Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja filijala

27.11.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja filijala

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja filijala društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 117 27.11.2020.

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7, člana 9. stav 1. alineja 2. i člana 36. stav 6. Zakona o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19) i člana 18. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16 i 89/19), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 10. novembra 2020. godine, d o n i o j e

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVILIMA OSNIVANjA I POSLOVANjA FILIJALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE U MEĐUENTITETSKOM POSLOVANjU

 

Član 1.
U Pravilniku o pravilima osnivanja i poslovanja filijala društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 77/19 i 96/19) u članu 12. stav 6. mijenja se i glasi:
“(6) Društvo iz FBiH obavezno je dostaviti Agenciji Republike Srpske svaku izmjenu i dopunu akata iz stava 4. ovog člana, uključujući i obavezu dostavljanja novodo- nesenih uslova i tarifa osiguranja i njihovih izmjena i dopuna, radi provjere usklađenosti tih akata sa zakonima Republike Srpske, pravilima struke i aktuarskim principima.”.
U istom članu iza stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:
“(7) Akti iz stava 6. ovog člana dostavljaju se u roku od 15 dana od dana usvajanja, i to potpisani, ovjereni, skeni- rani i u elektronskom obliku.”.

Član 2.
U članu 20. u stavu 1. poslije tačke 2) dodaje se nova tačka 3), koja glasi:
“3) Izvještaj o premiji obaveznog osiguranja od autoodgovornosti Republike Srpske (Obrazac PM-AO-F),”.
U istom članu i u istom stavu dosadašnje t. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) i 11) postaju t. 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) i 12).
U istom članu i u istom stavu u tački 11) na kraju tek- sta riječ: “i” zamjenjuje se zapetom, a u tački 12) na kraju teksta tačka se zamjenjuje zapetom i dodaju se nove t. 13) i 14), koje glase:
“13) Izvještaj o korišćenju usluga zastupnika/posred- nika u osiguranju (Obrazac ZPO-F) i
14) Izvještaj o troškovima sprovođenja osiguranja i razgraničenju troškova pribave po vrstama troškova (Obrazac TSO1-F).”.
U istom članu u stavu 2. u tački 1) iza teksta: “iz stava 1. tačka 1.” riječ: “i” zamjenjuje se zapetom, a poslije broja: “2.” dodaju se riječ i broj: “i 3.”.
U istom članu i u istom stavu u tački 2) riječi: “od 3. do 11.” zamjenjuju se riječima: “od 4. do 13.”.
U istom članu i u istom stavu poslije tačke 2) dodaje se nova tačka 3), koja glasi:
“3) iz stava 1. tačka 14. ovog člana tromjesečno za pe- riode:
1. od 1. januara do 31. marta, u roku od mjesec dana od isteka izvještajnog perioda,
2. od 1. januara do 30. juna, u roku od mjesec dana od isteka izvještajnog perioda,
3. od 1. januara do 30. septembra, u roku od mjesec dana od isteka izvještajnog perioda,
4. od 1. januara do 31. decembra, u roku od dva mjeseca od isteka izvještajnog perioda.”.
Obrasci iz ovog člana sastavni su dio ovog pravil- nika.

Član 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 


Broj: UO-17/20
10. novembra 2020. godine Banja Luka


Predsjednik Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.