Pravilnik o načinu obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom

Legislativa

Pravilnik o načinu obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom.

16.09.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 91 16.9.2020. 

 

Na osnovu člana 49. stav 4. Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 65/18) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, na prijedlog Agencije za upravljanje oduzetom imovinom, augusta 2020.godine, donosi

 

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA UPRAVLJANJA ODUZETOM IMOVINOM

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom.

Član 2.

(1) Agencija za upravljanje oduzetom imovinom (u daljem tekstu: Agencija) postupa i upravlja oduzetom imovinom na način definiran Zakonom o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela (u daljem tekstu: Za- kon).

(2) Agencija obavlja poslove upravljanja oduzetom imovinom po preuzimanju oduzete imovine na upravljanje, odnosno po preuzimanju oduzete imovine u posjed.

(3) Prilikom obavljanja poslova upravljanja oduzetom imovinom Agencija:

1) pribavlja potrebne podatke i pomoć nadležnih organa, a u skladu sa prirodom i djelokrugom njihovih poslova,

2) procjenjuje da li postoje razlozi za podnošenje inicijative javnom tužiocu za preispitivanje odluke o privremenom oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela.

 

POGLAVLJE II.
PREUZIMANJE PRIVREMENO ODUZETE IMOVINE

Član 3.

(1) Kada primi rješenje o privremenom oduzimanju imovine, a u vezi sa provođenjem rješenja o privremenom oduzimanju imovine, Agencija prikuplja sljedeće podatke:

1) da li je Centralni registar hartija od vrijednosti proveo rješenje o privremenom oduzimanju imovine koje se odnosi na hartije od vrijednosti,

2) da li je nadležni registarski sud proveo rješenje o privremenom oduzimanju imovine za udjele u privrednim društvima,

3) da li rješenje o privremenom oduzimanju imovine radi predaje Agenciji provodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) ili drugi nadležni organi koji su za to ovlašćeni Zakonom.

(2) Pored podataka iz stava 1. ovog člana, Agencija provjerava da li:

1) je organ nadležan za vođenje javnih evidencija o nepokretnoj imovini izvršio zabilježbu privremenog oduzimanja  imovine u javnom registru o nepokretnostima i o stvarnim pravima na njima,

2) su drugi organi, odnosno druga pravna lica izvršili zabilježbu privremenog oduzimanja u registrima koje vode za određenu vrstu imovine.

(3) Ukoliko u postupku provjera iz stava 1. ovog člana Agencija utvrdi postojanje razloga koji onemogućavaju provo- đenje rješenja o privremenom oduzimanju imovine, odnosno predaju imovine Agenciji, Agencija o tome obavještava sud koji je donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine.

Član 4.

(1) Prije preuzimanja privremeno oduzete imovine Agencija vrši procjenu radnji i mjera koje je potrebno preduzeti u vezi sa preuzimanjem imovine (prisustvo stručnih lica, mje- sto skladištenja i čuvanja imovine, način transporta i drugo).

(2) Agencija sa Ministarstvom ili drugim organom nadležnim za predaju privremeno oduzete imovine Agenciji usa- glašava način, datum, vrijeme i mjesto predaje privremeno oduzete imovine.

(3) Za privremeno oduzetu nepokretnu imovinu Agencija sa Ministarstvom usaglašava način, datum i vrijeme predaje nepokretne imovine Agenciji, nakon što odluči o zahtjevu za zakup nepokretne imovine lica koje tvrdi da je već postojeći zakupac.

(4) Nakon obavljenih radnji iz st. 1. i 2. ovog člana pristupa se preuzimanju privremeno oduzete imovine.

Član 5.

(1) Službenici Agencije preuzimaju privremeno oduzetu imovinu od policijskih službenika Ministarstva ili ovlašće- nog lica drugog organa nadležnog za provođenje rješenja o privremenom oduzimanju radi predaje Agenciji, prema načinu, datumu, vremenu i mjestu iz člana 4. stav 2. ovog pravilnika.

(2) Privremeno oduzeta imovina koja se preuzima treba da odgovara podacima iz rješenja o privremenom oduzima- nju imovine.

(3) U postupku preuzimanja privremeno oduzete imovi- ne službenik Agencije:

1) predaje licu iz stava 1. ovog člana ovlašćenje Agenci- je koje služi za preuzimanje konkretne imovine i predočava legitimaciju za zaposlene u Agenciji,

2) preuzima od lica iz stava 1. ovog člana primjerak ko- pije potvrde ili zapisnika o izvršenom privremenom oduzi- manju imovine od vlasnika, ako je to prethodno obavljeno, drugu raspoloživu prateću dokumentaciju i isprave o imovi- ni, te predmete kao što su ključevi za vozila, objekte i slično,

3) utvrđuje da li imovina koja se preuzima odgovara po- dacima iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, te nakon što utvrdi da odgovara podacima, detaljnije pregleda imovinu na način primjeren njenoj vrsti, količini i karakte- ristikama,

4) vrši fotografisanje zatečenog stanja imovine koju pre- uzima na način primjeren njenoj vrsti, količini i karakteristi- kama, osim u slučajevima gdje to po samoj prirodi stvari nije potrebno, moguće ili primjereno.

(4) Ukoliko utvrdi da imovina ne odgovara podacima iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, odnosno da se radi o drugoj vrsti imovine, neodgovarajućoj količini i slič- no, ne vrši se preuzimanje oduzete imovine, o čemu Agen- cija obavještava sud koji je donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine.

(5) Agencija preuzima privremeno oduzetu imovinu u posjed na osnovu potvrde o predaji, koju potpisuju ovlašćeno lice organa nadležnog za predaju imovine i službenik Agen- cije koji preuzima tu imovinu.

(6) Službenik Agencije vodi računa da potvrda o preda- ji iz stava 5. ovog člana sadrži podatke o zatečenom stanju 

imovine, odnosno utvrđene podatke o njenoj vrsti, količini, karakteristikama i zapaženim oštećenjima i nedostacima na imovini.

Član 6.

(1) Nakon preduzimanja radnji iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika i utvrđivanja da privremeno oduzeta novčana sredstava u domaćoj valuti i efektivni strani novac odgova- raju podacima iz rješenja suda o privremenom oduzimanju imovine, službenik Agencije vrši sortiranje novca po apoe- nima.

(2) Službenik Agencije, prilikom preuzimanja privre- meno oduzetih novčanih sredstava u domaćoj valuti i efek- tivnog stranog novca, vodi računa da se u potvrdi o predaji iz člana 5. stav 5. ovog pravilnika navedu podaci o valuti, apoenima novčanica, serijskim brojevima apoena novčani- ca, ukoliko su serijski brojevi apoena novčanica navedeni u rješenju o privremenom oduzimanju imovine, serijskim brojevima apoena novčanica i apoenima kovanica koje su znatno pohabane ili oštećene, ukupnom iznosu novca, kao i eventualne primjedbe službenika Agencije o zapaženim oštećenjima novca.

(3) Prilikom preuzimanja novca ne vrši se fotografisanje novca.

Član 7.

(1) Preuzimanje privremeno oduzetih novčanih sredstava sa računa vlasnika smatra se obavljenim danom kada ban- ka kod koje se vode računi provede rješenje o privremenom oduzimanju imovine, odnosno izvrši prijenos:

1) sredstava u domaćoj valuti sa računa vlasnika od ko- jeg su privremeno oduzeta ta sredstva na račun posebnih na- mjena otvoren u okviru Trezorskog sistema poslovanja,

2) deviza sa računa vlasnika od kojeg su privremeno oduzete te devize na odgovarajući devizni račun Trezora Republike Srpske.

(2) Agencija dostavlja banci podatke o računima na koje je potrebno izvršiti prijenos oduzetih novčanih sredstava sa računa vlasnika.

Član 8.

(1) Nakon preduzimanja radnji iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika i utvrđivanja da privremeno oduzeti predmeti od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti odgovaraju podacima iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, službenik Agencije vrši označavanje i po potrebi pakiranje predmeta, tako da se isključi svaka mogućnost zamjene.

(2) Ukoliko službenik Agencije, na osnovu podataka iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, ne može po- uzdano da utvrdi autentičnost predmeta koji se preuzima, postupa se na način definiran članom 5. stav 4. ovog pra- vilnika.

(3) Službenik Agencije, prilikom preuzimanja privreme- no oduzetih predmeta od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti, vodi računa da se u potvrdi o predaji iz člana 5. stav 5. ovog pravilnika navedu podaci o predmetima, odno- sno njihovoj vrsti, količini, obliku, dimenzijama i pripadaju- ćim oznakama, vidljivim oštećenjima i nedostacima, kao i o pratećoj dokumentaciji ili ispravama o autentičnosti, verifi- kaciji, vještačenju ili procjeni.

Član 9.

(1) Nakon preduzimanja radnji iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika i utvrđivanja da privremeno oduzeti predmeti od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera od- govaraju podacima iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, službenik Agencije vrši označavanje i pakiranje predmeta, tako da se isključi svaka mogućnost zamjene.

(2) Ukoliko službenik Agencije, na osnovu podataka iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, ne može po- uzdano da utvrdi autentičnost predmeta koji se preuzima, po- stupa se na način definiran članom 5. stav 4. ovog pravilnika.

(3) Službenik Agencije, prilikom preuzimanja privre- meno oduzetih predmeta od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera, vodi računa da se u potvrdi o predaji iz člana 5. stav 5. ovog pravilnika navedu podaci o predmetima, odnosno njihovoj vrsti, komadima, količini, težini, obliku, utisnutim žigovima, oznakama proizvođača i pakiranju, vidljivim oštećenjima i nedostacima, kao i prate- ćoj dokumentaciji ili ispravama o autentičnosti, verifikaciji, vještačenju ili procjeni.

Član 10.

(1) Nakon preduzimanja radnji iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika i utvrđivanja da privremeno oduzeto motorno vozi- lo odgovara podacima iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, službenik Agencije vodi računa da se u potvrdi o pre- daji iz člana 5. stav 5. ovog pravilnika navedu marka i tip vozila, registarske oznake, broj šasije, broj motora, stanje kilometraže, karakteristike spoljašnjeg i unutrašnjeg izgleda vozila, opre- mljenost vozila, vidljiva oštećenja i nedostaci, te podatke o pra- tećoj dokumentaciji i ispravama o vozilu i ključevima za vozilo.

(2) Nakon preuzimanja vozila, pregled oduzetog vozila vrši se u odgovarajućem servisu za motorna vozila radi oba- vljanja stručnog pregleda, odnosno utvrđivanja stanja vozila po preuzimanju.

Član 11.

(1) Nakon preduzimanja radnji iz člana 5. stav 3. ovog pravilnika i utvrđivanja da privremeno oduzeta nepokret- na imovina odgovara podacima iz rješenja o privremenom oduzimanju imovine, službenik Agencije vodi računa da se u potvrdi o predaji iz člana 5. stav 5. ovog pravilnika navedu podaci o lokaciji i vrsti nepokretne imovine, karakteristika- ma spoljašnjeg izgleda i izgleda unutrašnjih prostorija ako se radi o objektima, pripadajućim dijelovima nepokretne imo- vine, vidljivim oštećenjima i nedostacima.

(2) Službenik Agencije odmah po preuzimanju nepokret- ne imovine:

1) zaključava sva vrata putem kojih je spolja moguće ući u objekat nakon izvršene zamjene brava i zatvara ostale ula- ze putem kojih je moguće spolja ući u objekat,

2) obavlja postupak pečaćenja nepokretne imovine ako se radi o objektu, odnosno zgradi, posebnom dijelu zgrade ili drugom građevinskom objektu,

3) ističe na vidljivom mjestu objekta obavijest sa tekstom koji glasi: “Nepokretnost je privremeno oduzeta na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine, objekat je za- pečaćen službenim pečatom Agencije, ulazak nepozvanim i nepoznatim licima je zabranjen, neovlašćeno skidanje ili po- vreda službenog pečata je kažnjivo po Krivičnom zakoniku Republike Srpske.”.

(3) Za pečaćenje se koristi službeni pečat za otisak u pečatnom vosku, koji se utiskuje u hladni pečatni vosak sa jamstvenikom.

(4) Pečat se otiskuje na ulaznim vratima, odnosno na dru- gom prikladnom mjestu na objektu.

(5) Pečaćenje se vrši povezivanjem nepokretnih dijelova objekta sa jamstvenikom na čijim krajevima se u pečatnom vosku utiskuje otisak službenog pečata, tako da se objekat koji se pečati ne može otvoriti, a da se prethodno ne povrijedi pečat.

(6) Nakon obavljenog pečaćenja, na vidljivom mjestu na objektu se ističe obavijest iz stava 2. tačka 3) ovog člana.

(7) Za vrijeme dok se imovina nalazi pod zakupom ili na korištenju ta imovina se ne pečati.

Član 12.

(1) Nakon prijema obavijesti da je Centralni registar hartija od vrijednosti proveo rješenje o privremenom oduzimanju imovine, a koje se odnosi na hartije od vrijednosti, odnosno da je nadležni registarski sud proveo rješenje o pri- vremenom oduzimanju imovine koje se odnosi na udjele u privrednom društvu, Agencija u vezi sa preuzimanjem har- tija od vrijednosti i udjela u privrednom društvu pribavlja potrebne podatke o hartijama od vrijednosti, odnosno akte i dokumenta o privrednom društvu.

(2) Dokumentaciju iz stava 1. ovog člana Agencija priba- vlja od privrednog društva, odnosno od nadležnog registar- skog suda i Centralnog registra hartija od vrijednosti.

Član 13.

(1) Nakon preuzimanja privremeno oduzete imovine u Agenciji se:

1) sačinjava zapisnik o oduzetoj imovini nakon priba- vljanja potrebnih podataka,

2) vrši upis podataka o privremeno oduzetoj imovini u evidencije,

3) privremeno oduzeta imovina označava inventarnim brojevima, na način primjeren njenoj vrsti, količini i karak- teristikama, osim preuzetog novca,

4) privremeno oduzetoj imovini za koju nije moguće izvršiti označavanje inventarnim brojem, kao što su udjeli u privrednom društvu, hartije od vrijednosti i dr., inventarni broj dodjeljuje tako što se taj broj navodi u službenoj zabi- lješci o dodijeljenim inventarnim brojevima,

5) podaci o preuzetoj privremeno oduzetoj imovini evidentiraju u poslovnim knjigama.

(2) Agencija obavještava sud koji je donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine da je preuzela privremeno oduzetu imovinu.

 

POGLAVLJE III.
ČUVANJE I SKLADIŠTENJE PRIVREMENO ODUZETE POKRETNE IMOVINE

Član 14.

(1) Privremeno oduzeta novčana sredstva u domaćoj valuti i efektivni strani novac, koji je preuzet na način definiran članom 6. ovog pravilnika, Agencija radi čuvanja tih sredsta- va uplaćuje na odgovarajuće račune, i to:

1) privremeno oduzeta novčana sredstva u domaćoj valuti na račun posebnih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema poslovanja,

2) privremeno oduzet efektivni strani novac na odgovarajući devizni račun Trezora Republike Srpske.

(2) Primjerak uplatnice ili drugih isprava o uplati novčanih sredstava Agencija dostavlja sudu koji je donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine.

Član 15.

(1) Za privremeno oduzeta novčana sredstva koja su preuzeta sa računa vlasnika na način definiran članom 7. ovog pravilnika i nalaze se na čuvanju na odgovarajućim računima u okviru Trezorskog sistema poslovanja Agencija pribavlja podatke o izvršenom prijenosu privremeno oduzetih novča- nih sredstava.

(2) Primjerak uplatnice i drugih isprava o prijenosu novčanih sredstava Agencija dostavlja sudu koji je donio rješe- nje o privremenom oduzimanju imovine.

Član 16.

(1) Privremeno oduzete predmete od historijske, umjet- ničke i naučne vrijednosti, preuzete na način definiran čla- nom 8. ovog pravilnika, Agencija predaje na čuvanje ustano- vama nadležnim za čuvanje tih predmeta.

(2) Agencija predaje privremeno oduzete predmete na- dležnoj ustanovi za koju je prethodno utvrdila da u skladu sa prirodom i djelokrugom svog rada može primiti na čuvanje predmete od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti.

(3) Sa nadležnom ustanovom kojoj predaje na čuvanje privremeno oduzete predmete od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti Agencija zaključuje ugovor kojim se ure- đuje upravljanje imovinom.

Član 17.

(1) Privremeno oduzete predmete od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera preuzete na način defi- niran članom 9. ovog pravilnika Agencija predaje na čuvanje Trezoru Republike Srpske.

(2) Primjerak potvrde ili drugih isprava o predaji pred- meta na čuvanje Trezoru Republike Srpske Agencija dosta- vlja sudu koji je donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine.

Član 18.

(1) Ostala privremeno oduzeta pokretna imovina smješta se na čuvanje u skladišne prostore Agencije ako su ti skla- dišni prostori odgovarajući za smještaj privremeno oduzete pokretne imovine.

(2) Privremeno oduzeta pokretna imovina smješta se u skladišne prostore Agencije na način da se može utvrditi:

1) po kojem osnovu je smještena u skladište i od koga je oduzeta,

2) na kojem mjestu u skladištu se tačno nalazi i kojim inventarnim brojem je označena,

3) vrsta i količina privremeno oduzete pokretne imovine.

(3) Službenik Agencije zadužen za privremeno oduzetu pokretnu imovinu u skladištu brine o pravilnom smještaju privremeno oduzete pokretne imovine i o svim vidljivim promjenama na toj imovini, a u slučaju uočenih promjena, odmah obavještava neposrednog rukovodioca i sačinjava službenu zabilješku radi preduzimanja neophodnih mjera za očuvanje privremeno oduzete pokretne imovine i dalje po- stupanje sa tom imovinom.

