Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju

Legislativa

Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju

Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje aerodroma u Trebinju, finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i sprovođenja posebnog postupka ekspro- prijacije, kao i druga pitanja od značaja za eksproprijaciju i realizaciju izgradnje aerodroma.

06.10.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 99 6.10.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim


UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O POSEBNOM POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE RADI IZGRADNjE AERODROMA U TREBINjU

 

Proglašavam Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Dvanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. septembra 2020. godine, a Vijeće naroda 5. oktobra 2020. godine konstatovalo da se Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.


Broj: 01-020-3144/20
5. oktobra 2020. godine

Banjaluka


Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON
O POSEBNOM POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE RADI IZGRADNjE AERODROMA U TREBINjU

 

Član 1.
Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje aerodroma u Trebinju (u daljem tekstu: aerodrom), finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i sprovođenja posebnog postupka ekspro- prijacije, kao i druga pitanja od značaja za eksproprijaciju i realizaciju izgradnje aerodroma.

 

Član 2.
Projekat izgradnje aerodroma je projekat od posebnog značaja za Republiku Srpsku.


Član 3.
(1) Ovim zakonom utvrđuje se da je od opšteg interesa izgradnja aerodroma u cilju kojeg se izvode geodetsko- tehnički radovi za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, vrši potpuna ili nepotpuna eksproprijacija i privremeno zauzimanje nepokretnosti, koje su utvrđene Odlukom o izradi Zoning plana područja posebne namjene “Aerodrom Trebinje”, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republi- ke Srpske”, br. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 i 84/19).
(2) U slučaju izmjena i dopuna dokumenata donesenih na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, koju usvoji nadležni organ u toku izgradnje aerodroma, opšti interes se smatra utvrđenim za nepokretnosti pobrojane i utvrđene izmjenama i dopunama tih dokumenata.
(3) Sredstva potrebna za eksproprijaciju obezbjeđuje privredno društvo “Aerodrom Trebinje” d. o. o. Trebinje (u daljem tekstu: privredno društvo Aerodrom Trebinje).


Član 4.
Svi postupci koji se sprovode u skladu sa odredbama ovog zakona smatraju se hitnim i svi organi uprave i organi jedinice lokalne samouprave, privredna društva i javna preduzeća, kao i drugi organi i institucije koji vrše javna ovlašćenja dužni su da bez odgađanja izdaju sve akte iz svoje nadležnosti.


Član 5.
(1) Poseban postupak eksproprijacije sprovodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Uprava).
(2) Korisnik eksproprijacije i investitor u skladu sa ovim zakonom je privredno društvo Aerodrom Trebinje.
(3) Uslovi za podnošenje prijedloga za eksproprijaciju u smislu ovog zakona stiču se danom stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Za sprovođenje posebnog postupka eksproprijacije, u smislu ovog zakona, Uprava iz reda zaposlenih određuje diplomiranog pravnika i lice geodetske struke, te angažuje zapisničara.


Član 6.
(1) Stranke u postupku eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom su privredno društvo Aerodrom Trebinje kao korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije.
(2) Privredno društvo Aerodrom Trebinje ima sva prava, obaveze i odgovornosti korisnika eksproprijacije u skladu sa odredbama ovog zakona i odredbama Zakona o eksproprijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15), ukoliko odredbe tog zakona nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
(3) U slučaju izmjena i dopuna dokumenata donesenih na osnovu odluke iz člana 3. stav 1. ovog zakona, a koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, obnovu, modernizaciju i druge radove na potrebnoj komunalnoj i ostaloj infrastrukturi u funkciji aerodroma, korisnik eksproprijacije je Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave.
(4) Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave kao korisnik eksproprijacije, za izvođenje radova iz sta- va 3. ovog člana, može da zaključi ugovor sa privrednim društvom Aerodromom Trebinje kao investitorom tih ra- dova, a kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze koje nastaju eksproprijacijom nepokretnosti i izgradnjom objekata.


Član 7.
(1) Geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije iz člana 5. ovog zakona izvodi Uprava.
(2) Troškove izvođenja radova iz stava 1. ovog člana u ime korisnika eksproprijacije snosi Republika Srpska.
(3) Visina troškova iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa Zakonom o naknadama za vršenje usluga premje- ra i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i ka- tastra zemljišta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 92/09) i Odlukom o visini naknada za korišćenje po- dataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/12 i 27/12).
(4) O troškovima izvođenja geodetsko-tehničkih ra- dova Uprava donosi poseban zaključak koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.


