Pravilnik o vrstama i formi izvještaja Zaštitnog fonda FBiH

04.12.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o vrstama i formi izvještaja Zaštitnog fonda FBiH

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i forma izvještaja Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine, koje je Zaštitni fond dužan dostavljati Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, te rokovi i način izvještavanja.

 

Službene novine Federacije BiH broj 88/20 (4.12.2020.)

 

Na osnovu člana 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), člana 61. stav (6) Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/20) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 43. sjednici održanoj 17.11. 2020. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O VRSTAMA I FORMI IZVJEŠTAJA ZAŠTITNOG FONDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste i forma izvještaja Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zaštitni fond), koje je Zaštitni fond dužan dostavljati Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), te rokovi i način izvještavanja.
 

II. STATISTIČKI IZVJEŠTAJI
 

Član 2.
(Vrste i sadržaj statističkih izvještaja)

 

(1) Zaštitni fond statističke izvještaje dostavlja kvartalno, izuzev statističkog izvještaja iz stava (2) tačka e) koji se dostavlja godišnje.

(2) Statistički izvještaji iz stava (1) ovog člana dostavljaju se na sljedećim obrascima:

а) Prijavljene štete - Obrazac ZF1-K-F,

b) Isplaćene i odbijene štete - Obrazac ZF2-K-F,

c) Pregled regresnih zahtjeva - Obrazac ZF3-K-F,

d) Broj prijavljenih šteta po osnovu neosiguranih vozila po kantonima - Obrazac ZF4-K-F,

е) Izvještaj o uplaćenim članarinama i doprinosima - Obrazac ZF1-G-F.

(3) Iznosi u statističkim izvještajima iz stava (2) ovog člana iznosi se iskazuju u konvertibilnim markama bez decimalnih mjesta.

(4) Obrasci statističkih izvještaja iz stava (2) ovog člana su sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Statistički izvještaji moraju biti potpisani od direktora Zaštitnog fonda.

 

Član 3.
(Način dostave)

 

(1) Statistički izvještaji iz člana 2. ovog Pravilnika dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi.

(2) Statistički izvještaji iz člana 2. ovog Pravilnika u elektronskoj formi dostavljaju se u formatu xml.

(3) Agencija će način dostave i izrade statističkih izvještaja u elektronskom obliku iz stava (2) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju.

 

Član 4.
(Rokovi dostave)

 

(1) Statistički izvještaji u pisanoj i elektronskoj formi iz člana 2. stava (2) tačka a), b), c) i d)ovog Pravilnika dostavljaju se tromjesečno i to:

a) za prvo tromjesečje do 30.04. tekuće poslovne godine,

b) za drugo tromjesečje do 31.07. tekuće poslovne godine,

c) za treće tromjesečje do 31.10. tekuće poslovne godine,

d) za četvrto tromjesečje do 28.02. tekuće poslovne godine.

(2) Statistički izvještaj iz člana 2. stava (2) tačka e) ovog Pravilnika, u pisanoj i elektronskoj formi, dostavlja se najkasnije do 30.11. tekuće poslovne godine.

 

Član 5.
(Način iskazivanja)

 

Zaštitni fond je dužan podatke iz statističkih izvještaja iz člana 2. ovog Pravilnika iskazivati kumulativno.
 

III. FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
 

Član 6.
(Finansijski izvještaji)

 

(1) Finansijski izvještaji dostavljaju se na obrascima kako slijedi:

a) Bilans uspjeha - Obrazac ZF1F-PG-F,

b) Bilans stanja - Obrazac ZF2F-PG-F,

c) Izvještaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda - Obrazac ZF3F-PG-F,

d) Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda - Obrazac ZF4F-PG-F,

e) Izvještaj o promjenama na kapitalu - Obrazac ZF5F-PG-F,

f) Izvještaj o prihodima i rashodima - Obrazac ZF6F-PG-F.

(2) Finansijski izvještaji iz stava (1) ovog člana za dostavu u elektronskoj formi su u formatu xlsx.

(3) Obrasci iz stava (1) ovog člana sastavni su dio ovog Pravilnika.

(4) Finansijski izvještaji u pisanoj i elektronskoj formi iz stava (1) ovog člana dostavljaju se:

a. za period 01.01.-31.12. prethodne godine, do 15.03. tekuće poslovne godine,

b. za period 01.01.-30.06. tekuće godine, do 31.07. tekuće poslovne godine.

(5) Nerevidirani godišnji finansijski izvještaji iz stava (8) ovoga člana dostavljaju se godišnje do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, a polugodišnji finansijski izvještaji iz stava (8) ovog člana dostavljaju se do 31.07. tekuće godine.

(6) Revidirani godišnji finansijski izvještaji za prethodnu godinu iz stava (8) ovoga člana dostavljaju se zajedno sa izvještajem ovlaštenog revizora i godišnjim izvještajem o poslovanju najkasnije do 31.05. tekuće godine.

(7) Agencija će način dostave i izrade finansijskih izvještaja u elektronskom obliku iz stava (2) ovog člana propisati Pravilnikom o statističkim standardima i oblicima finansijskog izvještavanja u osiguranju.

(8) Zaštitni fond dostavlja Agenciji ovjerene kopije finansijskih izvještaja propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/09).

(9) Finansijski izvještaji iz stava (8) ovog člana trebaju biti prethodno ovjereni od strane ovlaštene institucije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH.

(10) Zaštitni fond finansijske izvještaje iz stava (1) tč. c) i d) ovog člana sačinjava i dostavlja u zavisnosti od izabrane metode.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
 

Član 7.
(Stavljanje van snage)

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izvještajima Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18).
 

Član 8.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 021-3214-1/20
17. novembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.