Pravilnik o prehrambenim aditivima

30.09.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o prehrambenim aditivima

Ovim pravilnikom propisuju se Lista prehrambenih aditiva koji su odobreni za upotrebu u hrani i uvjeti njihove upotrebe, Lista prehrambenih aditiva, uključujući nosače koji su odobreni za upotrebu u aditivima, u prehrambenim enzimima za hranu, u prehrambenim aromama i u nutrijentima i uvjeti njihove upotrebe, način deklariranja i označavanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi i specifikacije prehrambenih aditiva

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 96 30.9.2020.

 

Na osnovu člana 34. stav 3. tačka 3) Zakona o hrani (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 19/17) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

PRAVILNIK
O PREHRAMBENIM ADITIVIMA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se Lista prehrambenih aditiva koji su odobreni za upotrebu u hrani i uvjeti njihove upotrebe, Lista prehrambenih aditiva, uključujući nosače koji su odobreni za upotrebu u aditivima, u prehrambenim enzimima za hranu, u prehrambenim aromama i u nutrijentima i uvjeti njihove upotrebe, način deklariranja i označavanja prehrambenih aditiva koji se stavljaju na tržište kao takvi i specifikacije prehrambenih aditiva.

Član 2.

Prehrambeni aditiv (u daljem tekstu: aditiv) je svaka supstanca koja se, bez obzira na njenu hranljivu vrijednost, ne koristi kao hrana, niti predstavlja karakterističan sastojak hrane, ali se iz tehnoloških razloga dodaje hrani u toku proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakiranja, transporta ili čuvanja, tako da direktno ili indirektno preko svojih međuproizvoda postaje ili može da postane sastojak hrane.

 

Član 3.

(1) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na korištenje aditiva:

1) u posebnoj hrani,

2) za potrebe drugačije od onih koje su propisane ovim pravilnikom.

(2) Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na sljedeće supstance ako se ne koriste kao aditivi:

1) pomoćna sredstva u proizvodnji hrane,

2) sredstva koja se koriste za zaštitu bilja i biljnih proizvoda,

3) supstance koje se dodaju hrani kao nutrijenti,

4) supstance koje se koriste za preradu vode za ljudsku upotrebu, 

5) arome za hranu i za neke sastojke hrane sa aromatič- nim svojstvima koji se koriste u hrani i na hrani,

6) enzime za hranu.

 

Član 4.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) hrana bez dodatka šećera označava hranu bez dodatih monosaharida ili disaharida i bez dodate hrane koja sadrži monosaharide ili disaharide, koja se koristi zbog njenih svojstava zaslađivanja,

2) hrana smanjene energetske vrijednosti je hrana kojoj je energetska vrijednost smanjena za najmanje 30% u poređenju sa izvornom hranom ili sličnim proizvodom,

3) stoni zaslađivač je proizvod koji sadrži zaslađivače dozvoljene za upotrebu, a koji mogu sadržati i druge aditive i/ili sastojke hrane i koji su namijenjeni za prodaju krajnjem potrošaču kao zamjena za šećere,

4) quantum satis znači da maksimalna dozvoljena količina aditiva nije propisana i da se aditivi upotrebljavaju u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom u količini koja nije veća od potrebne da se postigne željeni tehnološki efekat, pri čemu aditiv ne mijenja prirodu, sastav i kvalitet proizvoda na način koji bi doveo potrošača u zabludu.

 

Član 5.
Aditivima se ne smatraju sljedeće supstance:

1) monosaharidi, disaharidi ili oligosaharidi i hrana koja sadrži pomenute supstance koje se koriste zbog njihovog svojstva zaslađivanja,

2) hrana u osušenom ili koncentriranom obliku, uključujući arome dodate u procesu proizvodnje složene hrane zbog njihovih aromatičnih svojstava, ukusa ili hranljivih svojstava, kao i sekundarnog efekta bojenja,

3) supstance koje se koriste za pokrivanje ili oblaganje hrane, koje ne čine sastavni dio hrane i nisu namijenjene konzumiranju zajedno sa takvom hranom,

4) proizvodi koji sadrže pektin, a dobijaju se od sušene pulpe jabuke ili kore citrus voća ili dunja, ili iz njihove mješavine, djelovanjem razblažene kiseline koje prati djelimična neutralizacija natrijevim ili kalijevim solima (tečni pektin),

