Pravilnik o načinu utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu

07.12.2020. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o načinu utvrđivanja sposobnosti čamaca za plovidbu

Ovim pravilnikom uređuju se način utvrđivanja sposobnosti čamca za plovidbu i plutajućih objekata u gabaritima čamca za plutanje, vrste pregleda, baždarenje i način izdavanja uvjerenja o sposobnosti plovila za plovidbu, odnosno plutanje.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 120 7.12.2020.

 

Na osnovu člana 49. stav 6. Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 54/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

PRAVILNIK

O NAČINU UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI ČAMACA ZA PLOVIDBU I PLUTAJUĆIH OBJEKATA ZA PLUTANJE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se način utvrđivanja sposobnosti čamca za plovidbu i plutajućih objekata u gabaritima čamca za plutanje, vrste pregleda, baždarenje i način izdavanja uvjerenja o sposobnosti plovila za plovidbu, odnosno plutanje.

Član 2.
Vrste čamaca, u ovisnosti o pogonu i nadgradnji, jesu:

1) čamci sa kabinom bez pogona,

2) čamci sa kabinom sa pogonom,

3) čamci bez kabine bez pogona,

4) čamci bez kabine sa pogonom,

5) skuteri.

Član 3.
Vrste plutajućih objekata, u ovisnosti o nadgradnji, jesu:

1) plutajući objekti bez kućice,

2) plutajući objekti sa kućicom.

Član 4.

(1) Sposobnost čamca za plovidbu i plutajućeg objekta za plutanje (u daljem tekstu: plovila) utvrđuje se osnovnim, redovnim ili vanrednim pregledom.

(2) Pregled iz stava 1. ovog člana obavlja se na vodi i, prema potrebi, na kopnu.

(3) Zahtjev za preglede iz stava 1. ovog člana vlasnik plovila podnosi pravnom licu koje ovlasti Ministarstvo sao- braćaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(4) Pravno lice iz stava 3. ovog člana obavezno je da, uz zahtjev za ovlašćenje, Ministarstvu dostavi sljedeće dokaze:

1) da je upisano u sudski registar za vršenje djelatnosti iz oblasti vodnog saobraćaja,

2) da u stalnom radnom odnosu ima radnike sa stručnom spremom nautičkog ili mašinskog smjera, od kojih najmanje jednog radnika sa visokom stručnom spremom,

3) da posjeduje poslovni prostor koji omogućava nesme- tano odvijanje djelatnosti,

4) da posjeduje odgovarajuću tehničku opremu i uređaje,

5) da dostavi polisu osiguranja od odgovornosti za even- tualno pričinjenu štetu.

Član 5.

(1) Ovlašćeno pravno lice dužno je da vodi evidenciju o pregledanim plovilima.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sastoji se iz registra pregledanih plovila i zapisnika o izvršenom pregledu.

(3) Registar pregledanih plovila vodi se na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 6.

(1) Osnovni pregled plovila obuhvaća provjeru konstruk- cije trupa, plovnih svojstava, pogonskih i drugih uređaja i opreme.

(2) Osnovni pregled plovila vrši se:

1) prije upisa u upisnik,

2) prije promjene namjene ili područja plovidbe,

3) poslije svake obnove plovila kojom su promijenjena njegova plovna svojstva.

(3) Osnovni pregled plovila važi do dospijevanja redov- nog pregleda, i to u sljedećim rokovima:

1) pet godina za plovila namijenjena za neprivredne svr- he (razonodu, sport i rekreaciju),

2) jednu godinu za čamce namijenjene za privredne svr- he, odnosno kojim se vrši prijevoz putnika,

3) dvije godine za čamce namijenjene za privredne svrhe (prijevoz stvari i ribolov) i javne potrebe.

Član 7.

(1) Redovnim pregledom plovila provjeravaju se opće stanje plovila, stanje konstrukcije trupa, eventualne izmjene plovnih svojstava, pogonski i drugi uređaji i opremljenost plovila.

(2) Redovni pregled iz stava 1. ovog člana obavlja se u sljedećim rokovima:

1) svake pete godine za plovila namijenjena za nepri- vredne svrhe (razonodu, sport i rekreaciju),

2) svake godine za čamce namijenjene za privredne svr- he, odnosno kojim se vrši prijevoz putnika,

3) svake dvije godine za čamce namijenjene za privredne svrhe (prijevoz stvari i ribolov) i javne potrebe.

Član 8.

(1) Vanredni pregled plovila obavlja se nakon pretrplje- ne nezgode plovila, završetka radova na popravci ili obnovi dijelova plovila, kao i u slučaju na opravdane sumnje da plo- vilo ne ispunjava propisane uvjete koji se odnose na sposob- nost za plovidbu, odnosno plutanje.

(2) Vanrednim pregledom iz stava 1. ovog člana provje- ravaju se cjelokupno stanje plovila, stanje konstrukcije trupa, plovna svojstva, stanje porivnih i drugih uređaja i opreme.

Član 9.

(1) Zapisnik o pregledu plovila sačinjava se u dva pri- mjerka, potpisuju ga vlasnik plovila i službeno lice, a jedan primjerak se uručuje vlasniku plovila.

(2) Obrazac zapisnika nalazi se u Prilogu 2. ovog pravil- nika i čini njegov sastavni dio.

Član 10.

(1) Uvjerenje o sposobnosti plovila za plovidbu, odnosno za plutanje izdaje se vlasniku poslije izvršenog osnovnog, redovnog ili vanrednog pregleda, kojim se utvrđuje da je plo- vilo sposobno za sigurnu plovidbu, odnosno plutanje.

(2) Obrazac uvjerenja nalazi se u Prilogu 3. ovog pravil- nika i čini njegov sastavni dio.

Član 11.

