Zakon o upravnoj inspekciji

06.10.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o upravnoj inspekciji

Ovim zakonom uređuje se organizacija i nadležnost Upravne inspekcije u Republici Srpskoj, način rada, ovlašćenja, uslovi za obavljanje poslova, prava, obaveze i odgovornost upravnog inspektora, način i postupak vršenja inspekcijskog nadzora, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje inspekcijskog nadzora.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 99 6.10.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim


UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o upravnoj inspekciji, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Dvanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. septembra 2020. godine, a Vijeće naroda 5. oktobra 2020. godine konstatovalo da se Zakon o upravnoj inspekciji ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.


Broj: 01-020-3147/20
5. oktobra 2020. godine

Banjaluka


Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r


ZAKON
O UPRAVNOJ INSPEKCIJI


GLAVA I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovim zakonom uređuje se organizacija i nadležnost Upravne inspekcije u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Upravna inspekcija), način rada, ovlašćenja, uslovi za obavljanje poslova, prava, obaveze i odgovornost upravnog inspektora, način i postupak vršenja inspekcijskog nad- zora, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje inspekcijskog nadzora.


Član 2.
(1) Upravna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa o republičkoj upravi i lokalnoj samoupravi, propisa o opštem upravnom postupku koji se odnose na efikasnost i ažurnost u rješavanju upravnih stvari i radnim odnosima zaposlenih u repu- bličkim organima uprave i jedinicama lokalne samouprave i kancelarijskom poslovanju.
(2) Upravna inspekcija vrši inspekcijski nadzor i nad primjenom propisa koji su posebnim zakonom povjere- ni u djelokrug rada Upravne inspekcije.
(3) Inspekcijski nadzor nad primjenom propisa iz st. 1. i 2. ovog člana Upravna inspekcija vrši u republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, službama predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Na- rodne skupštine Republike Srpske, Vijeća naroda Repu- blike Srpske i Vlade Republike Srpske.
(4) Inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u upravnom postupku, koji se odnose na efikasnost i ažur- nost u radu, propisa o kancelarijskom poslovanju i propisa o pečatima i amblemu, Upravna inspekcija vrši i u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organi- zacijama koje imaju javna ovlašćenja.
(5) Inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o rad- nim odnosima Upravna inspekcija vrši u službi Ustavnog suda Republike Srpske, sudovima, javnim tužilaštvima Republike Srpske, Pravobranilaštvu Republike Srpske i ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.


GLAVA II
DJELOKRUG RADA UPRAVNE INSPEKCIJE

Član 3.
(1) Poslovi Upravne inspekcije su u djelokrugu rada Ministarstva uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo).
(2) Poslove Upravne inspekcije vrše glavni upravni inspektor i upravni inspektori.
(3) Upravni inspektori iz stava 2. ovog člana su samo- stalni u svom radu.
(4) Niko ne može korišćenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućiti ili ometati upravnog inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i preduzimanju mjera i radnji za koje je zakonom ovlašćen.


Član 4.
(1) Radom Upravne inspekcije rukovodi glavni upravni inspektor.
(2) Glavnog upravnog inspektora, nakon sprovedenog javnog konkursa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj državnih službenika, postavlja Vlada Republike Srpske na mandat od pet godina.
(3) Za glavnog upravnog inspektora može se postaviti lice koje ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent, položen stručni ispit za rad u upravi i najmanje pet godi- na radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje godinu dana na poslovima upravnog inspektora.


Član 5.
Upravni inspektor može biti lice koje je završilo četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili lice koje je završilo prvi ciklus studija – diplomi- rani pravnik sa najmanje 240 ESTS bodova ili ekvivalent, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje jednu godinu na po- slovima u organima uprave, lokalne samouprave, sudovima, tužilaštvu, Pravobranilaštvu Republike Srpske i javnim ustanovama.


Član 6.
(1) Upravni inspektor ima službenu legitimaciju kojom dokazuje svojstvo službenog lica, identitet i ovla- šćenja propisana zakonom.
(2) Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog in- spektora donosi ministar uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar).
(3) Pravilnikom iz stava 2. ovog člana propisuje se oblik, izgled, sadržaj i način izdavanja službene legiti- macije upravnog inspektora i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama upravnog inspektora.


Član 7.
Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji- ma se uređuje sistem republičke uprave, a odnosi se na:
1) usklađenost uspostavljene unutrašnje organizacije sa zakonom i podzakonskim propisima,
2) propisano radno vrijeme i druga pitanja kojima se obezbjeđuje efikasno ostvarivanje prava građana, udruže- nja i pravnih lica u republičkim organima uprave,
3) postupanje po podnesenim prigovorima i pritužba- ma na rad republičkih organa uprave i dostavljanje odgo- vora podnosiocima prigovora, odnosno pritužbi na rad republičkih organa uprave.


