Uredba o postupku ugovaranja projekata javno-privatnog partnerstva u RS

11.11.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uredba o postupku ugovaranja projekata javno-privatnog partnerstva u RS

Ovom uredbom uređuje se postupak ugovaranja po projektima javno-privatnog partnerstva i ona obuhvata način zaključenja, sadržaj, izmjene i dopune, prestanak, te praćenje realizacije ugovora.

 

Službeni glasnik RS, 11.11.2020. godine, Broj 111

 

Na osnovu člana 12. stav 6. Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/09, 63/11 i 68/20) i člana 15. tač- ka g) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 94. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine, donosi

 

UREDBU

O POSTUPKU UGOVARANjA PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak ugovaranja po projektima javno-privatnog partnerstva i ona obuhvata način zaključenja, sadržaj, izmjene i dopune, prestanak, te praćenje realizacije ugovora.

Uslovi zaključenja ugovora  

Član 2.

(1) U skladu sa članom 18. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (u daljem tekstu: Zakon), u slučaju kada Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), odnosno skupština jedinice lokalne samouprave nije javni partner, javni partner dužan je da nakon donošenja rješenja o izboru privatnog partnera dostavi Vladi, odnosno skupšti- ni jedinice lokalne samouprave konačni nacrt ugovora sa svim prilozima i sve druge postojeće ugovore u vezi sa konačnim nacrtom ugovora.

(2) U prilogu konačnog nacrta ugovora javni partner dužan je dostaviti potpunu dokumentaciju sprovedenog postupka izbora privatnog partnera, uz koju se dostavlja i mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske.

Saglasnost na zaključenje

Član 3.

(1) Vlada, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave ispituje usklađenost nacrta ugovora sa prijedlogom projekta javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: JPP), tenderskom dokumentacijom i ovom uredbom.

(2) Ako Vlada, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave utvrdi da postoje nedostaci ili odstupanja od propisanog sadržaja ugovora, zatražiće od javnog partne- ra da u roku od 15 dana od prijema pismenog zahtjeva otkloni utvrđene nedostatke i dopuni konačni nacrt ugovora.

(3) Vlada, odnosno skupština jedinice lokalne sa- mouprave u roku od 30 dana od dana zaprimanja konačnog nacrta ugovora i kompletne dokumentacije iz člana 2. ove uredbe donosi odluku o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora.

Potpisivanje ugovora

Član 4.

(1) Nakon pribavljanja saglasnosti iz člana 3. ove uredbe, javni partner pristupa potpisivanju ugovora sa izabranim privatnim partnerom.

(2) U skladu sa članom 23. Zakona, jedan primjerak zaključenog ugovora dostavlja se Ministarstvu finansija radi zavođenja u Registar javno-privatnog partnerstva.

Sadržaj ugovora

Član 5.

(1) Ugovor o JPP-u zaključuje se u pisanom obliku na najmanje pet godina, a najduže na 30 godina.

(2) Ugovor obavezno sadrži:

1) uvod,

2) naziv ugovornih strana,

3) definicije pojmova,

4) svrha i predmet ugovora,

5) prava i obaveze javnog i privatnog partnera kao ugovornih strana,

6) vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

7) imovinska prava ugovornih strana,

8) jasna identifikacija rizika i podjela rizika između javnog i privatnog partnera, 9) način i uslovi obezbjeđenja finansijske konstrukcije projekta i uslovi pod kojim finansijske institucije mogu učestvovati u projektu,

10) finansijske garancije,

11) naknada, način i uslovi plaćanja,

12) događaji koji mogu prouzrokovati štetu i način postupanja ugovornih strana u slučaju njihovog nastanka,

13) izmirivanje poreskih obaveza,

14) posljedice neispunjenja ugovornih obaveza,

15) definisanje vlasništva po prestanku važenja ugovora,

16) minimalne standarde koji će se primijeniti pri projektovanju, te standarde prostora i kvalitete usluga,

17) način vršenja nadzora od javnog partnera,

18) viša sila,

19) uslovi prestanka ugovora,

20) ugovorne kazne,

21) zaštita životne sredine,

22) slanje obavještenja tokom ugovornog perioda,

23) zaštita intelektualnog vlasništva, poslovne tajne i tajnost podataka,

24) podugovaranje,

25) rješavanje sporova proizašlih iz ugovora,

26) salvatorna klauzula,

27) obaveza ugovaranja revizije ugovora nakon određenog vremenskog perioda.