(4) Kontrola stanja privremeno oduzete pokretne imovi- ne smještene u skladištu i stanja skladišnog prostora Agenci- je vrši se periodično.

(5) Ukoliko se privremeno oduzeta pokretna imovina iznosi iz skladišta Agencije radi izlaganja na prodaju koja se održava u drugim prostorijama, obavljanja tehničkog pre- gleda ili drugih aktivnosti, službenik Agencije zadužen za privremeno oduzetu pokretnu imovinu u skladištu sačinjava potvrdu o privremenom izlazu imovine, koja sadrži podatak o razlogu, odnosno osnovu privremenog napuštanja skladišta i spisak privremeno oduzete pokretne imovine sa inventar- nim brojevima.

(6) Ukoliko se privremeno oduzeta pokretna imovina iz stava 5. ovog člana vraća u skladište, na sačinjenoj potvrdi o privremenom izlazu imovine službenik Agencije zadužen za imovinu u skladištu konstatira koja je privremeno oduzeta pokretna imovina vraćena u skladište.

(7) Ukoliko je privremeno oduzeta pokretna imovina pro- data ili vraćena vlasniku, službenik Agencije zadužen za imo- vinu u skladištu sačinjava potvrdu o trajnom izlazu i spisak pokretne imovine sa inventarnim brojevima.

(8) U slučaju nastanka štete na privremeno oduzetoj po- kretnoj imovini smještenoj u skladištu Agencije usljed dje- lovanja elementarne nepogode, krađe ili drugih uzroka koji su doveli do potpunog ili djelimičnog propadanja imovine, Agencija organizira i provodi vanredni popis imovine.

Član 19.

(1) Prije preuzimanja privremeno oduzete pokretne imo- vine, odnosno naknadno u postupku upravljanja privremeno oduzetom pokretnom imovinom Agencija utvrđuje da li po- stoje razlozi definirani Zakonom zbog kojih je čuvanje i/ili održavanje privremeno oduzete pokretne imovine potrebno povjeriti fizičkom ili pravnom licu koje ispunjava uvjete za upravljanje pokretnom imovinom.

(2) Za povjeravanje poslova čuvanja i/ili održavanja pri- vremeno oduzete pokretne imovine potrebno je da je fizičko ili pravno lice:

1) registrirano kod nadležnog organa za obavljanje po- trebnih poslova čuvanja i/ili održavanja određene pokretne imovine,

2) raspolaže odgovarajućim skladištem, odnosno odgo- varajućim objektima ili prostorima za smještaj određene po- kretne imovine,

3) raspolaže odgovarajućim resursima, odnosno opre- mom, uređajima, stručnim licima za čuvanje i/ili održavanje pokretne imovine.

(3) Sa licem kojem povjerava čuvanje i/ili održavanje privremeno oduzete pokretne imovine Agencija zaključuje ugovor kojim se uređuje upravljanje imovinom.

(4) Agencija vrši nadzor nad provođenjem ugovora iz stava 3. ovog člana, u skladu sa Zakonom.

Član 20.

(1) Transport privremeno oduzete pokretne imovine od mjesta preuzimanja do mjesta čuvanja i skladištenja vrši se prijevoznim sredstvima Agencije, prijevoznim sredstvima organa koji Agenciji predaje privremeno oduzetu pokretnu imovinu ili vozilom ovlašćenog prijevoznika sa kojim Agen- cija zaključi ugovor o prijevozu imovine.

(2) Transport se prilagođava vrsti, količini, obliku i drugim karakteristikama privremeno oduzete pokretne imovine.

 

POGLAVLJE IV.
ČUVANJE I ODRŽAVANJE PRIVREMENO ODUZETE NEPOKRETNE IMOVINE

Član 21.

(1) Privremeno oduzeta nepokretna imovina koja je preuzeta na način definiran članom 11. ovog pravilnika čuva se primjenom mjera i aktivnosti za sprečavanje pristupa neo- vlašćenim i nepozvanim licima, otuđenja te imovine, njenog oštećenja ili uništenja.

(2) Mjere i aktivnosti iz stava 1. ovog člana obuhvaćaju:

1) preduzimanje radnji iz člana 11. stav 2. ovog pravil- nika,

2) periodični obilazak privremeno oduzete nepokretne imovine i sačinjavanje službene zabilješke o zatečenom sta- nju te imovine od službenika Agencije,

3) obilazak privremeno oduzete nepokretne imovine od policijskih službenika Ministarstva a po zahtjevu Agencije za pružanje pomoći od policijskih službenika Ministarstva,

4) druge mjere i aktivnosti neophodne za čuvanje privre- meno oduzete nepokretne imovine.

(3) Službenik Agencije koji periodično vrši obilazak, kontrolu nad zapečaćenim objektom, skida stavljeni pečat i nakon pregleda i konstatiranja zatečenog stanja nepokretne imovine ponovo provodi radnje pečaćenja.

Član 22.

(1) Privremeno oduzeta nepokretna imovina koja je pre- uzeta na način definiran članom 11. ovog pravilnika održava se primjenom mjera i aktivnosti za očuvanje vrijednosti pri- vremeno oduzete nepokretne imovine, odnosno održavanje nepokretne imovine na nivou upotrebljivosti koji je imala prilikom preuzimanja.

(2) Mjere i aktivnosti iz stava 1. ovog člana obuhvaćaju:

1) otklanjanje kvarova i drugih oštećenja na objektu, instalacijama i uređajima kojima se nanosi šteta objektu ili dijelovima objekta, odnosno susjednim objektima, posebnim ili zajedničkim dijelovima zgrade,

2) plaćanje režijskih troškova (električna energija, voda, grijanje itd.),

3) održavanje čistoće objekta,

4) održavanje dvorišta u urednom stanju,

5) održavanje zemljišnih parcela u kultivisanom stanju,

6) druge radnje neophodne za održavanje privremeno oduzete nepokretne imovine.

Član 23.

(1) U postupku upravljanja privremeno oduzetom nepo- kretnom imovinom Agencija utvrđuje da li postoje razlozi definirani Zakonom zbog kojih je čuvanje i/ili održavanje privremeno oduzete nepokretne imovine potrebno povjeri- ti fizičkom ili pravnom licu koje ispunjava uvjete za upra- vljanje nepokretnom imovinom.

(2) Za povjeravanje poslova čuvanja i/ili održavanja pri- vremeno oduzete nepokretne imovine potrebno je da je fizič- ko ili pravno lice:

1) registrirano kod nadležnog organa za obavljanje po- trebnih poslova čuvanja i/ili održavanja određene nepokret- ne imovine,

2) raspolaže odgovarajućim resursima, odnosno opre- mom, uređajima, stručnim licima za čuvanje i/ili održavanje nepokretne imovine.

(3) Sa licem kojem povjerava čuvanje i/ili održavanje privremeno oduzete nepokretne imovine Agencija zaključuje ugovor kojim se uređuje upravljanje imovinom.

(4) Nadzor nad provođenjem ugovora iz stava 3. ovog člana vrši Agencija, u skladu sa Zakonom.

 

POGLAVLJE V.
POSTUPANJE SA PRIVREMENO ODUZETIM HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI I UDJELIMA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 24.

Prilikom upravljanja privremeno oduzetim hartijama od vrijednosti i udjelima u privrednim društvima Agencija preduzima potrebne radnje u skladu sa propisima kojima se ure- đuju tržište hartija od vrijednosti i privredna društva.

Član 25.

(1) Prilikom upravljanja privremeno oduzetim hartijama od vrijednosti i udjelima u privrednim društvima Agencija ima sva prava koja joj u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava pripadaju po osnovu udjela i hartija od vrijednosti, u skladu sa Zakonom.

(2) Agencija utvrđuje da li postoje razlozi zbog kojih je opravdano preduzeti radnje za izbor direktora ili upravnog odbora u privrednom društvu.

(3) Izbor direktora ili upravnog odbora u privrednom društvu vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju pri- vredna društva.

Član 26.

(1) Prilikom upravljanja privremeno oduzetim harti- jama od vrijednosti Agencija utvrđuje da li postoje razlozi zbog kojih je upravljanje privremeno oduzetim hartijama od vrijednosti opravdano povjeriti pravnom licu koje ima do- zvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

(2) Sa licem kojem povjerava upravljanje privremeno oduzetim hartijama od vrijednosti Agencija zaključuje ugovor.

 

POGLAVLJE VI.
POSTUPAK PROCJENE VRIJEDNOSTI PRIVREMENO ODUZETE IMOVINE

Član 27.

(1) Agencija vrši procjenu vrijednosti privremeno oduzete imovine nakon preuzimanja te imovine.

(2) Procijenjena vrijednost privremeno oduzete imovine izražava se u jedinicama domaće valute.

(3) Vrijednost privremeno oduzete pokretne i nepokretne imovine procjenjuje se na jedan od sljedećih načina:

1) na osnovu uporedive tržišne cijene imovine iste ili slične vrste i karakteristika ili

2) na osnovu podataka iz rješenja o privremenom oduzi- manju imovine, ako rješenje sadrži podatke da je vrijednost imovine utvrđena od vještaka odgovarajuće struke.

(4) Prilikom procjene vrijednosti privremeno oduzete ne- pokretne imovine procjenjuje se i da li je privremeno oduzeta nepokretna imovina u skladu sa njenom namjenom podobna za davanje u zakup.

(5) Ako se procijeni da je privremeno oduzeta nepokret- na imovina u skladu sa njenom namjenom podobna za da- vanje u zakup, utvrđuju se tržišni uvjeti zakupa privremeno oduzete nepokretne imovine, na osnovu analize prikupljenih podataka o visini tržišne cijene zakupa za sličnu nepokretnu imovinu koja je u vlasništvu drugih lica i nalazi se na lokaciji koja je ista ili slična lokaciji privremeno oduzete nepokretne imovine.

(6) Prilikom procjene vrijednosti privremeno oduzetih hartija od vrijednosti i udjela u privrednom društvu utvr- đuje se njihova nominalna vrijednost na osnovu podataka iz Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na- dležnog registarskog suda, a za privremeno oduzete hartije od vrijednosti utvrđuje se i njihova tržišna vrijednost koju imaju na berzi na dan procjene.

(7) Vrijednost privremeno oduzete imovine provjera- va se najmanje jednom godišnje i ponovo procjenjuje radi praćenja njene vrijednosti i donošenja odluka o upravljanju imovinom, kao što su prodaja privremeno oduzete pokretne imovine, hartija od vrijednosti, davanje u zakup privreme- no oduzete nepokretne imovine i drugo.

(8) O izvršenoj procjeni vrijednosti i ponovnoj procjeni vrijednosti nakon provjera sačinjava se zapisnik, koji sa- drži:

1) datum i mjesto sačinjavanja zapisnika,

2) podatke o imovini koja je predmet procjene,

3) identificirane bitne karakteristike i svojstva imovine,

4) preduzete radnje i prikupljene podatke za vršenje pro- cjene,

5) rezultat procjene, odnosno konstatiranu vrijednost imovine koja je predmet procjene,

6) priloge u vezi sa prikupljenim podacima za vršenje procjene,

7) potpis službenika, odnosno članova radne grupe Agencije koji su vršili procjenu.

(9) Podaci o procijenjenoj vrijednosti privremeno oduze- te imovine upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

(10) Ako službenik, odnosno radna grupa Agencije za- ključi da ne može samostalno procijeniti vrijednost privre- meno oduzete imovine, sačinjava se izvještaj o razlozima zbog kojih procjena vrijednosti nije mogla biti izvršena, sa prijedlogom da Agencija procjenu vrijednosti privremeno oduzete imovine povjeri drugom stručnom fizičkom ili prav- nom licu.

Član 28.

(1) U slučaju iz člana 27. stav 10. ovog pravilnika, Agen- cija procjenu vrijednosti privremeno oduzete imovine povje- rava drugom stručnom fizičkom ili pravnom licu na osnovu ugovora.

(2) Podaci o procijenjenoj vrijednosti imovine upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

 

POGLAVLJE VII.
NAČIN DONOŠENJA ODLUKE O PRODAJI PRIVREMENO ODUZETE POKRETNE IMOVINE I HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 29.

(1) Zahtjev Agencije za davanje saglasnosti suda za pro- daju privremeno oduzete pokretne imovine radi namirenja nužnih troškova čuvanja i održavanja privremeno oduzete nepokretne imovine istog vlasnika sadrži:

1) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju imo- vine,

2) podatke o privremeno oduzetoj nepokretnoj i pokret- noj imovini istog vlasnika te imovine i procijenjenoj vrijed- nosti imovine,

3) podatke o vrsti i iznosu nužnih troškova čuvanja i održavanja privremeno oduzete nepokretne imovine koje je potrebno namiriti iz sredstava dobivenih prodajom privre- meno oduzete pokretne imovine istog vlasnika te imovine,

4) podatak da li postupak prodaje provodi Agencija ili je potrebno da se prodaja povjeri određenom fizičkom ili prav- nom licu.

(2) Zahtjev Agencije za davanje saglasnosti suda za prodaju privremeno oduzete pokretne imovine, odnosno privremeno oduzetih hartija od vrijednosti ako procijenjeni troškovi čuvanja i održavanja, odnosno upravljanja znatno prevazilaze vrijednost imovine sadrži:

1) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju imo- vine,

2) podatke o privremeno oduzetoj pokretnoj imovini i njenoj procijenjenoj vrijednosti,

3) podatke o procijenjenim troškovima čuvanja i održa- vanja privremeno oduzete pokretne imovine,

4) podatak da troškovi iz tačke 3) ovog stava mogu znat- no prevazići vrijednost privremeno oduzete pokretne imo- vine,

5) podatak da li postupak prodaje provodi Agencija ili je potrebno da se prodaja povjeri drugom fizičkom ili pravnom licu.

(3) Zahtjev Agencije za davanje saglasnosti suda za pro- daju privremeno oduzete pokretne imovine, odnosno privre- meno oduzetih hartija od vrijednosti kojima prijeti opasnost od propadanja ili znatnog gubitka vrijednosti sadrži:

1) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju imo- vine,

2) podatke o privremeno oduzetoj pokretnoj imovini, od- nosno privremeno oduzetim hartijama od vrijednosti i njiho- voj procijenjenoj vrijednosti,

3) podatak o razlozima zbog kojih privremeno oduzetoj pokretnoj imovini, odnosno privremeno oduzetim hartijama od vrijednosti prijeti opasnost od propadanja ili znatnog gu- bitka vrijednosti,

4) podatak da li postupak prodaje provodi Agencija ili je potrebno da se prodaja povjeri drugom fizičkom ili pravnom licu.

(4) Zahtjev Agencije za davanje saglasnosti suda za pro- daju privremeno oduzete pokretne imovine čije je čuvanje opasno sadrži:

1) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju imo- vine,

2) podatke o privremeno oduzetoj pokretnoj imovini i njenoj procijenjenoj vrijednosti,

3) podatak o razlozima zbog kojih je čuvanje privremeno oduzete pokretne imovine opasno,

4) podatak da li postupak prodaje provodi Agencija ili je potrebno da se prodaja povjeri drugom fizičkom ili pravnom licu.

(5) Zahtjev Agencije za davanje saglasnosti suda za pro- daju lahko kvarljive robe i životinja sadrži:

1) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju imo- vine,

2) podatke o privremeno oduzetoj pokretnoj imovini i njenoj procijenjenoj vrijednosti,

3) podatak o karakteristikama zbog kojih privremeno oduzeta pokretna imovina predstavlja lahko kvarljivu robu, a naročito rokovima trajanja sa naznakom da je postupak pro- daje potrebno provesti prije isteka roka trajanja,

4) podatak o karakteristikama i stanju privremeno odu- zetih životinja,

5) podatak da li postupak prodaje provodi Agencija ne- posrednom pogodbom, odnosno u jednom od postupaka javne prodaje ili je potrebno da se prodaja povjeri drugom fizičkom ili pravnom licu.

(6) Ukoliko sud da saglasnost za prodaju po zahtjevima Agencije, direktor Agencije donosi odluku o prodaji iz člana 30. ovog pravilnika, odnosno odluku o povjeravanju provo- đenja postupka prodaje iz člana 31. ovog pravilnika.

(7) O rezultatima prodaje Agencija obavještava sud.

Član 30.

Odluka Agencije o provođenju postupka prodaje privre- meno oduzete pokretne imovine sadrži:

1) pravni osnov za donošenje odluke,

2) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju imo- vine,

3) podatke o privremeno oduzetoj pokretnoj imovini koja je predmet prodaje,

4) procijenjenu vrijednost privremeno oduzete pokretne imovine koja je utvrđena za potrebe prodaje u postupku iz člana 27. ili člana 28. ovog pravilnika,

5) način prodaje privremeno oduzete pokretne imovine od Agencije,

6) druge potrebne podatke.

Član 31.

Odluka Agencije o povjeravanju provođenja postupka prodaje privremeno oduzete pokretne imovine, odnosno har- tija od vrijednosti sadrži:

1) pravni osnov za donošenje odluke,

2) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju imo- vine,

3) podatke o privremeno oduzetoj pokretnoj imovini, od- nosno hartijama od vrijednosti koje su predmet prodaje,

4) procijenjenu vrijednost privremeno oduzete pokretne imovine, odnosno hartija od vrijednosti, koja je utvrđena za potrebe prodaje u postupku iz člana 27. ili člana 28. ovog pravilnika,

5) razloge zbog kojih je potrebno da se postupak prodaje povjeri drugom fizičkom ili pravnom licu,

6) druge potrebne podatke.

Član 32.

