Pravilnik o sadržaju i riješenim štetama za obavezna osiguranja u saobraćaju

04.12.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o sadržaju i riješenim štetama za obavezna osiguranja u saobraćaju

Ovim Pravilnikom se uređuje sadržaj, način prikupljanja, čuvanje i rokovi dostave podataka o ugovorima o osiguranju, štetnim događajima, procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama za obavezna osiguranja u saobraćaju.

 

Službene novine Federacije BiH broj 88/20 (4.12.2020.)

 

Na osnovu člana 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), člana 17. stav (5) Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/20) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 43. sjednici održanoj 17.11.2020. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA, ČUVANJA I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA O UGOVORIMA O OSIGURANJU, ŠTETNIM DOGAĐAJIMA I PROCIJENJENIM, OBRAĐENIM I RIJEŠENIM ŠTETAMA ZA OBAVEZNA OSIGURANJA U SAOBRAĆAJU


 

I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)
 

Ovim Pravilnikom se uređuje sadržaj, način prikupljanja, čuvanje i rokovi dostave podataka o ugovorima o osiguranju, štetnim događajima, procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama za obavezna osiguranja u saobraćaju.
 

Član 2.
(Obaveza prikupljanja podataka)
 

Društvo za osiguranje koje je upisano u sudski registar na osnovu odobrenja Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje poslova osiguranja (u daljem tekstu: Agencija), kao i podružnica društva za osiguranje koje nije iz Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), a koja je osnovana ili posluje u Federaciji u skladu sa Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: društvo za osiguranje) dužno je prikupljati, obrađivati i čuvati lične i druge podatke, te formirati i voditi bazu podataka o:

a) ugovorima o osiguranju;

b) štetnim događajima;

c) procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama.
 

II. SADRŽAJ BAZE PODATAKA OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI
 

Član 3.
(Baza podataka)
 

Baza podataka za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima (u daljem tekstu: osiguranje od autoodgovornosti) iz člana 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati minimalno podatke propisane Pravilnikom o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete načinjene trećim licima ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18 – u daljem tekstu: Pravilnik o registru AO) i Pravilnikom o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17 – u daljem tekstu: Pravilnik o evidenciji šteta).
 

Član 4.
(Dostava podataka)
 

Društvo za osiguranje dužno je za osiguranja od autoodgovornosti, Agenciji dostavljati podatke iz člana 3. ovog Pravilnika na način i u rokovima propisanimPravilnikom o registru AO.
 

III. SADRŽAJ BAZE PODATAKA OSIGURANJA PUTNIKA U JAVNOM PREVOZU OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA, OSIM PUTNIKA U ZRAČNOM SAOBRAĆAJU
 

Član 5.
(Baza podataka)
 

Baza podataka osiguranja putnika u javnom prevozu od posljedica nesretnog slučaja, osim putnika u zračnom saobraćaju (u daljem tekstu: osiguranje PJP) sadrži podatke o:

a) ugovorima o osiguranju PJP zaključenim na području Federacije i

b) štetnim događajima, procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama iz osnova ugovora o osiguranju PJP, zaključenih na području Federacije.
 

Član 6.
(Podaci o ugovorima)
 

(1) Podaci o ugovorima o osiguranju PJP iz člana 5. tačka a) ovog Pravilnika su:

a) podaci o polici osiguranja;

b) podaci o ugovaraču osiguranja, prevozniku (pravno lice - preduzetnik ovlašten za prevoz putnika u javnom prevozu) i

c) podaci o prevoznom sredstvu.

(2) Podaci o polici osiguranja iz stava (1) tačke a) ovog člana su:

a) broj police;

b) datum zaključenja police;

c) početak važenja osiguranja;

d) istek važenja osiguranja;

e) mjesto zaključenja police;

f) suma osiguranja za slučaj smrti;

g) suma osiguranja za slučaj trajnog gubitka opće radne sposobnosti (invaliditeta);

h) suma osiguranja za slučaj stvarnih i nužnih troškova liječenja;

i) vrsta doplatka;

j) iznos doplatka;

k) vrsta popusta;

l) iznos popusta i

m) iznos ukupno obračunate premije.

