Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme i uređaje za otkrivanje požara

28.09.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme i uređaje za otkrivanje požara

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdjeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 94 28.9.2020. 

 

Na osnovu člana 34. stav 8. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova, 21. septembra 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE KOJOM MORAJU BITI SNABDJEVENI SISTEMI, OPREMA I UREĐAJI ZA OTKRIVANJE POŽARA I ALARMIRANJE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički normativi za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdjeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje.

Član 2.

Tehnička dokumentacija kojom moraju biti snabdjeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje (u daljem tekstu: tehnička dokumentacija) sadrži tehnički opis, postupak rukovanja i upotrebe, postupak osnovnog održavanja i postupak servisnog održavanja.

Član 3.
(1) Tehnička dokumentacija sastoji se iz dva dijela.

(2) Prvi dio tehničke dokumentacije sadrži tehnički opis, postupak rukovanja i upotrebe i postupak osnovnog održa- vanja.

(3) Drugi dio tehničke dokumentacije sadrži postupak servisnog održavanja.

Član 4.

(1) Tehnička dokumentacija koja sadrži tehnički opis, postupak rukovanja i upotrebe i postupak osnovnog održavanja izrađuje se u formi uputstva za upotrebu (u daljem tekstu: uputstvo za upotrebu), čiji obim ovisi o složenosti sistema i njime se snabdijeva svaki pojedinačni uređaj.

(2) Tehnička dokumentacija koja sadrži postupak servisnog održavanja izrađuje se u formi servisnog uputstva (u daljem tekstu: servisno uputstvo) i dostavlja se na zahtjev korisnika.

Član 5.

Sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje (u daljem tekstu: sistem), koji se izrađuju u više tipova, varijanti ili modifikacija uputstva za upotrebu i servisnog uputstva, obuhvaćaju sve tipove, varijante, odnosno modifikacije sistema.

Član 6.

Uputstvo za upotrebu sadrži:

1) podatke o proizvođaču,

2) naziv sistema,

3) kraći opis rada sistema,

4) tehničke podatke o sistemu,

5) dijagrame zračenja, odnosno karakteristika pokrivanja prostora (za pasivnu opremu),

6) postupak upotrebe i uputstvo za ugradnju i projekto- vanje,

7) šemu povezivanja u sistemu tehničke zaštite, 8) uputstvo za osnovno održavanje sistema,
9) skice i prikaze.

Član 7.

Podaci o proizvođaču upisuju se na posljednjoj stranici uputstva za osnovno održavanje sistema.

Član 8.

Naziv sistema upisuje se u punom i skraćenom obliku na prvoj stranici uputstva za upotrebu, a podaci o proizvođaču na posljednjoj stranici uputstva za upotrebu.

Član 9.

Kraći opis rada sistema sadrži princip rada, način napa- janja i druge podatke bitne za rad sistema, a može da sadrži i blok-šemu sistema.

Član 10.

Tehnički podaci o sistemu su kompletni i sadrže sljedeće elemente:

1) radne frekvencije,
2) maksimalne granične vrijednosti karakteristika, 3) radne uvjete (uključujući obavezno graničnike), 4) izlazne karakteristike (25 °C),
5) zaštitne mjere.

Član 11.

Dijagrami zračenja, odnosno karakteristika pokrivanja prostora (za pasivnu opremu) daju se u vidu polarnog dija- grama sa horizontalnom i vertikalnom karakteristikom.

Član 12.

Postupak upotrebe i uputstvo za ugradnju i projektovanje sadrži tehničke podatke i opis opreme, prvenstveno dijagram zračenja i napajanje sredstava.

Član 13.

(1) Uputstvo za osnovno održavanje sistema izrađuje se tako da se korisniku omogući pregled i održavanje opreme za pravilnu upotrebu sistema.

(2) Posebna pažnja usmjerena je na izvore napajanja, kontrolu i njihovo održavanje, te pravovremenu zamjenu ako je potrebna.

Član 14.

Sastavni dio uputstva za upotrebu čini dodatak u kojem su obrađeni:

1) skica opreme,

2) blok-šema,

3) polarni dijagram,

4) ostali dijagrami,

5) podaci za montažu i vođenje,

6) podaci u vezi sa kablovima i provodnicima,

7) podaci za električno povezivanje,

8) podatak o zaštiti od napona greške i statičkog elek- triciteta,

9) međusobno postavljanje više uređaja radi formiranja zaštitnih barijera,

10) način povezivanja sa perifernom ili centralnom pro- cesnom jedinicom,

(4) Radi lakšeg praćenja upotrebljavaju se zajednički na- zivi svih vrsta ilustracija iz stava 2. ovog člana, bez obzira na vrstu ilustracije.

Član 17.

(1) Povjerljivost tehničke dokumentacije označava se određenim stepenom povjerljivosti, a stepen povjerljivosti određuje proizvođač.

(2) Stepen povjerljivosti tehničke dokumentacije za uputstvo za upotrebu je bez stepena povjerljivosti, a stepen povjerljivosti za servisno uputstvo je povjerljivo.

(2) U skladu sa stepenom povjerljivosti iz stava 2. ovog člana određuje se način upotrebe i čuvanja tehničke dokumentacije.

(3) Uputstvo za upotrebu izdaje se korisniku uz svaki sistem.

(4) Servisno uputstvo uz evidenciju koju vodi proizvođač ili zastupnik izdaje se samo korisniku koji održava sisteme i čuva sa oznakom stepena povjerljivosti: “POVJERLJIVO”.

Član 18.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o tehničkim normativima za izradu tehničke doku- mentacije kojom moraju biti snabdjeveni sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara i alarmiranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/13).

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

11) način povezivanja napajanja i uzemljenja,
12) detalji mjesta za podešavanje,
13) ostali podaci bitni za pravilnu upotrebu sistema.

Član 15.

(1) Servisno uputstvo izrađuje se kao odvojeno uputstvo za složeniji sistem ili kao sastavni dio uputstva za upotrebu za jednostavniji sistem.

(2) Servisno uputstvo iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) tehničke podatke,
2) opis električne šeme,
3) montažne šeme (za svaku štampanu ploču posebno),

4) listu rezervnih dijelova,

5) karakteristične tačke za kontrolu i mjerenja sa nazivnim (referentnim) vrijednostima,

6) pregled upotrijebljenih elektronskih elemenata,

7) opis načina podešavanja sistema, prema datim referentnim vrijednostima bitnim za pravilno funkcioniranje i upotrebu opreme,

8) pregled mjernih instrumenata potrebnih za kontrolu i podešavanje sistema,

9) pregled zaštitnih mjera,

10) podatke u vezi sa eksplozivnom zaštitom.

(3) Servisno uputstvo, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i podatke o proizvođaču u skladu sa članom 7. ovog pravilnika.

Član 16.

(1) Prva i posljednja stranica tehničke dokumentacije propisane su čl. 7. i 8. ovog pravilnika.

(2) Ilustracije, kao sastavni dio tehničke dokumentacije (šeme, skice, crteži, fotografije, dijagrami i tabele), jasne su, jednostavne, pregledne i precizno izrađene.

(3) Ilustracije iz stava 2. ovog člana označavaju se punim ili skraćenim nazivom vrste ilustracije (šema, slika i sl.) i arapskim brojevima od jedan pa naviše (šema 2, slika 1. i sl.).

 

Broj: S/M-020-90/20
21. septembra 2020. godine Banja Luka

 

Ministar,
Mr. Dragan Lukač, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.