5) baze za žvakaće gume,

6) bijeli ili žuti dekstrin, pržen ili dekstrinirani skrob, skrob modificiran kiselom ili alkalnom obradom, izbijeljen skrob, fizički modificiran skrob i skrob koji se obrađuje amilolitičkim enzimima,

7) amonijev-hlorid,

8) krvna plazma, jestivi želatin, proteinski hidrolizati i njihove soli, mliječni protein i gluten,

9) aminokiseline i njihove soli koje nemaju tehnološku funkciju, osim glutaminske kiseline, glicina, cisteina i cistina i njihovih soli,

10) kazeinati i kazein, 11) inulin.

 

Član 6.

(1) Funkcionalni razred označava jednu od kategorija aditiva utemeljenu na tehnološkoj funkciji koju aditiv vrši u prehrambenom proizvodu u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Samo aditivi iz lista u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio, odobreni su za upotrebu u hrani u skladu sa uvjetima upotrebe navedenim u Prilogu 2. ovog pravilnika.

(3) Samo aditivi navedeni u Listi iz Priloga 3. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio, odobreni su za upotrebu u aditivima, u prehrambenim enzimima za hranu i u pre- hrambenim aromama za hranu u skladu sa uvjetima upotrebe navedenim u Prilogu 3. ovog pravilnika.

(4) Aditivi iz liste u Prilogu 2. ovog pravilnika navedeni su uz kategoriju hrane u koju se mogu dodati.

(5) Aditivi iz Liste u Prilogu 3. ovog pravilnika navode se uz kategoriju aditiva, prehrambenih enzima za hranu, prehrambenih aroma za hranu i nutrijenata ili kategorija istih kojima se mogu dodati.

(6) Aditivi moraju da budu u skladu sa odredbama člana 14. ovog pravilnika.

 

Član 7.

(1) Aditiv se može uvrstiti u liste iz priloga 2. i 3. ovog pravilnika i može se koristiti ako zadovoljava sljedeće zahtjeve:

1) ako na osnovu raspoloživih naučnih dokaza ne ugrožava zdravlje potrošača i ako se koristi prema dozvoljenoj namjeni,

2) ako je upotreba tehnološki opravdana, kada nije moguće postići zahtijevani efekat drugim ekonomskim i tehnološki izvodljivim putem,

3) ako upotreba aditiva ne dovodi u zabludu potrošača.

(2) Za uvrštavanje u liste iz priloga 2. i 3. ovog pravilnika aditiv, osim tehnoloških i drugih prednosti, mora da ima i korist za potrošača, te da se u tom smislu upotrebljava za jednu ili više sljedećih namjena:

1) očuvanje hranljive vrijednosti hrane,

2) osiguravanje potrebnih sastojaka ili sastavnih dijelova hrane proizvedene za grupe potrošača sa posebnim prehrambenim potrebama,

3) povećanje očuvanja kvaliteta ili stabilnosti hrane ili poboljšanje njenih organoleptičkih svojstava, pod uvjetom da se priroda, sadržaj ili kvalitet hrane ne mijenjaju na način koji bi mogao potrošača dovesti u zabludu,

4) pomoć u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, paki- ranju, prijevozu ili skladištenju hrane, a odnosi se i na aditive, prehrambene enzime i prehrambene arome, pod uvjetom da se aditiv ne koristi za prikrivanje djelovanja korištenja sirovina lošeg kvaliteta ili nedozvoljenih postupaka ili metoda, uključujući nehigijenske postupke ili metode.

(3) Izuzetak od stava 2. tačka 1) ovog člana predstavlja upotreba aditiva koji smanjuje hranljivu vrijednost hrane, a koji se može uvrstiti u listu iz Priloga 2. ovog pravilnika ako:

1) hrana koja sadrži aditiv koji smanjuje hranljivu vrijednost hrane ne čini značajan sastojak uobičajene ishrane,

2) je aditiv potreban za proizvodnju hrane za grupe potrošača sa posebnim prehrambenim potrebama.

 

Član 8.

