Pravilnik o posebnim kriterijima za raspodjelu sredstava od igara na sreću

07.12.2020. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o posebnim kriterijima za raspodjelu sredstava od igara na sreću

Ovim pravilnikom propisuju se posebni kriteriji i postupak izbora projekata ili programa iz oblasti porodice, omladine i sporta koji se finansiraju od dijela prihoda od igara na sreću u skladu sa članom 5. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 120,  7.12.2020.

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18) i člana 10. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 111/20), ministar porodice, omladine i sporta, 27. novembra 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK 

O POSEBNIM KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA RASPODJELU SREDSTAVA OD IGARA NA SREĆU

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se posebni kriteriji i postupak izbora projekata ili programa iz oblasti porodice, omladine i sporta koji se finansiraju od dijela prihoda od igara na  sreću u skladu sa članom 5. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele sredstava od igara na sreću (u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

Raspodjela prihoda iz člana 4. stav 2. tačka 3) Uredbe, u okviru budžetskih sredstava Ministarstva porodice, omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo), vrši se za finansiranje programskih aktivnosti organizacija, odnosno programa i projekata koji se resorno odnose na:

1) oblast porodice u iznosu od 20% od ukupnih prihoda,

2) oblast omladine u iznosu od 20% od ukupnih prihoda i

3) oblast sporta u iznosu od 60% od ukupnih prihoda.

Član 3.

(1) Programi i projekti koji se odnose na oblast porodice obuhvaćaju:

1) ublažavanje ekonomske cijene podizanja djeteta,

2) usklađivanje rada i roditeljstva,
3) promociju reproduktivnog zdravlja adolescenata,

4) populacionu edukaciju,

5) aktiviranje lokalne samouprave u provođenju mjera populacione politike,

6) vaninstitucionalno obrazovanje i odgoj djece s ciljem podrške porodicama i

7) jačanje porodice kao osnovne ćelije društva.

(2) Programi i projekti koji se odnose na oblast omladine obuhvaćaju:

1) podršku humanitarnim djelatnostima kroz volonterske aktivnosti,

2) podršku omladinskom aktivizmu mladih sa invaliditetom,

3) podršku pronatalitetnoj politici jačanjem reproduktivnog zdravlja mladih i edukacijom o štetnom uticaju bolesti ovisnosti,

4) vaninstitucionalno obrazovanje i odgoj omladine putem programa i aktivnosti omladinskih centara i organizacija, te podršku daljem razvoju mladih talenata,

5) razvoj civilnog društva u oblasti omladinskog organiziranja kroz jačanje kapaciteta omladinskih organiza- cija.

(3) Programi i projekti koji se odnose na oblast sporta obuhvaćaju:

1) borbu protiv opojnih droga i svih oblika ovisnosti,

2) zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u sportu,

3) vaninstitucionalno obrazovanje djece i omladine u sportu,

4) učešće na zvaničnim međunarodnim takmičenjima u organizaciji evropskih ili svjetskih federacija,

5) nastupe u domaćim prvenstvima i kupovima do nivoa koji osigurava učešće na takmičenjima iz stava 3. tačka 4) ovog člana i

6) za sportiste pojedince u pojedinačnim sportovima na takmičenjima iz stava 3. tačka 4) ovog člana.

Član 4.

(1) Raspodjela sredstava od igara na sreću vrši se na osnovu javnog konkursa koji se raspisuje polugodišnje.

(2) Konkurs se raspisuje najkasnije do isteka prvog, odnosno trećeg kvartala tekuće godine.

(3) Konkurs iz stava 1. ovog člana objavljuje se u najmanje jednom dnevnom štampanom mediju dostupnom na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva.

(4) Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objave.

Član 5.

(1) Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast porodice mogu se prijaviti organizacije koje svojim radom doprinose stvaranju uvjeta za provođenje mjera populacione politike i podrške porodici.

(2) Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sreću po programima i projektima koji se odnose na oblast omladine mogu se prijaviti organizacije koje su upisane u Omladinski registar.