(1) Ukoliko Agencija utvrdi da je lahko kvarljivu robu i životinje potrebno prodati bez odgađanja, donosi odluku o prodaji iz člana 30. ovog pravilnika bez prethodne sagla- snosti suda.

(2) O donošenju odluke o prodaji imovine iz stava 1. ovog člana i rezultatima prodaje Agencija obavještava sud.

 

POGLAVLJE VIII.
PRODAJA PRIVREMENO ODUZETE POKRETNE IMOVINE KOJU VRŠI AGENCIJA

Član 33.

(1) Prodaju privremeno oduzete pokretne imovine Agen- cija vrši javnom prodajom, i to javnim nadmetanjem ili jav- nim prikupljanjem ponuda.

(2) U odluci iz člana 30. ovog pravilnika Agencija odre- đuje način javne prodaje za koji očekuje da je povoljniji za ostvarivanje konkretne prodaje, odnosno postizanje veće vrijednosti imovine.

(3) Oglas o prodaji privremeno oduzete pokretne imovi- ne javnim nadmetanjem, odnosno javnim prikupljanjem po- nuda Agencija objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

(4) Primjerak objavljenog oglasa objavljuje se na internet stranici Agencije i ističe na oglasnoj ploči Agencije.

(5) Ako privremeno oduzeta pokretna imovina ne bude prodata nakon dvije javne prodaje, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom, u skladu sa Zakonom.

(6) Lahko kvarljiva roba i životinje mogu se prodati ne- posrednom pogodbom, u skladu sa Zakonom.

Član 34.

(1) Za potrebe javne prodaje, odnosno prodaje neposrednom pogodbom, imovina koja je predmet prodaje može se grupisati u cjeline, koje određuje komisija iz člana 35. ovog pravilnika na osnovu procjene o najpovoljnijem načinu prodaje.

(2) Prodaja po cjelinama podrazumijeva da je više pred- meta prodaje objedinjeno i ti predmeti ne mogu se kupiti po- jedinačno.

(3) Svakom predmetu prodaje komisija dodjeljuje rednu brojčanu oznaku i naziv.

(4) Imovina koja je predmet prodaje prodaje se po istoj ili višoj cijeni od procijenjene vrijednosti određene u odluci iz člana 30. ovog pravilnika.

(5) Privremeno oduzeta pokretna imovina prodaje se u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene Agenciji o pitanju kvaliteta i even- tualnih nedostataka predmeta prodaje.

Član 35.

(1) Nakon donošenja odluke o provođenju postupka pro- daje privremeno oduzete pokretne imovine iz člana 30. ovog pravilnika, Agencija donosi rješenje kojim imenuje komisiju za provođenje postupka prodaje privremeno oduzete pokret- ne imovine.

(2) Rješenjem iz stava 1. ovog člana definiraju se po- slovi koje komisija treba da izvrši za provođenje postupka prodaje.

(3) Komisija se sastoji od tri člana, koji imaju svoje za- mjenike.

(4) U slučaju ako je član komisije iz opravdanih razloga (obavljanje drugih neodložnih službenih obaveza, bolovanje i slično) spriječen da učestvuje u radu komisije, zamjenski član učestvuje u radu komisije.

(5) Komisija bira predsjedavajućeg komisije iz reda čla- nova.

(6) Komisija donosi odluke većinom glasova članova ko- misije koji učestvuju u radu komisije.

Član 36.

(1) Prilikom prodaje privremeno oduzete pokretne imo- vine javnim nadmetanjem komisija iz člana 35. ovog pra- vilnika:

1) sačinjava oglas za prodaju i prodajnu dokumentaciju u roku od deset dana od dana imenovanja komisije,

2) registrira učesnike javnog nadmetanja,

3) utvrđuje ispunjenost uvjeta za održavanje javnog nad- metanja,

4) utvrđuje parametar uvećanja cijene na javnom nad- metanju,

5) provodi javno nadmetanje,
6) održava red na javnom nadmetanju,

7) proglašava najboljeg ponuđača i postignutu kupopro- dajnu cijenu,

8) vodi zapisnik o javnom nadmetanju.

(2) Prodajna dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog čla- na sadrži:

1) obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju,

2) nacrt kupoprodajnog ugovora,

3) obrazac izjave o gubitku prava na povrat depozita.

(3) Prodajna dokumentacija može se preuzeti sa internet strance Agencije ili u pisarnici u sjedištu Agencije.

Član 37.

(1) Tekst oglasa objavljuje se pod nazivom: “Oglas za javnu prodaju privremeno oduzete pokretne imovine javnim nadmetanjem” i sadrži:

1) broj i datum oglasa,

2) pravni osnov za objavu oglasa i naznaku da oglas objavljuje Agencija,

3) naznaku da je imovina koja je predmet prodaje privre- meno oduzeta na osnovu rješenja o privremenom oduzima- nju imovine,

4) naznaku da li se radi o prvoj ili drugoj prodaji javnim nadmetanjem,

5) rednu brojčanu oznaku i naziv predmeta prodaje sa opisom predmeta prodaje,

6) početnu cijenu prodaje predmeta u domaćoj valuti,

7) naznaku da početna cijena prodaje predstavlja cijenu ispod koje se privremeno oduzeta pokretna imovina ne može prodati,

8) ko može podnijeti prijavu za učešće na javnom nad- metanju,

9) datum, vrijeme i mjesto kada je moguće razgledati predmet prodaje,

10) naznaku da se privremeno oduzeta pokretna imovina prodaje u viđenom stanju,

11) visinu i način uplate depozita,

12) vrijeme i način predaje prijave za učešće na javnom nadmetanju i naznaku da se obrazac prijave i druga prodajna dokumentacija može preuzeti sa internet stranice Agencije ili u pisarnici u sjedištu Agencije,

13) datum, vrijeme i mjesto registracije učesnika koju vrši komisija,

14) naznaku da za postupak registracije učesnika podnosi- oci prijava fizička lica ili njihovi punomoćnici, odnosno ovla- šćeni predstavnici pravnog lica treba da ponesu osobnu kartu,

15) datum, vrijeme i mjesto održavanja javnog nadme- tanja,

16) naznaku da se javno nadmetanje provodi ako je za uče- šće registriran najmanje jedan učesnik za predmet prodaje,

17) kriterij za izbor najboljeg ponuđača,
18) način i uvjete plaćanja kupoprodajne cijene, 19) način i uvjete predaje predmeta u posjed kupcu,

20) kontakt telefon i adresu internet stranice Agencije na kojima se mogu dobiti potrebne informacije u vezi sa po- stupkom prodaje,

21) način objave oglasa,

22) druge potrebne podatke.

(2) Rok za podnošenje prijava i registraciju učesnika javnog nadmetanja ne može biti kraći od 15 dana od dana objave oglasa.

(3) Agencija može uz obrazloženje da poništi objavlje- ni javni oglas ili dio objavljenog javnog oglasa za prodaju privremeno oduzete pokretne imovine javnim nadmeta-

njem i da odustane od prodaje privremeno oduzete po- kretne imovine u svako doba prije zaključenja ugovora.

Član 38.

Kriterij za izbor najboljeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za predmet prodaje na javnom nadmetanju koja nije niža od početne cijene prodaje predmeta.

Član 39.

(1) Prijavu za učešće na javnom nadmetanju mogu pod- nijeti zainteresirana fizička i pravna lica.

(2) Podnosilac prijave stiče status učesnika javnog nad- metanja u postupku registracije iz člana 43. ovog pravilnika.

(3) Zaposleni u Agenciji i članovi njihove uže porodice ne mogu podnijeti prijavu za učešće na javnom nadmetanju.

Član 40.

(1) Depozit za učešće na javnom nadmetanju iznosi 10% od početne cijene prodaje predmeta, s tim da ne može biti viši od 10.000 KM.

(2) Kada se prodaje više predmeta kao cjelina, depozit za učešće iznosi 10% od ukupne početne cijene prodaje svih predmeta, s tim da ne može biti viši od 10.000 KM.

(3) Depozit iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se na račun posebnih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema po- slovanja sa naznakom rednog broja i naziva predmeta pro- daje, iz javnog oglasa za koji se namjerava javno nadmetati.

(4) Depozit se uplaćuje odvojeno za svaki predmet pro- daje za koji se namjerava javno nadmetati.

(5) Dokaz o uplati bez podataka iz stava 3. ovog člana, odnosno dokaz o uplati koji je uplaćen suprotno stavu 4. ovog člana neće se prihvatiti.

Član 41.

(1) Uplatiocu depozita u roku od osam dana od dana okončanja postupka javnog nadmetanja vraća se uplaćeni depozit na naznačeni broj računa iz njegove prijave.

(2) Uplatiocu depozita ne vraća se depozit ako:

1) nakon registracije ne pristupi javnom nadmetanju, ili

2) je kao učesnik udaljen sa javnog nadmetanja, ili

3) kao jedini učesnik javnog nadmetanja ne prihvati po- četnu cijenu prodaje, ili

4) niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati počet- nu cijenu prodaje, ili

5) kao proglašeni najbolji ponuđač ne pristupi zaključe- nju kupoprodajnog ugovora u roku od pet dana od dana zavr- šetka javnog nadmetanja, ili

6) kao proglašeni najbolji ponuđač ne uplati kupoprodaj- nu cijenu umanjenu za iznos uplaćenog depozita u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

(3) Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana navode se u obrascu izjave o gubitku prava na povrat depozita.

Član 42.

(1) Prijava fizičkog lica za učešće na javnom nadmetanju sadrži:

1) ime, ime jednog roditelja, prezime;

2) adresu, kontakt telefon i broj osobne karte;

3) naziv i redni broj predmeta prodaje iz javnog oglasa za koji se namjerava javno nadmetati;

4) broj računa za vraćanje depozita; 5) potpis podnosioca prijave;
6) u prilogu:
1. dokaz o uplati depozita,

2. potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita,

3. original i ovjerenu kopiju izvoda iz registra preduzet- nika, ne starijeg od 30 dana, ukoliko se fizičko lice prijavlju- je u svojstvu preduzetnika,

4. ovjerenu punomoć ukoliko podnosioca prijave u po- stupku registracije i na javnom nadmetanju zastupa puno- moćnik.

(2) Prijava pravnog lica za učešće na javnom nadmetanju sadrži:

1) poslovno ime, sjedište, adresu, kontakt telefon i jedin- stveni identifikacioni broj za pravno lice;

2) ime, prezime i broj osobne karte predstavnika pravnog lica ovlašćenog da učestvuje u postupku registracije i na jav- nom nadmetanju;

3) naziv i redni broj predmeta prodaje iz javnog oglasa za koji se namjerava javno nadmetati;

4)  broj računa za vraćanje depozita;)  potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat;

6) u prilogu:

dokaz o uplati depozita,

potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita,

3. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra poslov- nih subjekata, ne starijeg od 30 dana.

(3) Prijava za učešće na javnom nadmetanju popunje- na na obrascu iz preuzete prodajne dokumentacije predaje se komisiji prilikom registracije učesnika javnog nadme- tanja.

(4) Podnošenjem prijave podnosilac prijave prihvaća sve elemente, odnosno uvjete sadržane u javnom oglasu.

Član 43.

(1) Registraciju učesnika javnog nadmetanja vrši komisi- ja sat vremena prije početka javnog nadmetanja.

(2) Za postupak registracije učesnika javnog nadmetanja podnosilac prijave koji je fizičko lice ili njegov punomoćnik, odnosno ovlašćeni predstavnik pravnog lica komisiji daju osobnu kartu na uvid.

(3) Registracija učesnika javnog nadmetanja obuhvaća:

1) primanje i pregledanje prijava i dostavljenih priloga,

2) utvrđivanje identiteta podnosioca prijave, ovlašćenog predstavnika ili punomoćnika uvidom u osobnu kartu,

3) sačinjavanje liste učesnika sa potpisom podnosioca prijave, odnosno ovlašćenog predstavnika ili punomoćnika na listi, kojim se potvrđuje njegovo učešće na javnom nad- metanju.

(4) Komisija registrira podnosioca prijave za učesnika javnog nadmetanja ako:

1) je prijava razumljiva i sadrži potrebne podatke,

2) prijava sadrži dokaz o uplati depozita ili druge potreb- ne priloge,

3) lice može biti identificirano kao podnosilac prijave, odnosno ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik.

(5) Podnosilac prijave kojeg komisija ne registrira za učešće na javnom nadmetanju ne može učestvovati na jav- nom nadmetanju.

Član 44.

(1) Javno nadmetanje provodi se ako je za učešće na jav- nom nadmetanju registriran najmanje jedan učesnik za pred- met prodaje.

(2) U slučaju da nije ispunjen uvjet iz stava 1. ovog člana za sve ili neke od predmeta prodaje, komisija konstatira da javno nadmetanje nije uspjelo u cjelini, odnosno za neke od predmeta prodaje.

(3) Ako su za učešće registrirana najmanje dva učesnika za predmet prodaje, komisija odlučuje o parametru uvećanja

cijene, odnosno najmanjem iznosu uvećanja cijene tokom javnog nadmetanja u odnosu na početnu cijenu prodaje pred- meta.

Član 45.

(1) Javno nadmetanje provodi se u prisustvu registrira- nih učesnika, prema datumu, vremenu i mjestu određenom u javnom oglasu.

(2) Predsjednik komisije rukovodi postupkom i preduzi- ma radnje kojima se osigurava jednak tretman učesnika i ne- smetano odvijanje javnog nadmetanja i upozorava učesnika koji ometa postupak javnog nadmetanja na jedan od načina iz člana 46. ovog pravilnika.

(3) Predsjednik komisije konstatira ispunjenost uvjeta za održavanje javnog nadmetanja, saopćava broj registriranih učesnika za predmet prodaje i konstatira njihovu prisutnost, odnosno prisutnost ovlašćenih predstavnika ili punomoćni- ka, upoznaje učesnike sa načinom i postupkom nadmetanja i načinom održavanja reda na javnom nadmetanju, saopćava redoslijed prodaje predmeta i daje mogućnost učesnicima da postave pitanja radi otklanjanja nejasnoća.

(4) Postupak javnog nadmetanja za svaki predmet pro- daje obavlja se i zaključuje prema redoslijedu prodaje pred- meta.

(5) Na početku javnog nadmetanja predsjednik komisije oglašava prvi predmet prodaje, početnu cijenu prodaje pred- meta i poziva učesnike da daju ponude na početnu cijenu.

(6) Ako je samo jedno lice steklo status učesnika jav- nog nadmetanja za predmet prodaje i to lice prihvati početnu cijenu, ono se proglašava najboljim ponuđačem, a početna cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom.

(7) Ako je više od jednog lica steklo status učesnika jav- nog nadmetanja za predmet prodaje, nakon preduzimanja radnji iz stava 5. ovog člana, vrši se sljedeće:

1) nakon isticanja ponuda u zapisnik se unosi ko je od učesnika prvi ponudio početnu cijenu,

2) kada je data ponuda za početnu cijenu, predsjednik komisije oglašava uvećanu cijenu prodaje utvrđenu prema parametru uvećanja cijene za predmet prodaje tokom nad- metanja i poziva učesnike da daju ponude za uvećanu cijenu,

3) nakon isticanja ponuda učesnika za uvećanu cijenu u zapisnik se unosi ko je od učesnika prvi dao ponudu za uve- ćanu cijenu,

4) postupak uvećanja cijene nastavlja se sve dok učesnici daju ponude za uvećanu cijenu i prilikom svakog uvećanja cijene u zapisnik se unosi ko je od učesnika prvi dao ponudu za uvećanu cijenu,

5) ako poslije drugog poziva predsjednika komisije niko od učesnika ne daje ponudu za posljednju uvećanu cijenu, predsjednik komisije upućuje učesnicima posljednji treći po- ziv za davanje ponude,

6) ako poslije trećeg poziva nije u roku od pet minuta data ponuda za posljednju uvećanu cijenu, predsjednik ko- misije oglašava da je javno nadmetanje za predmet prodaje završeno, a najboljim ponuđačem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cijenu, a prihvaćena cijena se progla- šava kupoprodajnom cijenom.

(8) Ako nakon prvog poziva predsjednika komisije ni jedan učesnik nije dao ponudu za početnu cijenu prodaje predmeta, komisija nadmetanje za taj predmet proglašava neuspjelim.

Član 46.

(1) Komisija može da učesnika javnog nadmetanja opo- mene i upozori na udaljenje sa javnog nadmetanja i da uče- snika javnog nadmetanja udalji sa javnog nadmetanja.

(2) Radnje iz stava 1. ovog člana predsjednik komisije izriče učesniku javnog nadmetanja ukoliko:

1) ističe ponudu suprotno pravilima javnog nadmetanja,

2) ometa druge učesnike za vrijeme dok ističu svoje ponude,

3) bilo kojim drugim postupkom ometa rad komisije ili tok javnog nadmetanja.

(3) U slučaju ometanja postupka na način iz stava 2. ovog člana, predsjednik komisije učesnika prvo javno opominje i upozorava na udaljenje sa javnog nadmetanja koje primjenjuje samo ako učesnik javnog nadmetanja nastavi sa ometanjem.

(4) U slučaju da i nakon javne opomene učesnik ometa tok javnog nadmetanja, predsjednik komisije će tog učesni- ka javnog nadmetanja da udalji sa javnog nadmetanja, čime gubi status učesnika javnog nadmetanja.

Član 47.
(1) O javnom nadmetanju komisija vodi zapisnik.

(2) Zapisničara na nadmetanju određuje predsjednik ko- misije iz reda članova komisije.