Aditiv može biti uključen u funkcionalnu klasu zaslađivača u listi iz Priloga 2. ovog pravilnika samo ako služi jednoj ili više namjena utvrđenih u članu 7. stav 2. ovog pravilnika i ako zadovoljava jednu ili više sljedećih na- mjena:

1) zamjenjuje šećere za proizvodnju hrane smanjene energetske vrijednosti, hrane koja sprečava stvaranje karijesa (nekariogena hrana) ili hrane bez dodatog šećera,

2) zamjenjuje šećere ako to omogućava produženje roka trajanja takve hrane,

3) dobivanje hrane namijenjene posebnim prehrambenim potrebama u skladu sa posebnim propisima o hrani za posebne prehrambene potrebe.

 

Član 9.

Aditiv može biti uključen u funkcionalnu klasu boja u listi iz Priloga 2. ovog pravilnika samo ako služi jednoj ili više namjena utvrđenih u članu 7. stav 2. ovog pravilnika i ako zadovoljava jednu ili više sljedećih namjena:

1) obnavljanje prvobitnog izgleda hrane čija boja može da se promijeni preradom, skladištenjem, pakiranjem i distribucijom, gdje dolazi do narušavanja vizuelne prihvatljivosti gotovog proizvoda,

2) postizanje veće vizuelne privlačnosti hrane, 3) davanje boje hrani koja je inače bezbojna.

 

Član 10.

(1) Aditivi navedeni u listama priloga 2. i 3. ovog pravilnika mogu biti svrstani u funkcionalne klase prema osnovnoj tehnološkoj funkciji aditiva, navedene u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Svrstavanje aditiva u određenu funkcionalnu klasu ne sprečava njegovo korištenje za druge tehnološke funkcije.

(3) U skladu sa novim naučnim saznanjima i tehnološkim razvojem dopunjuju se funkcionalne klase aditiva.

 

Član 11.

Kod uvrštavanja aditiva u liste iz priloga 2. i 3. ovog pravilnika potrebno je navesti:

1) naziv aditiva i njegov E broj,

2) kategoriju hrane kojoj se aditiv može dodati,

3) uvjete upotrebe aditiva,

4) ograničenje upotrebe aditiva, tamo gdje postoji, ako se aditiv direktno prodaje krajnjem potrošaču.

 

Član 12.

(1) Uvjeti upotrebe aditiva iz člana 11. tačka 3) ovog pravilnika su:

1) da količina koja se koristi bude utvrđena tako da bude najmanja potrebna za postizanje željenog efekta;

2) određivanje količine aditiva koji će se koristiti pri čemu se uzima u obzir:

1. prihvatljiv dnevni unos (eng. Acceptable Daily Intake - ADI) aditiva ili ekvivalentna procjena utvrđena za određeni aditiv, kao i mogući dnevni unos aditiva iz svih izvora,

2. ako se aditiv koristi u hrani koju konzumiraju posebne grupe potrošača, uzima se u obzir mogući dnevni unos aditiva od potrošača u pomenutim grupama.

(2) Ako se aditiv koristi prema načelu quantum satis, ne utvrđuje se maksimalna dozvoljena količina aditiva.

(3) Maksimalne dozvoljene količine aditiva utvrđene u Prilogu 2. ovog pravilnika odnose se na hranu koja se stavlja na tržište, osim ako nije drugačije određeno.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, za osušenu i/ili koncentriranu hranu koja se treba pripremiti maksimalna dozvo- ljena količina odnosi se na hranu koja je pripremljena prema uputstvu za upotrebu na deklaraciji, uzimajući u obzir najmanji faktor razrjeđenja.

(5) Maksimalne dozvoljene količine za boje iz Priloga 2. ovog pravilnika odnose se na količinu osnovne boje iz pre- parata boje (aditiva) u hrani pripremljenoj za upotrebu, osim ako nije drugačije naznačeno.

 

Član 13.

Kada je aditiv već uvršten u liste iz priloga 2. i 3. ovog pravilnika, a dođe do značajne promjene u načinu njegove proizvodnje ili u korištenju ulaznih sirovina, uključujući i promjene veličine čestica (npr. kod primjene nanotehnologije), taj aditiv se smatra različitim aditivom i potrebno je novo uvrštavanje u liste iz priloga ovog pravilnika ili promjena u specifikacijama aditiva prije njegovog stavljanja u promet.

 

Član 14.

Specifikacije aditiva uključenih na liste iz priloga 2. i 3. ovog pravilnika imaju specifikacije koje sadrže podatke o porijeklu, kriterije čistoće i druge potrebne informacije za identifikaciju u skladu sa u Prilogom 5. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

 

Član 15.