(3) Podaci o ugovaraču osiguranja iz stava (1) tačke b) ovog člana su:

a) naziv vlasnika prevoznog sredstva;

b) naziv prevoznika;

c) jedinstveni identifikacioni broj (JIB);

d) adresa sjedišta i

e) općina.
 

(4) Podaci o prevoznom sredstvu iz stava (1) tačke c) ovog člana su:

a) registarski broj/oznaka prevoznog sredstva (ako postoji u vrijeme zaključivanja ugovora);

b) broj šasije;

c) vrsta prevoznog sredstva i

d) broj registrovanih mjesta.

(5) Podaci iz st. (2), (3) i (4) ovog člana predstavljaju minimalni skup podataka koji moraju biti sadržani u bazi podataka iz člana 5. ovog Pravilnika.
 

Član 7.
(Podaci o štetama)
 

Podaci o štetnom događaju, procjeni i obradi štete iz ugovora o osiguranju PJP iz člana 5. tačke b)ovog Pravilnika propisani su Pravilnikom o evidenciji šteta.
 

Član 8.
(Dostava podataka)
 

(1) Društvo za osiguranje dužno je podatke iz člana 6. ovog Pravilnika, dostaviti Agenciji u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za dostavu podataka.

(2) Društvo za osiguranje dužno je podatke iz člana 7. ovog Pravilnika, dostaviti Agenciji na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o evidenciji šteta.
 

IV. SADRŽAJ BAZE PODATAKA OSIGURANJA VLASNIKA ZRAKOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆIM LICIMA
 

Član 9.
(Baza podatka)
 

Baza podataka osiguranja vlasnika zrakoplova od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (u daljem tekstu: osiguranje OVZ) sadrži podatke o:

a) ugovorima o osiguranju OVZ zaključenim na području Federacije i

b) štetnim događajima, procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama iz osnova ugovora o osiguranju OVZ, zaključenih na području Federacije.
 

Član 10.
(Podaci o ugovorima)
 

(1) Podaci o ugovorima o osiguranju OVZ iz člana 9. tačka a) ovog Pravilnika su:

a) podaci o polici osiguranja;

b) podaci o ugovaraču osiguranja i

c) podaci o prevoznom sredstvu.

(2) Podaci o polici osiguranja iz stava (1) tačke a) ovog člana su:

a) broj police;

b) datum zaključenja police;

c) početak važenja osiguranja;

d) istek važenja osiguranja;

e) mjesto zaključenja police;

f) suma osiguranja za štete trećim licima;

g) suma osiguranja za pojedinog putnika;

h) suma osiguranja za lične stvari putnika koje se nalaze u kabini zrakoplova;

i) suma osiguranja za teret i predatu prtljagu;

j) vrsta doplatka;

k) iznos doplatka;

l) vrsta popusta;

m) iznos popusta i

n) iznos ukupno obračunate premije.

(3) Podaci o ugovaraču osiguranja iz stava (1) tačke b) ovog člana su:

a) oznaka: pravno ili fizičko lice;

b) ime i prezime fizičkog lica/ naziv pravnog lica;

c) jedinstveni matični broj (JMB) fizičkog lica, odnosno jedinstveni identifikacioni broj (JIB) za pravno lice;

d) adresa fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica i

e) općina.

(4) Podaci o prevoznom sredstvu iz stava (1) tačke c) ovog člana su:

a) vrsta zrakoplova;

b) namjena;

c) serijski broj;

d) proizvođač;

e) tip;

f) model;

g) najviša dopuštena masa zrakoplova pri uzlijetanju (MTOM);

h) godina proizvodnje;

i) broj putnika;

j) kategorija zrakoplova;

k) redni broj u registru zrakoplova i

l) teritorijalna valjanost pokrića.

(5) Podaci iz st. (2), (3) i (4) ovog člana predstavljaju minimalni skup podataka koji moraju biti sadržani u bazi podataka iz člana 9. ovog Pravilnika.
 

Član 11.
(Podaci o štetama)
 

Podaci o štetnom događaju, procjeni i obradi štete iz ugovora o osiguranju OVZ iz člana 9. Tačka b) ovog Pravilnika propisani su Pravilnikom o evidenciji šteta.
 

Član 12.
(Dostava podataka)
 

(1) Društvo za osiguranje dužno je podatke iz člana 10. ovog Pravilnika, dostaviti Agenciji u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za dostavu podataka.

