Pravilnik o izgledu službene legitimacije i značke Poreske uprave RS

18.11.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izgledu službene legitimacije i značke Poreske uprave RS

Ovim pravilnikom propisuju se oblik, izgled, sadržaj i način izdavanja službene legitimacije ovlašćenog službenog lica Poreske uprave Republike Srpske, kao i oblik, izgled i način izdavanja službene značke.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 115, 18.11.2020.
 

Na osnovu člana 88. st. 1. i 6. Zakona o poreskom postupku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 78/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Poreske uprave Republike Srpske, uz saglasnost ministra finansija, donosi

 

PRAVILNIK
O IZGLEDU I NAČINU IZDAVANjA SLUŽBENE LEGITIMACIJE I ZNAČKE OVLAŠĆENIM SLUŽBENIM LICIMA PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se oblik, izgled, sadr- žaj i način izdavanja službene legitimacije ovlašćenog službenog lica Poreske uprave Republike Srpske, kao i oblik, izgled i način izdavanja službene značke.

 

Član 2.
Službena legitimacija Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) predstavlja javnu ispravu kojom ovlašćeni službenik dokazuje svojstvo ovlašćenog službenog lica, identitet i ovlašćenja propisana Zakonom o poreskom postupku, podzakonskim aktima i ovim pravilnikom.

 

Član 3.
(1) Službena legitimacija je pravougaonog oblika, veličine 71 mm · 96 mm, a izrađena je na jednodijelnoj tvrdoj hartiji svijetloplave boje, koja je sa spoljašnje strane presvučena bezbojnom plastificiranom folijom.
(2) Tekst na službenoj legitimaciji ispisan je ćiri- licom.

 

Član 4.
(1) Službena legitimacija sadrži:
1) na prednjoj strani, u gornjem dijelu, ispisan tekst: “REPUBLIKA SRPSKA, MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE”, a ispod tog teksta, u gornjem lijevom uglu je mjesto za fotografiju dimenzija 25 mm · 30 mm (fotografija mora biti u boji i da vjerno prikazuje lik nosioca legitimacije),
2) u gornjem desnom uglu, u istom nivou sa fotogra- fijom, utisnut amblem Republike Srpske, čije su dimenzije 25 mm · 25 mm, a preko amblema ispisan tekst: “Službena legitimacija broj: _______”,
3) na sredini legitimacije je prostor za ime i prezime ovlašćenog službenog lica Poreske uprave, a ispod toga prostor za naziv radnog mjesta, jedinstveni matični broj i svojeručni potpis imaoca službene legitimacije,
4) u donjem desnom uglu predviđeno je mjesto za potpis direktora i pečat Poreske uprave, a u donjem lijevom uglu prostor za mjesto i datum izdavanja službene legitimacije.
(2) Na drugoj strani službene legitimacije ispisan je tekst:
“OVLAŠĆENjE: Prilikom izvršavanja poslova i zadataka propisanih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi, imalac ove službene legitimacije ovlašćen je za preduzimanje mjera i radnji u skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske, zakonima i podzakonskim aktima iz poreske oblasti, zakonima koji regulišu prekršajni i krivični postupak, kao i drugim zakonima kojima je propisana nadležnost Poreske uprave Republike Srpske.”.

 

Član 5.
Službenu legitimaciju posjeduju ovlašćena službena lica Poreske uprave koji, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi, obavljaju poslove i zadatke inspektora i poreskih izvršilaca, te direktor i rukovodioci osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica u sjedištu Poreske uprave i područnim centrima u kojima se obavljaju poslovi inspekcije i poreskog izvršenja.

 

Član 6.
Službenu legitimaciju izdaje i potpisuje direktor Poreske uprave na obrazložen prijedlog pomoćnika direktora.


Član 7.
(1) Službena značka je posebna oznaka ovlašćenog službenog lica Poreske uprave, koju kao legitimacioni znak uz službenu legitimaciju posjeduju direktor i pomoćnici direktora Poreske uprave, načelnik odjeljenja za istrage i obavještajne poslove, načelnici odjeljenja za kontrolu i inspektori Poreske uprave.
(2) Licima iz stava 1. ovog člana službena značka izdaje se uz legitimaciju.


