Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca-spasilaca

12.11.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca-spasilaca

Ovim pravilnikom propisuju se uniforma i funkcionalne oznake vatrogasaca-spasilaca u profesionalnim vatrogasno- spasilačkim jedinicama.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 112, 12.11.2020.

 

Na osnovu člana 55. stav 5. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova, 22. oktobra 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UNIFORMI I FUNKCIONALNIM OZNAKAMA VATROGASACA-SPASILACA U PROFESIONALNIM VATROGASNO-SPASILAČKIM JEDINICAMA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uniforma i funkcionalne oznake vatrogasaca-spasilaca u profesionalnim vatrogasno- spasilačkim jedinicama.

Član 2.

Uniformu sa funkcionalnim oznakama vatrogasaca-spasilaca nosi vatrogasac-spasilac koji u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama obavlja poslove i zadatke kao:

1) vatrogasac-spasilac pripravnik,

) vatrogasac-spasilac,
3) komandir odjeljenja,
4) zamjenik komandira voda,

5) komandir voda,
6) zamjenik komandira čete,
7) komandir čete,
8) pomoćnik komandanta brigade,

9) zamjenik komandanta brigade,

10) komandant brigade.

Član 3.

Uniformu vatrogasca-spasioca čine:

1) radna uniforma (zimska i ljetna),

2) zaštitno odijelo za prilaz vatri (u zatvorenom i na otvorenom prostoru), 

3) svečana uniforma.

Član 4.

(1) Starješina profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice ili starješina dobrovoljne vatrogasno-spasilačke jedinice određuje vrijeme nošenja radne uniforme ovisno o godišnjem dobu i klimatskim prilikama.

(2) Radna uniforma nosi se u vrijeme obavljanja redovnih zadataka u vatrogasno-spasilačkim jedinicama.

Član 5.

Zaštitno odijelo za prilaz vatri u zatvorenom prostoru nosi se prilikom gašenja požara u zatvorenom prostoru, dok se zaštitno odijelo za prilaz vatri na otvorenom prostoru može koristiti i na drugim vrstama intervencija, kao što su poplave ili druge razne tehničke intervencije, jer ne sadrži sloj termičke zaštite kao zaštitno odijelo za prilaz vatri za požare u zatvorenom prostoru.

Član 6.

Svečana uniforma nosi se prilikom svečanosti, komemoracija, pogreba i u drugim prilikama.

Član 7.
(1) Sastavni dijelovi radne uniforme su:

1) kačket ljetni,
2) kapa zimska,
3) jakna zimska sa uloškom,
4) podjakna,
5) bluza,
6) pantalone zimske/ljetne,
8) košulja dugih/kratkih rukava,
9) majica kratki rukav okrugli izrez,

10) majica polo kratki rukav,
11) majica dugi rukav - polurolka,

12) čarape zimske/ljetne,
13) pelerina,
14) kaiš za pantalone,
15) cipele plitke.

(2) Izgled, opis i tehničke karakteristike osnovne tkanine za izradu radne uniforme iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 8.

(1) Sastavni dijelovi zaštitnog odijela za prilaz vatri (u zatvorenom i na otvorenom prostoru) su:

1) zaštitna jakna za požare u zatvorenom prostoru,
2) zaštitne pantalone za požare u zatvorenom prostoru,

3) zaštitna jakna za požare na otvorenom prostoru,
4) zaštitne pantalone za požare na otvorenom prostoru,

5) zaštitne vatrogasno-spasilačke rukavice,
6) vatrogasno-spasilačka kaciga,
7) vatrogasno-spasilačke intervencijske čizme,
8) vatrogasne čizme za požare na otvorenom prostoru.

(2) Izgled, opis i tehničke karakteristike osnovne tkanine za izradu zaštitnih odijela iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 2, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 9.
(1) Sastavni dijelovi svečane uniforme su:

1) svečani sako,
2) svečane pantalone,
3) košulja dugih/kratkih rukava, 

4) šapka,
5) kravata,
6) kaiš za svečane pantalone.

(2) Izgled, opis i tehničke karakteristike osnovne tkanine za izradu svečane uniforme iz stava 1. ovog člana nalazi se u Prilogu 3, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 10.

