Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u KS

19.11.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u KS

Zakon o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo

 

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/20 (19.11.2020.)

 

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (..Službene novine Kantona Sarajevo", br: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj 17.11.2020.godine, donijela je

 

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO


 

Član 1.
(Dopuna člana 2.)

 

U Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/20), u članu 2. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

„(3) Vlada će osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za mjesec juni i juli 2020. godine za djelatnosti kojima je rad znatno otežan zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

(4) Vlada će na prijedlog Ministarstva privrede Kantona najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt o postupku finansiranja iz stava (3) ovog člana.“

 

Član 2.
(Dopuna člana 3.)

 

U članu 3. iza stava (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:

„(6) Izuzetno, od st. (1) i (5) Fond će se uspostaviti putem Sarajevske regionalne razvojne agencija SERDA d.o.o. Sarajevo, formiranjem nove kreditne linije. Postupak izbora Banke će provesti SERDA d.o.o. Sarajevo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(7) Odluku o načinu realizacije Fonda iz st. (1) i (6) donijet će Vlada."

 

Član 3.
(Dopuna člana 13.)

 

U članu 13. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene/dopune programa iz stava (1) ovog člana radi provođenja finansiranja iz člana 2. stav (3) ovog zakona.“

 

Član 4.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.
 

Broj 01-02-45927/20
17.novembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Dr. Mirza Čelik, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.