(3) Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) datum, vrijeme i mjesto održavanja javnog nadmeta- nja i sastav komisije,

2) predmet prodaje i početnu cijenu prodaje predmeta,

3) spisak registriranih učesnika za svaki predmet prodaje,

4) prodajnu cijenu postignutu na javnom nadmetanju i podatke o najboljem ponuđaču,

5) izrečene javne opomene i udaljenja sa postupka jav- nog nadmetanja prema učesnicima javnog nadmetanja,

6) spisak predmeta prodaje za koje javno nadmetanje nije uspjelo,

7) vrijeme završetka javnog nadmetanja,

8) ostale podatke koje komisija smatra relevantnim,

9) imena i potpise predsjednika i članova komisije,

10) listu registriranih učesnika u prilogu zapisnika i pri- mljene prijave sa prilozima.

(4) Predsjednik komisije po jedan primjerak zapisnika uručuje učesnicima u postupku javnog nadmetanja.

(5) Komisija, nakon završetka postupka, primjerak zapi- snika sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja direktoru Agencije.

Član 48.

(1) Sa najboljim ponuđačem Agencija najkasnije u roku od pet dana od dana završetka javnog nadmetanja zaključuje ugovor o kupoprodaji.

(2) Najbolji ponuđač treba da, u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, uplati iznos kupoprodajne cijene, umanjen za iznos uplaćenog depozita na račun poseb- nih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema poslovanja.

(3) Ako najbolji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku iz stava 1. ovog člana, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora o kupoprodaji i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(4) Ako najbolji ponuđač ne uplati iznos kupoprodajne cijene na način i u roku iz stava 2. ovog člana, smatra se da je odustao od kupovine i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(5) Predmet prodaje Agencija predaje kupcu nakon do- stavljanja dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

(6) Troškove utovara i transporta predmeta, te troškove u vezi sa prijenosom prava svojine snosi kupac.

(7) Za predmete prodaje za koje prodaja javnim nadmeta- njem nije uspjela oglašava se i provodi druga javna prodaja.

(8) Podaci o prodatoj privremeno oduzetoj pokretnoj imovini upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

Član 49.

(1) Prilikom prodaje privremeno oduzete pokretne imo- vine javnim prikupljanjem ponuda komisija iz člana 35. ovog pravilnika:

1) sačinjava oglas za prodaju i prodajnu dokumentaciju u roku od deset dana od dana imenovanja komisije,

2) provodi postupak javnog otvaranja ponuda,

3) rangira ponuđače prema visini dostavljenih ponuda,

4) proglašava najboljeg ponuđača i postignutu kupopro- dajnu cijenu,

5) vodi zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

(2) Prodajna dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog čla- na sadrži:

1) obrazac za dostavljanje ponude,

2) nacrt kupoprodajnog ugovora,

3) obrazac izjave o gubitku prava na povrat depozita.

(3) Prodajna dokumentacija može se preuzeti sa internet strance Agencije ili u pisarnici u sjedištu Agencije.

Član 50.

(1) Tekst oglasa objavljuje se pod nazivom: “Oglas za javnu prodaju privremeno oduzete pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda” i sadrži:

1) broj i datum oglasa,

2) pravni osnov za objavu oglasa i naznaku da oglas objavljuje Agencija,

3) naznaku da je imovina koja je predmet prodaje privre- meno oduzeta na osnovu rješenja o privremenom oduzima- nju imovine,

4) naznaku da li se radi o prvoj ili drugoj prodaji javnim prikupljanjem ponuda,

5) rednu brojčanu oznaku i naziv predmeta prodaje sa opisom predmeta prodaje,

6) početnu cijenu prodaje predmeta u domaćoj valuti,

7) naznaku da početna cijena prodaje predstavlja cijenu ispod koje se predmeti ne mogu prodati,

8) ko može podnijeti ponudu,

9) datum, vrijeme i mjesto kada je moguće razgledati predmet prodaje,

10) naznaku da se privremeno oduzeta pokretna imovina prodaje u viđenom stanju,

11) visinu i način uplate depozita,

12) naznaku da se obrazac ponude i druga prodajna do- kumentacija može preuzeti sa internet stranice Agencije ili u pisarnici u sjedištu Agencije,

13) način dostavljanja ponuda, adresu i krajnji rok za do- stavljanje ponuda u zatvorenim kovertama,

14) naznaku koje ponude komisija ne uzima u razmatra- nje i naznaku šta treba da sadrži prihvatljiva ponuda,

15) datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda od komisije,

16) naznaku da se postupak prodaje provodi i ako je do- stavljena samo jedna, pravovremena, uredna i prihvatljiva ponuda,

17) naznaku da svi ponuđači koji dostave pravovreme- ne i uredne ponude, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz davanje na uvid osobne karte komisiji, sa napomenom da se postupak javnog otvaranja ponuda održava i u slučaju njihovog ne- dolaska,

18) kriterije za izbor najbolje ponude,
19) način i uvjete plaćanja kupoprodajne cijene, 20) način i uvjete predaje predmeta u posjed kupcu,

21) kontakt telefon i adresu internet stranice Agencije na kojima se mogu dobiti potrebne informacije o postupku prodaje,

22) način objave oglasa, 23) druge potrebne podatke.

(2) Rok za podnošenje zatvorenih ponuda u pisanoj for- mi ne može biti kraći od 15 dana od dana objave oglasa.

(3) Postupak javnog otvaranja ponuda određuje se i pro- vodi istog dana kada ističe i krajnji rok za dostavljanje ponu- da iz javnog oglasa, i to jedan sat nakon isteka krajnjeg roka za dostavljanje ponuda iz javnog oglasa.

(4) Agencija može, uz obrazloženje, da poništi obja- vljeni javni oglas ili dio objavljenog javnog oglasa za prodaju privremeno oduzete pokretne imovine javnim pri- kupljanjem ponuda i da odustane od prodaje privremeno oduzete pokretne imovine u svako doba prije zaključenja ugovora.

Član 51.

(1) Kriterij za izbor najbolje ponude je najviša ponuđe- na cijena za predmet prodaje iz pravovremene, uredne i pri- hvatljive ponude, koja nije niža od početne cijene prodaje predmeta.

(2) U slučaju da dvije ili više pravovremenih, urednih i prihvatljivih ponuda sadrže istu najvišu ponuđenu cijenu za predmet prodaje, prednost ima ponuđač koji je ranije do- stavio ponudu, po datumu i vremenu prispijeća ponude sa prijemnog štambilja Agencije.

Član 52.

(1) Ponudu mogu dostaviti zainteresirana fizička i pravna lica.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana stiču svojstvo ponuđača podnošenjem pravovremene i uredne ponude.

(3) Zaposleni u Agenciji i članovi njihove uže porodice ne mogu biti ponuđači na javnom prikupljanju ponuda.

Član 53. (1) Ponuda fizičkog lica sadrži:

1) ime, ime jednog roditelja, prezime;

2) adresu, kontakt telefon i broj osobne karte;

3) naziv i redni broj predmeta prodaje iz javnog oglasa za koji se podnosi ponuda;

4) iznos ponude u jedinicama domaće valute izražen bro- jevima i slovima;

5) broj računa za vraćanje depozita; 6) potpis podnosioca ponude;
7) u prilogu:
1. dokaz o uplati depozita,

2. potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita,

3. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra preduzet- nika, ne starijeg od 30 dana, ukoliko se fizičko lice prijavlju- je u svojstvu preduzetnika,

4. ovjerenu punomoć ukoliko podnosioca prijave na jav- nom otvaranju ponuda zastupa punomoćnik.

(2) Ponuda pravnog lica sadrži:

1) poslovno ime, sjedište, adresu, kontakt telefon i jedin- stveni identifikacioni broj za pravno lice;

2) ime, prezime i broj osobne karte predstavnika pravnog lica ovlašćenog da prisustvuje na javnom otvaranju ponuda;

3) naziv i redni broj predmeta prodaje iz javnog oglasa za koji se podnosi ponuda;

4) iznos ponude u jedinicama domaće valute izražen bro- jevima i slovima;

5) broj računa za vraćanje depozita; 6) potpis ovlašćenog lica i pečat;
7) u prilogu:
1. dokaz o uplati depozita,

2. potpisanu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita,

3. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz registra poslov- nih subjekata, ne starijeg od 30 dana.

Član 54.

Utvrđivanje visine i načina uplate depozita za učešće na prodaji javnim prikupljanjem ponuda vrši se u skladu sa čla- nom 40. ovog pravilnika.

Član 55.

(1) Uplatiocu depozita u roku od osam dana od dana okončanja postupka javnog otvaranja ponuda vraća se upla- ćeni depozit na naznačeni broj računa iz njegove ponude.

(2) Uplatiocu depozita ne vraća se depozit ako:

1) kao proglašeni najbolji ponuđač ne pristupi zaklju- čenju kupoprodajnog ugovora u roku od pet dana od dana prijema obavijesti Agencije o izboru najboljeg ponuđača, ili

2) kao proglašeni najbolji ponuđač ne uplati kupoprodaj- nu cijenu umanjenu za iznos uplaćenog depozita u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, ili

3) kao drugi najbolji ponuđač nakon odustajanja najbo- ljeg ponuđača ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovo- ra u roku od pet dana od dana dostavljanja poziva Agencije za zaključenje ugovora o kupoprodaji, ili

4) kao drugi najbolji ponuđač nakon odustajanja najbo- ljeg ponuđača ne uplati kupoprodajnu cijenu umanjenu za iznos uplaćenog depozita u roku od pet dana od dana zaklju- čenja ugovora o kupoprodaji.

(3) Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana navode se u obrascu izjave o gubitku prava na povrat depozita.

Član 56.

(1) Ponude popunjene na obrascu iz preuzete prodajne dokumentacije dostavljaju se poštom ili osobno, na adresu Agencije, u zatvorenoj neprovidnoj koverti, sa naznakom “NE OTVARATI - PONUDA ZA KUPOVINU PREDMETA REDNI BROJ __”, pri čemu je potrebno:

1) navesti redni broj predmeta prodaje iz javnog oglasa za koji se namjerava dostaviti ponuda,

2) u lijevom gornjem uglu koverte naznačiti ime, prezi- me i adresu za ponuđača koji je fizičko lice ili poslovno ime, sjedište i adresu za ponuđača koji je pravno lice.

(2) U slučaju da jedan ponuđač dostavlja ponudu za više predmeta prodaje, ponuda za svaki predmet prodaje podnosi se pojedinačno na način iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana.

(3) Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe na datum i u vrijeme određeno u javnom oglasu, uključujući i ponude dostavljene poštom.

(4) Podnošenjem ponude ponuđač prihvaća sve elemen- te, odnosno uvjete sadržane u javnom oglasu.

(5) Ponuda se može povući na pismeni zahtjev ponuđača najkasnije do isteka roka za dostavljanje ponuda iz javnog oglasa.

Član 57.

(1) Na svaki primljeni neotvoreni omot ponude stavlja se prijemni štambilj Agencije i upisuje vrijeme prijema ponude.

(2) Nakon primanja ponude iz stava 1. ovog člana, službenik Agencije za prijem pošte sačinjava spisak pri- mljenih ponuda, u koji upisuje redoslijed primanja ponuda prema datumu i vremenu prijema, djelovodni broj ponude i potpis lica koje je predalo ponudu u zatvorenoj koverti.

(3) Sve ponude koje su dostavljene poslije isteka nazna- čenog krajnjeg roka za dostavljanje ponuda iz javnog oglasa, uključujući i ponude dostavljene poštom, smatraju se nepra- vovremenim i vraćaju se ponuđačima.

(4) Sve ponude dostavljene u otvorenoj koverti ili bez koverte, te ponude koje nisu označene i dostavljene na način definiran članom 56. st. 1. i 2. ovog pravilnika smatraju se neurednim i vraćaju se ponuđačima.

(5) Sve primljene pravovremene i uredne ponude sa spi- skom iz stava 2. ovog člana čuvaju se u stanju u kojem su primljene do datuma i vremena određenog za javno otvara- nje ponuda.

Član 58.

(1) Komisija ne razmatra nepravovremene i neuredne ponude.

(2) U postupku nakon javnog otvaranja ponuda komisija dalje ne razmatra ponude koje ne sadrže uvjet prihvatljivosti.

(3) Uvjet prihvatljivosti iz stava 2. ovog člana ne sadrži ponuda:

1) koja je nerazumljiva i ne sadrži potrebne podatke,

2) koja u prilogu ne sadrži dokaz o uplati depozita i druge potrebne priloge,

3) sa iznosom nižim od utvrđene početne cijene prodaje predmeta iz javnog oglasa.

Član 59.

(1) Javno otvaranje ponuda provodi se ako je dostavljena najmanje jedna pravovremena i uredna ponuda za predmet prodaje.

(2) Ako nije ispunjen uvjet iz stava 1. ovog člana za sve ili neke od predmeta prodaje, komisija konstatira da prodaja javnim prikupljanjem ponuda nije uspjela u cjelini, odnosno za neke od predmeta prodaje.

Član 60.

(1) Javno otvaranje ponuda provodi se prema datumu, vremenu i mjestu određenom u javnom oglasu.

(2) Predsjednik komisije upoznaje prisutne ponuđače sa sastavom komisije i pravilima javnog otvaranja ponuda.

(3) Komisija za svaki predmet prodaje konstatira broj prispjelih pravovremenih i urednih ponuda i ponuđače koji su ih dostavili prema podacima sa zatvorenih koverti.

(4) Svi ponuđači koji su dostavili pravovremene i uredne ponude, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici mogu prisu- stvovati javnom otvaranju ponuda, uz davanje na uvid osob- ne karte komisiji.

(5) Prije javnog otvaranja ponuda komisija evidentira prisutne ponuđače koji su dostavili pravovremene i uredne ponude, odnosno njihove ovlašćene predstavnike za svaki predmet prodaje i utvrđuje ispunjenost uvjeta za javno otva- ranje ponuda za svaki predmet prodaje.

(6) Nedolazak lica iz stava 4. ovog člana ne sprečava održavanje postupka javnog otvaranja ponuda.

(7) U postupku javnog otvaranja ponuda:

1) komisija svaku pravovremenu i urednu ponudu u za- tvorenoj koverti označava rednim brojem prema hronolo- škom redu prispijeća ponude sa prijemnog štambilja Agen- cije, nakon čega se pristupa otvaranju ponuda prema utvrđe- nom redoslijedu;

2) predsjednik komisije otvara koverte sa ponudama, a nakon otvaranja koverte svi članovi komisije potpisuju se na posljednju stranu ponude, nakon čega se uz ponudu pričvr- šćuje odgovarajuća koverta;

3) predsjednik komisije prilikom otvaranja ponuda sa- općava podatke iz otvorenih ponuda i ti se podaci unose u spisak ponuđača za svaki predmet prodaje, a koji sadrži:

1. redni broj ponude po vremenu prispijeća ponude sa prijemnog štambilja Agencije,

2. ime i prezime, odnosno poslovno ime ponuđača i adre- su,

3. ponuđeni iznos cijene i prihvatljivost ponude;

4) nakon okončanja radnji iz t. 1), 2) i 3) ovog stava, zaklju- čuje se postupak javnog otvaranja ponuda, utvrđivanjem rang- liste ponuđača koji su dostavili pravovremene, uredne i prihva- tljive ponude za svaki predmet prodaje, počev od ponuđača sa

najvišom ponudom, nakon čega predsjednik komisije proglaša- va pobjednikom ponuđača koji je ponudio najvišu cijenu.

(8) Ako za predmet prodaje bude primljeno više pravo- vremenih, urednih i prihvatljivih ponuda koje sadrže isti naj- viši iznos ponuđene cijene, predsjednik komisije proglašava pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prispijeća ponude sa prijemnog štambilja Agencije.

(9) Ukoliko se na javni oglas za prodaju predmeta prija- vi samo jedan ponuđač sa pravovremenom, urednom i pri- hvatljivom ponudom, predsjednik komisije ga proglašava pobjednikom nadmetanja.

(10) U slučaju da za sve ili neke od predmeta prodaje po javnom oglasu ne pristigne ni jedna pravovremena, uredna i prihvatljiva ponuda, komisija konstatira da postupak prodaje nije uspio u cjelini ili za neke od predmeta prodaje.

Član 61.
(1) O javnom otvaranju ponuda komisija vodi zapisnik.

(2) Zapisničara na javnom otvaranju ponuda određuje predsjednik komisije iz reda članova komisije.

(3) Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) datum, vrijeme i mjesto održavanja javnog otvaranja ponuda i sastav komisije,

2) spisak pravovremenih i urednih ponuda za svaki pred- met javne prodaje i evidentiranih prisutnih ponuđača ili nji- hovih ovlašćenih predstavnika,

3) predmet javne prodaje i početnu cijenu prodaje pred- meta,

4) spisak ponuđača iz člana 60. stav 7. tačka 3) ovog pra- vilnika,

5) rang-listu ponuđača koji su dostavili pravovremene, uredne i prihvatljive ponude za svaki predmet javne prodaje,

6) podatke o najboljem ponuđaču i iznos ponude,

7) spisak predmeta prodaje za koje javna prodaja nije uspjela,

8) vrijeme završetka postupka javne prodaje,
9) ostale podatke koje komisija smatra relevantnim, 10) imena i potpise predsjednika i članova komisije.

Član 62.

(1) Komisija, nakon završetka postupka javnog otvaranja ponuda i izbora najboljeg ponuđača, primjerak zapisnika sa primljenim pravovremenim i urednim ponudama dostavlja direktoru Agencije.

(2) Najbolji ponuđač poziva se da, u roku od pet dana od dana prijema obavijesti Agencije o izboru najboljeg ponuđa- ča, pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji.

(3) Ostalim ponuđačima koji su dostavili pravovremene i uredne ponude dostavlja se obavijest Agencije o izboru naj- boljeg ponuđača sa konstatacijom da pravo na zaključenje ugovora o kupoprodaji ima drugoplasirani ponuđač sa rang- liste ako najbolji ponuđač odustane od zaključivanja ugovora o kupoprodaji ili jednostrano raskine ugovor.