Aditivi se ne upotrebljavaju u neprerađenoj hrani, osim kada je takva upotreba izričito predviđena i navedena u Prilogu 2. ovog pravilnika.

 

Član 16.

Aditivi se ne upotrebljavaju u hrani za dojenčad i malu djecu, uključujući hranu za dojenčad i malu djecu za posebne medicinske potrebe, osim kada je takva upotreba izričito pre- dviđena i navedena u Prilogu 2. ovog pravilnika.

 

Član 17.

Samo boje navedene u Prilogu 2. ovog pravilnika mogu se koristiti za obilježavanje mesa i ljuske jaja žigom, kao i za ukrasno bojenje ljuske jaja.

 

Član 18.
(1) Prisustvo aditiva je dozvoljeno:

1) u složenoj hrani, osim u onoj koja je navedena u Prilo- gu 2. ovog pravilnika, a u kojoj je aditiv dozvoljen u jednom od sastojaka te složene hrane;

2) u hrani kojoj je dodat aditiv, prehrambeni enzim ili prehrambena aroma, gdje je:

1. prisustvo aditiva dozvoljeno u samom aditivu, odno- sno prehrambenom enzimu i prehrambenoj aromi u skladu sa odredbama ovog pravilnika,

2. aditiv prenesen u hranu preko aditiva, prehrambenih enzima ili prehrambenih aroma,

3. ako nema tehnološku funkciju u gotovom proizvodu;

3) u hrani koja se isključivo koristi kao sirovina za proizvodnju složene hrane, pod uvjetom da je takva složena hrana u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Odredbe stava 1. ovog člana ne primjenjuju se na hranu za dojenčad i malu djecu, prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, te hranu za posebne medicinske namjene za dojenčad i malu djecu, u skladu sa posebnim propisima, osim ako je to propisano ovim pravilnikom.

(3) Kada je aditiv koji se nalazi u aditivu, prehrambenom enzimu ili prehrambenoj aromi dodat hrani i ima tehnološku funkciju u toj hrani, smatra se aditivom te hrane, a ne adi- tivom koji je dodat aditivu, prehrambenom enzimu ili prehrambenoj aromi, i tada mora da bude u skladu sa uvjetima upotrebe za hranu za koju je namijenjen.

(4) Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, prisutnost aditiva koji se koristi kao zaslađivač dozvoljeno je u složenoj hrani bez dodatog šećera, u složenoj hrani sa smanjenom energetskom vrijednošću, u složenim dijetetskim proizvodima namijenjenim za smanjenje tjelesne mase, u složenoj hrani za sprečavanje karijesa i u složenoj hrani sa produže- nim rokom trajanja, pod uvjetom da je zaslađivač dopušten u jednom od sastojaka te hrane.

 

Član 19.

(1) Kada se aditivi koji nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču prodaju pojedinačno ili međusobno pomiješani i/ ili sa drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili rezervoarima nalaze se sljedeći podaci:

1) specifični naziv i/ili E broj aditiva propisan ovim pravilnikom za svaki pojedini aditiv ili naziv pod kojim se prodaje, koji uključuje specifični naziv i/ili E broj svakog pojedinog aditiva,

2) izjavu “za hranu” ili izjavu “ograničena upotreba u hrani” ili posebno navođenje na njegovu tehnološku funkciju u hrani,

3) prema potrebi, posebni uvjeti skladištenja i/ili upotrebe,

4) oznaka serije ili lota,

5) uputstvo za upotrebu aditiva, ako bi njihovo izostavljanje spriječilo pravilnu upotrebu aditiva u hrani,

6) naziv i adresa proizvođača ili onoga koji aditiv pakira, ili stavlja na tržište,

7) maksimalni sadržaj svakog sastojka ili grupe sastojaka čija je količina ograničena u hrani i/ili odgovarajući podaci dati u jasnim i lahko razumljivim izrazima koji omogućavaju korisniku da se usaglasi sa odredbama ovog pravilnika ili drugim propisima, a ako se isto ograničenje odnosi na grupu sastojaka koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji, zajednički procenat može da se izrazi kao jedan broj ili po principu quantum satis,

8) neto količina,

9) rok upotrebe, odnosno datum najmanje trajnosti ili datum upotrebe,

10) prema potrebi, podaci o prisustvu alergena, u skladu sa propisom o pružanju informacija potrošačima o hrani.

