Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH

27.11.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH

Zzakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine

 

Službeni glasnik BiH broj 77/20 (27.11.2020.)

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 13. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. oktobra 2020. godine i na 13. sjednici Doma naroda, održanoj 24. novembra 2020. godine, usvojila je

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA U POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
 

U Zakonu o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/03) u članu 8. stav 1. riječ "naplaćena" zamjenjuje se riječju "neplaćena".
 

Član 2.
 

U članu 9. riječ "dvije" zamjenjuje se riječju "tri".
 

Član 3.
 

Član 13. mijenja se i glasi:

 

"Član 13.

Ako stranka neposredno ili poštom dostavi Sudu podnesak koji nije taksiran ili je nedovoljno taksiran, Sud će joj dostaviti nalog za plaćanje sudske takse i pozvati je da taksu plati u roku od 15 dana od dana datog naloga te je upozoriti na posljedice neplaćanja takse u tom roku, u smislu člana 15. ovog zakona.

Ako stranka iz stava 1. ovog člana kojoj je upućen nalog za plaćanje sudske takse ne plati taksu u ostavljenom roku, Sud je dužan odmah po isteku roka uputiti opomenu za plaćanje sudske takse u roku od osam dana.

Sud može, na zahtjev taksenog obveznika, rješenjem odrediti da taksenu obavezu izmiri u ratama, i to u najviše tri mjesečne rate.

Ako stranka u postupku ima opunomoćenika, nalog, odnosno opomena za plaćanje takse dostavit će se njenom opunomoćeniku."
 

Član 4.
 

Član 15. mijenja se i glasi:

 

"Član 15.

Ako takseni obveznik ni nakon opomene ne uplati taksu u ostavljenom roku, Sud će donijeti rješenje kojim će mu naložiti da u roku od 15 dana od dana prijema rješenja plati dugujuću taksu kao i 50% od te takse na ime kaznene takse.

Obrazloženje rješenja iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće podatke:

1) kada je nastala taksena obaveza

2) da li je stranka obaviještena o obavezi uplate takse i na koji način

3) da li je to obavještenje primila

4) da li je takseni obveznik upozoren na posljedice neplaćanja takse u roku

5) broj bankovnog računa ili drugog računa preko kojeg takseni obveznik ostvaruje prihode, s kojeg se ima naplatiti sudska taksa

6) kao i druge bitne činjenice o obavezi uplate takse.

Protiv rješenja Suda iz stava 1. ovog člana dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja, koja ne odgađa izvršenje rješenja.

U slučaju da takseni obveznik u roku ne uplati taksu po rješenju iz stava 1. ovog člana, taksa će se naplatiti u skladu sa zakonima o izvršnom postupku koje primjenjuju nadležni sudovi koji provode izvršenje.

Rješenje iz stava 1. ovog člana ima snagu izvršne isprave i dostavlja se nadležnom sudu po mjestu prebivališta, odnosno boravišta taksenog obveznika, da provode izvršenje. Uz rješenje, Sud prilaže i dokaz o tome da je taksenom obvezniku dostavljen nalog, odnosno opomena o plaćanju takse.

Sud će biti obaviješten o rezultatima naplate takse prinudnim putem".
 

Član 5.

 

Član 16. mijenja se i glasi:

 

"Član 16.

Ako je takseni obveznik fizičko lice koje nema prebivalište, odnosno boravište, ali ima imovinu u Bosni i Hercegovini, postupak za naplatu neplaćene takse provest će sud na čijem području se nalazi imovina taksenog obveznika, a ako nema imovine, onda sud koji provodi izvršenje na području sjedišta Suda Bosne i Hercegovine."
 

Član 6.

 

U članu 17. riječ "službi" zamjenjuje se riječju "banci".

Iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Banka u kojoj takseni obveznik ima žiroračun obavijestit će Sud o rezultatima naplate takse prinudnim putem dostavljanjem dokaza o naplati takse."
 

Član 7.
Stupanje na snagu
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Broj 01,02-02-1-1344/20
24. novembra 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.