(1) Rok trajanja radne uniforme je dvije godine, majice sa okruglim izrezom, a polo majice i radne obuće godinu dana.

(2) Rok trajanja zaštitnog odijela za prilaz vatri je neograničen, mijenja se po oštećenju, a rok za zamjenu zaštitne obuće je tri godine.

(3) Rok trajanja svečane uniforme i obuće je neograničen, a mijenja se po oštećenju.

Član 11.

(1) Vatrogasci-spasioci u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasno-spasilačkim jedinicama koji vrše poslove i zadat- ke iz člana 2. ovog pravilnika nose na uniformi funkcionalne oznake, a čiji je izgled sljedeći:

1) vatrogasac-spasilac pripravnik - jedna traka bijele boje pod uglom od 120°, širine 7,5 mm,

2) vatrogasac-spasilac - dvije trake širine po 7,5 mm pod uglom od 120°, na međusobnom rastojanju 5 mm,

3) komandir odjeljenja - jedna ravna traka širine 10 mm i jedna traka pod uglom od 120°, širine 7,5 mm, na međusobnom rastojanju od 5 mm,

4) zamjenik komandira voda - jedna ravna traka širine 15 mm,

5) komandir voda - jedna ravna traka širine 15 mm,

6) zamjenik komandira čete - dvije ravne trake, s tim da je jedna traka širine 15 mm, a druga traka širine 10 mm, sa međusobnim rastojanjem od 5 mm,

7) komandir čete - dvije ravne trake, s tim da je jedna traka širine 15 mm, a druga traka širine 10 mm, sa međusobnim rastojanjem od 5 mm,

8) pomoćnik komandanta brigade - dvije ravne trake širine po 15 mm, sa međusobnim rastojanjem od 5 mm,

9) zamjenik komandanta brigade - dvije ravne trake širine po 15 mm, sa međusobnim rastojanjem od 5 mm,

10) komandant brigade - dvije ravne trake širine po 15 mm, sa međusobnim rastojanjem od 5 mm.

(2) Funkcionalne oznake na uniformi iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana su crvene boje, a funkcionalne oznake iz stava 1. t. 4) do 10) ovog člana su zlatnožute boje i našivene su na naramenice.

(3) Kraci trake iz stava 1. t. 1), 2) i 3) ovog člana pod uglom od 120° okrenuti su prema vanjskoj ivici naramenice, a rastojanje između traka i vanjske ivice naramenice je 15 mm.

(4) Na naramenicama uniforme prema unutrašnjoj strani, za sve funkcionalne oznake, nalazi se i jedinstveni uzdužno postavljeni znak u obliku buktinje zlatnožute boje, dužine do 23 mm.

(5) Jedan znak buktinje na uniformi postavlja se za vatrogasca-spasioca pripravnika, vatrogasca-spasioca, komandira odjeljenja i pomoćnika komandanta brigade, dva znaka buktinje na uniformi postavljaju se na uniformi za zamjenika komandira voda, zamjenika komandira čete i zamjenika ko- mandanta brigade, a tri znaka buktinje za komandira voda, komandira čete i komandanta brigade.

(6) Naramenica se radi od materijala kao za bluzu, dužina naramenice je 140 mm, širina na jednom kraju je 60 mm, a na drugom 50 mm, a uži kraj naramenice je iskošen pod uglom od 30°, te se na simetrali naramenice mjereno od osnove iskošenja izrađuje prorez dužine 18 mm za dugme, a na poleđini se ušiva traka širine 30 mm za pričvršćivanje naramenice.

(7) Na pelerinu se ne stavlja funkcionalna oznaka.

(8) Ako profesionalna vatrogasno-spasilačka jedinica ima svoj amblem, amblem se može nositi na lijevom rukavu bluze u visini sredine nadlaktice, a na radnoj uniformi ispod funkcionalne oznake.

(9) Oznaka za identifikaciju i funkcionalna oznaka izrađuju se u žakard tkanju.

(10) Oznaka iz stava 9) ovog člana je pravougaonog oblika dužine 135 mm i širine 25 mm.

