Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

06.10.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, koje se ostvaruje u sudskom postupku na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 99 6.10.2020.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim
 

UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

 

Proglašavam Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Dvanaestoj redovnoj sjednici, održanoj 24. septembra 2020. godine, a Vijeće naroda 5. oktobra 2020. godine konstatovalo da se Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.


Broj: 01-020-3149/20
5. oktobra 2020. godine Banjaluka
Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

 

ZAKON
O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU

 

GLAVA I
OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona
Član 1.
Ovim zakonom uređuje se zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, koje se ostvaruje u sudskom postupku na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.


Pravo na sudsku zaštitu
Član 2.
(1) Pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku ima svako ko smatra da nije u razumnom roku odlučeno o njegovim građanskim pravima i obavezama ili krivičnoj optužbi protiv njega.
(2) Pravo iz stava 1. ovog člana ima i oštećeni u krivičnom postupku i oštećeni kao tužilac, ako su istakli imovinskopravni zahtjev.
(3) Povreda prava na suđenje u razumnom roku utvrđuje se u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Diskriminacija i rodna ravnopravnost
Član 3.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola.

 

GLAVA II
PRAVNA SREDSTVA I KRITERIJUMI ZA OCJENU TRAJANjA SUĐENjA


Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Član 4.
Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razum- nom roku su:
1) zahtjev za ubrzanje postupka, 2) tužba za utvrđivanje povrede prava na suđenje u ra- zumnom roku i na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
Kriterijumi za ocjenu trajanja suđenja u razumnom roku i određivanje novčanog obeštećenja Član 5.
U postupku odlučivanja o pravnim sredstvima iz člana 4. ovog zakona uzimaju se u obzir sljedeći kriterijumi:
1) složenost predmeta u činjeničnom i pravnom smi- slu,
2) ponašanje suda i drugih republičkih organa uprave, organa jedinica lokalne samouprave, javnih službi i dru- gih nosilaca javnih ovlašćenja,
3) ponašanje podnosioca pravnog sredstva,
4) značaj predmeta za podnosioca pravnog sredstva.


GLAVA III
NADLEŽNOST I ZAHTJEV ZA UBRZANjE POSTUPKA


Nadležnost za odlučivanje
Član 6.
(1) Zahtjev za ubrzanje postupka podnosi se sudu pred kojim se vodi postupak.
(2) O zahtjevu iz stava 1. ovog člana odlučuje predsjednik suda, a ako se radi o predmetu u kojem postupa predsjed- nik suda, o zahtjevu za ubrzanje postupka odlučuje zamjenik predsjednika suda.
(3) Postupak koji se vodi po odredbama ovog zakona je jednostranački i sprovodi se bez održavanja ročišta.
(4) Na pitanja postupka o odlučivanju o zahtjevu za ubrzanje postupka koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje vanparnični postupak.

Sadržaj zahtjeva za ubrzanje postupka
Član 7.

Zahtjev za ubrzanje postupka sadrži:
1) ime i prezime podnosioca zahtjeva za ubrzanje po- stupka, adresu njegovog prebivališta ili boravišta, od- nosno naziv i sjedište,
2) ime i prezime zakonskog zastupnika, odnosno puno- moćnika podnosioca zahtjeva i adresu njegovog prebiva- lišta ili boravišta, odnosno naziv i sjedište,
3) poslovni broj predmeta na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka,
4) podatke i okolnosti u vezi sa predmetom na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka.

Registri
Član 8.
(1) Nadležni sudovi vode sljedeće registre:
1) Registar o podnesenim zahtjevima za ubrzanje po- stupka i Registar odluka o podnesenim zahtjevima za ubr- zanje postupka,
2) Registar o podnesenim tužbama za utvrđivanje po- vrede prava na suđenje u razumnom roku i na pravično za- dovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i Registar odluka o podnesenim tužbama.
(2) Sadržaj i način i vođenja Registra o podnesenim zahtjevima za ubrzanje postupka i Registra odluka o pod- nesenim zahtjevima za ubrzanje postupka, Registra o pod- nesenim tužbama za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku i Registra odluka o podnesenim tužbama detaljnije se propisuje pravilnikom.
(3) Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara o postupcima iniciranim pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku donosi ministar pravde (u daljem tekstu: ministar).


