Uredba o postupku izbora privatnog partnera

11.11.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uredba o postupku izbora privatnog partnera

Ovom uredbom uređuje se postupak izbora privatnog partnera u postupku realizacije javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj.

 

Službeni glasnik RS, Broj 111, 11.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 12. stav 6. Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/09, 63/11 i 68/20) i člana 15. tač- ka g) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 94. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine, donosi


UREDBU
O POSTUPKU IZBORA PRIVATNOG PARTNERA

 

GLAVA I

OSNOVNE ODREDBE
 

Predmet Uredbe

Član 1.
Ovom uredbom uređuje se postupak izbora privatnog partnera u postupku realizacije javno-privatnog partnerstva u Republici Srpskoj.

Pojmovi

Član 2.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:
1) ponuđač je pravno ili fizičko lice ili grupa takvih lica koji učestvuju u postupku izbora privatnog partnera,
2) privatni partner je ponuđač čija je ponuda izabrana u postupku izbora privatnog partnera i sa kojim je zaključen ugovor o javno-privatnom partnerstvu (u daljem tekstu: JPP),
3) javni partner je subjekt iz člana 6. stav 1. Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Zakon) koji sprovodi postupak izbora privatnog partnera s ciljem zaključenja ugovora o JPP.

Načela postupka izbora privatnog partnera

Član 3.
(1) Tokom postupka izbora privatnog partnera javni partner obavezan je da poštuje načela transparentnosti postupka, jednakog tretmana, nediskriminacije i efikasnosti.
(2) Načelo transparentnosti postupka obuhvata obavezu javnog partnera da obezbijedi javnost postupka, što podrazumijeva obavezu da javno oglasi poziv za dostavu ponuda za izbor privatnog partnera, dostavi učesnicima postupka informacije o ishodu sprovedene procedure i slično.
(3) Načelo jednakog tretmana obuhvata zabranu diskriminacije ponuđača po bilo kom osnovu u postupku izbo- ra privatnog partnera i obavezu javnog partnera da svim učesnicima u postupku obezbijedi mogućnost jednakog pristupa svim raspoloživim informacijama važnim za taj postupak izbora.
(4) Načelo nediskriminacije zabranjuje ograničavanje učešća u postupku izbora privatnog partnera i obavezu prihvatanja učešća svih ponuđača sa odgovarajućim kvalifikacijama, tehničkim i finansijskim rješenjima u odgovarajućim fazama postupka do izbora najpovoljnije ponude.
(5) Načelo efikasnosti obuhvata obavezu javnog part- nera da postupak izbora privatnog partnera sprovodi u rokovima i na način propisan Zakonom i ovom uredbom, sa što manje troškova vezanih za postupak.
 

GLAVA II


POKRETANjE POSTUPKA IZBORA PRIVATNOG PARTNERA


Odluka o pokretanju postupka

Član 4.
(1) Javni partner pokreće postupak izbora privatnog partnera donošenjem odluke o pokretanju postupka izbora privatnog partnera.
(2) Odluka o pokretanju postupka izbora privatnog partnera obavezno sadrži:
1) podatke o javnom partneru,
2) predmet JPP-a,
3) procijenjenu vrijednost ulaganja privatnog partne- ra,
4) neto sadašnju vrijednost,
5) procijenjeni iznos naknada ili cijena usluge, 6) rok trajanja ugovora o JPP.
(3) Javni partner donosi odluku o pokretanju postupka izbora privatnog partnera nakon pribavljanja saglasnosti iz člana 12. stav 3. Zakona.

Tenderska dokumentacija

Član 5.
(1) Javni partner u tenderskoj dokumentaciji daje potpune informacije o postupku izbora privatnog partnera i uslovima ugovora, a koje su ponuđačima dovoljne za pripremu ponuda na konkurentskom osnovu.
(2) Tenderska dokumentacija sadrži minimalno sljedeće informacije:
1) naziv i adresu javnog partnera,
2) adresu ili elektronsku adresu osobe ili službe javnog partnera na kojoj ponuđači mogu zatražiti pojašnjenja ili dodatne informacije vezane za podatke date u tenderskoj dokumentaciji,
3) opšte informacije u vezi sa postupkom izbora privatnog partnera, podatke o predmetu JPP-a,
4) detaljne podatke o standardima i nivou usluge koje je izabrani partner dužan da pruži tokom trajanja ugovora,
5) uslove koje ponuđači treba da ispunjavaju da bi se kvalifikovali u postupku izbora privatnog partnera i dokaze o ispunjenosti postavljenih uslova i minimalne uslove koje je vodeći član grupe ponuđača dužan da ispunjava i dokaze koje je obavezan da dostavi,
6) kriterijum za dodjelu ugovora, sa detaljno razrađenom metodologijom bodovanja ponuda,
7) podatke o obaveznom sadržaju zahtjeva za učešće i načinu njegove izrade,
8) podatke o roku za dostavu zahtjeva za učešće,
9) podatke o sadržaju inicijalne ponude i načinu njene izrade,
10) podatke o načinu dostavljanja zahtjeva za učešće i inicijalne i konačne ponude,
11) ako se dopusti da se dio zahtjeva za učešće ili ponude dostavi i na drugim jezicima osim na službenim jezicima u upotrebi u Republici Srpskoj, obavezno se navo- di koji se to elementi zahtjeva za učešće ili ponude mogu dostaviti na drugim jezicima,
12) period važenja ponude,
13) osnovne elemente ugovora ili nacrt ugovora,
14) podatke o sredstvima obezbjeđenja ozbiljnosti ponude i drugim sredstvima obezbjeđenja (ako se zahtijevaju),
15) odredbe koje se odnose na ponude koje dostavlja grupa ponuđača,
16) podatke o načinu plaćanja,
17) mjere za ugovorno nadziranje i upravljanje,
18) informacije o dostupnosti lokacije,
19) informacije o pravnoj zaštiti ponuđača u postupku izbora privatnog partnera,
20) tabelu podjele rizika,
21) druge informacije koje javni partner može smatrati bitnim, a vezane su za predmetni postupak i ugovor.
(3) Ako se od ponuđača traži da u ponudi dostave izjave, tenderska dokumentacija obavezno sadrži obrasce izjava.
(4) Pripremljena tenderska dokumentacija od strane javnog partnera obavezno je u skladu sa načelima definisanim u članu 4. Zakona.
(5) Ponuđač može javnom partneru dostaviti prigovor na odredbe tenderske dokumentacije u roku od deset dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.
(6) Prigovor se dostavlja javnom partneru u pisanoj formi, elektronskim putem na elektronsku adresu javnog partnera naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, poštom ili direktnom predajom.
(7) Istekom roka iz stava 5. ovog člana ponuđač gubi pravo na izjavljivanje prigovora na odredbe tenderske do- kumentacije.