(11) U oznaci se navodi prvo slovo imena i prezime ili funkcionalna oznaka poslova i zadataka koje obavlja, izrađuju se u teget boji po panteone karti Black Iris 19-3921, a slova i obrub su u zlatnožutoj boji.

(12) Funkcionalne oznake na uniformi iz stava 1. ovog člana i oznake za identifikaciju i funkcionalnu oznaku iz stava 11. ovog člana nalaze su u prilozima 4. i 5, koji čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 12.

(1) Amblem vatrogastva Republike Srpske (u daljem tekstu: amblem) predstavljaju zastava Republike Srpske i amblem Republike Srpske sa elementima vatrogastva (šljem, sjekirica i plamena buktinja), a amblem je elipsastog oblika, dimenzija 80 mm · 90 mm.

(2) U donjem dijelu amblema nalazi se zastava Republike Srpske (crveno, plavo, bijelo), u čijem bijelom polju širine 5 mm je ispisan tekst: “REPUBLIKA SRPSKA”, slovima veličine 2,5 mm crvene boje, plavo polje je širine 5 mm, a ostatak predstavlja crveno polje.

(3) U gornjem dijelu amblema širine 11,5 mm na zlatno- žutoj podlozi, srazmjerno raspoređenim slovima veličine 10 mm, ispisane su riječi: “VATROGASCI-SPASIOCI”.

(4) Na crvenoj podlozi, na sredini polja, nalaze se dvije hrastove grančice (ukrštene u donjem dijelu) - unutrašnje dimenzije 38,5 mm i vanjske dimenzije 51 mm, a na vrhu hrastovih grančica nalazi se amblem Republike Srpske, dimenzija 11,5 mm · 21 mm.

(5) Ispod amblema nalazi se vatrogasni šljem crvene boje, oivičen crnom bojom radi bolje uočljivosti.

(6) Dimenzija vatrogasnog šljema iznosi 16 mm · 25 mm, s tim da su donji dio šljema i njegovo ojačanje na vrhu bijele boje.

(7) Sa desne strane šljema, pod uglom, nalazi se vatrogasna sjekirica dužine 13 mm, širine - dolje 4 mm i gore - 2 mm, crvene boje.

(8) Nosač - držač vatrogasne sjekirice je bijele boje, dimenzija 6 mm · 1,5 mm.

(9) Sa lijeve strane šljema, pod uglom, nalazi se postolje bijele boje, dimenzija 1 mm · 4 mm, iznad kojeg se nalaze plamene buktinje crvene boje dimenzija 5 mm · 8 mm.

(10) Vatrogasni šljem, sjekirica i plamene buktinje nalaze se na podlozi crvene boje.

(11) Ispod šljema, pod pravim i kosim uglom, nalaze se nosači - držači od vatrogasne sjekirice i plamene buktinje, dimenzija 2 mm · 6 mm, koje su crvene boje, a između nosača - držača nalazi se podbradak, dimenzija 2,5 mm · 9 mm, crvene boje.

(12) Vanjski rub oko amblema na cijeloj dužini oivičen je zlatnožutom bojom, a vanjski rub amblema koji služi za prišivanje je tamnoplave boje.

(13) Oznaka za kapu je kružnog oblika, prečnika 60 mm, sačinjena je od unutrašnjeg dijela amblema, a vanjski rub amblema koji služi za prišivanje je tamnoplave boje.

(14) Izgled amblema nalazi se u Prilogu 6, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 13.

Metalni amblem je kružnog oblika, dimenzija 35 mm · 44 mm, sa reljefnim konturama i identičan je oznaci za kapu, odnosno sastoji se od istih elemenata kao kapa, a boje na amblemu su crvena, plava, bijela i zlatnožuta.

Član 14.

Amblemi koji su u upotrebi, a propisani su Pravilnikom o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesio- nalnim vatrogasnim jedinicama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 84/16), zamijenit će se amblemima u skladu sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do 30. juna 2020. godine.

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 84/16).

Član 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”. 

 

Broj: S/M-020-83/20
22. oktobra 2020. godine Banja Luka

Ministar,
Mr. Dragan Lukač, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
broj112.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.