Pravilnik o uvjetima za prostore i opremu za trgovinu na malo uljem za loženje

16.11.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o uvjetima za prostore i opremu za trgovinu na malo uljem za loženje

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koji se odnose na prostor, opremu i uređaje za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje - ekstra lahko i lahko specijalno na prodajnim mjestima, oblik i sadržaj evidencije o prometovanim količinama (nabavka i prodaja) ulja za loženje - ekstra lahko i lahko specijalno (El i Ls), oblik i sadržaj evidencije o stanju zaliha u rezervoarima i oblik i sadržaj evidencije o kupcima i načinu dostavljanja evidencija Ministarstvu

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114, 16.11.2020.

 

Na osnovu člana 50. stav 6. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 2. novembra 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJI SE TIČU PROSTORA, OPREME I UREĐAJA ZA OBAVLJANJE TRGOVINE NA MALO ULJEM ZA LOŽENJE - EKSTRA LAHKO I LAHKO SPECIJALNO (El I Ls) NA PRODAJNIM MJESTIMA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koji se odnose na prostor, opremu i uređaje za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje - ekstra lahko i lahko specijalno (El i Ls; u daljem tekstu: ulje za loženje) na prodajnim mjestima, oblik i sadržaj evidencije o prometovanim količinama (nabavka i prodaja) ulja za loženje - ekstra lahko i lahko specijalno (El i Ls), oblik i sadržaj evidencije o stanju zaliha u rezervoarima i oblik i sadržaj evidencije o kupcima i načinu dostavljanja evidencija Ministarstvu trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 2.
(1) Trgovina na malo ulja za loženje obavlja se:

1) na benzinskim pumpnim stanicama iz posebno utvrđenih poslovnih prostorija - rezervoara izdvojenog od mjesta predviđenog za snabdijevanje pogonskim motornim gorivom,

2) iz posebno utvrđenih skladišnih poslovnih prostorija - rezervoara.

(2) Pored poslovnih prostorija iz stava 1. tačka 2) ovog člana, za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje potrebno je osigurati najmanje jednu poslovnu prostoriju za obavljanje administrativnih poslova opremljenu uređajima i opremom za komuniciranje (telefon, telefaks i dr.), te pomoćne prostorije za higijensko-sanitarne potrebe uposlenika.

Član 3.

(1) Pod posebno utvrđenim i izdvojenim poslovnim prostorijama - rezervoarima iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika podrazumijevaju se rezervoari za ulje za loženje koji nisu fizički povezani sistemom cjevovoda sa aparatima - uređajima koji se na benzinskim pumpnim stanicama koriste za ista- kanje goriva u rezervoare vozila i radnih mašina na motorni pogon (tzv. pištoljima).

(2) U slučaju da je na rezervoarima iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika ugrađena sonda (dio elektronskog mjernog sistema za kontrolu količine zaprimljenog i istočenog goriva i trenutnom stanju zaliha goriva u rezervoarima - AMN), sonda ne smije da bude spojena sa pokaznim uređajem AMN-a (na konzoli).

Član 4.

Poslovne prostorije iz člana 2. ovog pravilnika moraju biti izgrađene u skladu sa propisima o izgradnji i opremanju postrojenja za zapaljive tečnosti i skladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (rezervoari) u skladu sa zakonom.

Član 5.

(1) Poslovne prostorije iz člana 2. ovog pravilnika moraju imati uređaje i opremu:

1) važeće tabele zapremine,

2) mjernu letvu za mjerenje nivoa tečnosti u rezervoarima,

3) autocisternu u vlasništvu, zakupu ili osiguranu drugim pravnim poslom, koja je vidno obilježena i isključivo služi za dostavljanje ulja za loženje i koja je opremljena  odgovarajućim mjernim uređajem za utvrđivanje istočene količine.

(2) Uređaji i oprema iz stava 1. ovog člana mogu se upotrebljavati nakon što odobrenje tipa, ispravnost i tačnost mjernih uređaja i opreme potvrdi nadležni organ ovlašćen za kontrolu mjernih uređaja i opreme i nakon što budu žigosani u skladu sa zakonom.

Član 6.

(1) Evidencija o prometovanim količinama (nabavka i prodaja) i stanju zaliha u rezervoarima ulja za loženje iz člana 1. ovog pravilnika sadrži:

1) datum upisa izvršene nabavke i prodaje ulja za loženje, 2) nabavljene količine ulja za loženje u litrima,
3) prodate količine ulja za loženje u litrima,
4) zalihe ulja za loženje u litrima,

5) naziv dobavljača.

(2) Obrazac Evidencije iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Evidencija o kupcima ulja za loženje iz člana 1. ovog pravilnika sadrži:

1) ime i prezime, broj osobne iskaznice i adresu kupca za fizička lica, odnosno poslovno ime, JIB i sjedište kupca za pravna lica i preduzetnike,

2) datum prodaje, odnosno datum isporuke ulja za loženje, marku i broj registarskih tablica autocisterne kojom se dostavlja ulje za loženje, te mjesto i adresu na koju se ulje za loženje isporučuje, odnosno dostavlja,

3) prodatu količinu u litrima i vrijednost prodate količine ulja za loženje.

(4) Obrazac Evidencije o kupcima iz stava 3. ovog člana nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Evidencije iz st. 1. i 3. ovog člana vode se u elektroničkoj ili pisanoj formi i dostavljaju se Ministarstvu svakog 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 7.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje ekstra lahkog i lahkog specijalnog (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/16 i 32/16).

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-3185/2020
2. novembra 2020. godine

Banjaluka 

 

Ministar,

Suzana Gašić, s.r.

 

PRILOG 1.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.