12) ostala zapažanja sportskog ribolovca tokom boravka na ribolovnoj vodi (npr. broj ribolovaca u neposrednoj blizini, stanje riba u ribolovnoj vodi, stanje vode i slično).

(3) Podaci iz evidencije ulova sportskih ribolovaca sastavni su dio godišnjeg izvještaja korisnika o realizaciji godišnjeg plana, koji dostavlja Ministarstvu.

(4) Oblik i sadržaj evidencije o ulovu ribe u sportskom ribolovu prikazani su na Obrascu 10, koji se nalazi u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima, načinu izdavanja i korištenja dozvole za obavljanje privrednog i sportskog ribolova (“Službeni gla- snik Republike Srpske”, broj 29/10).

Član 16.

Ovaj pravilnik objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.

 

Broj: 12.03.2-330-2604/20
18. augusta 2020. godine

Banjaluka

Ministar, Dr. Boris Pašalić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

ribolov

dozvole

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.