(2) Društvo za osiguranje dužno je podatke iz člana 11. ovog Pravilnika, dostaviti Agenciji na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o evidenciji šteta.

V. SADRŽAJ BAZE PODATAKA OSIGURANJA VLASNIKA PLOVILA NA MOTORNI POGON OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PROUZROKOVANU TREĆIM LICIMA
 

Član 13.
(Baza podataka)
 

Baza podataka osiguranja vlasnika plovila na motorni pogon od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (u daljem tekstu: osiguranje OVP) sadrži podatke o:

a) ugovorima o osiguranju OVP zaključenim na području Federacije i

b) štetnim događajima, procijenjenim, obrađenim i riješenim štetama iz osnova ugovora o osiguranju OVP zaključenih na području Federacije.
 

Član 14.
(Podaci o ugovorima)
 

(1) Podaci o ugovorima o osiguranju OVP iz člana 13. tačka a) ovog Pravilnika su:

a) podaci o polici osiguranja;

b) podaci o ugovaraču osiguranja i

c) podaci o prevoznom sredstvu.

(2) Podaci o polici osiguranja iz stava (1) tačke a) ovog člana su:

a) broj police;

b) datum zaključenja police;

c) početak važenja osiguranja;

d) istek važenja osiguranja;

e) mjesto zaključenja police;

f) suma osiguranja;

g) vrsta doplatka;

h) iznos doplatka;

i) vrsta popusta;

j) iznos popusta i

k) iznos ukupno obračunate premije.

(3) Podaci o ugovaraču osiguranja iz stava (1) tačke b) ovog člana su:

a) oznaka: pravno ili fizičko lice;

b) ime i prezime fizičkog lica/ naziv pravnog lica;

c) jedinstveni matični broj (JMB) fizičog lica, odnosno jedinstveni identifikacioni broj (JIB) pravnog lica;

d) adresa fizičkog lica, odnosno sjedište pravnog lica i

e) općina.

(4) Podaci o prevoznom sredstvu iz stava (1) tačke c) ovog člana su:

a) registarska oznaka;

b) namjena;

c) dužina (m);

d) proizvođač motora;

e) snaga motora (kW);

f) tip motora;

g) model motora;

h) proizvođač plovila;

i) tip plovila i

j) model plovila.

(5) Podaci iz st. (2), (3) i (4) ovog člana predstavljaju minimalni skup podataka koji moraju biti sadržani u bazi podataka iz člana 13. ovog Pravilnika.
 

Član 15.
(Podaci o štetama)
 

Podaci o štetnom događaju, procjeni i obradi štete iz ugovora o osiguranju OVP iz člana 13. tačka b) ovog Pravilnika propisani su Pravilnikom o evidenciji šteta.
 

Član 16.
(Dostava podataka)
 

(1) Društvo za osiguranje dužno je podatke iz člana 14. ovog Pravilnika, dostaviti Agenciji u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za dostavu podataka.

(2) Društvo za osiguranje dužno je podatke iz člana 15. ovog Pravilnika, dostaviti Agenciji na način i u rokovima propisanim Pravilnikom o evidenciji šteta.
 

VI. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I ČUVANJE PODATAKA
 

Član 17.
(Zaštita ličnih podataka)
 

Društvo za osiguranje koje je ovlašteno da prikuplja, obrađuje, čuva i koristi lične i druge podatke potrebne za zaključivanje ugovora o osiguranju i rješavanju odštetnih zahtjeva koji proističu iz obveznih osiguranja, dužno je da sa ličnim podacima postupa u skladu sa propisima kojim se uređuje zaštita ličnih podatka u Federaciji i/ili Bosne i Hercegovini te propisima kojima je regulisan način prikupljanja, čuvanja i dostave podataka iz oblasti osiguranja.
 

Član 18.
(Rok čuvanja podataka)
 

Društvo za osiguranje dužno je podatke iz člana 2. ovog Pravilnika čuvati sedam godina po isteku ugovora o obaveznom osiguranju, odnosno po okončanju postupka naknade štete.
 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
 

Član 19.
(Rok za formiranje baza podataka)
 

Društvo za osiguranje dužno je formirati baze podataka u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
 

Član 20.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 021-3214-3/20
17. novembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr.sc. Edita Kalajdžić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.