(4) Uz obavijest iz st. 2. i 3. ovog člana dostavlja se i primjerak zapisnika o javnom otvaranju ponuda.

Član 63.

(1) Ukoliko najbolji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku iz člana 62. stav 2. ovog pra- vilnika, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora o kupoprodaji i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(2) Najbolji ponuđač treba da u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji uplati iznos kupoprodaj- ne cijene, umanjen za iznos uplaćenog depozita na račun posebnih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema po- slovanja.

(3) Ukoliko najbolji ponuđač ne uplati iznos kupoprodaj- ne cijene na način i u roku iz stava 2. ovog člana, smatra se da je odustao od kupovine i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(4) U slučajevima iz st. 1. i 3. ovog člana, radi zaključe- nja ugovora o kupoprodaji, Agencija poziva drugoplasiranog ponuđača sa rang-liste, ako je postojao takav ponuđač, po cijeni koju je taj ponuđač ponudio u postupku.

(5) Ukoliko drugoplasirani ponuđač ne pristupi zaključe- nju ugovora o kupoprodaji u roku od pet dana od dana dosta- vljanja poziva Agencije, smatra se da je odustao od zaključe- nja ugovora i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(6) Ako drugoplasirani ponuđač ne uplati iznos kupopro- dajne cijene umanjen za iznos uplaćenog depozita na račun posebnih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema po- slovanja u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od kupovine i ne vraća mu se upla- ćeni depozit.

(7) Predmet prodaje Agencija predaje kupcu nakon do- stavljanja dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

(8) Troškove utovara i transporta predmeta, te troškove u vezi sa prijenosom prava svojine snosi kupac.

(9) Za predmete prodaje za koje prodaja javnim priku- pljanjem ponuda nije uspjela oglašava se i provodi druga javna prodaja.

(10) Podaci o prodatoj privremeno oduzetoj pokretnoj imovini upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

Član 64.

(1) Prodaja privremeno oduzete pokretne imovine nepo- srednom pogodbom provodi se:

1) ako je odlukom iz člana 30. ovog pravilnika određeno da se lahko kvarljiva roba i životinje prodaju neposrednom pogodbom ili

2) ako za privremeno oduzetu pokretnu imovinu koja ne bude prodata nakon dvije javne prodaje Agencija utvrdi da je neophodno provesti prodaju neposrednom pogodbom.

(2) Za prodaju neposrednom pogodbom komisija iz člana 35. ovog pravilnika sastavlja prodajnu dokumentaciju u roku od pet dana od dana obrazovanja komisije, a koja sadrži:

1) obavijest Agencije o uvjetima prodaje,

2) obrazac za dostavljanje prijedloga cijene,

3) nacrt kupoprodajnog ugovora.

(3) Obavijest o uvjetima prodaje sadrži:

1) podatke o imovini koja je predmet prodaje (marka, tip, vrsta, karakteristike, pripadajuće isprave i slično),

2) naznaku da je imovina koja je predmet prodaje privre- meno oduzeta po rješenju suda,

3) početnu cijenu prodaje predmeta u domaćoj valuti,

4) kriterije za prodaju,

5) datum, vrijeme i mjesto kada je moguće razgledati predmet prodaje,

6) naznaku da se pokretna imovina prodaje u viđenom stanju,

7) rok od tri dana za dostavljanje prijedloga cijene, koji teče od dana kada je potencijalno zainteresiranom kupcu omogućeno da pregleda imovinu.

(4) Obrazac za dostavljanje prijedloga cijene sadrži:

1) prijedlog cijene izražen u jedinicama domaće valute brojevima i slovima,

2) ime, ime jednog roditelja, prezime, adresu, kontakt telefon i potpis ako prijedlog cijene dostavlja fizičko lice,

3) poslovno ime, sjedište, adresu, kontakt telefon, jedin- stveni identifikacioni broj, potpis ovlašćenog lica i pečat ako prijedlog cijene dostavlja pravno lice.

Član 65.

(1) Kriterij za prodaju neposrednom pogodbom je naj- viša ponuđena cijena za predmet prodaje, koja nije niža od početne cijene prodaje predmeta.

(2) Ako najmanje dva potencijalna kupca dostave isti prijedlog cijene koji je jednak ili viši od početne cijene pro- daje, prednost ima predlagač koji nakon pregovora ponudi konačnu najvišu cijenu.

Član 66.

(1) Prilikom prodaje neposrednom pogodbom komisija iz člana 35. ovog pravilnika:

1) nakon sačinjavanja prodajne dokumentacije istražuje tržište radi utvrđivanja potencijalnih kupaca,

2) dostavlja zainteresiranim potencijalnim kupcima pro- dajnu dokumentaciju i omogućava im da pregledaju imovinu koja je predmet prodaje.

(2) Komisija prihvaća prijedlog cijene predlagača koji je dostavio najviši prijedlog cijene u odnosu na početnu cijenu prodaje predmeta.

(3) Ako je samo jedan predlagač dostavio prijedlog cije- ne na nivou početne cijene prodaje predmeta, komisija pri- hvaća prijedlog cijene tog predlagača.

(4) U slučaju da najmanje dva predlagača dostave isti prijedlog cijene koji je jednak ili viši od početne cijene pro- daje predmeta, komisija pregovara sa predlagačima o konač- noj višoj cijeni koju mogu da ponude.

(5) Komisija u postupku pregovora prihvaća prijedlog cijene predlagača koji iznese konačan najviši prijedlog cije- ne.

(6) Komisija konstatira u zapisniku da postupak prodaje neposrednom pogodbom za predmet prodaje nije uspio ako:

1) nema zainteresiranih potencijalnih kupaca,

2) ni jedan od kontaktiranih zainteresiranih potencijalnih kupaca u roku iz člana 64. stav 3. tačka 7) ovog pravilnika ne dostavi prijedlog cijene na nivou početne cijene prodaje predmeta,

3) u postupku pregovora iz stava 5. ovog člana ni jedan predlagač ne dostavi konačan najviši prijedlog cijene.

Član 67.

(1) O postupku neposredne pogodbe komisija sačinjava zapisnik.

(2) Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) datum, vrijeme i mjesto početka rada i sastav komisije,

2) predmet prodaje i početnu cijenu prodaje predmeta,

3) potencijalne kupce utvrđene istraživanjem tržišta,

4) način ostvarivanja kontakta sa potencijalnim kupcima,

5) podatke o dostavljenim prijedlozima cijena,

6) prihvaćeni prijedlog cijene iz člana 66. st. 2. i 3. ovog pravilnika,

7) rezultate pregovora i prihvaćenu cijenu iz člana 66. stav 5. ovog pravilnika,

8) podatke o predmetima prodaje za koje neposredna po- godba nije uspjela,

9) datum i vrijeme završetka postupka,
10) druge potrebne podatke,
11) imena i potpise predsjednika i članova komisije.

(3) Komisija, nakon završetka postupka, dostavlja direk- toru Agencije primjerak zapisnika, uz koji se prilaže doku- mentacija nastala u radu komisije.

(4) Najbolji predlagač cijene poziva se da, u roku od tri dana od dana prijema obavijesti Agencije o izboru najboljeg predlagača, pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji.

(5) Ostalim predlagačima cijene dostavlja se obavijest o izboru najboljeg predlagača cijene.

Član 68.

(1) Ako najbolji predlagač cijene ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku iz člana 67. stav 4. ovog pra- vilnika, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora o kupoprodaji.

(2) Najbolji predlagač cijene u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji uplaćuje iznos prihvaće- ne kupoprodajne cijene na račun posebnih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema poslovanja.

(3) Ako najbolji predlagač cijene ne uplati iznos kupo- prodajne cijene na način i u roku iz stava 3. ovog člana, sma- tra se da je odustao od kupovine.

(4) Predmet prodaje predaje se kupcu odmah nakon do- stavljanja dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

(5) Troškove utovara i transporta predmeta, te troškove u vezi sa prijenosom prava svojine snosi kupac.

(6) Podaci o prodatoj privremeno oduzetoj pokretnoj imo- vini upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

 

POGLAVLJE IX.
POVJERAVANJE PROVOĐENJA POSTUPKA PRODAJE PRIVREMENO ODUZETE POKRETNE IMOVINE I HARTIJA OD VRIJEDNOSTI DRUGOM FIZIČKOM ILI PRAVNOM LICU

Član 69.

Prilikom povjeravanja provođenja postupka prodaje dru- gom fizičkom ili pravnom licu imovina se prodaje po istoj ili višoj cijeni od procijenjene vrijednosti određene u odluci iz člana 31. ovog pravilnika.

Član 70.

(1) Nakon donošenja odluke iz člana 31. ovog pravilni- ka, Agencija povjerava određenom fizičkom ili pravnom licu provođenje postupka prodaje privremeno oduzete pokretne imovine.

(2) Za povjeravanje provođenja postupka prodaje odre- đenom fizičkom ili pravnom licu potrebno je da je fizičko ili pravno lice registrirano za prodaju pokretne imovine iste ili slične vrste i karakteristika.

(3) Sa licem kojem povjerava provođenje postupka pro- daje privremeno oduzete pokretne imovine Agencija zaklju- čuje ugovor.

(4) Podaci o prodatoj privremeno oduzetoj pokretnoj imo- vini upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

Član 71.

(1) Nakon donošenja odluke iz člana 31. ovog pravilni- ka, prodaja privremeno oduzetih hartija od vrijednosti vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti.

(2) Prodaja privremeno oduzetih hartija od vrijednosti vrši se preko pravnog lica koje ima dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, a sa kojim Agencija za- ključi ugovor.

(3) Podaci o prodatim hartijama od vrijednosti upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

 

POGLAVLJE X
POKLON I UNIŠTENJE PRIVREMENO ODUZETE POKRETNE IMOVINE

Član 72.

(1) Privremeno oduzeta pokretna imovina koja ne bude prodata može biti poklonjena u humanitarne svrhe ili unište- na, u skladu sa Zakonom.

(2) Prijedlog Agencije o poklonu privremeno oduzete pokretne imovine u humanitarne svrhe sadrži:

1) vrstu, količinu i procijenjenu vrijednost privremeno oduzete pokretne imovine i broj i datum rješenja o privreme- nom oduzimanju imovine,

2) podatak da prodaja privremeno oduzete pokretne imo- vine nije uspjela,

3) razloge koji opravdavaju poklon u humanitarne svrhe iz stava 3. t. 1) i 2) ovog člana,

4) podatak da vlasnik od kojeg je privremeno oduzeta pokretna imovina u slučaju donošenja pravosnažne odluke suda o vraćanju oduzete imovine vlasniku ima Zakonom utvrđeno pravo na naknadu štete,

5) druge potrebne podatke i informacije.

(3) Prijedlog iz stava 2. ovog člana dostavlja se ako Agencija prethodno utvrdi da:

1) imovini nisu istekli rokovi trajanja i da je podobna za upotrebu,

2) dalje čuvanje imovine, imajući u vidu opasnost od isteka roka trajanja, propadanja ili potpunog gubitka vrijed- nosti, nije opravdano.

(4) Odluku o poklonu privremeno oduzete pokretne imo- vine u humanitarne svrhe donosi Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), na prijedlog Agencije, u skladu sa Zakonom.

(5) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade iz stava 4. ovog člana, Agencija poklonoprimcu predaje predmete, o čemu se sačinjava potvrda o predaji predmeta.

(6) Primjerak odluke Vlade i potvrde iz stava 5. ovog člana Agencija dostavlja sudu koji je donio rješenje o privre- menom oduzimanju imovine.

(7) Podaci o privremeno oduzetoj pokretnoj imovini po- klonjenoj u humanitarne svrhe upisuju se u evidencije i evi- dentiraju u poslovne knjige.

Član 73.

(1) Privremeno oduzeta pokretna imovina koja ne bude prodata može biti uništena.

(2) Odluka Agencije o uništenju privremeno oduzete po- kretne imovine sadrži:

1) vrstu, količinu, procijenjenu vrijednost privremeno oduzete pokretne imovine i broj i datum rješenja o privreme- nom oduzimanju imovine,

2) podatak da prodaja privremeno oduzete pokretne imo- vine nije uspjela i da imovina nije podobna da bude predmet poklona u humanitarne svrhe,

3) zdravstvene, veterinarske, fitosanitarne, sigurnosne i druge razloge zbog kojih je neophodno provesti postupak uništenja privremeno oduzete pokretne imovine,

4) način uništenja privremeno oduzete pokretne imovine, a u skladu sa posebnim propisima kojima se regulira uništa- vanje određenih vrsta imovine,

5) način finansiranja troškova uništenja,

6) druge potrebne podatke i informacije.

(3) Imovina se uništava pod nadzorom Agencije u skladu sa posebnim propisima kojima se regulira uništavanje odre- đenih vrsta imovine, u skladu sa Zakonom.

(4) Za nadzor nad provođenjem postupka uništenja imo- vine Agencija rješenjem imenuje komisiju.

(5) Komisija iz stava 4. ovog člana sastoji se od predsjed- nika i dva člana.

(6) O provedenom postupku uništenja privremeno odu- zete pokretne imovine komisija sačinjava zapisnik.

(7) Primjerak odluke iz stava 2. ovog člana i zapisnika iz stava 6. ovog člana Agencija dostavlja sudu koji je donio rješenje o privremenom oduzimanju imovine.

(8) Podaci o uništenoj privremeno oduzetoj pokretnoj imovini upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

 

POGLAVLJE XI.
DAVANJE U ZAKUP PRIVREMENO ODUZETE NEPOKRETNE IMOVINE

Član 74.

(1) Ako se u privremeno oduzetoj nepokretnoj imovini koju nadležni organ treba predati na upravljanje Agenciji na- lazi fizičko ili pravno lice koje tvrdi da je već postojeći zaku- pac, Agencija ga pismenim putem obavještava da u roku od pet dana od dana prijema obavijesti može da podnese zahtjev za zakup nepokretne imovine od Agencije.

(2) Zahtjev lica iz stava 1. ovog člana treba da sadrži:

1) za fizičko lice: ime, ime jednog roditelja, prezime, adresu, kontakt telefon i broj osobne karte,

2) za pravno lice: poslovno ime, sjedište, jedinstveni identifikacioni broj, kontakt telefon, ime i prezime lica ovla- šćenog za zastupanje,

3) podatke o uvjetima zakupodavnog odnosa sa vlasni- kom od kojeg je privremeno oduzeta nepokretna imovina, odnosno ugovorenu cijenu zakupnine, trajanje zakupa, način korištenja nepokretnosti za vrijeme zakupa, način plaćanja zakupnine i troškova koji prate nepokretnost i druge potreb- ne podatke,

4) u prilogu ovjerenu kopiju postojećeg ugovora o zaku- pu sa vlasnikom,

5) potpis za fizičko lice,

6) potpis lica ovlašćenog za zastupanje pravnog lica i pečat.

(3) Nakon podnesenog zahtjeva, Agencija utvrđuje da li je zakupodavni odnos postojao u vrijeme donošenja rješenja o privremenom oduzimanju imovine, upoređuje da li uvjeti postojećeg zakupa iz zahtjeva odgovaraju tržišnim uvjetima zakupa, da li je nepokretnost bila data u zakup postojećem zakupcu u skladu sa njenom namjenom, odnosno utvrđuje da li postoje eventualni razlozi zbog kojih predmetnu nepokret- nost nije moguće dati u zakup.

(4) Postupajući po zahtjevu iz stava 2. ovog člana Agen- cija može podnosiocu zahtjeva da:

1) ponudi zaključenje ugovora o zakupu privremeno oduzete nepokretne imovine u skladu sa njenom namjenom na određeni period pod istim uvjetima, ako je utvrđeno da je nepokretna imovina bila data u zakup u skladu sa njenom namjenom i da postojeći uvjeti odgovaraju tržišnim uvjeti- ma, ili

2) ponudi zaključenje ugovora o zakupu privremeno oduzete nepokretne imovine u skladu sa njenom namjenom na određen period po tržišnim uvjetima koje je odredila Agencija, ako je utvrđeno da je nepokretna imovina bila data u zakup u skladu sa njenom namjenom i da postojeći uvjeti ne odgovaraju tržišnim uvjetima, ili

3) dostavi obavijest da neće ponuditi zaključenje ugo- vora o zakupu ako je utvrdila da podnosilac zahtjeva nije već postojeći zakupac ili da postoje drugi razlozi zbog kojih predmetnu nepokretnost nije moguće dati u zakup.

(5) Agencija obavještava organ nadležan za predaju pri- vremeno oduzete nepokretne imovine Agenciji da imovinu preda oslobođenu od lica i stvari ako:

1) nije podnesen zahtjev iz stava 1. ovog člana, ili

2) podnosilac zahtjeva ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od pet dana od dana prijema obavijesti Agen- cije, ili

3) Agencija ne ponudi zaključenje ugovora o zakupu podnosiocu zahtjeva.

Član 75.

(1) Ako za privremeno oduzetu nepokretnu imovinu koju je preuzela Agencija vlasnik podnese zahtjev za zakup nepo- kretne imovine, Agencija postupajući po zahtjevu može da:

1) ponudi vlasniku zaključenje ugovora o zakupu privre- meno oduzete nepokretne imovine u skladu sa njenom na- mjenom na određen period po tržišnim uvjetima,

2) obavijesti vlasnika da se nepokretnost ne može dati u zakup ako je Agencija utvrdila da privremeno oduzeta ne- pokretna imovina nije podobna za davanje u zakup ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih predmetnu nepokretnost nije moguće dati u zakup.