Član 8.
Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji- ma se uređuje organizacija jedinica lokalne samouprave, a odnosi se na:
1) usklađenost uspostavljene unutrašnje organizacije sa zakonom i podzakonskim propisima,
2) propisano radno vrijeme i druga pitanja kojima se obezbjeđuje efikasno ostvarivanje prava građana, udruže- nja i pravnih lica u jedinicama lokalne samouprave,
3) postupanje po podnesenim prigovorima i pritužba- ma na rad jedinica lokalne samouprave i dostavljanje od- govora podnosiocima prigovora, odnosno pritužbi na rad jedinica lokalne samouprave.


Član 9.
Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji- ma se uređuju radni odnosi zaposlenih u organima iz čla- na 2. st. 3. i 5. ovog zakona, a odnosi se na:
1) sprovođenje procedure internog i javnog konkursa,
2) raspoređivanje, premještanje i napredovanje držav- nih službenika i ostalih zaposlenih, 3) ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su pro- pisani za obavljanje poslova radnog mjesta,
4) ispunjavanje zakonom propisanih uslova za presta- nak radnog odnosa.


Član 10.
Upravni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora vrši nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji- ma se uređuje opšti upravni postupak i posebni upravni postupci u republičkim organima uprave, jedinicama lo- kalne samouprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama koje vrše javna ovlašćenja, a od- nosi se na:
1) rješavanje upravnih stvari u propisanim rokovima,
2) ovlašćenja službenika za preduzimanje radnji i po- stupaka do donošenja rješenja i za donošenje rješenja,
3) prijem podnesaka i postupanja po podnescima,
4) sprovođenje upravnih radnji koje se odnose na izvr- šenje upravnih akata,
5) formalnu ispravnost upravnih akata,
6) izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija kontro- lisanog organa,
7) rad kontrolisanog organa po žalbi,
8) dostavljanje spisa po tužbi nadležnom sudu u uprav- nom sporu,
9) dostavljanje podataka kojima kontrolisani organ ra- spolaže, odnosno vodi službenu evidenciju na traženje drugih organa ili institucija,
10) postupanje prvostepenog organa po rješenju dru- gostepenog organa, odnosno donošenja novog rješenja u za- konom utvrđenom roku,
11) postupanje nadležnog organa po zahtjevu stranke za odlaganje izvršenja rješenja,
12) postupanje nadležnog organa po presudama donesenim u upravnom sporu u smislu donošenja novog upravnog akta u zakonom utvrđenom roku.


Član 11.
Upravni inspektor vrši inspekcijski nadzor i nad primjenom:
1) propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja,
2) propisa o administrativnim taksama i naknadama u dijelu koji se odnosi na kancelarijsko poslovanje,
3) propisa o pečatima i amblemu,
4) propisa o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa,
5) propisa o matičnim knjigama, osim zakonitosti upisa.


GLAVA III
POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA

Član 12.
(1) Postupak inspekcijskog nadzora upravni inspektor pokreće i vodi po službenoj dužnosti.
(2) Upravni inspektor postupa po predstavkama građa- na, preduzetnika, javnih preduzeća, ustanova, agencija, udruženja i drugih pravnih lica koje se odnose na po- vredu propisa iz nadležnosti Upravne inspekcije, vrši inspekcijski pregled i o utvrđenom činjeničnom stanju i preduzetim mjerama pismenim putem obavještava podno- sioca predstavke u roku od 30 dana od dana prijema pred- stavke.
(3) Podnosilac predstavke i druga lica iz stava 2. ovog člana nemaju svojstvo stranke u postupku inspekcijskog nadzora.
(4) Podnosilac predstavke iz stava 2. ovog člana može se obratiti Upravnoj inspekciji radi zaštite svojih pra- va najkasnije u roku od šest mjeseci od dana učinjene po- vrede, odnosno ugrožavanja tih prava.
(5) Ako podnosilac predstavke ponovi predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadrži nove činje- nice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđene, podnosilac predstavke se obavještava da je postupljeno po predstavci.


Član 13.
(1) Organi iz člana 2. ovog zakona dužni su da uprav- nom inspektoru omoguće obavljanje inspekcijskog nadzora i daju potrebna obavještenja, dokumentaciju i podatke od značaja za vršenje nadzora.
(2) Upravni inspektor ima pravo da pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju, kao i da sasluša i uzima izjave od odgovornih lica u kontroli- sanom organu iz člana 2. ovog zakona.


Član 14.
Upravni inspektor dužan je da čuva kao službenu taj- nu podatke do kojih dođe prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.