Član 8.
(1) Nakon stupanja na snagu ovog zakona Uprava donosi zaključak kojim određuje vještaka geodetske struke koji će izvršiti identifikaciju nepokretnosti koje se ekspro- prišu, kao i vještaka odgovarajuće struke da sačini nalaz i mišljenje, te da izvrši procjenu vrijednosti nepokret- nosti za koju je utvrđen opšti interes ovim zakonom.
(2) Troškove vještačenja iz stava 1. ovog člana u ime korisnika eksproprijacije snosi Republika Srpska.
(3) Svu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana vještaci sačinjavaju u odgovarajućem broju primjeraka i dostavlja- ju je Upravi u roku ostavljenom u zaključku, a Uprava svu dokumentaciju dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije prije održavanja rasprave.
(4) O troškovima vještačenja Uprava donosi poseban zaključak, koji se dostavlja strankama u posebnom postup- ku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

 

Član 9.
(1) Vještak odgovarajuće struke koji se angažuje u po- sebnom postupku eksproprijacije dostavlja nalaz i mi- šljenje u roku ostavljenom u zaključku kojim je određen za vještaka.
(2) Ako vještak koji je uredno pozvan ne dođe, a izosta- nak ne opravda, ili dođe a odbije da vještači, ili kada u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mišlje- nje, kazniće se novčanom kaznom do 500 KM.
(3) Ako zbog neopravdanog izostanka vještaka, njegovog odbijanja da vještači, ili propuštanja da podnese pisme- ni nalaz i mišljenje nastanu troškovi u postupku, određu- je se da te troškove snosi vještak.

 

Član 10.
(1) Naknadu za eksproprisanu nepokretnost snosi ko- risnik eksproprijacije.
(2) Prijedlog za eksproprijaciju, koji sadrži nazna- čenje nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom, podnosi korisnik eksproprijaci- je uz dokaz da su obezbijeđena potrebna sredstva i polo- žena kod banke u visini približno potrebnoj za davanje naknade za nepokretnosti predložene za eksproprijaciju,
odnosno dokaz o obezbijeđenoj drugoj odgovarajućoj nepo- kretnosti.
(3) Izvode iz javnih evidencija o nepokretnostima u kojima je upisano pravo vlasništva na nepokretnostima i koji sadrži podatke o nepokretnostima za koje se predlaže eksproprijacija, Uprava pribavlja po službenoj dužnosti.

 

Član 11.
O zahtjevu vlasnika eksproprisane nepokretnosti za eksproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti, u skla- du sa članom 11. Zakona o eksproprijaciji, odlučuje se u posebnom postupku.

 

Član 12.
(1) Privremeni zastupnik postavlja se:
1) licu koje je stranka u posebnom postupku ekspropri- jacije, koje ima ograničeno pravo kretanja iz mjesta pre- bivališta, odnosno boravišta zbog proglašene vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolno- sti, a koje se nije odazvalo na poziv službenog lica za uče- šće u posebnom postupku eksproprijacije i nije odredilo svog punomoćnika ili zastupnika,
2) licu koje je stranka u posebnom postupku ekspropri- jacije, koje je uredno pozvano, a nije se odazvalo na poziv službenog lica za učešće u posebnom postupku ekspro- prijacije.
(2) Troškove privremenog zastupnika u ime korisnika eksproprijacije snosi Republika Srpska.
(3) O troškovima postavljanja privremenog zastupnika Uprava donosi poseban zaključak koji se dostavlja stranka- ma u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

 

Član 13.
U slučaju proglašenja vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolnosti, poseban postupak eksproprijacije u kome kao stranka učestvuje lice kojem je ograničeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se oda- zove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, održaće se u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa, dok traje vanredna situa- cija, vanredno stanje ili druge opravdane okolnosti.