(2) Ako vlasnik ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od pet dana od dana prijema obavijesti Agencije o ponudi za zaključenje ugovora, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora.

Član 76.

(1) U slučaju da nema zakupaca iz čl. 74. i 75. ovog pravil- nika, Agencija može ponudu za davanje u zakup javno oglasiti.

(2) O davanju u zakup privremeno oduzete nepokretne imo- vine putem javnog oglasa Agencija donosi odluku, koja sadrži:

1) pravni osnov za donošenje odluke,

2) broj i datum rješenja o privremenom oduzimanju ne- pokretne imovine,

3) podatke o privremeno oduzetoj nepokretnoj imovini koja je predmet davanja u zakup,

4) namjenu u skladu sa kojom se imovina može dati u zakup, odnosno koristiti tokom zakupa,

5) tržišne uvjete zakupa, odnosno visinu mjesečne za- kupnine privremeno oduzete nepokretne imovine,

6) period na koji se privremeno oduzeta nepokretna imo- vina može dati u zakup,

7) podatke o pripadajućim režijskim troškovima privre- meno oduzete nepokretne imovine,

8) druge potrebne podatke.

(3) Period na koji se privremeno oduzeta nepokretna imovina daje u zakup utvrđuje se na određeno vrijeme, na- kon analize prikupljenih podataka o fazi u kojoj se nalazi postupak za oduzimanje nepokretne imovine.

Član 77.

(1) Privremeno oduzetu nepokretnu imovinu Agencija daje u zakup u postupku javnog prikupljanja ponuda.

(2) Oglas o davanju u zakup privremeno oduzete ne- pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda Agencija objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine.

(3) Primjerak objavljenog oglasa objavljuje se na internet stranici Agencije i ističe na oglasnoj ploči Agencije.

Član 78.

(1) Privremeno oduzetoj nepokretnoj imovini koja je predmet davanja u zakup komisija iz člana 79. ovog pravil- nika dodjeljuje rednu brojčanu oznaku i naziv.

(2) Imovina se daje u zakup po istom ili višem iznosu mjesečne zakupnine od iznosa navedenog u odluci iz člana 76. stav 2. ovog pravilnika.

(3) Privremeno oduzeta nepokretna imovina daje se u zakup u viđenom stanju, što isključuje sve naknadne rekla- macije i prigovore zakupca o pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka predmeta davanja u zakup.

Član 79.

(1) Nakon donošenja odluke iz člana 76. stav 2. ovog pravilnika, Agencija donosi rješenje kojim imenuje komisiju za provođenje postupka davanja u zakup privremeno oduzete nepokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda.

(2) Rješenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuju se poslovi koje komisija treba da izvrši.

(3) Komisija se sastoji od tri člana, koji imaju svoje za- mjenike.

(4) U slučaju da je član komisije iz opravdanih razloga (obavljanje drugih neodložnih službenih obaveza, bolovanje i slično) spriječen da učestvuje u radu komisije, zamjenski član učestvuje u radu komisije.

(5) Komisija bira predsjedavajućeg komisije iz reda čla- nova.

(7) Komisija donosi odluke većinom glasova članova ko- misije koji učestvuju u radu komisije.

Član 80.

(1) Prilikom davanja u zakup privremeno oduzete ne- pokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda komisija iz člana 79. ovog pravilnika:

1) sačinjava oglas za davanje u zakup privremeno oduze- te nepokretne imovine i zakupodavnu dokumentaciju u roku od deset dana od dana imenovanja komisije,

2) provodi postupak javnog otvaranja ponuda,

3) rangira ponuđače prema visini dostavljenih ponuda,

4) proglašava najboljeg ponuđača i postignuti iznos mje- sečne zakupnine,

5) vodi zapisnik o javnom otvaranju ponuda.

(2) Zakupodavna dokumentacija iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži:

1) obrazac za dostavljanje ponude,

2) nacrt ugovora o zakupu,

3) obrazac izjave o gubitku prava na povrat depozita.

(3) Zakupodavna dokumentacija može se preuzeti sa inter- net stranice Agencije ili u pisarnici u sjedištu Agencije.

Član 81.

(1) Tekst oglasa objavljuje se pod nazivom: “Javni oglas za davanje u zakup privremeno oduzete nepokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda” i sadrži:

1) broj i datum oglasa,

2) pravni osnov za objavu oglasa i naznaku da oglas objavljuje Agencija,

3) naznaku da je imovina koja je predmet davanja u za- kup privremeno oduzeta na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine,

4) rednu brojčanu oznaku i naziv imovine koja je pred- met davanja u zakup, sa opisom imovine,

5) namjenu u skladu sa kojom se imovina daje u zakup,

6) početnu cijenu mjesečne zakupnine u domaćoj valuti,

7) naznaku da početna cijena mjesečne zakupnine pred- stavlja cijenu ispod koje se imovina ne može dati u zakup,

8) ko može podnijeti ponudu,

9) datum, vrijeme i mjesto kada je moguće razgledati pri- vremeno oduzetu nepokretnu imovinu,

10) naznaku da se privremeno oduzeta nepokretna imo- vina daje u zakup u viđenom stanju,

11) period na koji se privremeno oduzeta nepokretna imovina daje u zakup,

12) visinu i način uplate depozita,

13) naznaku da se obrazac ponude i druga zakupodavna dokumentacija može preuzeti sa internet stranice Agencije ili u pisarnici Agencije,

14) način dostavljanja ponuda, adresa i krajnji rok za do- stavljanje ponuda u zatvorenim kovertama,

15) naznaku koje ponude komisija ne uzima u razmatra- nje i šta treba da sadrži prihvatljiva ponuda,

16) datum, vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda od komisije,

17) naznaku da se postupak davanja u zakup provodi i ako je dostavljena samo jedna pravovremena, uredna i pri- hvatljiva ponuda,

18) naznaku da svi ponuđači koji dostave pravovreme- ne i uredne ponude, odnosno njihovi ovlašćeni predstavnici

mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz davanje na uvid osobne karte,

19) kriterije za izbor najbolje ponude,

20) način i uvjete plaćanja mjesečne zakupnine i iznosa sredstava na ime osiguranja plaćanja potraživanja zakupo- davca prema zakupcu,

21) vrijeme i način uvođenja izabranog zakupca u posjed nepokretnosti,

22) pripadajuće režijske troškove privremeno oduzete nepokretne imovine (struja, voda, grijanje itd.),

23) kontakt telefon i adresu službene internet stranice Agencije na kojima se mogu dobiti ostale potrebne informa- cije o postupku,

24) način objave oglasa,

25) druge potrebne podatke.

(2) Rok za podnošenje zatvorenih ponuda u pisanoj for- mi na objavljeni oglas ne može biti kraći od 15 dana od dana objave oglasa.

(3) Postupak javnog otvaranja ponuda određuje se i pro- vodi istog dana kada ističe i krajnji rok za dostavljanje ponu- da iz javnog oglasa, i to jedan sat nakon isteka krajnjeg roka za dostavljanje ponuda iz javnog oglasa.

(4) Agencija može, uz obrazloženje, da poništi objavljeni javni oglas ili dio objavljenog javnog oglasa za davanje u zakup privremeno oduzete nepokretne imovine javnim prikupljanjem ponuda i da odustane od davanja u zakup privremeno oduzete nepokretne imovine u svako doba prije zaključenja ugovora.

Član 82.

(1) Kriterij za izbor najbolje ponude je najviša ponuđena cijena mjesečne zakupnine iz pravovremene, uredne i pri- hvatljive ponude, koja nije niža od početne cijene mjesečne zakupnine.

(2) U slučaju da dvije ili više pravovremenih, urednih i prihvatljivih ponuda sadrže istu najvišu ponuđenu cijenu mjesečne zakupnine, prednost ima ponuđač koji je ranije do- stavio ponudu, po datumu i vremenu prispijeća ponude sa prijemnog štambilja Agencije.

Član 83.

(1) Ponudu mogu dostaviti zainteresirana fizička i pravna lica.

(2) Lica iz stava 1. ovog člana stiču svojstvo ponuđača podnošenjem pravovremene i uredne ponude.

(3) Zaposleni u Agenciji i članovi njihove uže porodice ne mogu biti ponuđači na javnom prikupljanju ponuda.

Član 84.

(1) Sadržaj ponude fizičkog ili pravnog lica za zakup pri- vremeno oduzete nepokretne imovine je sadržaj ponude iz člana 53. ovog pravilnika.

(2) Ponuda fizičkog ili pravnog lica za zakup privremeno oduzete nepokretne imovine treba da sadrži i naznačenu na- mjenu u skladu sa kojom se nepokretnost namjerava koristiti za vrijeme trajanja zakupa.

Član 85.

(1) Depozit za učešće iznosi 50% od početne cijene mjeseč- ne zakupnine za privremeno oduzetu nepokretnu imovinu.

(2) Depozit za učešće uplaćuje se na račun posebnih na- mjena otvoren u okviru Trezorskog sistema poslovanja sa naznakom rednog broja i naziva privremeno oduzete nepo- kretne imovine iz javnog oglasa za koju se namjerava dosta- viti ponuda.

(3) Depozit se uplaćuje odvojeno za svaku privremeno oduzetu nepokretnu imovinu za koju se namjerava dostaviti ponuda.

(4) Dokaz o uplati depozita bez podataka iz stava 2. ovog člana, odnosno dokaz o uplati koji nije uplaćen odvojeno za svaku privremeno oduzetu imovinu ne prihvaća se.

Član 86.

(1) Uplatiocu depozita u roku od osam dana od dana okončanja postupka javnog otvaranja ponuda vraća se upla- ćeni depozit na naznačeni broj računa iz njegove ponude.

(2) Uplatiocu depozita ne vraća se depozit ako:

1) kao proglašeni najbolji ponuđač ne pristupi zaključe- nju ugovora o zakupu u roku od pet dana od dana prijema obavijesti Agencije o izboru najboljeg ponuđača, ili

2) kao proglašeni najbolji ponuđač ne uplati iznos po- nuđene mjesečne zakupnine umanjen za iznos uplaćenog depozita i iznos sredstava u visini jedne ponuđene mjesečne zakupnine na ime osiguranja plaćanja potraživanja zakupo- davca prema zakupcu u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o zakupu, ili

3) kao drugi najbolji ponuđač nakon odustajanja najbo- ljeg ponuđača ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od pet dana od dana dostavljanja poziva Agencije za zaključenje ugovora o zakupu, ili

4) kao drugi najbolji ponuđač nakon odustajanja najbo- ljeg ponuđača ne uplati iznos ponuđene mjesečne zakupnine umanjen za iznos uplaćenog depozita i iznos sredstava u vi- sini jedne ponuđene mjesečne zakupnine na ime osiguranja plaćanja potraživanja zakupodavca prema zakupcu u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o zakupu.

(3) Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana navode se u obrascu izjave o gubitku prava na povrat depozita.

Član 87.
Ponude za zakup privremeno oduzete nepokretne imo-

vine dostavljaju se na način i u roku definiranim članom 56. ovog pravilnika.

Član 88.
Sa dostavljenim ponudama postupa se na način definiran

članom 57. ovog pravilnika.

Član 89.
(1) Komisija ne razmatra nepravovremene i neuredne

ponude.

(2) Nakon javnog otvaranja ponuda komisija dalje ne ra- zmatra ponude koje ne sadrže uvjet prihvatljivosti.

(3) Uvjet prihvatljivosti ne sadrži ponuda:

1) koja je nerazumljiva i ne sadrži potrebne podatke,

2) koja u prilogu ne sadrži dokaz o uplati depozita i druge potrebne priloge,

3) u kojoj naznačena namjena, u skladu sa kojom se ne- pokretnost namjerava koristiti za vrijeme trajanja zakupa, nije u skladu sa namjenom iz javnog oglasa,

4) sa iznosom nižim od utvrđene početne cijene prodaje predmeta iz javnog oglasa.

Član 90.

Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za javno otvaranje ponuda vrši se na način definiran članom 59. ovog pravilnika.

Član 91.

Javno otvaranje ponuda za davanje u zakup privremeno oduzete nepokretne imovine vrši se na način definiran čla- nom 60. ovog pravilnika.

Član 92.

Sačinjavanje zapisnika o javnom otvaranju ponuda za za- kup privremeno oduzete nepokretne imovine vrši se na način definiran članom 61. ovog pravilnika.

Član 93.

Postupak nakon izbora najboljeg ponuđača vrši se na na- čin definiran članom 62. ovog pravilnika.

Član 94.

(1) Najbolji ponuđač u roku od pet dana od dana prijema obavijesti Agencije o izboru najboljeg ponuđača pristupa za- ključenju ugovora o zakupu.

(2) Ako najbolji ponuđač ne pristupi zaključenju ugovo- ra o zakupu u roku od pet dana od dana prijema obavijesti Agencije o izboru najboljeg ponuđača, smatra se da je odu- stao od zaključenja ugovora o zakupu i ne vraća mu se upla- ćeni depozit.

(3) Najbolji ponuđač u roku od pet dana od dana zaklju- čenja ugovora o zakupu uplaćuje iznos ponuđene mjesečne zakupnine umanjen za iznos uplaćenog depozita na račun posebnih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema po- slovanja, te na isti račun kao instrument osiguranja plaćanja potraživanja zakupodavca prema zakupcu uplaćuje novčani iznos u visini jedne ponuđene cijene mjesečne zakupnine.

(4) Novčani iznos položen kao instrument osiguranja plaćanja potraživanja zakupodavca prema zakupcu vraća se zakupcu u slučaju redovnog izmirivanja svih obaveza prema zakupodavcu.

(5) Ukoliko najbolji ponuđač ne uplati iznos ponuđene mjesečne zakupnine umanjen za iznos uplaćenog depozita i sredstva na ime osiguranja plaćanja potraživanja zakupodav- ca prema zakupcu na način i u roku iz stava 3. ovog člana, smatra se da je odustao od zakupa i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(6) U slučajevima iz st. 2. i 5. ovog člana Agencija po- ziva drugoplasiranog ponuđača sa rang-liste, ako je postojao takav ponuđač, radi zaključenja ugovora o zakupu, po iznosu mjesečne zakupnine koju je taj ponuđač ponudio.

(7) Ukoliko drugoplasirani ponuđač ne pristupi zaključe- nju ugovora o zakupu u roku od pet dana od dana dostavlja- nja poziva Agencije za zaključenje ugovora o zakupu, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(8) Ako drugoplasirani ponuđač u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora o zakupu ne uplati iznos ponuđene mjesečne zakupnine umanjen za iznos uplaćenog depozita i sredstva u visini jedne ponuđene cijene mjesečne zakup- nine na ime osiguranja plaćanja potraživanja zakupodavca prema zakupcu na račun posebnih namjena otvoren u okviru Trezorskog sistema poslovanja, smatra se da je odustao od zakupa i ne vraća mu se uplaćeni depozit.

(9) Zakupac se uvodi u posjed zakupljene nepokretne imovine na osnovu zapisnika o primopredaji, a nakon što uplati iznos ponuđene mjesečne zakupnine umanjen za iznos uplaćenog depozita i sredstva u visini jedne ponuđene cijene mjesečne zakupnine na ime osiguranja plaćanja potraživanja zakupodavca prema zakupcu.

(10) Potpisom zapisnika o primopredaji zakupac potvr- đuje da je nepokretnu imovinu primio u viđenom stanju.

(11) U slučaju da Agencija otkaže ugovor o zakupu, po- stupa se na način definiran Zakonom.

(12) Ugovor o zakupu može se produžiti za određeni period ukoliko zakupoprimac uredno ispunjava obaveze iz ugovora i želi da nastavi zakupodavni odnos.

(13) Podaci o privremno oduzetoj nepokretnoj imovini datoj u zakup upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslov- ne knjige.

 

POGLAVLJE XII.
DAVANJE PRIVREMENO ODUZETE NEPOKRETNE IMOVINE NA KORIŠTENJE BEZ NAKNADE RADI OBAVLJANJA DRUŠTVENOKORISNIH POSLOVA

Član 95.

(1) U slučaju da se privremeno oduzeta nepokretna imovina nije mogla dati u zakup, Agencija može privremeno, na zahtjev organa i institucija, oduzetu nepokretnu imovinu dati na korište- nje bez naknade radi obavljanja društvenokorisnih poslova na osnovu ugovora kojim se uređuje upravljanje imovinom.

(2) Zahtjev organa i institucija za davanje na korištenje privremeno oduzete nepokretne imovine bez naknade treba da sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv, sjedište, kon- takt telefon, djelatnost),

2) karakteristike koje nepokretna imovina treba da sadrži za obavljanje društvenokorisnih poslova (lokacija, površina, broj prostorija i drugo),

3) opis društvenokorisnog posla koji se namjerava obavljati u privremeno oduzetoj nepokretnoj imovini,

4) obrazloženje značaja društvenokorisnog posla koji se namjerava obavljati u privremeno oduzetoj nepokretnoj imovini,

5) druge podatke koje podnosilac zahtjeva smatra rele- vantnim,

6) potpis ovlašćenog lica,

7) pečat.

(3) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 2. ovog člana, Agencija utvrđuje koja je privremeno oduzeta nepokretna imovina podobna za davanje na korištenje po podnesenom zahtjevu i da li je opravdano da se dâ na korištenje.

Član 96.

(1) Agencija utvrđuje da se određena privremeno oduzeta nepokretna imovina može dati na korištenje ako procijeni da:

1) je imovina po svojoj namjeni i karakteristikama po- dobna da se koristi za obavljanje društvenokorisnog posla obrazloženog u zahtjevu,

2) se davanjem na korištenje bez naknade mogu uštedjeti ili u znatnoj mjeri smanjiti postojeći troškovi Agencije na ču- vanju i održavanju privremeno oduzete nepokretne imovine,

3) ne postoji očito opravdan rizik umanjenja njene vrijed- nosti usljed korištenja,

4) se davanje na korištenje bez naknade može realizirati na određeno vrijeme s obzirom na fazu u kojoj se nalazi po- stupak za oduzimanje imovine.