Kvalifikacije ponuđača

Član 6.
(1) S ciljem provjere kvalifikacije, pouzdanosti i sposobnosti ponuđača da realizuje projekat JPP-a, javni partner propisuje minimum uslova iz člana 5. stav 2. tačka 6) ove uredbe, a odnose se na ličnu sposobnost, sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, ekonomsku i finansijsku sposobnost i tehničku i profesionalnu sposobnost.
(2) Minimum kvalifikacionih uslova koje javni partner odredi u tenderskoj dokumentaciji i dokumenti koji su potrebni za njihovo dokazivanje obavezno su srazmjerni predmetu ugovora i u skladu sa njim.
(3) Uslovi se definišu jasno, precizno i ne mogu imati ograničavajući karakter na konkurenciju, a dokazi koji se zahtijevaju u vezi su sa postavljenim uslovima.

Lična sposobnost ponuđača

Član 7.
(1) Minimum kvalifikacionih uslova koji se odnose na ličnu sposobnost ponuđača su da:
1) ponuđač nije u krivičnom postupku osuđen pravo- snažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,
2) nad ponuđačem nije otvoren i vodi se stečajni postupak, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana i da nije otvoren likvidacioni postupak, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,
3) je ponuđač ispunio sve obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje, u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,
4) je ponuđač ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem di- rektnih i indirektnih poreza, u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.
(2) Ponuđač je obavezan da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, koju čine:
1) uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivič- nom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je ponuđač osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca,
2) uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nad ponuđa- čem nije otvoren i vodi se stečajni postupak, da nije otvoren likvidacioni postupak, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti,
3) uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdrav- stveno osiguranje,
4) uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač iz- mirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.
(3) Dokumentacija iz stava 2. ovog člana dostavlja se u ponudi u originalu ili ovjerenoj kopiji, te nije dozvoljeno da datum izdavanja dokumenata bude stariji od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja zahtjeva za učešće.


Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti

Član 8.
Kao dokaz ispunjenosti uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđač u ponudi dostavlja dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim odgovarajućim registrima zemlje u kojoj je privatni partner registrovan, u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ekonomska i finansijska sposobnost

Član 9.
(1) Za dokazivanje ekonomske i finansijske sposobnosti javni partner može u tenderskoj dokumentaciji postaviti uslove poput minimalnog godišnjeg prometa, uključujući određeni minimalni promet u segmentu obuhvaćenim ugovorom, omjera između imovine i obaveza, za koji se u tenderskoj dokumentaciji obavezno definiše metodologija i kriterijumi računanja, pri čemu su metodologija i kriterijumi transparentni, objektivni i nediskriminirajući, odgovarajućeg nivoa osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti i slično.
(2) Postavljeni uslovi u dijelu ekonomske i finansijske sposobnosti mogu se dokazati sljedećim dokazima:
1) odgovarajući dokument koji izdaje banka ili druga finansijska institucija, kojim se dokazuje ekonomsko-finansijska sposobnost u pogledu činjenica koje se mogu dokazati iz dokumenata koje izdaje banka ili druga finansijska institucija u skladu sa pozitivnim propisima,
2) garancija za pokriće osiguranja od odgovornosti za realizaciju predmetnog ugovora iz oblasti njegove regi- strovane djelatnosti,3) poslovni bilansi ili izvodi iz poslovnih bilansa za period ne duži od posljednje tri finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od tri godine, ako je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan, a u slučaju kada ne postoji zakonska obaveza u zemlji u kojoj je ponuđač registrovan, dužan je da dostavi izjavu ovjerenu od nadležnog organa.
(3) Javni partner može postaviti jedan ili više uslova i tražiti jedan ili više dokaza iz stava 2. ovog člana.
(4) Javni partner ne može zahtijevati visinu ukupnog godišnjeg prometa veću od dvostrukog iznosa procijenjene vrijednosti ulaganja privatnog partnera.

Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača

Član 10.
(1) Javni partner može u tenderskoj dokumentaciji, u dijelu provjere tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača, postaviti uslove kojima se provjerava da li ponuđač ima potrebne obrazovne i profesionalne kvalifi- kacije, tehničke resurse i iskustvo za obavljanje ugovora na odgovarajućem nivou kvaliteta.
(2) Dokazi koji se mogu zahtijevati od ponuđača su:
1) obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponuđača ili njegovih rukovodećih kadrova, a naročito kvalifikacije ključnih kadrova koji će biti angažovani tokom realizacije ugovora;
2) izjava o angažovanim tehničkim kadrovima ili tehničkim organima, a za koje se ne može zahtijevati da su zaposleni kod ponuđača;
3) opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti ponuđača, mjere za obezbjeđenje kvaliteta i njegova opremljenost i osposobljenost za ispitivanje tržišta;
4) potvrde o uspješnoj realizaciji istih ili sličnih poslova, koje izdaje druga ugovorna strana, izvršenih u periodu ne dužem od deset godina računajući od dana objave poziva za dostavu zahtjeva za učešće, a koje obavezno sadrže sljedeće podatke:
1. naziv i sjedište ugovornih strana,
2. predmet ugovora,
3. vrijednost izvršenog posla, sa jasnom naznakom da li se radi o iznosu sa PDV-om ili bez njega,
4. vrijeme i mjesto izvršenja poslova,
5. navod o uredno izvršenim poslovima,
6. podatak da li je ugovor okončan ili je u toku.
(3) Ako javni partner zahtijeva potvrdu o uspješnoj realizaciji jednog posla, iznos vrijednosti izvršenog posla koji se traži ne može biti viši od procijenjene vrijednosti ulaganja privatnog partnera, a ako zahtijeva potvrde o uspješnoj realizaciji više poslova, zbirni iznos vrijednosti izvršenih poslova koji se traži ne može biti viši od procijenjene vrijednosti ulaganja privatnog partnera.
(4) Javni partner može postaviti jedan ili više uslo- va i tražiti jedan ili više dokaza iz stava 2. ovog člana.

Kriterijum za dodjelu ugovora

Član 11.
(1) Kriterijum za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda i osim cijene obavezno sadrži bar još jedan potkriterijum.
(2) Javni partner obavezan je da u tenderskoj dokumentaciji razradi kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, tako da definiše i detaljno razradi potkriterijume za ocjenu u skladu sa prirodom i svrhom konkretnog ugovora.
(3) Osim cijene, koja može biti iskazana kao cijena ili kao trošak vijeka trajanja, potkriterijumi mogu biti i:
1) kvalitet, uključujući tehničke i funkcionalne karakteristike, dostupnost, rješenje za sve korisnike, društvene, ekološke i inovativne karakteristike,
2) organizacija, kvalifikacije i iskustvo angažovanih kadrova na izvršenju ugovora ako kvalitet angažovanih kadrova može značajno uticati na nivo uspješnosti izvršenja ugovora,
3) usluga u toku realizacije ugovora i tehnička pomoć, uslovi isporuke kao što su rok isporuke, proces isporuke ili rok izvršenja.
(4) Smatra se da su potkriterijumi za izbor privatnog partnera u skladu sa prirodom i svrhom konkretnog ugovora ako se odnose na radove, robu ili usluge koje se pružaju u okviru tog ugovora u bilo kom aspektu i u bilo kojoj fazi njihovog vijeka trajanja, bilo da se radi o određenom postupku proizvodnje, nabavke ili trgovine tim radovima, robom ili uslugama, ili u određenom postupku vezanim za drugu fazu njihovog vijeka trajanja.
(5) Trošak vijeka trajanja obuhvata sve sljedeće troškove ili dio sljedećih troškova tokom vijeka trajanja proizvoda, usluge ili radova:
1) troškove koje snosi javni partner ili drugi korisnici, kao što su:
1. troškovi nabavke,
2. troškovi upotrebe, kao što je potrošnja energije i drugih resursa,
3. troškovi održavanja,
4. troškovi kraja vijeka trajanja, kao što su troškovi prikupljanja i recikliranja;
2) troškove vezane za ekološki uticaj proizvoda, usluge ili radova tokom njihovog vijeka trajanja, a ako se može odrediti i provjeriti njihova novčana vrijednost, takvi troškovi mogu uključivati troškove emisije gasova staklene bašte i emisije drugih zagađivača, te ostale tro- škove ublažavanja klimatskih promjena.
(6) Ako javni partner procjenjuje troškove na osnovu troškova vijeka trajanja, u tenderskoj dokumentaciji navode se podaci koje ponuđači dostavljaju i metoda koju će javni partner koristiti za određivanje troškova vijeka trajanja na osnovu tih podataka.
(7) Metoda koja se koristi za procjenu troškova pripisanih ekološkim faktorima ispunjava sljedeće uslove:
1) baziranost na objektivnim, provjerljivim i nediskriminatorskim kriterijumima,
2) dostupnost svim zainteresovanim stranama.
(8) Podaci kojima privatni partner dokazuje kvalifikacionu sposobnost ne mogu biti kriterijumi za ocjenu i izbor privatnog partnera, već predstavljaju samo neopho- dan uslov da privatni partner može nastaviti učešće u postupku izbora.


Sredstva obezbjeđenja

Član 12.
(1) Javni partner može da zahtijeva od ponuđača da mu dostavi sredstvo obezbjeđenja za:
1) ozbiljnost ponude, koje se aktivira u slučaju da ponuđač:
1. odustane od svoje ponude ili se povuče iz učešća u postupku u roku važenja ponude,
2. odbije da zaključi ugovor o JPP-u ili ne potpiše ugovor u roku koji mu je ostavio javni partner,
3. ne dostavi obezbjeđenje za izvršenje ugovora o JPP-u prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije;
2) uredno izvršenje ugovornih obaveza;
3) odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala u vezi sa obavljanjem određene djelatnosti;
4) vraćanje avansa.
(2) Dozvoljena sredstva obezbjeđenja jesu bezuslovna bankarska garancija, mjenica ili bankovni transfer, a javni partner u tenderskoj dokumentaciji navodi koji oblik obezbjeđenja se dostavlja u predmetnom postupku i druge informacije vezane za sredstva obezbjeđenja.(3) Nije dozvoljeno tražiti sredstvo obezbjeđenja iz stava 1. tačka 1) ovog člana u iznosu većem od 2% od ulaganja privatnog partnera.
(4) Nije dozvoljeno tražiti sredstvo obezbjeđenja iz stava 1. tačka 2) ovog člana u iznosu većem od 10% od vrijednosti ulaganja privatnog partnera.
(5) Sredstvo obezbjeđenja iz stava 1. tačka 4) ovog člana je u visini avansa.

