Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima

07.12.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima

Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 120,  07.12.2020.

 

Na osnovu člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/20) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, na 99. sjednici, održanoj 3.12.2020. godine, d o n o s i

 

UREDBU

O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGU SMJEŠTAJA, TURISTIČKIM AGENCIJAMA I IZVOĐAČIMA UMJETNOSTI ZA SANIRANJE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA

 

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se korisnici, uvjeti, način, obim, kriteriji i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Član 2.

(1) Sredstva za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona (u daljem tekstu: sredstva) predstavljaju novčana sredstva Kompenzacionog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) koja se dodjeljuju privrednim subjektima radi redovnog izmirivanja obaveza prema radnicima.

(2) Korisnici sredstava su privredni subjekti koji obavljaju djelatnost ugostiteljskih usluga za smještaj, djelatnost turističkih agencija i izvođači umjetnosti.

(3) Radnik je fizičko lice koje je po osnovu radnog od- nosa, u skladu sa Zakonom o radu, zaposleno na puno radno vrijeme kod privrednog subjekta iz stava 2. ovog člana Uredbe i prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, kao i samostalni preduzetnik registriran u vidu osnovnog zanimanja.

Član 3.

Za privredni subjekat uplatit će se porezi i doprinosi na plaću po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprino- sa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojim je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period juli - septembar 2020. godine.

Član 4.

(1) Pravo na dodjelu sredstava imaju privredni subjekti koji, u skladu sa propisima kojim je uređena oblast klasifikacije djelatnosti u Republici Srpskoj, obavljaju pretežnu/ osnovnu djelatnost pod šifrom:

1) 55.10 - hoteli i sličan smještaj,
2) 55.20 - odmarališta i ostali smještaj za kraći odmor,

3) 55.90 - ostali smještaj,
4) 79.11 - djelatnost putničkih agencija,
5) 79.12 - djelatnost tur-operatera i
6) 90.01 - izvođačka umjetnost.

(2) Postupak dodjele sredstava iz stava 1. t. od 1) do 5) ovog člana Uredbe provodi Ministarstvo trgovine i turizma, a postupak dodjele sredstava iz stava 1. tačka 6) ovog člana Uredbe Ministarstvo prosvjete i kulture.

Član 5.

(1) Privredni subjekat koji podnosi zahtjev za dodjelu sredstava, osim uvjeta iz člana 4. stav 1. ove uredbe, dužan je da ispuni sljedeće uvjete:

1) da ima registrirano sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) da nije smanjio broj radnika za više od 15% kada se uporedi broj radnika na dan 31. august 2020. godine sa da- nom 29. februar 2020. godine,

3) da ima finansijski gubitak koji podrazumijeva pro- sječan pad prometa u periodu juli - septembar 2020. godine u procentu od najmanje 40% i više u odnosu na isti period 2019. godine i

4) da je izmirio poreze i doprinose na plaću po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojim je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. junom 2020. godine.

(2) Prilikom utvrđivanja obima smanjenja broja radnika iz stava 1. tačka 2) ovog člana ne uzimaju se u obzir radnici kojim je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, radnici koji su ostvarili pravo na penziju i otkazi ugovora o radu od strane radnika.

(3) Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, za privred- ne subjekte koji nisu bili registrirani ili koji nisu obavljali djelatnost u periodu juli - septembar 2019. godine pad prometa iz istog perioda 2020. godine poredi se sa ostvarenim prosječnim prometom u decembru 2019. godine i januaru i februaru 2020. godine.

Član 6.

(1) Privredni subjekat podnosi zahtjev za dodjelu sredstava nadležnom ministarstvu iz člana 4. stav 2. ove uredbe najkasnije do 20. decembra 2020. godine.

(2) Privredni subjekat, uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, dostavlja kopije prijave poreza na dodatu vrijednost za period juli - septembar 2019. godine i juli – septembar 2020. godine, odnosno za drugi period u slučaju iz člana 5. stav 3. ove uredbe.

(3) Privredni subjekat koji nije obveznik poreza na do- datu vrijednost ne dostavlja prijavu iz stava 2. ovog člana.

Član 7.

(1) Poslije dostavljanja zahtjeva ministarstva iz člana 4. stav 2. ove uredbe ispituju:

1) pravovremenost, a to podrazumijeva provjeru da li je zahtjev dostavljen u skladu sa članom 6. stav 1. ove uredbe,

2) potpunost, a to podrazumijeva provjeru da li su u zahtjevu navedeni svi potrebni podaci i da li su uz zahtjev dostavljeni svi traženi dokumenti i

3) dopuštenost, a to podrazumijeva provjeru da li je zahtjev podnijelo lice koje ima pravo na sredstva u skladu sa ovom uredbom.

(2) Ako je zahtjev nepotpun, ministarstvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe upućuje poziv privrednom subjektu da u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva dopuni zahtjev sa potrebnim podacima ili dokumentima.

(3) U slučaju da privredni subjekat ne izvrši dopunu zahtjeva potrebnim podacima ili dokumentima u roku iz stava 2. ovog člana, kao i ako je zahtjev nepravovremen ili nedopušten, postupak se okončava u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Član 8.

(1) Ako je zahtjev pravovremen, potpun i dopušten, ministarstvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe provjerava ispunjenost uvjeta za dodjelu sredstava iz člana 4. st. 1. i 5. ove uredbe.

(2) Ministarstva iz člana 4. stav 2. ove uredbe, po službenoj dužnosti, provjeravaju ispunjenost uvjeta:

1) iz člana 4. stav 1. i člana 5. stav 1. tačka 1) ove uredbe u saradnji sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i uvidom u Registar poslovnih subjekata i

2) iz člana 5. stav 1. t. 2) i 4) ove uredbe u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske.

(3) Iznosi ostvarenih prometa u mjesecima iz člana 5. stav 1. tačka 3) ove uredbe provjeravaju se iz dostavljenih kopija prijava poreza na dodatu vrijednost.

(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako privredni subjekat nije obveznik poreza na dodatu vrijednost, ministarstvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe, po službenoj dužnosti, kod Poreske uprave Republike Srpske provjerava podatke o ostvarenom prometu iz člana 5. stav 1. tačka 3) ove uredbe.

(5) Osim provjera iz st. od 2. do 4. ovog člana, ministar- stvo iz člana 4. stav 2. ove uredbe može pribaviti podatke od inspekcijskih i drugih nadležnih organa, odnosno zatražiti od privrednog subjekta pojašnjenja, izjave i druge dokumente od značaja za pravilno rješavanje po zahtjevu.

Član 9.

(1) Ako su ispunjeni uvjeti za dodjelu sredstava, ministar trgovine i turizma ili ministar prosvjete i kulture donosi rješenje o odobravanju sredstava, u roku koji je definiran propi- sima iz oblasti upravnog postupka.

(2) Ako se utvrdi da privredni subjekat ne ispunjava neki od uvjeta iz člana 4. stav 1. i člana 5. ove uredbe, postupak se okončava u skladu sa pravilima upravnog postupka.

Član 10.

(1) Ako je privredni subjekat u momentu donošenja rješenja iz člana 9. ove uredbe već uplatio poreze i doprinose za period juli - septembar 2020. godine, ta će se uplata smatrati kao pretplata za naredni porezni period.

(2) Odobrena sredstva isplaćuju se iz sredstava Fonda u korist privrednog subjekta na račune javnih prihoda u skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, općina i gradova i fondova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 5/20 i 13/20), na osnovu rješenja iz člana 9. ove uredbe.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-3326/20

3. decembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, Radovan Višković, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.