(2) Ako Agencija procijeni da se privremeno oduzeta ne- pokretna imovina ne može dati na korištenje bez naknade, o tome obavještava podnosioca zahtjeva.

Član 97.

(1) Agencija obavještava podnosioca zahtjeva o kon- kretnoj privremeno oduzetoj nepokretnoj imovini koja može biti predmet davanja na korištenje bez naknade na određeno vrijeme i poziva podnosioca zahtjeva da razgleda imovinu, te da se u pisanoj formi izjasni da li je konkretna imovina odgovarajuća za obavljanje društvenokorisnog posla koji na- mjerava da obavlja u toj privremeno oduzetoj nepokretnoj imovini.

(2) Nakon prijema izjašnjenja iz stava 1. ovog člana, Agencija poziva podnosioca zahtjeva da u roku od pet dana od dana prijema poziva pristupi zaključenju ugovora o da- vanju privremeno oduzete nepokretne imovine na korištenje bez naknade i dostavlja nacrt ugovora.

(3) Ukoliko podnosilac zahtjeva ne pristupi zaključenju ugovora u roku od pet dana od dana prijema poziva za zaklju- čenje ugovora, smatra se da je odustao od zaključenja ugovora.

(4) Nakon potpisivanja ugovora iz stava 2. ovog člana, korisnik se uvodi u posjed privremeno oduzete nepokretne imovine na osnovu zapisnika o primopredaji.

(5) Potpisom zapisnika o primopredaji korisnik iz stava 4. ovog člana potvrđuje da je privremeno oduzetu nepokret- nu imovinu primio u viđenom stanju.

(6) Korisnik ima obavezu da se o imovini brine sa pa- žnjom dobrog domaćina i da snosi troškove čuvanja i održa- vanja oduzete imovine, u skladu sa Zakonom.

(7) Nadzor nad korištenjem imovine vrši Agencija, u skladu sa Zakonom.

(8) Podaci o privremno oduzetoj nepokretnoj imovini datoj na korištenje upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige

 

POGLAVLJE XIII.
VRAĆANJE PRIVREMENO ODUZETE IMOVINE VLASNIKU

Član 98.

(1) Kada primi pravosnažnu sudsku odluku o vraćanju privremeno oduzete imovine vlasniku, Agencija u vezi sa provođenjem odluke suda:

1) prikuplja podatke da li je Centralni registar hartija od vrijednosti proveo pravosnažnu odluku suda o vraćanju privremeno oduzete imovine vlasniku, a koja se odnosi na hartije od vrijednosti,

2) prikuplja podatke da li je nadležni registarski sud pro- veo pravosnažnu sudsku odluku o vraćanju privremeno odu- zete imovine vlasniku za udjele u privrednom društvu,

3) ostvaruje kontakt sa vlasnikom radi usaglašavanja na- čina, datuma, vremena i mjesta vraćanja imovine, odnosno dostavlja vlasniku obavijest radi preuzimanja imovine.

(2) Ukoliko u postupku iz stava 1. ovog člana Agencija utvrdi postojanje razloga koji onemogućavaju provođenje pravosnažne odluke suda o vraćanju imovine vlasniku, o tome obavještava sud.

Član 99.

(1) Privremeno oduzeta imovina vraća se vlasniku prema usaglašenom načinu, datumu, vremenu i mjestu iz člana 98. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika.

(2) Privremeno oduzeta imovina vraća se u skladu sa pra- vosnažnom sudskom odlukom.

(3) Privremeno oduzetu imovinu koja je u posjedu Agen- cije službenici Agencije predaju vlasniku, odnosno njego- vom zakonskom zastupniku ili punomoćniku za preuzimanje imovine.

(4) Prije predaje privremeno oduzete imovine službenik Agencije provjerava identitet lica iz stava 3. ovog člana uvi- dom u osobnu kartu.

(5) O vraćanju imovine sačinjava se zapisnik, koji sadrži:

1) broj i datum sačinjavanja zapisnika,

2) pravni osnov za vraćanje imovine,

3) poslovno ime, sjedište i adresu za vlasnika koji je pravno lice,

4) ime i prezime, adresu prebivališta za vlasnika koji je fizičko lice,

5) ime i prezime, adresu prebivališta i način utvrđivanja identiteta lica kojem se vraća imovina i podatke o preuzetoj punomoći ili ovlašćenju za preuzimanje imovine,

6) podatke o imovini i stanju u kojem se vraća,

7) isprave i dokumentaciju koji se vraćaju uz imovinu,

8) pouku koja se odnosi na naknadu štete, u skladu sa Zakonom,

9) druge potrebne podatke.

(6) Zapisnik iz stava 5. ovog člana potpisuju službenik Agencije koji predaje imovinu i lice kojem se vraća imovina.

(7) Izuzetno od stava 6. ovog člana, odnosno u slučajevi- ma iz čl. 104, 105, 106, 107. i 108. ovog pravilnika, zapisnik potpisuje samo službenik Agencije.

(8) Zapisnik se sačinjava u četiri primjerka, od kojih je jedan primjerak za lice kojem se vraća imovina, jedan primjerak je za sud koji je donio odluku o vraćanju privre- meno oduzete imovine vlasniku i dva primjerka zadržava Agencija.

(9) Podaci o vraćenoj imovini upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

(10) Nakon vraćanja imovine Agencija provjerava da li je:

1) organ nadležan za vođenje evidencija o nepokretnoj imovini brisao zabilježbu privremenog oduzimanja imovine u javnom registru o nepokretnostima i o stvarnim pravima na njima,

2) drugi nadležni organ, odnosno drugo pravno lice bri- salo zabilježbu privremenog oduzimanja u registrima koje vodi za određenu vrstu imovine.

Član 100.

(1) Prilikom vraćanja privremeno oduzete nepokretne imovine službenik Agencije:

1) sa nepokretne imovine koja je zapečaćena skida službeni pečat i istaknutu obavijest o pečaćenju,

2) omogućava da lice kojem se vraća privremeno odu- zeta nepokretna imovina pregleda nepokretnu imovinu radi konstatiranja stanja nepokretne imovine u vrijeme vraćanja,

3) vrši fotografisanje nepokretne imovine, odnosno spo- ljašnjeg izgleda, izgleda unutrašnjih prostorija ako se radi o objektima, svih nedostataka koji su fotografisani i prilikom preuzimanja imovine, kao i izgleda obavljenih vidljivih nu- žnih popravki na nepokretnostima za vrijeme upravljanja.

(2) Službenik Agencije, u zapisniku o vraćanju imovine iz člana 99. stav 5. ovog pravilnika, navodi podatke o loka- ciji i vrsti nepokretne imovine, karakteristikama spoljašnjeg izgleda i izgleda unutrašnjih prostorija ako se radi o objek- tima, pripadajućim dijelovima nepokretne imovine, ošteće- njima i nedostacima koji su postojali i prilikom preuzimanja imovine, kao i nužnim popravkama koje su obavljene na ne- pokretnosti.

(3) U zapisniku o vraćanju imovine konstatiraju se nu- žni troškovi čuvanja i održavanja i ostali troškovi za vrijeme upravljanja nepokretnom imovinom i način plaćanja troško- va.

(4) Ukoliko je nepokretna imovina bila data u zakup, to se konstatira u zapisniku o vraćanju imovine, a sredstva do- bivena zakupom vraćaju se vlasniku na način definiran čla- nom 106. ovog pravilnika.

(5) Ukoliko je nepokretna imovina bila data na korištenje bez naknade radi obavljanja društvenokorisnih poslova, to se konstatira u zapisniku o vraćanju imovine.

Član 101.

(1) Prilikom vraćanja privremeno oduzetog motornog vozila službenik Agencije:

1) omogućava da lice kojem se vraća imovina pregleda motorno vozilo i isprave i dokumentaciju koja se predaje uz vozilo radi konstatiranja stanja vozila u vrijeme vraćanja,

2) vrši fotografisanje motornog vozila, odnosno spolja- šnjeg i unutrašnjeg izgleda vozila, svih nedostataka koji su fotografisani i prilikom preuzimanja imovine, kao i izgleda obavljenih vidljivih nužnih popravki na vozilu za vrijeme upravljanja.

(2) Službenik Agencije, u zapisniku o vraćanju imo- vine iz člana 99. stav 5. ovog pravilnika, navodi marku i tip motornog vozila, registarske oznake, broj šasije, broj motora, stanje kilometraže, karakteristike spoljašnjeg i unutrašnjeg izgleda vozila, opremljenost vozila, ošteće- nja i nedostatke koji su postojali prilikom preuzimanja vozila, te podatke o eventualnoj odjavi vozila i vraćanju registarskih tablica nadležnom organu.

(3) Vlasniku se vraćaju i ključevi automobila, te doku- mentacija i isprave o vozilu, što se konstatira u zapisniku o vraćanju imovine.

(4) U zapisniku o vraćanju imovine konstatiraju se nužni troškovi održavanja za vrijeme upravljanja motornim vozi- lom i način plaćanja troškova.

(5) Transport motornog vozila od mjesta preuzimanja vrši vlasnik.

Član 102.

(1) Prije vraćanja privremeno oduzetih predmeta od hi- storijske, umjetničke i naučne vrijednosti Agencija obavje- štava nadležnu ustanovu kojoj su predmeti predati na čuva- nje da je donesena pravosnažna sudska odluka o vraćanju privremeno oduzete imovine vlasniku i da je potrebno da se predmeti vrate Agenciji.

(2) Predmete iz stava 1. ovog člana preuzima službenik Agencije.

(3) Prilikom vraćanja privremeno oduzetih predmeta od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti službenik Agen- cije:

1) omogućava da lice kojem se vraćaju predmeti pregle- da predmete i prateće isprave o autentičnosti, verifikaciji, vještačenju ili procjeni radi konstatiranja stanja imovine u vrijeme vraćanja,

2) vrši fotografisanje predmeta i svih nedostataka koji su fotografisani i prilikom preuzimanja imovine.

(4) Službenik Agencije u zapisniku o vraćanju imovine iz člana 99. stav 5. ovog pravilnika navodi sve podatke o predmetima koji su konstatirani i prilikom preuzimanja pred- meta, tako da se isključi svaka mogućnost zamjene.

(5) U zapisniku o vraćanju imovine konstatiraju se nužni troškovi održavanja za vrijeme upravljanja predmetima i nji- hov način plaćanja.

(6) Transport predmeta od mjesta preuzimanja vrši vla- snik.

Član 103.

(1) Prije vraćanja privremeno oduzetih predmeta od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera, Agencija obavještava Ministarstvo finansija, Resor za trezor da je donesena pravosnažna sudska odluka o vraćanju ovih predmeta vlasniku i da je potrebno da se izda nalog da se predmeti vrate, odnosno predaju Agenciji.

(2) Predmete iz Trezora Republike Srpske preuzima slu- žbenik Agencije sa dokumentacijom izdatom od službenika Trezora Republike Srpske kojom se potvrđuje da su predmeti predati Agenciji.

(3) Vraćanje privremeno oduzetih predmeta od plemeni- tih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera vrši se na način definiran članom 102. st. 3, 4, 5. i 6. ovog pravilnika.

Član 104.

(1) Prilikom vraćanja privremeno oduzetih novčanih sredstava u domaćoj valuti i efektivnog stranog novca, od- nosno deviza Agencija od vlasnika traži da dostavi podatak o vlastitom broju računa otvorenom kod poslovne banke na koji će se izvršiti prijenos, odnosno vraćanje novca.

(2) Nakon dostavljanja podataka o broju računa vla- snika na koji će se izvršiti prijenos, odnosno vraćanje novčanih sredstava u domaćoj valuti, vrši se prijenos nov- čanih sredstava u domaćoj valuti sa računa posebnih na- mjena otvorenog u okviru Trezorskog sistema poslovanja na račun vlasnika.

(3) Nakon dostavljanja podataka o broju računa vlasnika na koji će se izvršiti prijenos i vraćanje efektivnog stranog novca, odnosno deviza vlasniku, Agencija obavještava Mi- nistarstvo finansija, Resor za trezor da je, u skladu sa pra- vosnažnom sudskom odlukom o vraćanju imovine vlasniku, potrebno izvršiti prijenos efektivnog stranog novca, odnosno deviza sa odgovarajućeg deviznog računa Trezora Republike Srpske na račun vlasnika.

(4) Primjerak uplatnice i drugih dokaza o izvršenom prijenosu novčanih sredstava iz st. 2. i 3. ovog člana uz zapi- snik o vraćanju imovine iz člana 99. stav 5. ovog pravilnika dostavlja se sudu koji je donio odluku o vraćanju imovine.

(5) Ako su privremeno oduzeta novčana sredstva kori- štena za namirenje nužnih troškova čuvanja i održavanja pri-

vremeno oduzete nepokretne imovine istog vlasnika, Agen- cija na način iz st. 2. i 3. ovog člana vlasniku vraća novčana sredstva umanjena za iznos koji je korišten za finansiranje nužnih troškova čuvanja i održavanja vlasnikove nepokretne imovine.

Član 105.

(1) Vraćanje novčanih sredstava ostvarenih prodajom privremeno oduzete pokretne imovine vrši se na način defi- niran članom 104. st. 1, 2, 4. i 5. ovog pravilnika.

(2) Vraćanje novčanih sredstava ostvarenih prodajom privremeno oduzetih hartija od vrijednosti vrši se na način definiran članom 104. st. 1, 2. i 4. ovog pravilnika.

Član 106.

(1) Vraćanje novčanih sredstava ostvarenih davanjem u zakup privremeno oduzete nepokretne imovine vrši se na na- čin definiran članom 104. st. 1, 2. i 4. ovog pravilnika.

(2) Ako su novčana sredstva ostvarena davanjem u za- kup privremeno oduzete nepokretne imovine korištena za namirenje nužnih troškova održavanja privremeno oduzete pokretne i nepokretne imovine od istog vlasnika, Agencija vlasniku vraća novčana sredstva umanjena za iznos koji je korišten za finansiranje nužnih troškova održavanja vlasni- kove privremeno oduzete pokretne i nepokretne imovine.

Član 107.

(1) Nakon pribavljanja podataka da je Centralni registar hartija od vrijednosti proveo pravosnažnu sudsku odluku o vraćanju privremeno oduzete imovine vlasniku, a koja se odnosi na hartije od vrijednosti, odnosno da je nadležni re- gistarski sud proveo pravosnažnu sudsku odluku o vraćanju imovine vlasniku za udjele u privrednom društvu, sačinjava se zapisnik o vraćanju imovine.

(2) U zapisniku o vraćanju imovine iz člana 99. stav 5. ovog pravilnika navode se podaci o obavljenim aktivnostima u postupku upravljanja privremeno oduzetim hartijama od vrijednosti, odnosno udjelima u privrednom društvu, a koje je Agencija preduzela u skladu sa propisima kojima se ure- đuju tržište hartija od vrijednosti i privredna društva.

(3) Ukoliko je u postupku upravljanja ostvarena divi- denda, odnosno dobit koja se isplaćuje po osnovu hartija od vrijednosti i udjela u privrednim društvu, to se konstatira u zapisniku o vraćanju imovine, a dividenda, odnosno dobit vraća se vlasniku na način definiran članom 108. ovog pra- vilnika.

Član 108.

(1) Vraćanje dividende, odnosno dobiti koja se isplaćuje po osnovu hartija od vrijednosti i udjela u privrednom dru- štvu vrši se na način definiran članom 104. st. 1, 2. i 4. ovog pravilnika.

(2) Ako su novčana sredstva ostvarena na ime dividende, odnosno dobiti koja se isplaćuje po osnovu hartija od vrijed- nosti i udjela u privrednim društvima korištena za namirenje nužnih troškova održavanja privremeno oduzete pokretne i nepokretne imovine istog vlasnika, Agencija vlasniku vraća novčana sredstva umanjena za iznos koji je korišten za finan- siranje nužnih troškova održavanja vlasnikove privremeno oduzete pokretne i nepokretne imovine.

Član 109.

(1) U slučaju da vlasnik, odnosno lice kojem je pravosna- žnom sudskom odlukom određeno vraćanje privremeno oduze- te imovine ne preuzme imovinu u roku od godinu dana od dana urednog dostavljanja pravosnažne sudske odluke, Agencija na- dležnom sudu dostavlja obavijest, koja sadrži:

1) podatke o imovini koja nije preuzeta od Agencije u roku od godinu dana,

2) podatak o dostavljanju obavijesti Agencije iz člana 98. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika,

3) druge eventualno potrebne podatke.

(2) Obavijest iz stava 1. ovog člana dostavlja se sudu koji je donio pravosnažnu odluku o vraćanju privremeno oduzete imovine.

(3) Ukoliko sud donese rješenje da je imovina postala svojina Republike Srpske, sa tom imovinom Agencija po pravosnažnosti tog rješenja postupa kao sa trajno oduzetom imovinom.

(4) Podaci o imovini koja je postala svojina Republike Srpske upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

 

POGLAVLJE XIV.
POSTUPANJE SA TRAJNO ODUZETOM IMOVINOM NA OSNOVU PRAVOSNAŽNOG RJEŠENJA SUDA

Član 110.