Grupa ponuđača

Član 13.
(1) Javni partner u tenderskoj dokumentaciji precizira dokumente koje dostavlja grupa ponuđača, odnosno svaki član grupe, i minimalne uslove koje je obavezan da ispuni glavni član grupe ponuđača.
(2) Grupa ponuđača dužna je da dostavi podatke koje javni partner zahtijeva u tenderskoj dokumentaciji i obavezno identifikuje koji član je glavni član grupe ovlašćen za podnošenje ponude.
(3) Javni partner ne može zahtijevati da grupa ponuđa- ča osnuje novo pravno lice da bi dostavila ponudu, ali može poslije izbora zahtijevati od grupe ponuđača određenu pravnu formu privrednog subjekta u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.
(4) Ponuđač koji je samostalno podnio zahtjev za učešće ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku nabavke.
(5) Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku izbora privatnog partnera.
(6) Obavezno je da najmanje jedan član grupe ponuđača ima isključivu odgovornost tokom ugovornog odnosa i u ponudi se navodi koji je to član, odnosno članovi.

 

GLAVA III

POSTUPAK IZBORA PRIVATNOG PARTNERA

Faze postupka

Član 14.
Izbor privatnog partnera vrši se postupkom kompete- tivnog dijaloga, koji se sastoji od sljedećih faza:
1) zahtjeva za učešće,

2) inicijalne ponude,

3) dijaloga,

4) konačne ponude.

 

Objavljivanje javnog poziva za dostavljanje zahtjeva za učešće
Član 15.

(1) Javni partner obavezan je da objavi javni poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće u postupku izbora partnera u “Službenom glasniku Republike Srpske”, te da u roku od tri dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske” poziv objavi na svojoj veb-stranici i poziv preveden na engleski jezik dostavi na objavu u najmanje jedan list sa međunarodnim opticajem.
(2) Javni poziv se, po potrebi, objavljuje i elektronski na internet stranici Tenders Electronic Daily, inter- net izdanju dodatka “Službenom listu Evropske unije”, na engleskom jeziku, u skladu sa rokom iz stava 1. ovog člana.
(3) Ako se javni poziv objavi na internet stranici Tenders Electronic Daily, nije obavezna objava u listu sa međunarodnim opticajem.
(4) Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće oba- vezno sadrži:
1) podatke o javnom partneru,
2) datum objavljivanja javnog poziva,
3) podatke o predmetu i modelu ugovora o JPP-u,

4) procijenjenu vrijednost investicije,
5) procijenjenu neto sadašnju vrijednost,
6) rok trajanja ugovora o JPP-u,
7) uslove za učešće u postupku izbora privatnog part- nera,
8) kriterijume za izbor privatnog partnera,
9) smanjenje broja učesnika tokom postupka (da li se planira),
10) informacije o jeziku na kojem se dostavlja ponuda,
11) adresu i rok za dostavljanje zahtjeva za učešće,
12) adresu i način na koji se može izvršiti uvid u tendersku dokumentaciju,
13) vrijeme i mjesto na kojem se može preuzeti tenderska dokumentacija,
14) kontakt podatke lica zaduženog za davanje odgovarajućih informacija u toku trajanja javnog poziva.
(5) Javni partner, osim obaveznog sadržaja iz stava 4. ovog člana, može da objavi i druge informacije koje smatra da su od značaja za konkretan postupak izbora.
(6) Sve troškove objavljivanja javnog poziva snosi jav- ni partner koji sprovodi postupak.

Preuzimanje tenderske dokumentacije

Član 16.
(1) Javni partner dužan je da proslijedi tendersku dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana prijema zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije na način za koji se opredijeli ponuđač, i to:
1) ličnim preuzimanjem u prostorijama javnog partnera,
2) dostavljanjem poštom preporučeno sa povratnicom ili
3) dostavljanjem elektronskom poštom.
(2) Javnom partneru nije dozvoljeno da učini dostupnom tendersku dokumentaciju ni jednom ponuđaču prije objave javnog poziva.
(3) Javni partner može odrediti jednaku novčanu nak-nadu za sve ponuđače, koja se plaća za tendersku dokumentaciju, te u tom slučaju novčana naknada uključuje samo stvarne troškove.
(4) Ako je određena novčana naknada za tendersku dokumentaciju, ponuđač je dužan da, uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije, dostavi i dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju.
(5) Svi zainteresovani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa.
(6) Javni partner je dužan da, na pismeni zahtjev ponuđača, omogući uvid u tendersku dokumentaciju na način za koji se opredijeli ponuđač, i to:
1) u prostorijama javnog partnera ili
2) dostavljanjem elektronskom poštom u zaštićenom nepromjenjivom obliku zainteresovanom ponuđaču.
(7) Ponude ponuđača koji ne preuzmu tendersku dokumentaciju u skladu sa st. od 1. do 4. ovog člana ne razmatraju se.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Član 17.
(1) Ponuđači mogu, u pisanoj formi, tražiti od javnog partnera pojašnjenja tenderske dokumentacije najka- snije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće.
(2) Javni partner dužan je da odgovori u pisanoj formi, a odgovor sa pojašnjenjem dostavlja svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće.
(3) Ako odgovor javnog partnera dovodi do izmjena tenderske dokumentacije i te izmjene od ponuđača zahtijevaju da izvrše znatne izmjene ili da prilagode njihove zahtjeve za učešće, javni partner dužan je da produži rok za podno- šenje zahtjeva za učešće za najmanje deset dana.