Odlučivanje o zahtjevu za ubrzanje postupka
Član 9.
(1) Predsjednik suda, u roku od 15 dana od dana prije- ma zahtjeva za ubrzanje postupka, zatražiće od sudije koji postupa u predmetu izvještaj o dužini trajanja postupka, razlozima zbog kojih postupak nije okončan i mišljenje o roku u kojem se predmet može riješiti, a može i da izvr- ši uvid u spis predmeta.
(2) Sudija koji postupa u predmetu, dostavlja predsjed- niku suda izvještaj iz stava 1. ovog člana odmah, a naj- kasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja zahtjeva predsjednika suda, a koji se odnosi na izvještaj o dužini trajanja postupka.


Rok za odlučivanje
Član 10.
Predsjednik suda odlučuje o podnesenom zahtjevu za ubrzanje postupka u roku od 60 dana od dana prijema tog zahtjeva u sud.


Neosnovanost zahtjeva za ubrzanje postupka
Član 11.
(1) Zahtjev za ubrzanje postupka odbacuje se ako je neu- redan ili ako ne sadrži obavezne elemente iz člana 7. ovog zakona ili je podnesen od neovlašćenog lica.
(2) Predsjednik suda rješenjem odbija zahtjev za ubr- zanje postupka kada ocijeni da je zahtjev za ubrzanje postup- ka očigledno neosnovan.
(3) Ako predsjednik suda, nakon sprovedenog postupka, utvrdi da nije došlo do neopravdanog odugovlačenja po- stupka i odlučivanja o predmetu, rješenjem odbija zahtjev za ubrzanje postupka kao neosnovan.


Osnovanost zahtjeva za ubrzanje postupka
Član 12.
(1) Ako predsjednik suda utvrdi da se neopravdano odugovlači postupak i odlučivanje o predmetu, donosi rje- šenje i određuje rok za preduzimanje određenih procesnih radnji, koji ne može biti duži od tri mjeseca i primjeren rok u kojem ga sudija izvještava o preduzetim radnjama.
(2) Sudija nema pravo žalbe na rješenje iz stava 1. ovog člana.


Dostavljanje
Član 13.
Odluke i druga pismena iz ovog zakona dostavljaju se
u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje parnični postupak.


Obavještavanje podnosioca zahtjeva za ubrzanje postupka
Član 14.
Kada sudija u izvještaju ili drugim aktom u pisanoj formi, u roku iz člana 12. stav 1. ovog zakona, obavijesti predsjednika suda o izvršenim procesnim radnjama, pred- sjednik suda o izvršenim procesnim radnjama obavještava podnosioca zahtjeva za ubrzanje postupka i na taj način okončava postupak o zahtjevu za ubrzanje postupka.


Pravo na žalbu
Član 15.
Protiv rješenja iz člana 11. ovog zakona podnosilac zahtjeva za ubrzanje postupka ima pravo žalbe predsjedni- ku neposredno višeg suda u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.


Odlučivanje o žalbi
Član 16.
(1) Sud kod koga se nalazi predmet, na zahtjev predsjed- nika neposredno višeg suda, u roku od tri dana od dana prijema tog zahtjeva, dostavlja predsjedniku neposredno višeg suda spise predmeta.
(2) Predsjednik neposredno višeg suda donosi rje- šenje u roku od 30 dana od dana prijema spisa predmeta. (3) Predsjednik neposredno višeg suda rješenjem od- bacuje nedopuštenu, neblagovremenu žalbu i žalbu izja- vljenu od neovlašćenog lica, ako je nije odbacio predsjed- nik suda kod koga se predmet nalazi u radu.
(4) Predsjednik neposredno višeg suda može odbiti žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepeno rješenje ili uvažiti žalbu i preinačiti rješenje.