Član 8.
(1) Službena značka je metalna, reljefno izrađena od legure kalaja, olova i antimona.
(2) Službena značka ima oblik štita sa suženjem u donjem dijelu i oštrim završetkom, dužine 62 mm (u najdužem dijelu) i visine 70 mm.
(3) Na znački je centralno postavljen amblem Republike Srpske, čije su dimenzije 22 mm · 22 mm, a iznad njega ispisan tekst: “REPUBLIKA SRPSKA, MINISTARSTVO FINANSIJA, PORESKA UPRAVA”.
(4) U donjem središnjem dijelu značke nalazi se ugraviran broj značke, koji mora biti identičan broju legitimacije.


Član 9.
Službena legitimacija i značka nose se u dvodijelnoj kožnoj futroli.


Član 10.
(1) Imalac službene legitimacije i značke dužan je za vrijeme obavljanja službene djelatnosti nositi sa sobom službenu legitimaciju i značku.
(2) Prije preduzimanja bilo koje radnje u svojstvu ovlašćenog službenog lica Poreske uprave ili na zahtjev stranke u postupku imalac je dužan pokazati službenu legitimaciju i značku ili službenu legitimaciju.

Član 11.
(1) O izdatim službenim legitimacijama i značkama vodi se evidencija u obliku registra i sadrži sljedeće podatke: redni broj, prezime i ime lica kojem su izdate službena legitimacija i značka, radno mjesto, broj legitimacije i značke, datum izdavanja, mjesto za potpis o prijemu legitimacije i značke i rubriku za napomenu, u koju se unose podaci o vraćenim, nevažećim, nestalim ili uništenim legitimacijama.
(2) Registar iz stava 1. ovog člana vodi se u Sektoru za zajedničke poslove, Odjeljenje za ljudske resurse.


Član 12.
Službena legitimacija i značka zamijeniće se u slu- čaju gubitka, znatnijeg oštećenja i dotrajalosti ili kada nastupe promjene ličnog izgleda ili ličnih podataka nosioca bitne za njegovu identifikaciju.


Član 13.
Imalac je dužan je da odmah vrati službenu legitima- ciju i značku ili službenu legitimaciju u Sektor za zajedničke poslove, Odjeljenje za ljudske resurse u slučaju zamjene službene legitimacije ili službene značke, prestanka radnog odnosa, privremenog udaljenja sa poslova i zadataka, odnosno raspoređivanja na radno mjesto na kojem zaposleni nema pravo na službenu legitimaciju ili značku.

Član 14.
(1) U slučaju da imalac službene legitimacije i znač- ke izgubi ili na drugi način ostane bez službene legitimacije i značke, dužan je odmah pismeno obavijestiti direktora Poreske uprave i sačiniti detaljan izvještaj o okolnostima pod kojima se to dogodilo.
(2) Izgubljena službena legitimacija i značka oglasiće se nevažećim u “Službenom glasniku Republike Srpske”.


Član 15.
(1) Službenu legitimaciju i značku nije dozvoljeno davati na poslugu ili upotrebu drugim licima.
(2) Imalac službene legitimacije i značke snosi di- sciplinsku odgovornost ukoliko ih na bilo koji način zloupotrijebi.


Član 16.
Izgled službene legitimacije i značke ovlašćenog službenog lica Poreske uprave nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.


Član 17.
(1) Nove službene legitimacije izdaće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
(2) Postojeće službene legitimacije i značke važe do izdavanja novih.


Člana 18.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o službenoj legitimaciji i službenoj znački ovlašćenog službenog lica Poreske uprave Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/11).


Član 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 


Broj: 06/1.01/0204-020-9/2020

16. oktobra 2020. godine Banjaluka


Direktor,
Dr Goran Maričić, s.r.


PRILOG

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.