(1) Nakon što Agencija primi pravosnažno rješenje o traj- nom oduzimanju imovine, Agencija u vezi sa provođenjem rješenja o trajnom oduzimanju imovine prikuplja podatke:

1) da li je Centralni registar hartija od vrijednosti proveo pravosnažno rješenje o trajnom oduzimanju imovine koje se odnosi na hartije od vrijednosti, a radi upisa prava svojine na hartijama od vrijednosti na Republiku Srpsku,

2) da li je nadležni registarski sud proveo pravosnažno rješenje o trajnom oduzimanju imovine za udjele u privred- nom društvu, a radi upisa prava svojine na udjelima u pri- vrednom društvu na Republiku Srpsku,

3) da li pravosnažno rješenje o trajnom oduzimanju imo- vine, radi predaje Agenciji, provodi Ministarstvo ili drugi nadležni organ.

(2) Pored podataka iz stava 1. ovog člana, Agencija pri- kuplja i podatke da li je pravosnažno rješenje suda o trajnom oduzimanju imovine dostavljeno Pravobranilaštvu Republi- ke Srpske, a u vezi sa preduzimanjem potrebnih pravnih rad- nji za upis prava svojine na trajno oduzetoj imovini u korist Republike Srpske.

(3) Ako se imovina koja je trajno oduzeta pravosnažnim rješenjem o trajnom oduzimanju imovine već nalazi na upra- vljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom odu- zimanju imovine, Agencija prikuplja podatke iz stava 1. t. 1) i 2) i stava 2. ovog člana.

(4) Ukoliko u postupku provjera iz stava 1. ovog člana Agencija utvrdi postojanje razloga koji onemogućavaju pro- vođenje pravosnažnog rješenja o trajnom oduzimanju imovi- ne, odnosno predaju trajno oduzete imovine Agenciji, Agen- cija o tome obavještava sud koji je donio rješenje o trajnom oduzimanju imovine.

Član 111.

(1) Preuzimanje novčanih sredstava u domaćoj valuti i efektivnog stranog novca koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnog rješenja suda vrši se na način definiran čl. 4, 5. i 6. ovog pravilnika.

(2) Nakon preuzimanja trajno oduzetih novčanih sred- stava u domaćoj valuti Agencija vrši uplatu tih sredstava na odgovarajući račun javnih prihoda budžeta Republike Srp- ske, a trajno oduzetog efektivnog stranog novca na odgova- rajući devizni račun Trezora Republike Srpske.

(3) Ukoliko se novčana sredstva u domaćoj valuti i efektiv- ni strani novac koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnog rješenja suda već nalaze uplaćeni na odgovarajućim računima iz člana 14. ovog pravilnika na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine, vrši se prijenos trajno oduzetih novčanih sredstava u domaćoj valuti na odgovarajući račun javnih priho- da budžeta Republike Srpske, a za efektivni strani novac do- stavlja se obavijest Ministarstvu finansija, Resor za trezor da je taj novac trajno oduzet na osnovu pravosnažnog rješenja suda.

(4) Nakon obavljenih radnji iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, preduzimaju se radnje iz člana 13. ovog pravilnika.

(5) Primjerak uplatnice i drugih isprava o uplati novča- nih sredstava Agencija dostavlja sudu koji je donio rješenje o trajnom oduzimanju imovine.

Član 112.

(1) Preuzimanje trajno oduzetih novčanih sredstava sa računa vlasnika na osnovu pravosnažnog rješenja suda sma- tra se obavljenim danom kada banka kod koje se vode računi provede pravosnažno rješenje o trajnom oduzimanju imovi- ne, odnosno izvrši prijenos:

1) sredstava u domaćoj valuti sa računa vlasnika od ko- jeg su trajno oduzeta na odgovarajući račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske,

2) deviza sa računa vlasnika od kojeg su trajno oduzete na odgovarajući devizni račun Trezora Republike Srpske.

(2) Ukoliko se trajno oduzeta novčana sredstva koja su oduzeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda sa računa vlasnika već nalaze uplaćena na odgovarajućim računima iz člana 7. ovog pravilnika na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine, vrši se prijenos trajno oduzetih novča- nih sredstava u domaćoj valuti na odgovarajući račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske, a za devize se dostavlja obavijest Ministarstvu finansija, Resor za trezor da su trajno oduzete po pravosnažnom rješenju o trajnom oduzimanju imovine.

(3) Nakon obavljenih radnji iz st. 1. i 2. ovog člana, pre- duzimaju se radnje iz člana 13. ovog pravilnika.

(4) Primjerak uplatnice i drugih isprava o uplati sredsta- va Agencija dostavlja sudu koji je donio rješenje o trajnom oduzimanju imovine.

Član 113.

(1) Preuzimanje predmeta od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti koji su trajno oduzeti na osnovu pra- vosnažnog rješenja suda i ne nalaze se na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine Agencija vrši na način definiran čl. 4, 5. i 8. ovog pravilnika, nakon čega Agencija sa tim predmetima postupa na način definiran čl. 13, 16, 20, 27. i 28. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se predmeti od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti koji su trajno oduzeti na osnovu pravo- snažnog rješenja suda već nalaze na upravljanju kod Agen- cije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine, Agencija sa njima postupa na način definiran članom 13. stav 1. t. 1), 2) i 5) ovog pravilnika.

(3) Agencija, radi donošenja odluke o ustupanju bez nak- nade predmeta od historijske, umjetničke i naučne vrijed- nosti koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnog rješenja suda, sačinjava informaciju koja sadrži:

1) podatke o trajno oduzetim predmetima od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti,

2) broj i datum rješenja o trajnom oduzimanju imovine i datum nastupanja pravosnažnosti,

3) podatke o ustanovi nadležnoj za čuvanje predmeta kod koje se predmeti nalaze na čuvanju,

4) spisak ostalih registriranih ustanova koje su nadležne za čuvanje predmeta od historijske, umjetničke i naučne vrijednosti.

(4) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o ustupanju bez naknade trajno oduzetih predmeta od historijske, umjet- ničke i naučne vrijednosti, Agencija određenoj ustanovi pre- daje predmete, o čemu se sačinjava zapisnik o predaji pred- meta.

Član 114.

(1) Preuzimanje predmeta od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera koji su trajno oduzeti na osno- vu pravosnažnog rješenja suda i ne nalaze se na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine Agencija vrši na način definiran čl. 4, 5. i 9. ovog

pravilnika, nakon čega Agencija sa tim predmetima postupa na način definiran čl. 13, 17, 20, 27. i 28. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se predmeti od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja koji su trajno oduzeti na osnovu pravo- snažnog rješenja suda već nalaze na upravljanju kod Agen- cije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine, Agencija postupa na način definiran članom 13. stav 1. t. 1), 2) i 5) ovog pravilnika.

(3) Agencija obavještava Ministarstvo finansija, Resor za trezor da su predmeti od plemenitih metala, dragog i polu- dragog kamenja i bisera trajno oduzeti na osnovu pravosna- žnog rješenja suda i da su postali svojina Republike Srpske.

(4) Agencija, radi donošenja odluke o postupanju sa predmetima od plemenitih metala, dragog i poludragog ka- menja i bisera koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnog rješenja suda, sačinjava informaciju koja sadrži:

1) podatke o trajno oduzetim predmetima od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera,

2) broj i datum rješenja o trajnom oduzimanju imovine i datum nastupanja pravosnažnosti,

3) podatak da su predmeti predati Trezoru Republike Srpske.

(5) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o postupanju sa trajno oduzetim predmetima od plemenitih metala, dragog i poludragog kamenja i bisera, Agencija preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa realizacijom odluke.

Član 115.

(1) Preuzimanje motornog vozila koje je trajno oduze- to na osnovu pravosnažnog rješenja suda i ne nalazi se na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine Agencija vrši na način definiran čl. 4, 5. i 10. ovog pravilnika, nakon čega sa motornim vozilom Agencija postupa na način definiran čl. 13, 18, 19, 20, 27. i 28. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se motorno vozilo koje je trajno oduzeto na osnovu pravosnažnog rješenja suda već nalazi na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzima- nju imovine, Agencija postupa na način definiran članom 13. stav 1. t. 1), 2) i 5) ovog pravilnika.

(3) Agencija, radi donošenja odluke o raspolaganju sa mo- tornim vozilom koje je trajno oduzeto na osnovu pravosna- žnog rješenja suda (prodaja ili raspolaganje u javnom interesu ili u socijalne svrhe), sačinjava informaciju koja sadrži:

1) podatke o trajno oduzetom motornom vozilu,

2) broj i datum rješenja o trajnom oduzimanju imovine i datum nastupanja pravosnažnosti,

3) druge potrebne podatke.

(4) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o načinu ra- spolaganja sa trajno oduzetim motornim vozilom Agencija preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa realizacijom odluke (prodaja ili predaja vozila određenom licu u javnom interesu ili u socijalne svrhe).

(5) Novčana sredstva dobivena prodajom trajno oduze- tog motornog vozila po odbitku troškova upravljanja odu- zetim vozilom uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske.

Član 116.

(1) Preuzimanje ostale pokretne imovine koja je trajno oduzeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda i ne nalazi se na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privreme- nom oduzimanju imovine Agencija vrši na način definiran čl. 4. i 5. ovog pravilnika, nakon čega Agencija sa tom imo- vinom postupa na način definiran čl. 13, 18, 19, 20, 27. i 28. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se ostala pokretna imovina koja je oduzeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda već nalazi na upra- vljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom 

oduzimanju imovine, Agencija postupa na način definiran članom 13. stav 1. t. 1), 2) i 5) ovog pravilnika.

(3) Agencija, radi donošenja odluke o raspolaganju sa ostalom pokretnom imovinom koja je trajno oduzeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda (prodaja ili raspolaganje u javnom interesu ili u socijalne svrhe), sačinjava informa- ciju koja sadrži:

1) podatke o trajno oduzetoj pokretnoj imovini,

2) broj i datum rješenja o trajnom oduzimanju imovine i datum nastupanja pravosnažnosti,

3) druge potrebne podatke.

(4) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o načinu ra- spolaganja sa ostalom trajno oduzetom pokretnom imovi- nom, Agencija preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa rea- lizacijom te odluke (prodaja ili predaja imovine određenom licu u javnom interesu ili za socijalne svrhe).

(5) Novčana sredstva dobivena prodajom ostale trajno oduzete pokretne imovine po odbitku troškova upravljanja oduzetom pokretnom imovinom uplaćuju se na račun javnih prihoda budžeta Republike Srpske.

Član 117.

(1) Preuzimanje nepokretne imovine koja je trajno odu- zeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda i ne nalazi se na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine Agencija vrši na način definiran čl. 4, 5. i 11. ovog pravilnika, nakon čega Agencija sa tom imovinom postupa na način definiran čl. 13, 21, 22, 23, 27. i 28. ovog pravilnika.

(2) Ukoliko se nepokretna imovina koja je trajno odu- zeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda već nalazi na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine, Agencija postupa na način definiran članom 13. stav 1. t. 1), 2) i 5) ovog pravilnika.

(3) Nakon što pribavi podatke da je nepokretna imovina koja je trajno oduzeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda upisana kao svojina Republike Srpske u javnom registru o nepokretnostima, Agencija radi donošenja odluke o postu- panju sa tom imovinom sačinjava informaciju koja sadrži:

1) podatke o trajno oduzetoj nepokretnoj imovini,

2) broj i datum rješenja o trajnom oduzimanju imovine i datum nastupanja pravosnažnosti,

3) podatke o obaljenom upisu nepokretne imovine u jav- ni registar o nepokretnostima kao svojine Republike Srpske,

4) druge potrebne podatke.

(4) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o načinu po- stupanja sa trajno oduzetom nepokretnom imovinom, Agen- cija preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa realizacijom te odluke.

Član 118.

(1) Nakon što pribavi podatke da su hartije od vrijednosti koje su trajno oduzete na osnovu pravosnažnog rješenja suda upisane kao svojina Republike Srpske kod Centralnog regi- stra hartija od vrijednosti, Agencija:

1) za hartije od vrijednosti koje su trajno oduzete na osnovu pravosnažnog rješenja suda i ne nalaze se na upra- vljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom odu- zimanju imovine pribavlja potrebne podatke o hartijama od vrijednosti, odnosno akte i dokumenta o privrednom društvu i postupa na način definiran čl. 13, 27. i 28. ovog pravilnika,

2) sa hartijama od vrijednosti koje su trajno oduzete na osnovu pravosnažnog rješenja suda i nalaze se na upravlja- nju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzi- manju imovine postupa na način definiran članom 13. stav 1. ovog pravilnika.

(2) Agencija, radi donošenja odluke o postupanju sa har- tijama od vrijednosti koje su trajno oduzete na osnovu pra- vosnažnog rješenja suda, sačinjava informaciju koja sadrži:

1) podatke o trajno oduzetim hartijama od vrijednosti,

2) broj i datum rješenja o trajnom oduzimanju imovine i datum nastupanja pravosnažnosti,

3) podatak o obavljenom upisu hartija od vrijednosti kao svojine Republike Srpske u Centralnom registru hartija od vrijednosti,

4) druge potrebne podatke.

(3) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o načinu po- stupanja sa trajno oduzetim hartijama od vrijednosti, Agen- cija preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa realizacijom te odluke.

Član 119.

(1) Nakon što pribavi podatke da su udjeli u privrednom društvu koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnog rješe- nja suda upisani kao svojina Republike Srpske u registru kod nadležnog registarskog suda, Agencija:

1) za udjele u privrednom društvu koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnog rješenja suda i ne nalaze se na upra- vljanju kod Agencije na osnovu rješenja od privremenom oduzimanju imovine pribavlja potrebne akte i dokumenta o privrednom društvu i postupa na način definiran čl. 13, 27. i 28. ovog pravilnika,

2) sa udjelima u privrednom društvu koji su trajno odu- zeti na osnovu pravosnažnog rješenja suda i nalaze se na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine postupa na način definiran članom 13. stav 1. ovog pravilnika.

(2) Agencija, radi donošenja odluke o postupanju sa udjelima u privrednom društvu koji su trajno oduzeti na osnovu pravosnažnog rješenja suda, sačinjava informaciju koja sadrži:

1) podatke o oduzetim udjelima u privrednom društvu,

2) broj i datum rješenja o trajnom oduzimanju imovine i datum nastupanja pravosnažnosti,

3) podatak o obavljenom upisu udjela u privrednom dru- štvu u registar privrednih subjekata kao svojine Republike Srpske,

4) podatke o preduzetim radnjama na upravljanju udjeli- ma u privrednom društvu i troškovima upravljanja do dosta- vljanja informacije,

5) druge potrebne podatke.

(3) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o načinu po- stupanja sa trajno oduzetim udjelima u privrednom društvu, Agencija preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa realizaci- jom te odluke.

Član 120.

(1) Agencija, radi donošenja odluke o uništenju pokret- ne imovine koja je trajno oduzeta pravosnažnim rješenjem suda, sačinjava informaciju koja sadrži:

1) podatke o trajno oduzetoj pokretnoj imovine, te broj i datum pravosnažne sudske odluke o trajnom oduzimanju imovine,

2) razloge zbog kojih pokretna imovina nema upotrebnu vrijednost ili ne može biti stavljena u promet i zbog kojih treba biti uništena,

3) način uništenja pokretne imovine, a u skladu sa po- sebnim propisima kojima se regulira uništavanje određenih vrsta imovine,

4) druge potrebne podatke i informacije.

(2) Nakon stupanja na snagu odluke Vlade o uništenju trajno oduzete pokretne imovine, Agencija utvrđuje način fi- nansiranja troškova uništenja u skladu sa Zakonom.

(3) Imovina se uništava pod nadzorom Agencije, u skla- du sa posebnim propisima kojima se regulira uništavanje određenih vrsta imovine, u skladu sa Zakonom.

(4) Za nadzor nad provođenjem postupka uništenja imo- vine Agencija rješenjem imenuje komisiju, koja se sastoji od predsjednika i dva člana.

(5) O provedenom postupku uništenja trajno oduzete po- kretne imovine komisija sačinjava zapisnik.

(6) Primjerak zapisnika iz stava 6. ovog člana dostavlja se Vladi Republike Srpske.

(7) Podaci o uništenoj trajno oduzetoj pokretnoj imovini upisuju se u evidencije i evidentiraju u poslovne knjige.

Član 121.

(1) Prilikom preuzimanja i postupanja Agencije sa odu- zetim predmetima i sredstvima nastalim izvršenjem kri- vičnog djela u skladu sa članom 82. Krivičnog zakonika, oduzetom imovinskom koristi, prihodima ili drugom koristi nastalom iz imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u skladu sa čl. od 83. do 85. Krivičnog zakonika, imovinom datom na ime jamstva u krivičnom postupku i na ime jam- stva, oduzetim predmetima i imovinskom koristi pribavlje- nom izvršenjem prekršaja, a koji su povjereni Agenciji na upravljanje na osnovu pravosnažnih sudskih odluka, postupa se na način definiran odredbama ovog pravilnika kojima se uređuje postupanje sa imovinom trajno oduzetom na osnovu pravosnažnog rješenja suda, a koja nije bila na upravljanju kod Agencije na osnovu rješenja o privremenom oduzimanju imovine.

(2) Prilikom preuzimanja i postupanja Agencije privre- meno i trajno oduzetom imovinom po osnovu odluka Suda Bosne i Hercegovine, sudova Federacije Bosne i Hercegovi- ne i sudova Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i imovinom čije je raspolaganje ograničeno u skladu sa odlukama Ujedi- njenih nacija i drugih međunarodnih organizacija čiji je član Republika Srpska i Bosna i Hercegovina postupa se na na- čin definiran odredbama ovog pravilnika koje se odnose na postupanje sa privremeno oduzetom imovinom i imovinom koja je trajno oduzeta na osnovu pravosnažnog rješenja suda.

Član 122.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.020/020-3668/18

27. augusta 2020. godine 

Banja Luka

 

Ministar, Anton Kasipović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

oduzeta imovina

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.