Odlučivanje Vrhovnog suda
Član 17.
(1) Ako se zahtjev za ubrzanje postupka odnosi na postu- pak koji je u toku pred Vrhovnim sudom Republike Srpske (u daljem tekstu: Vrhovni sud), o zahtjevu za ubrzanje po- stupka odlučuje Vijeće od troje sudija tog suda.
(2) Vijeće Vrhovnog suda može zahtjev iz stava 1. ovog člana rješenjem uvažiti ili odbiti kao neosnovan.
(3) Vijeće Vrhovnog suda odlučuje o zahtjevu za ubrzanje postupka u roku od 90 dana od dana prijema tog zahtjeva.
(4) Kada Vijeće Vrhovnog suda utvrdi da se neoprav- dano odugovlači postupak i odlučivanje o predmetu, rje- šenjem određuje rok za preduzimanje određenih procesnih radnji, koji ne može biti duži od tri mjeseca i primjeren rok u kojem ga sudija izvještava o preduzetim radnjama.
(5) Protiv rješenja iz stava 4. ovog člana, žalba i revizija nisu dozvoljene.


Pravo na novi zahtjev za ubrzanje postupka
Član 18.
(1) Podnosilac zahtjeva za ubrzanje postupka, čiji je zahtjev za ubrzanje postupka odbijen, a koji nije podnio žalbu, može da podnese novi zahtjev za ubrzanje postupka kada istekne šest mjeseci od dana prijema rješenja o od- bijanju zahtjeva za ubrzanje postupka.
(2) Podnosilac zahtjeva za ubrzanje postupka, čiji je zahtjev za ubrzanje postupka odbijen, a koji je podnio žalbu koja je odbijena, može da podnese novi zahtjev za ubrzanje postupka kada istekne šest mjeseci od dana prijema rješenja o odbijanju žalbe.


GLAVA IV
PRAVIČNO ZADOVOLjENjE I TUŽBA ZA UTVRĐIVANjE POVREDE PRAVA NA SUĐENjE U RAZUMNOM ROKU I PRAVIČNO ZADOVOLjENjE


Vrste pravičnog zadovoljenja
Član 19.
Pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku može se ostvariti:
1) utvrđivanjem povrede prava na suđenje u razumnom roku,
2) utvrđivanjem povrede prava na suđenje u razumnom roku i dosuđivanjem novčane naknade,
3) utvrđivanjem povrede prava na suđenje u razumnom roku i dosuđivanjem novčane naknade i objavljivanjem pre- sude da je stranci u sudskom postupku bilo povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku,
4) utvrđivanjem povrede prava na suđenje u razumnom roku i objavljivanjem presude da je stranci u sudskom po- stupku bilo povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku.


Ograničenje prava na pravično zadovoljenje
Član 20.
Pravo na pravično zadovoljenje po ovom zakonu nemaju republički organi uprave, organi jedinica lokalne samo- uprave, javne službe i drugi nosioci javnih ovlašćenja kada učestvuju kao stranke u sudskim postupcima.
Pravo na tužbu za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku i pravično zadovoljenje Član 21.
(1) Tužbu za utvrđivanje povrede prava na suđenje u ra- zumnom roku i pravično zadovoljenje zbog povrede prava na
suđenje u razumnom roku (u daljem tekstu: tužba) može pod- nijeti tužilac koji je prethodno nadležnom sudu podnio zahtjev za ubrzanje postupka.
(2) Tužba iz stava 1. ovog člana podnosi se Vrhovnom sudu, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema pravosnažne odluke donesene po zahtjevu stranke za ubr- zanje postupka.


Sadržaj tužbe
Član 22.

(1) Tužba sadrži:
1) ime i prezime tužioca, adresu njegovog prebiva- lišta, odnosno boravišta, odnosno naziv tužioca i sje- dište,
2) ime i prezime zakonskog zastupnika ili punomoćni- ka tužioca i adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta i sjedište,
3) poslovni broj predmeta ili druge podatke predmeta na osnovu kojih se može utvrditi na koji se predmet odnosi tužba,
4) potpis tužioca, zakonskog zastupnika ili punomoć- nika.
(2) Uz tužbu, tužilac prilaže primjerak pravosnažnog rješenja kojim je odlučeno o zahtjevu za ubrzanje postupka.


Postupak po tužbi
Član 23.
(1) Sud kod koga se nalazi predmet, na zahtjev Vrhovnog suda, u roku od tri dana od dana prijema tog zahtjeva, dosta- vlja spise predmeta.
(2) Vrhovni sud tužbu dostavlja Pravobranilaštvu Re- publike Srpske, koje u roku od osam dana od dana prijema tužbe dostavlja svoje izjašnjenje na navode tužbe.
(3) Na ostala pitanja postupka po tužbi, a koja nisu uređena ovim zakonom, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje parnični postupak o sporu male vrijednosti, nezavisno od vrste i visine tužbenog zahtjeva.


