Pravilnik o sadržaju projekta remedijacije i rekultivacije

01.10.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o sadržaju projekta remedijacije i rekultivacije

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj projekta remedijacije i rekultivacije.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 97 1.10.2020.

 

Na osnovu člana 16v. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 18. sep- tembra 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU PROJEKTA REMEDIJACIJE I REKULTIVACIJE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj projekta remedijacije i rekultivacije.

Član 2.
(1) Projekat remedijacije i rekultivacije sadrži:

1) podatke o nosiocu izrade projekta,

2) podatke o vlasniku ili korisniku zemljišta,

3) opis djelatnosti koju na lokaciji vrši vlasnik ili korisnik zemljišta,

4) opis zagađene, odnosno degradirane lokacije,

5) podatke o stanju životne sredine na lokaciji i širem okruženju prije zagađenja, odnosno degradacije zemljišta,

6) prikaz okolnosti koje su dovele do zagađenja, odnosno degradacije zemljišta,

7) podatke o ispitivanju stanja i kvaliteta zagađenog, odnosno degradiranog zemljišta, sa rezultatima i stručnom ocjenom o stanju i kvalitetu zagađenog, odnosno degradira- nog zemljišta,

8) prikaz količina i koncentracija opasnih materija na lokaciji zagađenja, odnosno degradacije i njihov uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu,

9) projektni zadatak i predloženo projektno rješenje remedijacije i rekultivacije, sa mjerama i aktivnostima razra

đenim po prioritetima, prikazom alternativa koje su razmatrane i dinamičkim planom za provođenje remedijacije i rekultivacije,

10) planirane mjere stručnog nadzora nad realizacijom projekta remedijacije i rekultivacije,

11) planirane interne mjere kontrole koje uključuju i program monitoringa s ciljem praćenja toka projekta remedi- jacije i rekultivacije, odnosno smanjenja rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

(2) Sadržaj projekta remedijacije i rekultivacije nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 15.04-020-2119/20

18. septembra 2020. godine

Banja Luka

 

Ministar, Srebrenka Golić, s.r.

 

 

PRILOG

SADRŽAJ PROJEKTA REMEDIJACIJE I REKULTIVACIJE

1. Podaci o nosiocu izrade projekta remedijacije i rekultivacije:

1) poslovno ime nosioca izrade projekta remedijacije i rekultivacije,

2) podaci o registraciji, šifra djelatnosti, matični broj pravnog lica i jedinstveni identifikacioni broj (JIB),

3) adresa poslovnog sjedišta nosioca izrade projekta,

4) ime i prezime, adresa, telefon, faks, elektronska adresa od- govornog lica nosioca izrade projekta remedijacije i rekultivacije,

5) kopija licence pravnog lica za izradu tehničke dokumenta- cije i kopija licence pravnog lica za obavljanje poslova iz oblasti zaštite životne sredine,

6) ime i prezime, adresa, telefon, faks, elektronska adresa kontakt osobe - nosioca izrade projekta remedijacije i rekultivacije.

2. Podaci o vlasniku ili korisniku zemljišta:

1) poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa, telefon, faks, elektronska adresa kontakt osobe, 

2) podaci o registraciji, šifra djelatnosti, matični broj pravnog lica ili preduzetnika i jedinstveni identifikacioni broj (JIB).

3. Opis djelatnosti koju na lokaciji vrši vlasnik ili korisnik zemljišta:

1) opis djelatnosti i aktivnosti koje se obavljaju na lokaciji,

2) vrijeme kada je djelatnost započeta, a ukoliko se više ne oba- vlja, potrebno je navesti godinu prestanka obavljanja djelatnosti,

3) opis i period obavljanja prethodnih djelatnosti na lokaciji.

