Pravilnik o načinu i rokovima za podnošenje poreznih prijava

12.11.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o načinu i rokovima za podnošenje poreznih prijava

Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi za podnošenje poreznih prijava i prijava za registraciju.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 112, 12.11.2020.

 

Na osnovu člana 46. stav 7. Zakona o poreznom postupku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 78/20) i člana 82. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Poreske uprave Republike Srpske, uz saglasnost ministra finansija, donosi

 

PRAVILNIK

O POSTUPKU, NAČINU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA I PRIJAVA ZA REGISTRACIJU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se postupak, način i rokovi za podnošenje poreznih prijava i prijava za registraciju.

Član 2.

(1) Porezne prijave i prijave za registraciju podnose se na obrascima i u rokovima utvrđenim propisom kojim se uređuje obaveza plaćanja određene vrste poreza, odnosno obaveza podnošenja prijava za registraciju.

(2) Porezne prijave i prijave za registraciju podnose se organizacionoj jedinici Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava) kod koje je porezni obveznik, odnosno podnosilac prijave registriran.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, porezne prijave i prijave za registraciju podnose se drugoj organizacionoj jedini- ci Poreske uprave ako je propisom kojim se uređuje plaćanje određene vrste poreza tako propisano.

Član 3.

Porezne prijave i prijave za registraciju podnose se neposredno, poštom ili u elektronskom obliku.

Član 4.

Porezne prijave i prijave za registraciju podnose se neposredno, predajom na pisarnicu mjesno nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Član 5.

(1) Porezne prijave i prijave za registraciju podnose se poštom, u obliku poštanske pošiljke naslovljene na mjesno nadležnu organizacionu jedinicu Poreske uprave.

(2) Porezne prijave i prijave za registraciju dostavljene preporučenom poštanskom pošiljkom smatraju se podnesenim Poreskoj upravi danom predaje preporučene pošiljke pošti.

Član 6.

(1) Porezna prijava i prijava za registraciju u elektronskom obliku je elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu prijave propisane zakonom, a koja je podnesena elektronskim putem Poreskoj upravi.

(2) Smatra se da je prijava podnesena elektronskim putem ako je potpisana elektronskim potpisom i prihvaćena od strane Poreske uprave.

(3) Podnošenje poreznih prijava i prijava za registraciju elektronskim putem obavlja se upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

(4) Poreska uprava propisuje i na internet stranici objavljuje pravila koja uređuju pristup i način korištenja elektronskih servisa Poreske uprave za podnošenje i prijem elektronskih poreznih prijava i prijava za registraciju.

(5) U elektronskom obliku mogu se podnijeti sve porezne prijave i prijave za registraciju čije podnošenje omogući Poreska uprava.

Član 7.

Sa neuredno podnesenim poreznim prijavama i prijavama za registraciju postupa se u skladu sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

Član 8.

(1) Porezne prijave i prijave za registraciju koje se podnose u elektronskom obliku:

1) Mjesečna prijava poreza po odbitku (Obrazac 1002),

2) Porezna prijava za posebnu republičku pristojbu (Obrazac PP-GRT),

3) Porezna prijava za komunalnu pristojbu (Obrazac PP- KT),

4) Mjesečna prijava izvještaj boravišne pristojbe (Obra- zac MP-IBT),

5) Godišnja prijava paušalnog iznosa boravišne pristojbe (Obrazac GP-PIBT),

6) Godišnja porezna prijava za porez na dohodak (Obra- zac 1004),

7) Porezna prijava za malog preduzetnika (Obrazac 1007),

8) Akontacija poreza na dohodak (Obrazac 1008),

9) Godišnja porezna prijava za porez na dobit (Obrazac 1101),

10) Akontacija poreza na dobit (Obrazac 1104),

11) Godišnja prijava kontroliranih transakcija,

12) Porezna prijava za ostale naknade (PP-ON),

13) Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa (Obrazac PD3100),

14) Prijava/Odjava uplate doprinosa (Obrazac PD3120).

(2) Prijave za registraciju iz stava 1. t. 13. i 14. ovog člana (obrasci PD3100 i PD3120) pravna lica i preduzetnici mogu podnijeti u skladu sa članom 3. ovog pravilnika samo ako prilikom podnošenja postoji tehnički problem na sistemu Poreske uprave koji onemogućava podnošenje tih prijava u elektronskom obliku.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, fizička lica koja kod nadležnog organa ili organizacije nisu registrirana za obavljanje preduzetničke ili profesionalne djelatnosti, odnosno fizička lica kojim Poreska uprava ne dodjeljuje JIB za oba- vljanje preduzetničke ili profesionalne djelatnosti porezne prijave i prijave za registraciju mogu podnositi u skladu sa članom 3. ovog pravilnika, i to: Mjesečnu prijavu poreza po odbitku (Obrazac 1002), Godišnju prijavu paušalnog iznosa boravišne pristojbe (Obrazac GP-PIBT), Godišnju poreznu prijavu za porez na dohodak (Obrazac 1004), Akontaciju po- reza na dohodak (Obrazac 1008), Poreznu prijavu za ostale naknade (PP-ON), Prijavu/Promjenu/Odjavu uplate dopri- nosa (Obrazac PD3100) i Prijavu/Odjavu uplate doprinosa (Obrazac PD3120).

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu podnošenja poreznih prijava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 81/16 i 21/19).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06/1.01/0403-052.2-14262/2020

22. oktobra 2020. godine

Banjaluka

 

Direktor

Goran Maričić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.