Izmjene i dopune tenderske dokumentacije

Član 18.
(1) Javni partner ima pravo izmijeniti ili dopuniti tendersku dokumentaciju najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće.
(2) U slučaju da se vrše značajne izmjene i dopune tenderske dokumentacije, javni partner dužan je da produži rok za podnošenje zahtjeva za učešće za najmanje deset dana.

Komisija za izbor privatnog partnera

Član 19.
(1) Javni partner obavezan je da, prije isteka roka za dostavu zahtjeva za učešće, imenuje komisiju za izbor privatnog partnera (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju čini minimalno pet članova, a broj čla- nova Komisije je uvijek neparan.
(3) Javni partner između članova Komisije imenuje predsjedavajućeg Komisije, koji koordinira rad Komisije i određuje konkretna zaduženja u vezi sa administrativnim i tehničkim poslovima za rad Komisije.
(4) Javni partner obavezno imenuje i sekretara Komisije, koji vrši administrativne poslove za Komisiju, pri- prema zapisnike sa sastanka Komisije i zapisnike o ocjeni ponuda, vodi dokumentaciju i vrši druge poslove koje zahtijeva predsjedavajući Komisije.
(5) Prilikom imenovanja Komisije javni partner vodi računa da u Komisiju ne imenuje:
1) osobe koje bi mogle biti u direktnom ili indirekt- nom sukobu interesa koji je u vezi sa konkretnim postupkom izbora privatnog partnera,
2) odgovorne osobe koje na bilo koji način donose odluke vezane za postupak izbora privatnog partnera ili ih odobravaju,
3) lice za koje ima saznanja da je u posljednjih pet godina nadležni sud donio presudu kojom je utvrđeno da je to lice počinilo krivično djelo koje sadrži elemente korupcije, pranja novca ili primanja ili davanja mita, krivotvorenja, zloupotrebe položaja i ovlašćenja.
(6) Svi članovi i sekretar Komisije obavezni su da tokom cijelog postupka nabavke prijave postojanje mogućeg sukoba interesa javnom partneru radi izuzeća iz daljeg rada Komisije i imenovanja zamjenskog člana.
(7) Javni partner koji je osnovao Komisiju ima pravo, na svoju ili na inicijativu Komisije, pozvati stručnjake za slučajeve gdje je potrebno specifično tehničko ili specijalizovano tumačenje ili znanje koje nemaju članovi Komisije ili javni partner.
(8) Stručnjak koji učestvuje u radu Komisije daje svoje pismene preporuke Komisiji.
(9) U slučaju da Komisija ne prihvati preporuke anga- žovanog stručnjaka, dužna je pismeno obrazložiti razloge neprihvatanja mišljenja.
(10) Prije početka rada svaki član Komisije, sekretar i angažovani stručnjak potpisuju izjavu o nepristranosti i povjerljivosti, te nepostojanju sukoba interesa, odnosno da su upoznati sa obavezom da su tokom cijelog postupka rada u Komisiji dužni prijaviti mogući sukob interesa i tražiti izuzeće iz rada Komisije.
(11) Komisija donosi odluke većinom glasova, pri čemu su lica koja glasaju drugačije dužna pismeno obrazložiti svoje stavove, a pismena obrazloženja su sastavni dio zapisnika i dokumentacije o proceduri izbora privatnog partnera.

Zahtjevi za učešće

Član 20.
(1) Rok za dostavu zahtjeva za učešće ne može biti kraći od 35 dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
(2) Komisija pregleda zahtjeve za učešće koji su dostavljeni u roku.
(3) Komisija može od ponuđača tražiti pojašnjenje zahtjeva za učešće, koje se dostavlja pismenim putem.
(4) Ako ponuđač ne dostavi pismeno pojašnjenje ponude u roku koji je ostavila Komisija, ponuda se dalje ne razmatra.
(5) Pojašnjenje zahtjeva za učešće odnosi se na pojašnjenje dokumenata ili informacija dostavljenih u zahtjevu za učešće, dostavljanje originalnih ili dodatnih dokaza s ciljem pojašnjenja dostavljenih dokumenata.
(6) Zahtjev za učešće ne može se mijenjati ili dopunjavati kroz pojašnjenje ponude.
(7) Ako sumnjaju u tačnost informacija ili validnost dokumenata dostavljenih u ponudi, Komisija ili javni partner mogu vršiti provjeru dostavljenih dokumenata kod izdavaoca dokumenata ili nadležnih organa.
(8) Komisija sačinjava zapisnik o ocjeni zahtjeva za učešće, u koji se unose svi podaci bitni za ocjenu zahtjeva za učešće.
(9) Zapisnik se sastavlja tako da ponuđaču omogući uvid u izvod iz zapisnika koji se odnosi na njegov zahtjev za učešće.