 

Član 14.
(1) U slučaju iz člana 12. ovog zakona, u posebnom po- stupku eksproprijacije obavezno se vrši obezbjeđenje do- kaza i o tome Uprava donosi poseban zaključak.
(2) Zaključkom iz stava 1. ovog člana obavezno se obe- zbjeđuje izvođenje sljedećih dokaza:
1) nalaz i mišljenje vještaka,
2) procjena vrijednosti nepokretnosti koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije,
3) fotografija nepokretnosti koja se ekspropriše, fotografisana na dan i u vrijeme održavanja rasprave,
4) zapisnik sa usmene rasprave potpisan od svih lica koja su prisustvovala raspravi i svojim potpisom potvrdi- la tačnost činjenica iznesenih i utvrđenih na raspravi.
(3) Zaključak iz stava 1. ovog člana i zapisnik iz stava 2. tačka 4) ovog člana dostavljaju se korisniku ekspropri- jacije, privremenom zastupniku i licu iz člana 12. ovog zakona.
(4) Postupak sporazumnog određivanja naknade za ek- sproprisane nepokretnosti na osnovu procjene vrijed- nosti te nepokretnosti od vještaka odgovarajuće struke, u postupcima u kojima učestvuju lica iz člana 12. ovog zakona, sprovodi Uprava po službenoj dužnosti, a u roku od 30 dana od dana prestanka razloga propisanih u članu 12. ovog zakona.
(5) U slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti iz stava 4. ovog člana, Upra- va postupa u skladu sa članom 70. Zakona o eksproprija- ciji.

 

Član 15.
Po konačnosti rješenja o eksproprijaciji, donesenim u postupku koji je sproveden u skladu sa ovim zakonom, ko- risnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed eks- proprisanih nepokretnosti.

 

Član 16.
Rješenje kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju, pored elemenata propisanih članom 30. Zakona o ekspro- prijaciji, sadrži i naznačenje:
1) da korisnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed eksproprisanih nepokretnosti po konačnosti rje- šenja o eksproprijaciji,
2) da su korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretno- sti postigli sporazum o naknadi (sporazum o visini nakna- de, zamjenskom zemljištu, odluka nadležnog organa o dodjeli nepokretnosti u skladu sa zakonom) za nepokretnost koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije i da je tu nakna- du korisnik eksproprijacije dužan uplatiti (realizovati) vlasniku nepokretnosti u roku od 30 dana od dana dostavlja- nja rješenja, ukoliko je postignut sporazum o naknadi,
3) da je dokaz o izvršenoj isplati (realizaciji) uslov za sprovođenje rješenja kojim se usvaja prijedlog za ekspro- prijaciju u javnim evidencijama.

 

Član 17.
(1) Rok za donošenje prvostepenog rješenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po prijedlogu korisni- ka eksproprijacije je 15 dana od dana podnošenja prijedlo- ga za eksproprijaciju.
(2) Na rješenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana prijema prvoste- penog rješenja, a Uprava odlučuje o žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

 

Član 18.
(1) Službenim licem u postupcima koji se sprovo- de u skladu sa ovim zakonom smatraju se lica koja izvode geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i lica koja sprovode poseban postupak eksproprijacije.
(2) Službenom licu iz stava 1. ovog člana može se utvrditi posebna naknada za prekovremeni rad prilikom izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, te za sprovođenje posebnog po- stupka eksproprijacije, u skladu sa članom 6. Zakona o nak- nadama za vršenje usluga premjera i korišćenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta.
(3) Naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje se za svaki prekovremeni sat rada, na način da licu sa visokom struč- nom spremom pripada naknada od 30 KM, licu sa srednjom stručnom spremom 20 KM, a zapisničaru 15 KM.
(4) Sredstva za naknade iz st. 2. i 3. ovog člana isplaćuju se sa posebnog računa Uprave, a ne iz budžeta Republike Srpske.

 

Član 19.
(1) Isplatu troškova iz čl. 7, 8. i 12. ovog zakona vrši Uprava sa računa posebne namjene Uprave do 31. decembra 2020. godine.
(2) Republika Srpska će troškove iz stava 1. ovog čla- na refundirati Upravi na račun posebne namjene Uprave, iz Budžeta Republike Srpske za 2021. godinu, do kraja prvog kvartala 2021. godine.

 

Član 20.
Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o eksproprijaciji, Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 110/16 i 62/18), Zakona o stvarnim pra- vima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), Zakona o uređenju prostora i građenju i Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).

Član 21.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-846/20


24. septembra 2020. godine

BanjalukaPredsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

aerodrom

Trebinje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.