(2) Ako se aditivi prodaju kao mješavina aditiva i/ili kao mješavina sa drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili rezervoarima nalazi se spisak svih sastojaka prema opadajućem redoslijedu njihove masene procentualne zastupljenosti.

(3) U slučaju da su aditivima dodate supstance (uključujući i aditive i druge sastojke hrane) koje olakšavaju njihovo skladištenje, prodaju, standardizaciju, razblaživanje ili rastvaranje, na pakiranju se navodi spisak svih takvih sup- stanci po opadajućem redoslijedu njihove procentualne zastupljenosti.

(4) Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, informacije koje se zahtijevaju u stavu 1. t. 5), 6) i 7), kao i u st. 2. i 3. ovog člana nalaze se samo na dokumentaciji koja prati pošiljku, pod uvjetom da se izraz: “nije namijenjeno za maloprodaju krajnjem potrošaču” nalazi na dobro vidljivom dijelu ambalaže ili rezervoara predmetnog proizvoda.

(5) Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, kada se aditivi dostavljaju u velikim količinama (kontejneri, cisterne, tan- kovi i sl.) sve informacije se navode samo na pratećoj dokumentaciji koja se odnosi na pošiljku, a koja se dostavlja prilikom isporuke.

 

Član 20.

Aditivi koji nisu namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču, bilo da se prodaju pojedinačno ili kao mješavina aditiva i/ili u mješavini sa sastojcima hrane, stavljaju se na tržište samo ako su označeni informacijama koje su u skladu sa članom  19. ovog pravilnika, a koje su vidljive, jasno čitljive, neizbri- sive i dostupne na jednom od službenih jezika i pisama u upotrebi u Republici Srpskoj, razumljivom za korisnika.

 

Član 21.

(1) Pored podataka definiranih u propisu o pružanju in- formacija potrošačima o hrani, aditivi koji se prodaju poje- dinačno ili u mješavini sa drugim aditivima i/ili sa drugim sastojcima hrane namijenjeni prodaji krajnjem potrošaču stavljaju se na tržište samo ako njihova ambalaža sadrži i sljedeće podatke:

1) specifičan naziv i E broj aditiva ili naziv pod kojim se prodaje, a koji uključuje naziv i E broj svakog aditiva kako je navedeno u ovom pravilniku,

2) izjavu “namijenjeno za hranu” ili izjavu “ograničena upotreba u hrani” ili posebnu izjavu koja bliže opisuje upotrebu aditiva u hrani.

(2) Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, u sklopu trgovačkog naziva stonog zaslađivača stoji izraz: “stoni zaslađivač na bazi ...”, pri čemu se navode zaslađivači koji se nalaze u njegovom sastavu.

(3) Na deklaraciji stonog zaslađivača koji sadrži poliole i/ili aspartam i/ili aspartam-acesulfam so nalaze se sljedeća upozorenja:

1) polioli: “prekomjerna upotreba može imati laksativni učinak”,

2) aspartam, odnosno aspartam-acesulfam so: “sadrži izvor fenilalanina”.

(4) Proizvođači stonih zaslađivača na odgovarajući način treba da osiguraju sve podatke koji potrošačima omogućavaju sigurnu upotrebu.

(5) Informacije iz st. 1, 2. i 3. ovog člana treba da budu lahko razumljive, označene na vidljivom mjestu na način da su lahko vidljive, čitljive i neizbrisive, te ne smiju biti skri- vene, pokrivene ili prekinute drugim riječima ili oznakama.

 

Član 22.

(1) Pored podataka definiranih u propisu o pružanju in- formacija potrošačima o hrani, označavanje hrane koja sadrži boje navedene u Prilogu 4. ovog pravilnika obuhvaća i dodatnu informaciju utvrđenu u navedenom prilogu.

(2) Informacije iz stava 1. ovog člana moraju da budu ja- sno uočljive, čitke, nepromjenjive i ne smiju biti prekrivene drugim riječima ili oznakama.

 

Član 23.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upotrebi prehrambenih aditiva u hrani, osim boja i zaslađivača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/14 i 46/15).

 

Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj:12.03.6-330-2811/20

11. septembra 2020. godine Banjaluka

Ministar,
Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.