Odluka o rezultatima kvalifikacije

Član 21.
(1) Javni partner je obavezan da ponuđačima koji su do- stavili zahtjeve za učešće dostavi odluku o rezultatima kvalifikacije najkasnije sedam dana od dana njenog donošenja.
(2) Odluka o rezultatima kvalifikacije obavezno sadrži: podatke o javnom partneru, broj i datum donošenja odluke, podatke o postupku izbora partnera, broj zaprimljenih zahtjeva za učešće, naziv kvalifikovanih ponuđa- ča, podatke i detaljno obrazloženje o nekvalifikovanim ponuđačima, pouku o pravnom lijeku, potpis i pečat javnog partnera.
(3) Ako u postupku nije dostavljen ni jedan zahtjev za učešće ili ni jedan od dostavljenih zahtjeva za učešće nije prihvatljiv, javni partner donosi odluku o rezultatima kvalifikacije kojom poništava postupak izbora privatnog partnera i koja obavezno sadrži: podatke o jav- nom partneru, broj i datum donošenja odluke, detaljno ob- razložene razloge za poništenje, pouku o pravnom lijeku, potpis i pečat javnog partnera.
(4) Ponuđač može javnom partneru dostaviti prigovor koji se odnosi na postupak ocjene ispunjenosti kvalifika- cionih uslova u roku od deset dana od dana prijema odluke kojom se odlučuje o kvalifikovanosti ponuđača.
(5) Prigovor se dostavlja javnom partneru u pisanoj formi, elektronskim putem na elektronsku adresu javnog partnera naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, poštom ili direktnom predajom.
(6) Istekom roka iz stava 4. ovog člana ponuđač gubi pravo na izjavljivanje prigovora na ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova.
 

Inicijalne ponude

Član 22.
(1) Ponuđačima koji su blagovremeno dostavili zahtjeve za učešće i koji ispunjavaju zahtjeve iz tenderske do- kumentacije javni partner istovremeno dostavlja poziv u pisanoj formi za dostavljanje inicijalnih ponuda.
(2) Poziv za dostavljanje inicijalne ponude sadrži podatke o:
1) javnom pozivu za dostavljanje zahtjeva za učešće u predmetnom postupku,
2) dodatnoj dokumentaciji koju ponuđači treba da dostave,
3) roku za dostavljanje inicijalne ponude,
4) datumu i mjestu početka dijaloga, te o jeziku ili jezicima koji se koriste.
(3) Rok za prijem inicijalnih ponuda ne može biti kraći od 40 dana od dana dostavljanja poziva za dostavljanje inicijalne ponude.


Dijalog

Član 23.
(1) Komisija vodi dijalog sa ponuđačima s ciljem pronalaženja jednog ili više rješenja koja zadovoljavaju po- trebe i zahtjeve javnog partnera, a Komisija može u dijalogu sa ponuđačima raspravljati o svim aspektima ugovora o JPP-u.
(2) Tokom dijaloga Komisija raspravlja sa svakim ponuđačem samo o njegovom rješenju ili rješenjima koja je dostavio, a o rješenju ili rješenjima drugih ponuđača raspravlja se samo ako je ponuđač dao pismenu saglasnost da se njegova rješenja ili dijelovi rješenja mogu otkriti drugim ponuđačima.
(3) Komisiji nije dozvoljeno da dostavlja ili otkriva podatke na diskriminirajući način kojim bi se u postupku dijaloga moglo pogodovati određenim ponuđačima.
(4) Ako javni partner koristi mogućnost odvijanja po- stupka kompetetivnog dijaloga u više faza dijaloga koje slijede jedna za drugom, tada se broj rješenja o kojima se raspravlja u pojedinoj fazi može smanjiti na osnovu kri- terijuma za dodjelu ugovora koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji ili u pozivu za dostavu zahtjeva za učešće.
(5) U slučaju da javni partner u toku dijaloga ne pri- hvati rješenje ponuđača, obavezan je da odluku o tome, uz navođenje razloga za neprihvatanje, dostavi ponuđaču preporučenom poštom ili elektronskim putem, na način da se to može dokazati, najkasnije u roku od sedam dana od dana završetka faze u kojoj je rješenje ocijenjeno kao neprihvatljivo.
(6) Na razloge neprihvatljivosti navedene u odluci kojom se rješenje ponuđača odbija kao neprihvatljivo ponuđač može izjaviti prigovor u roku od pet dana od dana njenog prijema.
(7) Prigovor se dostavlja javnom partneru u pisanoj formi elektronskim putem na elektronsku adresu javnog partnera naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, poštom ili direktnom predajom.
(8) Istekom roka iz stava 6. ovog člana ponuđač gubi pravo na izjavljivanje prigovora na razloge neprihvatljivosti rješenja.
(9) Komisija može nastaviti dijalog dok ne pronađe rješenje ili rješenja najprimjerenija za ispunjavanje potreba i zahtjeva javnog partnera.

Poziv za dostavljanje konačnih ponuda

Član 24.
(1) Nakon završetka dijaloga, pozivom za dostavljanje konačne ponude, javni partner obavezan je da pozove preostalog ponuđača ili ponuđače da na osnovu definisanih odrednica odabranog rješenja ili odabranih rješenja to- kom dijaloga dostave svoju konačnu ponudu.
(2) Poziv za dostavljanje konačnih ponuda obavezno sadrži osnovne odrednice odabranog rješenja ili odabranih rješenja, podatke o krajnjem roku za prijem ponuda, mjestu i vremenu javnog otvaranja ponuda, adresi na koju se ponude dostavljaju i jeziku ili jezike na kojima ponude treba da budu napisane.
 

