Pravilnik o tehničkom održavanju plovnih puteva

07.12.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o tehničkom održavanju plovnih puteva

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način tehničkog održavanja unutrašnjih plovnih puteva Republike Srpske i objekata sigurnosti plovidbe.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 120, 7.12.2020.

 

Na osnovu člana 13. stav 3. Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 54/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

PRAVILNIK
O TEHNIČKOM ODRŽAVANJU PLOVNIH PUTEVA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način tehničkog održavanja unutrašnjih plovnih puteva Republike Srpske i objekata sigurnosti plovidbe.

Član 2.

(1) Pod tehničkim održavanjem unutrašnjih plovnih puteva podrazumijevaju se:

1) obilježavanje plovnih puteva i održavanje sistema obilježavanja,

2) postavljanje i održavanje objekata sigurnosti,

3) održavanje propisanih tehničkih karakteristika plovnog puta,

4) održavanje objekata, uređaja i opreme koji služe za riječni informacioni sistem (RIS),

5) uklanjanje iz plovnog puta plutajućih i potonulih predmeta koji ugrožavaju sigurnost plovidbe,

6) interventno održavanje plovnog puta po nalogu inspektora za vodni saobraćaj.

(2) Za potrebe tehničkog održavanja Ministarstvo saobraćaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, izrađuje planove i programe tehničkog održavanja.

Član 3.

Obilježavanje plovnog puta obuhvaća sljedeće aktivnosti:

1) postavljanje plovnih oznaka u skladu sa planom obilježavanja, prema stanju plovnog puta i zahtjevima sigurnosti plovidbe;

2) zamjenu i obnavljanje postojećih objekata sigurnosti plovidbe za obilježavanje i signalizaciju (kilometarske oznake za označavanje stacionaže plovnog puta, obalne i plovne oznake za reguliranje plovidbe);

3) redovno održavanje postojećih objekata sigurnosti plovidbe (bojenje oznaka, popravka, krčenje i uklanjanje rastinja oko obalnih oznaka u svrhu preglednosti, pranje i čišćenje, održavanje akumulatora i solarnih ćelija, redovno servisiranje uređaja i opreme, ažuriranje baza podataka i tome slično);

4) nadzor plovnog puta i kontrolu sistema obilježavanja, a koji obuhvaćaju sljedeće:

1. kontrolu kilometarskih, obalnih i plovnih oznaka,

2. otklanjanje nepravilnosti,

3. lociranje plovnih oznaka u slučaju pomjeranja i čišćenja od plutajućih predmeta (granja i drugih predmeta),

4. pozicioniranje postojećih plovnih oznaka i, po potrebi, postavljanje dodatnih plovnih oznaka prema trenutnom stanju,

5. obavljanje redovnog snimanja radi kontrole kinete plovnog puta,

6. nadzor vodnih površina na kojima nije uređen plovni put i koje nisu obilježene za sigurnu plovidbu,

7. uklanjanje plovnih oznaka prije pojave leda i visokih voda,

8. redovno obavještavanje kapetanija o stanju plovnog puta, dubini i širini plovnog puta, stanju obilježenosti, preduzetim aktivnostima i promjenama.

Član 4.

(1) Izvođenje radova na plovnim putevima za potrebe tehničkog održavanja obuhvaća planiranje, organizaciju, izvršenje i nadzor nad poslovima:

1) izvođenja građevinskih radova na građenju novih i rekonstrukciji, dogradnji, sanaciji, investicionom održavanju i redovnom održavanju postojećih objekata za tehničko poboljšanje uvjeta plovidbe na plovnim putevima,

2) izvođenja radova na uklanjanju riječnog nanosa bagerovanjem, kao i na uklanjanju prepreka u plovnom putu.

(2) Planiranje i organizacija izvođenja radova vrši se na osnovu izrađene tehničke dokumentacije (projekata i elaborata za izgradnju, održavanje, uklanjanje nanosa i prepreka), saznanja o nastalim promjenama na plovnom putu i podataka o izvršenim radovima u prethodnom periodu.