Član 15.
(1) Inspekcijski nadzor sprovodi se kao:
1) neposredni inspekcijski nadzor, direktnim uvi- dom u opšte i pojedinačne akte kontrolisanog organa iz člana 2. ovog zakona i u drugu potrebnu dokumentaciju, ili
2) posredni inspekcijski nadzor uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.
(2) Inspekcijski nadzor iz stava. 1. t. 1) i 2) ovog člana može biti redovni, vanredni i kontrolni.
(3) Redovni inspekcijski nadzor vrši se u skladu sa planom rada Upravne inspekcije.
(4) Vanredni inspekcijski nadzor vrši se na osnovu inicijativa drugih organa, pravnih ili fizičkih lica.
(5) Kontrolni inspekcijski nadzor vrši se radi utvrđivanja izvršenja mjera koje su naložene kontrolisanom organu u okviru redovnog i vanrednog inspekcijskog nadzora.


Član 16.
(1) Nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, upravni inspektor sačinjava zapisnik.
(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži utvrđeno činjenično stanje, utvrđene nepravilnosti i nezakoni- tosti u primjeni propisa i nedostatke u radu.
(3) Inspektor i lice koje je prisustvovalo inspek- cijskom nadzoru potpisuju zapisnik nakon završenog in- spekcijskog nadzora.
(4) Ako lice iz stava 3. ovog člana odbija da potpiše zapisnik, inspektor u zapisniku konstatuje razloge od- bijanja.
(5) Odbijanje potpisivanja zapisnika ne utiče na dalje vođenje inspekcijskog nadzora.
(6) Kontrolisani organ iz člana 2. ovog zakona ima pra- vo da stavi primjedbe na zapisnik, koje je inspektor obavezan da unese u zapisnik.
(7) Primjerak zapisnika o izvršenom inspekcijskom nadzoru dostavlja se kontrolisanom organu iz člana 2. ovog zakona u kojem se vrši inspekcijski nadzor.


Član 17.
(1) Upravni inspektor ovlašćen je u sprovođenju po- srednog inspekcijskog nadzora da od kontrolisanog organa iz člana 2. ovog zakona, pismenim putem, zatraži dostavu podataka, akata i ostale potrebne dokumentacije.
(2) Rukovodilac ili drugo ovlašćeno lice organa od koga je zatražena dostava obavezan je da dostavi traženu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana zatražene dosta- ve, kao i da dostavi potpune i tačne podatke, a u slučaju nemogućnosti postupanja, obavezan je da obavijesti upravnog inspektora.


Član 18.
(1) Ako upravni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz nadležnosti Upravne inspekcije, zavisno od predmeta i prirode utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedo- stataka u radu, donosi rješenje, kojim se organu, odnosno odgovornom licu kontrolisanog organa:
1) nalaže da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ot- klone,
2) nalaže donošenje rješenja radi otklanjanja nezako- nitosti i nepravilnosti utvrđenih u inspekcijskom nad- zoru,
3) nalaže ukidanje rješenja radi otklanjanja nezakoni- tosti i nepravilnosti utvrđenih u inspekcijskom nadzo- ru,
4) nalaže preduzimanje odgovarajućih upravnih radnji koje je kontrolisani organ obavezan da preduzme u skladu sa zakonom ili drugim propisom,
5) zabranjuje preduzimanje upravnih radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom nad čijim sprovođenjem vrši inspekcijski nadzor,
6) predlaže preduzimanje mjera radi otklanjanja ne- pravilnosti ili nedostataka u radu i unapređivanja rada kontrolisanog organa.
(2) Upravni inspektor preduzima i druge mjere i radnje za koje je posebnim zakonom ovlašćen, ako je inspekcijskim nadzorom utvrdio povredu zakona ili drugih propisa.
(3) Rješenje upravnog inspektora sadrži rok za otkla- njanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti.


Član 19.
(1) Protiv rješenja upravnog inspektora može se u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja izjaviti žalba Ministarstvu.
(2) Protiv rješenja upravnog inspektora, donesenog u vršenju inspekcijskog nadzora u Ministarstvu, ne može se izjaviti žalba, ali se protiv tog rješenja može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.
(3) Žalba na rješenje iz stava 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.


Član 20.
(1) O izvršenom inspekcijskom nadzoru i preduzetim mjerama iz člana 18. ovog zakona upravni inspektor vodi evidenciju.
(2) Pravilnik o evidencijama o izvršenom inspek- cijskom nadzoru upravnog inspektora donosi ministar.
(3) Pravilnikom iz stava 2. ovog člana propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije o izvršenom inspek- cijskom nadzoru upravnog inspektora.


