Pravilnik o načinu programiranih isplata akumuliranih sredstava

27.11.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o načinu programiranih isplata akumuliranih sredstava

Ovim pravilnikom propisuje se koji uslov mora biti uspunjen da bi, po ispunjenju zakonskih pretpostav- ki za isplatu akumuliranih sredstava u dobrovoljnom penzijskom fondu, bilo moguće ugovoriti programirane isplate akumuliranih sredstava, te se propisuje minimalni sadržaj ugovora o programiranoj isplati akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 117 27.11.2020.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7. i člana 9. stav 1. alineja 2. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana 75. st. 2. i 5. i člana 85. stav 1. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/09 i 107/19) i člana 8. stav 1. tačka 19. i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16 i 89/19), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 10. novembra 2020. godine, d o n i o j e

 

PRAVILNIK
O USLOVIMA I NAČINU PROGRAMIRANIH ISPLATA AKUMULIRANIH SREDSTAVA U DOBROVOLjNOM PENZIJSKOM FONDU

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se koji uslov mora biti uspunjen da bi, po ispunjenju zakonskih pretpostav- ki za isplatu akumuliranih sredstava u dobrovoljnom penzijskom fondu, bilo moguće ugovoriti programirane isplate akumuliranih sredstava, te se propisuje minimalni sadržaj ugovora o programiranoj isplati akumuliranih sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda između člana fonda i društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje).

Član 2.
(1) Da bi se akumulirana sredstva mogla isplaćiva- ti programiranim isplatama iz dobrovoljnog penzijskog fonda, iznos akumuliranih sredstava mora biti jednak ili veći iznosu od 5.000,00 KM.
(2) Iznos akumuliranih sredstava u dobrovoljnom pen- zijskom fondu manji od 5.000,00 KM isplaćuje se jedno- kratno.

Član 3.
Programirane isplate vrše se na osnovu ugovora koji zaključuju član dobrovoljnog penzijskog fonda i društvo za upravljanje.

Član 4.
Ugovor iz člana 3. ovog pravilnika minimalno sadrži:
1) uvodnu odredbu o predmetu ovog ugovora,
2) podatke o članu fonda: ime i prezime, adresa, JMB, broj telefona, broj tekućeg računa i naziv banke kod koje je račun otvoren, a za strane državljane i podatke o drža- vljanstvu i broju putne isprave,
3) podatke o društvu za upravljanje: naziv, matični broj, JIB, adresa sjedišta, registarski broj kod Agencije za osiguranje Republike Srpske, broj telefona, e-mail adre- sa i podatak o internet stranici društva za upravljanje,
4) podatke o penzijskom fondu: naziv, adresa sjedišta i registarski broj kod Agencije za osiguranje Republike Srpske,
5) podatke o akumuliranim sredstvima i programira- noj isplati: iznosu akumuliranih sredstava sa prinosom na dan potpisa ugovora iskazano u konvertibilnim mar- kama ili u broju investicionih jedinica, datum početka programiranih isplata, dinamika programiranih isplata
(mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, godišnje ili više- godišnje), odredbu da se dinamika isplata može mijenjati na zahtjev člana fonda, odredbu da se društvo za upravlja- nje obavezuje da akumulirana sredstva vodi na individualnom računu, odredbu o obavezi društva za upravljanje da akumulirana sredstva investira i pripisuje ostvareni prinos u periodu programirane isplate, sve do povlače- nja cjelokupnih akumuliranih sredstava, do kog trenutka društvo za upravljanje ima pravo naplate naknade za upra- vljanje fondom, odredbu kojom se jasno i nedvosmisleno određuje da član fonda i u periodu programiranih ispla- ta snosi rizik ulaganja (usljed čega zbirni iznos svih programiranih isplata može biti veći, jednak ili manji iznosu akumuliranih sredstava sa prinosom na dan potpi- sa ugovora),
6) završne podatke: odredbu da društvo za upravlja- nje nema pravo na druge naknade u periodu programiranih isplata, osim naknade za upravljanje fondom, o obavezi člana fonda da priloži društvu za upravljanje dokumentaciju propisanu od strane društva za upravljanje, datum i mjesto potpisivanja ugovora, potpis člana fonda, te pečat i potpis lica ovlašćenog za zastupanje društva za upra- vljanje.

Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a primjenjuje se od 1.5.2021. godine.

 


Broj: UO-19/20
10. novembra 2020. godine Banja Luka


Predsjednik Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.