(3) Na konkurs za raspodjelu sredstava od igara na sre- ću po programima i projektima koji se odnose na oblast sporta mogu se prijaviti sportske organizacije (klubovi) Republike Srpske i sportisti pojedinci u pojedinačnim sportovima.

Član 6.

Organizacije i pojedinci iz člana 6. ovog pravilnika zahtjeve za finansiranje projekata i programskih aktivnosti sa propratnom dokumentacijom u oblasti porodice podnose na Obrascu 1, za oblast omladine na Obrascu 2, a za oblast sporta na obrascima 3. i 3a, koji se nalaze u Prilogu 1. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 7.

Korisnici sredstava dostavljaju Ministarstvu, u rokovima propisanim Uredbom, finansijske i narativne izvještaje o namjenskom utrošku na za to propisanim obrascima izvještaja, koji se nalaze u Prilogu 2. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio, koji se za oblast porodice nalaze na Obrascu 4, za oblast omladine na Obrascu 5, a za oblast sporta na Obrascu 6. ovog pravilnika.

Član 8.

(1) Ministar porodice, omladine i sporta (u daljem tek- stu: ministar) rješenjem imenuje, za svaku resornu oblast posebno, Komisiju za procjenu i izbor za finansiranje korisnika sredstava od igara na sreću (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisiju čine tri člana.
(3) Članovi Komisije biraju predsjedavajućeg.
(4) Komisija donosi odluke prostom većinom glasova.

(5) Komisija vrši ocjenu pristiglih prijava uz primjenu općih kriterija propisanih članom 6. stav 3. Uredbe i posebnih kriterija iz člana 12. ovog pravilnika.

Član 9.

Komisija po zatvaranju konkursa predlaže ministru organizacije i pojedince, kao i iznose sredstava za njihovo finansiranje.

Član 10.

Ministar, na osnovu prijedloga Komisije, vrši izbor korisnika sredstava od igara na sreću.

Član 11.

Ocjenjivanje i vrednovanje prijava po javnom konkursu iz člana 5. ovog pravilnika vrši se na osnovu posebnih kriterija:

1) za oblast porodice posebni kriteriji su:

1. rješavanje problema koji su od interesa za veći broj građana, odnosno porodica,

2. podizanje kvaliteta porodičnog života,

3. stvaranje uvjeta za podizanje nataliteta,

4. zdravstvena, socijalna, odgojna i obrazovna kompo- nenta i

5. opći interes za Republiku i jedinicu lokalne samo- uprave;

2) za oblast omladine posebni kriteriji su:

1. doprinos poboljšanju položaja mladih u Republici Srpskoj,

2. doprinos realizaciji ciljeva i mjera Omladinske politike Republike Srpske,

3. broj mladih, mladih sa invaliditetom i volontera koji su uključeni u realizaciju programa/projekta,

4. broj mladih, mladih sa invaliditetom i ostalih građana koji će imati koristi od programa/projekta i

5. inovativnost predloženog programa/projekta;

3) za oblast sporta posebni kriteriji su:

1. doprinos sportskih aktivnosti korisnika sredstava u sistemu razvoja sporta,

2. značaj učešća na međunarodnom takmičenju za Republiku Srpsku,

3. broj zemalja učesnica u takmičenju,

4. medijski publicitet takmičenja,

5. masovnost sportske grane (broj klubova u sistemu ta- kmičenja),

6. nivo razvijenosti korisnika sredstava (samo za klubo- ve): broj članova, postojanje selekcija u sistemu takmičenja i tradicija (dosadašnji rezultati),

7. trenutni plasman u prvenstvu Bosne i Hercegovine ako se radi o finansiranju sportskih aktivnosti u prvenstvu Bosne i Hercegovine (samo za klubove) i

8. pojedinačni rezultati i trenutni plasman na rang-listama (samo za sportiste pojedince u pojedinačnim sportovima).

Član 12.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim kriterijima i postupku za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/14).

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 20.01/012-2178-1/20

27. novembra 2020. godine

Banja Luka

 

Ministar Sonja Davidović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.