Javno otvaranje konačnih ponuda

Član 25.
(1) Zaprimljene konačne ponude Komisija otvara na dan i u vrijeme koji su navedeni u pozivu za dostavljanje konačnih ponuda.
(2) Svi ponuđači koji su na vrijeme dostavili konačne ponude ili njihovi ovlašćeni predstavnici i sva druga zainteresovana lica imaju pravo da prisustvuju postupku otvaranja ponuda.
(3) Ponude zaprimljene nakon isteka roka određenog za prijem ponuda vraćaju se ponuđačima neotvorene.
(4) Na javnom otvaranju ponuda saopštavaju se naziv po- nuđača i potkriterijumi ekonomski najpovoljnije ponude.
(5) Kopija zapisnika o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponuđačima koji su blagovremeno dostavili konačne ponude u roku od tri dana od dana otvaranja konačnih ponuda.
(6) Ponuđač može dostaviti prigovor javnom partneru u roku od tri dana od dana prijema zapisnika sa otvaranja ponuda na postupak otvaranja i sadržaj zapisnika sa otvaranja ponuda.
(7) Prigovor se dostavlja javnom partneru u pisanoj formi, elektronskim putem na elektronsku adresu javnog partnera naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, poštom ili direktnom predajom.
(8) Istekom roka iz stava 6. ovog člana ponuđač gubi pravo na izjavljivanje prigovora na postupak otvaranja po- nuda i sadržaj zapisnika sa otvaranja ponuda.

Ocjena konačnih ponuda

Član 26.
(1) Komisija razmatra ponude koje sadrže sve elemente tražene tenderskom dokumentacijom i pozivom za dostavu konačnih ponuda, primjenjujući kriterijum i potkriterijume za dodjelu ugovora utvrđene u tenderskoj dokumentaciji.
(2) Komisija sačinjava zapisnik o ocjeni ponuda, koji sadrži sve bitne elemente za ocjenu konačnih ponuda, rang-listu ponuda, počevši od najuspješnije ka manje uspješnoj, kao i preporuku javnom partneru za dodjelu ugo- vora ili poništenje postupka ako ni jedna od dostavljenih konačnih ponuda nije prihvatljiva.
(3) Odluku o izboru privatnog partnera ili odluku o poništenju postupka javni partner obavezan je da dostavi svim ponuđačima koji su dostavili blagovremene konačne ponude, i to u roku od sedam dana od dana donošenja odluke.
(4) Odluka o izboru privatnog partnera obavezno sadrži: podatke o javnom partneru, broj i datum donoše- nja odluke, podatke o postupku izbora partnera, rezultate pregleda konačnih ponuda, rangiranje ponuđača definisano prema kriterijumu za dodjelu ugovora, naziv ponuđača kom se dodjeljuje ugovor, pouku o pravnom lijeku, potpis i pečat javnog partnera.
(5) Odluka o poništenju postupka obavezno sadrži: podatke o javnom partneru, broj i datum donošenja odluke, podatke o postupku izbora partnera, rezultate pregle- da konačnih ponuda, detaljno obrazloženje za poništenje postupka, pouku o pravnom lijeku, potpis i pečat javnog partnera.
(6) Ponuđač može dostaviti prigovor javnom partneru u roku od deset dana od dana prijema odluke o izboru privatnog partnera ili odluke o poništenju postupka na postupak izbora partnera i primjenu kriterijuma za dodje- lu ugovora, odnosno na postupak ocjene konačnih ponuda.
(7) Prigovor se dostavlja javnom partneru u pisanoj formi, elektronskim putem na elektronsku adresu javnog partnera naznačenu u tenderskoj dokumentaciji, poštom ili direktnom predajom.

Rok važenja ponuda

Član 27.
(1) Period važenja ponude određuje javni partner u tenderskoj dokumentaciji, koji ne može biti kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, a javni partner ne može da utvrdi rok kraći od 180 dana od dana isteka roka za prijem zahtjeva za učešće.
(2) U periodu važenja ponude javni partner može zahtijevati od ponuđača da, u pisanoj formi, produži period važenja ponude do određenog roka, a ponuđač može da pri- hvati ili odbije takav zahtjev.
(3) U slučaju da ponuđač ne odgovori na pismeni zah- tjev javnog partnera u vezi sa produženjem perioda važe- nja ponude u ostavljenom roku ili ne prihvati da produži rok važenja ponude ili ne obezbijedi produženje garancije za ozbiljnost ponude ako je garancija tražena u postupku, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev javnog partnera, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka, a ponuđač ima pravo na povrat garancije za ozbiljnost ponude.
(4) Ponuđač koji pristane da produži period važenja ponude, te o tome u pisanoj formi obavijesti javnog part- nera, produžava period važenja ponude i dužan je da obezbijedi produženje garancije za ozbiljnost ponude ako je garancija tražena u postupku.
(5) Ponuda se ne može mijenjati u periodu produženja važenja ponude.

Podugovaranje

Član 28.
(1) Javni partner može kroz tendersku dokumentaciju i nacrt ugovora zahtijevati da privatni partner u svojoj ponudi navede da li dio ugovora namjerava prenijeti podu- govaranjem na treće subjekte.
(2) Podugovaranje je moguće ako predloženi podizvođač ispunjava uslove određene od javnog partnera u tenderskoj dokumentaciji i uslove utvrđene propisima za obavljanje profesionalne djelatnosti za izvršavanje svog dijela ugo- vornih obaveza.
(3) Privatnom partneru kojem je dodijeljen ugovor nije dopušteno da sklapa podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodne pismene saglasnosti javnog partnera, a zahtjev za saglasnost na sklapanje podugovora obavezno sadrži: informacije o elementima ugovora koji se podugovaraju, informacije o subjektu sa kojim se vrši podugovaranje i dokaze o ispunjavanju uslova definisanih u tenderskoj dokumentaciji srazmjerno podugovoru, u ori- ginalu ili ovjerenoj kopiji.
(4) Privatni partner kojem je dodijeljen ugovor odgovo- ran je za njegovu realizaciju.
(5) U slučaju da podugovaranje nije navedeno u ponu- di na način iz stava 1. ovog člana ili privatni partner mijenja podugovarača, primjenjuju se odredbe iz st. 2. i 3. ovog člana.
Način određivanja rokova Član 29.
Rokove u postupku izbora privatnog partnera koji nisu propisani Zakonom i ovom uredbom određuje javni partner na način da ponuđači na koje se ti rokovi odnose imaju dovoljno vremena za preduzimanje odgovarajućih radnji i pripremu ponuda, u zavisnosti od složenosti predmeta nabavke i potrebne dokumentacije.