(3) Sastavni dio ugovora su i:

1) odluka o izboru privatnog partnera,

2) izvod iz Registra privrednih subjekata, akt o osnivanju ili statut privatnog partnera,

3) garancija za dobro izvršenje ugovora,

4) poslovni plan privatnog partnera.

(4) Razrada elemenata iz stava 2. ovog člana nalazi se u Prilogu 1. ove uredbe, koji čini njen sastavni dio.

Izmjene i dopune ugovora

Član 6.

(1) U slučaju izmjena i dopuna zaključenog ugovora o JPP-u kojima se mijenjaju prava i obaveze ugovornih strana, kao i ostalih elemenata ugovora, javni partner dužan je da Vladi, odnosno skupštini jedinice lokalne samouprave dostavi na ocjenu i odobrenje predložene izmjene i dopune.

(2) Vlada, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave daje saglasnost na predložene izmjene i dopune zaključenog ugovora ako utvrdi da se predloženim promjenama ne narušava finansijska održivost projekta, te da nije ugrožen javni interes.

(3) Prijedlozi za izmjenu i dopunu ugovora o JPP-u ne mogu da obuhvate sljedeće odredbe zaključenog ugovora:

1) predmet ugovora,

2) rok trajanja ugovora,

3) utvrđenu podjelu rizika na štetu javnog partnera.

Prestanak važenja ugovora

Član 7.

(1) Ugovor o JPP-u prestaje da važi:

1) istekom roka trajanja ugovora,

2) sporazumnim raskidom ugovora,

3) jednostranim raskidom ugovora,

4) pravnosnažnošću sudske odluke kojom se ugovor oglašava ništavim ili se poništava.

(2) Prestankom važenja ugovora objekti, uređaji, postrojenja i druga sredstva iz okvira predmeta JPP-a predaju se javnom partneru u skladu sa Zakonom.

Jednostrano raskidanje ugovora od strane javnog partnera

Član 8.

(1) Javni partner može jednostrano raskinuti ugovor ako privatni partner:

1) ne poštuje zadate standarde prilikom izgradnje i opremanja objekta,

2) ne pruža javne usluge prema standardima kvaliteta za takve usluge, na način kako je uređeno ugovorom,

3) ne sprovodi mjere i radnje neophodne radi zaštite opšteg dobra, odnosno javnog dobra, radi zaštite prirode i kulturnih dobara,

4) nije dao istinite i tačne podatke koji su bili odlučujući za ocjenu njegove kvalifikovanosti prilikom izbora najpovoljnije ponude,

5) ne počne sa izvršavanjem ugovora u ugovorenom roku svojom krivicom,

6) obavlja i druge radnje ili propušta da obavi neophodne radnje koje su u suprotnosti sa ugovorom,

7) prenese na treće lice svoja prava iz ugovora bez prethodnog odobrenja javnog partnera,

8) u drugim slučajevima, u skladu sa odredbama ugovora i opštim pravilima obligacionog prava i prihvaćenim pravnim pravilima za konkretnu vrstu ugovora.

(2) Kriterijumi na osnovu kojih javni partner utvrđuje postojanje razloga za raskid ugovora iz stava 1. ovog člana utvrđuju se ugovorom.

(3) Prije jednostranog raskida ugovora javni partner je obavezan da prethodno pismenim putem upozori privat- nog partnera o takvoj svojoj namjeri i odredi primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora i za izjašnja- vanje o tim razlozima.

(4) Ako privatni partner ne otkloni razloge za raskid ugovora u ostavljenom roku, javni partner raskida ugovor.

(5) U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane javnog partnera, javni partner ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzrokovao privatni partner u skladu sa pravilima utvrđenim ugovorom i opštim pravilima obligacionog prava.

Jednostrano raskidanje ugovora od strane privatnog partnera

Član 9.

