Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju nadzornih i statističkih izvještaja

27.11.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju nadzornih i statističkih izvještaja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju nadzornih i statističkih izvještaja društava za osiguranje i reosiguranje

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 117 27.11.2020.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7, člana 9. stav 1. alineja 2. i člana 14. stav 5. Zakona o društvima za osi- guranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19) i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16 i 89/19), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 10. novembra 2020. godine, d o n i o j e

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU NADZORNIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE I REOSIGURANjE

 

Član 1.
U Pravilniku o obliku i sadržaju nadzornih i sta- tističkih izvještaja društava za osiguranje i reosigu- ranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 91/14 i 113/17) u članu 3. u stavu 1. poslije tačke 2) dodaje se nova tačka 3), koja glasi:
“3) Izvještaj o premiji obaveznog osiguranja od auto- odgovornosti (Obrazac PM-AO-D),”.
U istom članu u stavu 1. dosadašnje t. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30) i 31) postaju t. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31) i 32), a riječ: “i” iza teksta tačke 31) zamjenjuje se zapetom.
U istom članu u istom stavu u tački 32) na kraju tek- sta dodaje se riječ: “i” i dodaje se nova tačka 33), koja glasi:
“33) Izvještaj o troškovima sprovođenja osiguranja i razgraničenju troškova pribave po vrstama troškova (Obrazac TSO1-D).”.

Član 2.
U članu 4. stav 1. u tački 1) iza teksta: “stav (1) tačka 1)” riječ: “i” zamjenjuje se zapetom, a poslije broja: “2)” dodaju se riječ i broj: “i 3)”.
U istom članu i u istom stavu u tački 2) iza broja: “11)” dodaju se riječ i broj: “i 33)”.
U istom članu i u istom stavu u tački 3) tekst: “iz čla- na 3. stav (1) t. od 11) do 26) i 31,” zamjenjuje tekstom: “iz člana 3. stav (1) t. od 12) do 27) i 32) ”.

Član 3.
U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Kontrolu izvještaja iz člana 3. ovog pravilnika vrši aktuar zaposlen u društvu za osiguranje, osim izvje- štaja iz stava 1. t. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 24), 27), 32) i 33) i stava 2. t. 3), 4), 5), 6) i 13) ovog pravilnika.”.

Član 4.
Mijenja se sadržaj obrasca iz člana 8. stav 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika, i to:
1) Izvještaj o korišćenju usluga zastupnika/posred- nika u osiguranju i reosiguranju (Obrazac ZPO-D).
Obrasci iz člana 1. i obrazac iz stava 1. ovog člana sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 


Broj: UO-16/20
10. novembra 2020. godine Banja Luka


Predsjednik Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.