4. Opis zagađene, odnosno degradirane lokacije:

Opis zagađene, odnosno degradirane lokacije na kojoj se plani- ra izvođenje projekta remedijacije i rekultivacije sadrži:

1) geografski položaj lokacije (makrolokacija i mikrolokacija) i kopiju plana katastarskih parcela na kojima se planira izvođenje projekta remedijacije i rekultivacije (sa ucrtanim rasporedom svih objekata) sa prikazom jasne udaljenosti susjednih stambenih i dru- gih objekata,

2) klimatske karakteristike područja,

3) podatke o površini i namjeni lokacije,

4) prikaz pedoloških, geomorfoloških, geomehaničkih, hidro- grafskih, hidrogeoloških i seizmoloških karakteristika terena,

5) podatke o izvorištu vodosnabdijevanja (udaljenost, kapacitet, ugroženost, zone higijensko-sanitarne zaštite) sa osnovnim hidro- loškim karakteristikama,

6) opis stanja prirode i prirodnih vrijednosti u vezi sa stepenom ugroženosti objekata geonasljeđa, divljih vrsta i njihovih staništa, stanišnih tipova, eko-sistema, ekoloških značajnih područja, zašti- ćenih područja, ekoloških koridora, ekološke mreže i pejzaža,

7) pregled nepokretnih kulturnih dobara,

8) podatke o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demo- grafskim karakteristikama.

Za industrijska postrojenja, odnosno pravna lica i preduzetnike koji rade sa opasnim i štetnim materijama i otpadom dostavljaju se podaci o:

1) količinama i vrstama opasnih i štetnih materija na komplek- su,

2) mjestu i načinu skladištenja opasnih i štetnih materija i ot- pada,

3) usvojenim procedurama i standardima iz oblasti zaštite život- ne sredine (upravljanje hemikalijama, upravljanje otpadom, zaštita od nesreća velikih razmjera),

4) registriranom zagađenju i nesrećama velikih razmjera na kompleksu u prethodnom periodu,

5) rezultatima redovnog monitoringa kojim su se pratili uticaji na lokaciju i okolinu.

5. Podaci o stanju životne sredine na lokaciji i širem okruže- nju prije zagađenja, odnosno degradacije zemljišta

Opis stanja životne sredine i šireg okruženja lokacije prije kon- taminacije sadrži i rezultate ispitivanja životne sredine sa rezultati- ma i stručnom ocjenom, ukoliko je ono provedeno na predmetnoj lokaciji ili neposrednom širem okruženju. Rezultati ispitivanja iz prethodnog perioda mogu se koristiti za procjenu stanja životne sre- dine prije nastalog zagađenja i za poređenje sa rezultatima dobive- nim nakon nastanka zagađenja.

6. Prikaz okolnosti koje su dovele do zagađenja, odnosno degradacije zemljišta sadrži:

1) opis aktivnosti ili događaja koji su doveli do zagađenja, od- nosno degradacije zemljišta,

2) vrstu i količinu ispuštenih zagađujućih materija i prikaz nji- hovih toksikoloških i eko-toksikoloških karakteristika,

3) prikaz preduzetih mjera za zaustavljanje i dalje širenje zaga- đenja, odnosno degradacije zemljišta,

4) prikaz nastalih posljedica zagađenja, odnosno degradacije zemljišta po životnu sredinu, zdravlje ljudi, materijalna i kulturna dobra, privredne i druge aktivnosti u zoni uticaja.

7. Podaci o ispitivanju stanja i kvaliteta zagađenog, odno- sno degradiranog zemljišta, sa rezultatima i stručnom ocjenom uključuju:

1) rezultate ispitivanja zemljišta od pravnog lica akreditovanog za monitoring kvaliteta zemljišta,

2) rezultate ispitivanja podzemnih voda od pravnog lica akredi- tovanog za ispitivanje podzemnih voda,

3) rezultate dodatnih ispitivanja zemljišta radi utvrđivanja ste- pena zagađenosti zemljišta, ukoliko su rađena,

4) pokazatelje koji mogu ukazati na vidljive posljedice zagađe- nja, odnosno degradacije zemljišta,

5) zapremine zemljišta i/ili vodonosnog sloja zahvaćene zaga- đenjem, a u slučaju degradacije površina degradiranog zemljišta,

6) stručnu ocjenu stanja i kvaliteta zemljišta, sa rezultatima izvršenih ispitivanja;

7) šematski prikaz očiglednog ili pretpostavljenog rasprostira- nja zagađujućih materija (kontaminacije),

8) položaj i udaljenost osjetljivih objekata i sadržaja na karti,

9) procjenu mogućeg uticaja na osjetljive objekte i sadržaje.