Član 21.
(1) Kontrolisani organi iz člana 2. ovog zakona kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor, obavezni su da po- stupaju po rješenju upravnog inspektora.
(2) Odgovorno lice u kontrolisanom organu obavezno je da u roku od osam dana od dana isteka roka za sprovođenje naloženih inspekcijskih mjera utvrđenih rješenjem, oba- vijesti upravnog inspektora o sprovođenju naloženih in- spekcijskih mjera i dostavi dokaze o njihovom izvršenju.

Član 22.
(1) Upravni inspektor prati sprovođenje inspek- cijskih mjera naloženih rješenjem iz člana 18. ovog za- kona.
(2) Ako upravni inspektor u praćenju sprovođenja in- spekcijskih mjera naloženih rješenjem utvrdi da kontro- lisani organ nije na način i u roku kako je rješenjem nalo- ženo izvršio inspekcijske mjere, dužan je da u roku od 15 dana od dana izvršenog kontrolnog inspekcijskog nadzora
podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudom.
(3) O nesprovođenju naloženih mjera od kontrolisanog organa, upravni inspektor obavještava organ koji vrši nadzor nad radom kontrolisanog organa.


Član 23.
(1) Ako u vršenju inspekcijskog nadzora upravni in- spektor utvrdi da opšti akt kontrolisanog organa nije u saglasnosti sa zakonom ili drugim propisom, ukazuje na to organu koji je taj akt donio i predlaže da se utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti otklone najdalje u roku od 60 dana od dana prijema rješenja.
(2) Ako kontrolisani organ ne postupi po prijedlogu iz stava 1. ovog člana, upravni inspektor obavještava o tome organ koji vrši nadzor nad radom navedenog organa.


Član 24.
Ako upravni inspektor u vršenju inspekcijskog nad- zora utvrdi da u kontrolisanom organu na poslovima radnog mjesta upravnog rješavanja ili preduzimanja upravnih radnji prije donošenja rješenja radi službenik koji ne ispunjava uslove za vođenje upravnog postupka, nalaže od- govornom licu kontrolisanog organa da službeniku zabrani dalje preduzimanje upravnih radnji.
Član 25.
U vršenju inspekcijskog nadzora, upravni inspektor pruža stručnu i savjetodavnu pomoć kontrolisanom organu


Član 26.
(1) Upravni inspektor odgovoran je za težu povredu radnih dužnosti u slučaju ako:
1) u vršenju inspekcijskog nadzora ne preduzme, ne predloži ili ne odredi mjeru za koju je ovlašćen,
2) ne predloži ili ne pokrene postupak pred nadle- žnim organom zbog utvrđene nezakonitosti, odnosno ne- pravilnosti,
3) neovlašćenom licu oda podatke do kojih dođe prili- kom vršenja inspekcijskog nadzora,
4) prekorači ovlašćenja utvrđena zakonom.
(2) Pored slučajeva koji se odnose na druge državne službenike, upravnom inspektoru prestaje radni odnos i u slučaju kada je pravosnažnom presudom osuđen za kri- vično djelo iz grupe krivičnih djela protiv službene du- žnosti, utvrđenih Krivičnim zakonikom Republike Srp- ske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/17).


GLAVA IV KAZNENE ODREDBE

Član 27.
Novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM kazniće se za prekršaj javno preduzeće, javna ustanova ili druga organizacija koja vrši javna ovlašćenja ako:
1) upravnom inspektoru onemogući vršenje inspek- cijskog nadzora ili ne stavi na uvid traženu dokumenta- ciju i podatke od značaja za vršenje nadzora iz člana 13. ovog zakona,
2) ne dostavi u ostavljenom roku tražene podatke i do- kumentaciju iz člana 17. ovog zakona,
3) ne postupi po rješenju upravnog inspektora, od- nosno ako ne izvrši naložene mjere utvrđene rješenjem upravnog inspektora iz člana 21. stav 1. ovog zakona,
4) ne obavijesti upravnog inspektora o izvršenim in- spekcijskim mjerama, odnosno ne dostavi dokaze o njiho- vom izvršenju iz člana 21. stav 2. ovog zakona.


Član 28.
Za prekršaj iz člana 27. ovog zakona novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se i odgovorno lice u or-ganu uprave, drugom organu, jedinici lokalne samouprave, javnom preduzeću, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji koja vrši javna ovlašćenja.


GLAVA V
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.
Ministar, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, donosi:
1) Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora (član 6. stav 2),
2) Pravilnik o evidencijama o izvršenom inspekcijskom nadzoru upravnog inspektora (član 20. stav 2).


Član 30.
Do donošenja propisa iz člana 29. ovog zakona, primjenjuju se propisi doneseni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 31.
Postupci inspekcijskog nadzora započeti prije stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona koji je bio na snazi u vrijeme kada je postupak započet.


Član 32.
Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o upravnoj inspekciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/09, 109/12 i 94/15).


Član 33.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-851/20

24. septembra 2020. godine

BanjalukaPredsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.