(1) Privatni partner može jednostrano raskinuti ugovor u sljedećim slučajevima:

1) sprovođenja postupka eksproprijacije ili izvršnog postupka na udjelu privatnog partnera,

2) propusta javnog partnera u vezi sa plaćanjem dospjelih obaveza privatnom partneru,

3) kršenja obaveza iz ugovora od strane javnog partnera koje u značajnoj mjeri remeti ili onemogućuje privatnog partnera u izvršavanju ugovornih obaveza.

(2) Prije jednostranog raskida ugovora privatni partner prethodno pismenim putem upozorava javnog partnera o takvoj svojoj namjeri i određuje primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

(3) Ako javni partner ne otkloni razloge za raskid ugo- vora u ostavljenom roku, privatni partner raskida ugovor.

(4) U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane privatnog partnera, privatni partner ima pravo na nak- nadu štete koju mu je prouzrokovao javni partner u skladu sa pravilima utvrđenim ugovorom i opštim pravilima obligacionog prava.

Praćenje realizacije ugovora

Član 10.

(1) Praćenje realizacije ugovora JPP-a sprovodi se radi ispunjenja ugovornih obaveza, poštovanja ugovorenih rokova, troškova, nivoa kvaliteta pruženih usluga, od- nosno kvaliteta izgrađenih objekata i ispunjenja drugih obaveza predviđenih ugovorom.

(2) Svrha praćenja je blagovremeno uočavanje neispunjavanja ili nepotpunog ispunjavanja ugovornih obaveza, uočavanje mogućnosti za poboljšanje ispunjenja određenih obaveza, kao i identifikaciju određenih promijenjenih okolnosti koje bi za posljedicu eventualno mogle imati redefinisanje međusobnih prava i obaveza predviđenih ugovorom.

Izvještaji

Član 11.

(1) Praćenje realizacije ugovora, u skladu sa članom 21. stav 2. i članom 24. stav 1. Zakona, vrši nadležno ministarstvo iz oblasti koja je predmet JPP-a, uz saradnju sa javnim partnerom.

(2) Ako javni partner nije Vlada, odnosno skupština jedinice lokalne samouprave, javni partner dužan je izvještavati nadležno ministarstvo o realizaciji ugovora najmanje jednom u šest mjeseci, po potrebi i češće, a izvještaj se dostavlja u propisanoj formi.

(3) Nadležno ministarstvo može zahtijevati da mu se u pisanoj formi dostave i druge informacije koje su u vezi sa realizacijom ugovora.

(4) Sadržaj obrasca iz stava 2. ovog člana nalazi se u Prilogu 2. ove uredbe, koji čini njen sastavni dio.

Postupak praćenja realizacije

Član 12.

Praćenje realizacije ugovora obuhvata:

1) pregled i analize izveštaja javnog partnera (redovni izveštaji, vanredni i specijalni),

2) neposredan uvid stanja lokacije na kojoj se realizuje ugovor, obilazak sjedišta privatnog partnera (radi vršenja stručnog uvida), u skladu sa ovom uredbom,

3) uvid u dokumentaciju u vezi sa realizacijom projek- ta koji je predmet ugovora,

4) sagledavanja rezultata analize realizacije projekta JPP-a koji je predmet ugovora, izvršene od strane nezavisnog stručnjaka, odnosno revizora na zahtjev vršioca nadzora.

Angažovanje eksternih lica

Član 13.

Nadležno ministarstvo može da angažuje eksterna pravna ili fizička lica radi praćenja rezultata i efekata sprovođenja projekta.

Nepravilnosti u realizaciji ugovora

Član 14.

(1) Ako se prilikom praćenja realizacije ugovora uoče nepravilnosti, nadležno ministarstvo će o tome pismenim putem obavijestiti javnog i privatnog partnera, sa rokom od 15 dana da se uočene nepravilnosti otklone.

(2) Pod nepravilnostima smatraju se sva odstupanja od ugovorenih prava i obaveza javnog i privatnog partnera do kojih je došlo u realizaciji ugovora.

Transparentnost i javnost u radu

Član 15.

Učesnici u postupku realizacije ugovora JPP-a dužni su poštovati načelo transparentnosti i javnosti u radu, u skladu sa zakonskim propisima kojim se uređuje ova oblast.

Stupanje na snagu

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-3088/20

29. oktobra 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.