(1) Baždarenje plovila obavlja se kod osnovnog pregleda i u slučajevima kada se obavlja vanredni pregled plovila.

(2) Baždarenje i pregledi iz čl. 6, 7. i 8. ovog pravilnika vrše se u skladu sa sljedećim tehničkim pravilima:

1) tehnička pravila za čamce za sport i razonodu,

2) tehnička pravila za čamce za privredne i javne svrhe,

3) tehnička pravila za plutajuće objekte za sport i razo- nodu.

(3) Pravila iz stava 2. ovog člana nalaze se na internet stranici Ministarstva.

Član 12.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o utvrđivanju sposobnosti čamaca za plovidbu (“Slu- žbeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/08 i 65/09).

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.04/341-2008/20

16. novembra 2020. godine

Banja Luka

 

Ministar, Đorđe Popović, s.r.

 

PRILOG 1

REGISTAR PREGLEDANIH ČAMACA / PLUTAJUĆIH OBJEKATA

Ovlašćeno pravno lice: ____________________________________

Prva strana

Namjena: ______________________________________________

Ime, oznaka i broj: _______________________________________

Vrsta materijala: _________________________________________

Godina i mjesto gradnje: __________________________________

Dužina, širina i visina: ____________________________________

Gaz sa teretom i gaz bez tereta: _____________________________

Slobodan bok: __________________________________________

Vrsta pogona (kW, tip i broj motora): ________________________

Nosivost i broj lica: ______________________________________

Istisnina: _______________________________________________

Područje plovidbe: _______________________________________

Broj i datum uvjerenja o sposobnosti plovila za plovidbu, odnosno plutanje i rok važnosti uvjerenja: ____________________________

Broj i datum svjedočanstva o baždarenju:
Druga strana
Broj i datum izdavanja plovidbene dozvole: ___________________

Ime i prezime vlasnika: ___________________________________

Podaci o promjeni vlasnika: _______________________________

 

PRILOG 2

Ovlašćeno pravno lice

Broj:_____________________

Datum:___________________

Mjesto:__________________

ZAPISNIK

o izvršenom osnovnom – redovnom – vanrednom pregledu čamca / plutajućeg objekta

Na osnovu podnesenog zahtjeva ___________________________ iz _______________________, u svrhu utvrđivanja sposobnosti / baždarenja čamca / plutajućeg objekta za plovidbu/plutanje (nepotrebno precrtati), nakon izvršenog pregleda, utvrđeno je:

PODACI O ČAMCU / PLUTAJUĆEM OBJEKTU

Ime, oznaka i broj čamca / plutajućeg objekta: _________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Vrsta čamca / plutajućeg objekta: ___________________________

Namjena: ______________________________________________

Mjesto upisa: ___________________________________________

Mjesto sidrenja: _________________________________________

Mjesto gradnje: _________________________________________

Godina gradnje: _________________________________________

Vrsta materijala: _________________________________________

Dimenzija čamca / plutajućeg objekta: dužina ___ m, širina: ____ m, visina__ m

Dimenzije kabine/kućice: dužina: ____m, širina:___ m, visina: ____ m Gaz sa teretom: _______ m
Gaz bez tereta:_______ m
Slobodan bok: ______ m

Istisnina:_____ m
Nosivost: ______ t, broj lica/putnika: _____
Pogon čamca: vesla-jedra-motor
Marka motora: _________________
Broj motora: ______________________
Snaga ___________________ kW
Posebna zabilješka o čamcu / plutajućem objektu: ____________________________________________________

OPREMA ČAMCA / PLUTAJUĆEG OBJEKTA

Nalaz:

Prisutan/ni:

Pregled izvršio

Ovlašćeno pravno lice

Broj:_____________________

Datum:___________________

 

PRILOG 3.

UVJERENJE
O SPOSOBNOSTI ČAMCA / PLUTAJUĆEG OBJEKTA

I. PODACI O VLASNIKU

1. Naziv pravnog lica, odnosno ime, očevo ime i prezime vlasnika čamca / plutajućeg objekta _________________________________

______________________________________________________ .

2. Sjedište pravnog lica, odnosno prebivalište vlasnika čamca / plutajućeg objekta_____________________________________

______________________________________________________ .

3. Namjena čamca / plutajućeg objekta: za sport, razonodu i rekreaciju, za ribolov, za javni prevoz putnika i stvari ili obavljanje

registrovane privredne djelatnosti ________________________

 II. PODACI O ČAMCU / PLUTAJUĆEM OBJEKTU
1. Ime, oznaka i broj: _____________________________________

2. Mjesto upisa: _________________________________________

3. Mjesto sidrenja:________________________________________

4. Područje plovidbe: _____________________________________

5. Dozvoljen prevoz tereta u tonama: ________________________

6. Dozvoljen broj lica/putnika: _____________________________

7. Dužina, širina i visina: __________________________________

8. Slobodan bok: ________,

gaz sa teretom: ______________

gaz bez tereta: ____________

9. Pogon: _______________________________________________

10. Istisnina: ______________ t_____

Nosivost: _______________ t

III. PROPISAN BROJ ČLANOVA POSADE
za upravljanje čamcem / plutajućim objektom: _________________

IV. PODACI O IZVRŠENOM PREGLEDU I NALAZ

1. Na čamcu / plutajućem objektu izvršen je osnovni, redovni, vanredni (nepotrebno precrtati) pregled dana ____________________ i tom prilikom utvrđeno da je čamac / plutajući objekat SPOSOBAN za plovidbu/plutanje.

Redovni pregled dospijeva: ________________________________

NAPOMENA

Nakon isteka roka redovnog pregleda vlasnik je dužan da podnese zahtjev za ponovni pregled.

(Potpis odgovornog lica u ovlašćenom licu)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.