Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i drugim naknadama

Legislativa

Zakon o izmjeni Zakona o plaćama i drugim naknadama

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine

27.11.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH broj 77/20 (27.11.2020.)

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 12. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. septembra 2020. godine, i na 13. sjednici Doma naroda, održanoj 24. novembra 2020. godine, usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.

 

U Zakonu o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 90/05 i 32/07), u članu 8. stav 3. riječi: "iz ovog zakona" zamjenjuju se riječima: "sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine".
 

Član 2.

 

Iza člana 16. dodaje se novi član 16a. koji glasi:

"Član 16a.

Troškovi smještaja i naknada za odvojeni život

1. Sudije i tužioci imaju pravo na troškove smještaja i naknadu za odvojeni život u skladu s podzakonskim aktom koji donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, shodno odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

2. Predsjednik Suda i glavni tužilac imaju pravo na troškove za smještaj u visini propisanoj podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana za rukovodioca institucija Bosne i Hercegovine, a sudije i tužioci u visini predviđenoj za ostale rukovodeće državne službenike.

3. Sudije i tužioci imaju pravo na naknadu za odvojeni život pod uslovom i u visini utvrđenoj podzakonskim aktom iz stava 1. ovog člana za zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine."
 

Član 3.

 

Iza člana 18. dodaje se novi član 18a. koji glasi:

"Član 18a.

Naknada za ishranu u toku rada i naknada troškova prijevoza

1. Sudije i tužioci, kao i stručno osoblje iz člana 17. ovog zakona, imaju pravo na:

a) novčanu naknadu za ishranu u toku rada

b) naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla.

2. Pravo na naknade iz stava 1. ovog člana sudije, tužioci i stručno osoblje iz člana 17. ovog zakona ostvaruju u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovih odredbi."
 

Član 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Broj 01,02-02-1-596/20
24. novembra 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

plaće

naknade

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.