 

GLAVA IV

POSTUPAK PO PRIGOVORU I ŽALBI
 

Postupanje javnog partnera po zaprimljenom prigovoru

Član 30.
(1) Javni partner dužan je da u roku od sedam dana od dana zaprimanja prigovora utvrdi blagovremenost, dopuštenost i da li je prigovor izjavilo ovlašćeno lice.
(2) Ako javni partner utvrdi da je prigovor neblagovremen, nedopušten ili izjavljen od neovlašćenog lica, odbacuje ga zaključkom.
(3) Protiv zaključka iz stava 2. ovog člana žalilac može izjaviti žalbu Ministarstvu finansija putem javnog partnera u roku od sedam dana od dana prijema zaključka.
(4) Za prigovor za koji javni partner utvrdi da je bla- govremen, dopušten i izjavljen od ovlašćenog lica, javni partner je dužan da u roku od sedam dana od dana prijema prigovora donese odluku kojom prigovor usvaja, djelimič- no usvaja ili odbija kao neosnovan, a odluka se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u fazi postupka u kojoj je izjavljen prigovor.
(5) Protiv odluke iz stava 4. ovog člana žalilac može izjaviti žalbu Ministarstvu finansija putem javnog partnera u roku od sedam dana od dana prijema zaključka.
(6) Javni partner obavezan je zaprimljenu žalbu sa izjašnjenjem na žalbene navode i odgovarajućom dokumen-
tacijom za rješavanje po žalbi proslijediti Ministarstvu finansija u roku od pet dana od dana prijema žalbe.

Postupanje Ministarstva finansija po žalbi

Član 31.
(1) Kada zaprimi žalbu, Ministarstvo finansija ispituje da li je žalba blagovremena, dopuštena i izja- vljena od ovlašćenog lica.
(2) Ministarstvo finansija zaključkom odbacuje žal- bu ako utvrdi da je žalba nedopuštena, neblagovremena i izjavljena od neovlašćenog lica.

Odlučivanje po žalbi

Član 32.
(1) Nakon ispitivanja osnovanosti žalbenih navoda, Ministarstvo finansija donosi rješenje kojim:
1) obustavlja postupak zbog odustanka od žalbe,
2) odbija žalbu kao neosnovanu,
3) poništava odluku, postupak ili poništava radnju u dijelu u kom su povrijeđene odredbe Zakona, ove uredbe, tenderske dokumentacije ili drugog podzakonskog akta koji uređuje oblast JPP-a u Republici Srpskoj.
(2) Povrede o kojima drugostepeni organ vodi računa po službenoj dužnosti i koje mogu dovesti do poništenja postupka u potpunosti ili djelimično jesu:
1) neusklađenost tenderske dokumentacije sa ovom uredbom ili podzakonskim aktom kojim su uređena pitanja JPP-a u Republici Srpskoj,
2) nejasnost tenderske dokumentacije koja je dovela do nemogućnosti utvrđivanja osnovanosti žalbenih navoda ili koja je dovela do narušavanja osnovnih načela iz člana 4. stav 2. Zakona i člana 3. ove uredbe,
3) objavljivanje javnog poziva koji ne sadrži elemente iz člana 15. ove uredbe.
(3) Smatra se da je nezakonito dodijeljen ugovor ako jav- ni partner učini povredu postupka koja je suprotna nače- lima iz člana 4. Zakona i člana 3. ove uredbe.
(4) Rješenje iz stava 1. ovog člana je konačno u postupku.
(5) Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka, koja iznosi 2.000 KM, a dokaz o uplati naknade se dostavlja uz žalbu.
(6) Ministarstvo finansija donosi instrukciju o na- činu uplate, kontrole i povrata naknade iz stava 5. ovog člana.

Upravni spor

Član 33.
Javni partner i učesnici u postupku izbora privatnog partnera mogu protiv zaključka iz člana 31. stav 2. ove uredbe i rješenja iz člana 32. stav 1. ove uredbe pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u skladu sa propisom kojim se uređuje ova oblast.

Suspenzivno dejstvo prigovora

Član 34.
Prigovor izjavljen u skladu sa ovom uredbom odgađa nastavak postupka izbora privatnog partnera ili zaključenje ugovora, a postupak se može nastaviti:
1) istekom roka za izjavljivanje žalbe ako žalba nije izjavljena,
2) narednog dana od dana dostavljanja zaključka iz člana 31. stav 2. ove uredbe i rješenja iz člana 32. stav 1. ove uredbe.

GLAVA V
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Supsidijarna primjena pravila upravnog postupka

Član 35.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom uredbom primjenjuje se Zakon o opštem upravnom postupku.


Naknada štete

Član 36.
Učesnik postupka izbora privatnog partnera koji smatra da je pretrpio štetu zbog povrede pravila ovog po- stupka može da pokrene postupak za ostvarivanje prava na naknadu štete zbog propuštene dobiti pred nadležnim sudom, prema opštim propisima o naknadi štete.

Stupanje na snagu

Član 37.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-3089/20

29. oktobra 2020. godine BanjalukaPredsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.