Član 5.

Izvođenje građevinskih radova na objektima koji su u funkciji tehničkog poboljšanja uvjeta plovidbe (sidrišta, zimovnici, zimska skloništa, paralelne građevine, pregrade, brane, brodske prevodnice, obaloutvrde, hidrograđevinski i drugi objekti koji su u funkciji plovidbe) obavlja se u skladu sa propisima koji uređuju oblast prostornog uređenja, građe- vinarstva i ekologije i oblast vodoprivrede.

Član 6.

(1) Izvođenje radova na uklanjanju riječnog nanosa i prepreka u plovnom putu podrazumijeva uklanjanje riječnog nanosa i prepreka, odnosno produbljivanje dna riječnog korita do nivoa i u širini definiranih tehničkom dokumentacijom, a obavlja se prema elaboratima bagerovanja plovnog puta i projektima za uklanjanje prepreka u plovnom putu.

(2) Poslovi iz stava 1. ovog člana vrše se uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 7.

(1) Uklonjeni nanos iz plovnog puta odlaže se izvan plovnog puta ili u plovni put na mjestima sa velikim dubinama, tako da se ne ugrožavaju uvjeti za sigurno odvijanje plovidbe.

(2) Uklonjeni nanos može se koristiti za održavanje postojećih ili izgradnju novih građevinskih objekata za tehnič- ko poboljšanje uvjeta plovidbe.

Član 8.

(1) Uklanjanje potonulih stvari iz plovnog puta vrši se na način utvrđen propisima iz oblasti unutrašnje plovidbe.

(2) Uklanjanje plutajućih ili nasukanih stvari (stabla, granje, panjevi i slično), u slučaju kada ne predstavljaju direk- tnu opasnost za plovidbu, vrši se u okviru redovnih poslova održavanja i obilježavanja plovnog puta.

Član 9.

Interventno održavanje plovnog puta, koje obuhvaća poslove održavanja koji su nastali kao posljedica vanrednih događaja i predstavljaju neposrednu opasnost za plovidbu, provodi se u okviru redovnih aktivnosti ili po nalogu organa nadležnog za poslove vodnog saobraćaja.

Član 10.

U slučaju kada je zbog elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja ugrožena ili onemogućena plovidba plovnim putem, neophodno je, odmah po prestanku događaja, osposobiti plovni put i objekte sigurnosti plovidbe.

Član 11.

(1) Poslove tehničkog održavanja plovnog puta i održavanje objekata sigurnosti plovidbe vrše pravna lica koja za obavljanje tih poslova ovlasti Ministarstvo.

(2) Pravno lice iz stava 1. ovog člana, uz zahtjev za ovlašćivanje, Ministarstvu dostavlja sljedeće dokaze:

1) da je registrirano za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana;

2) da ima zaposlena stručno osposobljena lica za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana;

3) da ima na raspolaganju potrebne standarde koji se odnose na ovu oblast;

4) da raspolaže potrebnom opremom i uređajima za ispitivanje, i to:

1. plovilima kojim može vršiti poslove vađenja i prijevoz materijala i obilježavanje plovnog puta,

2. radarom i radio-stanicom,

3. GPS prijenosnim uređajem za pozicioniranje,

4. motornom opremom za obilježavanje obalnih oznaka (motorni trimeri, motorne testere i slično),

5. dizalicom i vitlom za rad sa plovećim znacima, kao i za manipulaciju i rad sa opremom za obilježavanje;

5) da dostavi listu radova koje je izvodilo u posljednje tri godine i da priloži potvrdu o zadovoljavajućem izvršenju radova;

6) da ima polisu osiguranja od odgovornosti za eventualno pričinjenu štetu.

Član 12.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu tehničkog održavanja plovnih puteva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 76/12).

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.04/341-1020/20

16. novembra 2020. godine

Banja Luka

 

Ministar, Đorđe Popović, s.r.

page29image1136913904

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.