Odlučivanje
Član 24.
(1) Vrhovni sud odlučuje o tužbi u Vijeću od troje sudija.
(2) Neblagovremenu tužbu i tužbu podnesenu od neovlašćenog lica i tužbu koja je podnesena suprotno odredbi člana 21. stav 1. ovog zakona, Vrhovni sud rješenjem odbacuje.

Rok za odlučivanje
Član 25.
Vrhovni sud donosi odluku o tužbi, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema tužbe.


Presuda kojom se utvrđuje povreda prava na suđenje u razumnom roku
Član 26.
(1) Kod povrede prava na suđenje u razumnom roku, Vrhovni sud može, na zahtjev tužioca, da donese presudu kojom se utvrđuje da je tužiocu bilo povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, kao i da joj dosudi novčano obeštećenje.
(2) Vrhovni sud može, izuzetno, imajući u vidu sve okolnosti slučaja, a naročito ponašanje tužioca, da pre- sudom utvrdi samo povredu prava na suđenje u razumnom roku.

Novčano obeštećenje
Član 27.
(1) Zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, stran- ci u sudskom postupku dosuđuje se novčano obeštećenje.
(2) Novčano obeštećenje određuje se u iznosu od 300 KM do 3.000 KM po predmetu. 
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, u posebnim slu- čajevima kada je više lica oštećeno u sudskom postupku u kojem je utvrđena povreda prava na suđenje u razum- nom roku, naknada štete može iznositi do 20.000 KM po predmetu.
(4) Visina novčanog obeštećenja određuje se u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u članu 5. ovog zakona.
(1) Sredstva za isplatu novčanog obeštećenja i nak- nada imovinske štete obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.
(2) Naknada se isplaćuje iz budžeta Republike Srpske u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za isplatu novčanog obeštećenja.


Objavljivanje presude
Član 29.
(1) Kada sud utvrdi povredu prava na suđenje u ra- zumnom roku, može na zahtjev tužioca, pored novčanog obeštećenja, odlukom naložiti objavljivanje presude.
(2) Sud za koji je presudom iz stava 1. ovog člana i pre- sudom iz člana 26. stav 1. ovog zakona utvrđeno da je ne- opravdano odugovlačio postupak i odlučivanje, dužan je da objavi presudu na internet stranici suda.
(3) Presuda iz stava 2. ovog člana mora biti dostupna javnosti na internet stranici u periodu od 60 dana, nakon čega se, po službenoj dužnosti, briše.
(4) Na zahtjev tužioca, presuda se može i prije isteka roka od 60 dana brisati sa internet stranice suda.

Oslobađanje od plaćanja sudske takse
Član 30.
U postupku ostvarivanja sudske zaštite prava na suđenje u razumnom roku stranka je oslobođena plaćanja sudske takse.

Mogućnost poravnanja
Član 31.
(1) Lice koje je Evropskom sudu za ljudska prava pod- nijelo predstavku zbog toga što smatra da je povrijeđeno njegovo pravo na suđenje u razumnom roku, a o kojoj nije donesena odluka o prihvatljivosti ili osnovanosti, može podnijeti Vladi Republike Srpske prijedlog za poravna- nje o novčanom obeštećenju, uz navođenje datuma predaje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava.


(2) Zaključeno poravnanje predstavlja izvršnu ispravu.
Naknada materijalne štete
Član 32.
Pravo na naknadu materijalne štete zbog povrede pra- va na suđenje u razumnom roku ostvaruje se tužbom u par- ničnom postupku kod nadležnog suda, primjenom opštih pravila o naknadi štete.


GLAVA V
PRELAZNE ODREDBE I ZAVRŠNA ODREDBA


Podzakonski akti
Član 33.
Ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donosi Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara o postupcima iniciranim pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (član 8. stav 3).


Započeti postupci
Član 34.
Lice koje je podnijelo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine ne može podnijeti zahtjev za ubrzanje postupka po ovom zakonu.

Stupanje na snagu
Član 35.
Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.Broj: 02/1-021-853/20
24. septembra 2020. godine Banjaluka

Predsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.