Od osjetljivih objekata i sadržaja potrebno je posebno izdvojiti i obraditi položaj, udaljenost i moguće uticaje na:

1) izvorišta objekata za snabdijevanje vodom za piće 2) stambena i druga područja u kojima borave ljudi, 3) zaštićena prirodna i kulturna dobra,
4) otvorene vodotoke,

5) infrastrukturne objekte.

8. Prikaz količina i koncentracija opasnih materija na loka- ciji i njihov uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu

Potrebno je prikazati na pregledan način sve opasne materije koje se nalaze na lokaciji, navesti maksimalne količine opasnih ma- terija koje su prisutne ili mogu biti prisutne na lokaciji zagađenja, odnosno degradacije, hemijski naziv i identifikacioni broj, kao što je CAS broj.

Potrebno je prikazati osobine opasnih materija, odnosno izdvo- jiti bitne karakteristike sa stanovišta mogućih posljedica po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, uključujući fizičke i hemijske oso- bine, otrovnost, eko-toksičnost, koncentracije koje su određene kao granične vrijednosti emisije u zraku, nivo zagađujućih materija u elementima životne sredine, zapaljivost, korozivnost, termičku i he- mijsku postojanost.

9. Projektni zadatak i predloženo projektno rješenje reme- dijacije i rekultivacije, sa mjerama i aktivnostima razrađenim po prioritetima, prikazom alternativa koje su razmatrane i di- namičkim planom za provođenje remedijacije i rekultivacije sadrže:

1) prikaz projektnog zadatka i predloženog projektnog rješenja remedijacije i/ili rekultivacije,

2) poređenje varijanti u vezi sa remedijacionim i rekultivacio- nim postupcima i prikazom razloga za izbor predloženog rješenja,

3) opis mjera planiranih za zaustavljanje zagađenja i dalje de- gradacije zemljišta,

4) opis planiranih aktivnosti u okviru remedijacionog po- stupka (fizički, hemijski ili biološki postupak ili kombinacija tehnologija remedijacije), odnosno njihove tehnološke i druge karakteristike,

5) opis planiranih aktivnosti u okviru rekultivacionog postupka,

6) prikaz tehnologije tretiranja (tretman, reciklaža, odlaganje i sl.) svih vrsta otpadnih materija,

7) prikaz uticaja na životnu sredinu izabranog projekta,

8) način postupanja sa otpadom nastalim kao posljedica zagađe- nja i primijenjene mjere remedijacije i rekultivacije,

9) nivo tretiranja zemljišta (neopasan ili inertan otpad) i mjesto odlaganja, ukoliko je planirano iskopavanje i odnošenje zemljišta,

10) definiranje rokova za provođenje pojedinačnih faza i kom- pletnog projekta,

11) mjere zaštite životne sredine koje će se preduzeti tokom provođenja projekta,

12) grafičke priloge,

13) predmjer i predračun radova.

10. Planirane mjere stručnog nadzora nad realizacijom pro- jekta remedijacije i rekultivacije

Potrebno je navesti podatke o licu koje vrši stručni nadzor u toku provođenja aktivnosti planiranih projektom, načinu vršenja stručnog nadzora i odgovarajuće licence za lice koje vrši stručni nadzor nad realizacijom projekta.

11. Planirane interne mjere kontrole koje uključuju i pro- gram monitoringa s ciljem praćenja toka projekta remedijacije 

i rekultivacije, odnosno smanjenja rizika po ljudsko zdravlje i životnu sredinu uključuju:

1) program praćenja stanja i kvaliteta zemljišta i, po potrebi, ostalih medijuma životne sredine tokom provođenja projekta da bi se pratila uspješnost planiranih mjera i aktivnosti,

2) prikaz kriterija za procjenu uspješnosti provedenih postupaka remedijacije i rekultivacije zemljišta,

3) program praćenja stanja i kvaliteta zemljišta i, po potrebi, ostalih medijuma životne sredine nakon završetka projekta (para- metri koji će se pratiti, učestalost ispitivanja i dr.).

Licenca važi od 28.8.2020. godine do 28.8.2024. godine, a provjera ispunjenosti uvjeta na osnovu kojih je izdata vršit će se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju i Pravilnikom o uvjetima za izdavanje i oduzimanje licenci učesnika u građenju.

Ovo rješenje objavit će se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 15.03-361-513/20

28. augusta 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, 

Srebrenka Golić, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.