Pravilnik o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima

18.12.2020. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima

Pravilnik o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima

 

Službene novine Federacije BiH broj 92/20 (18.12.2020.) 

 

Na osnovu člana 44. tačka 18. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/06), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Fonda, na elektronskoj sjednici održanoj dana 07.12.2020. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA PO UGOVORIMA/SPORAZUMIMA SA MEĐUNARODNIM PARTNERIMA


 

Član 1.
 

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji, vidovi i postupak saradnje Fonda za zaštitu okoliša FBiH (u daljem tekstu: Fond) sa međunarodnim partnerima na međunarodnim projektima/programima iz oblasti zaštite okoliša, kao i ostalim oblastima iz djelatnosti Fonda.
 

Član 2.
 

Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

a. Međunarodni projekat/program je skup koordiniranih aktivnosti, usmjerenih na ostvarenje postavljenih ciljeva iz oblasti zaštite okoliša, kao i ostalih oblasti iz djelatnosti Fonda, utvrđenog i ograničenog vremenskog trajanja, sa definisanim učesnicima i njihovim ulogama i odgovornostima, a čija se realizacija finansira/sufinansira sredstvima Evropske unije i iz drugih međunarodnih izvora i/ili podršku kroz druge, odabrane vidove saradnje.

b. Međunarodni partneri su subjekti sa kojima Fond ostvaruje saradnju na međunarodnim projektima/programima koje su/finansiraju i/ili podržavaju kroz druge, odabrane vidove saradnje, a to mogu biti:

- Tijela, institucije i agencije zadužene za finansiranje projekata iz EU fondova, i to osnovnog finansijskog programa EU, IPA fondova i za BIH ostalih dostupnih programa EU;

- Agencije za međunarodnu razvojnu/tehničku saradnju;

- Međunarodne razvojne banke;

- Međunarodne agencije i institucije iz djelokruga zaštite okoliša;

- Međunarodne fizičke i pravne osobe/investitori čiji djelokrug aktivnosti je od interesa za poslovanje Fonda;

- Drugi bilateralni i multilateralni donatori;

- Druge međunarodne institucije ili organizacije.

c. Partneri su domaći subjekti koji sufinansiraju i/ili kroz druge, odabrane vidove saradnje podržavaju realizaciju aktivnosti obuhvaćenih međunarodnim projektima/programima.

 

Član 3.
 

Sve aktivnosti obuhvaćene međunarodnim projektima/programima trebaju biti u skladu i od značaja za ispunjenje važećih strateških nacionalnih i EU ciljeva.

Realizacija aktivnosti obuhvaćenih međunarodnim projektom/programom se ostvaruje na osnovu međunarodnog ugovora/sporazuma, potpisanog između Fonda i međunarodnog partnera, te ugovora/sporazuma kojim se definišu uloge i odgovornosti ostalih učesnika/partnera u međunarodnom projektu/programu, a koje mogu biti definisane i međunarodnim ugovorom/sporazumom.

Svi partneri i međunarodni partneri iz stava 2. ovog člana sa stanovišta realizacije međunarodnog projekta/programa mogu imati ulogu nosioca, implementatora ili korisnika.

Nosilac je subjekt koji prikuplja sredstva svih učesnika međunarodnog projekta/programa zaduženih za sufinansiranje istog, te sufinansira i/ili podržava aktivnosti obuhvaćene međunarodnim projektom/programom kroz druge, odabrane vidove saradnje. Nosilac međunarodnog projekta/programa može biti Fond ili međunarodni partner.

Implementator je subjekt zadužen za provođenje aktivnosti međunarodnog projekta/programa, a čiju realizaciju sufinansira i/ili podržava kroz druge, odabrane vidove saradnje.

Korisnici su domaći subjekti na koje rezultati aktivnosti međunarodnog projekta/programa imaju neposredni ili posredni uticaj i koji mogu biti uključeni u njihovu realizaciju, sufinansiranjem i/ili kroz odabrane vidove saradnje.

 

Član 4.
 

Fond može biti uključen u implementaciju međunarodnih projekata/programa na osnovu:

1. Odluke/Zaključka Vlade Federacije BiH o proglašenju projekta od značaja za FBiH,

2. Zahtjeva međunarodnog partnera ukoliko se radi o međunarodnom projektu/programu od značaja za FBiH,

3. Zahtjeva Fonda upućenog međunarodnim partnerima za sufinansiranje međunarodnih programa/projekata,

4. Prijave Fonda na pozive međunarodnih partnera za sufinansiranje međunarodnih programa/projekata.

 

Član 5.
 

Ukoliko je Fond dobio određeno zaduženje na osnovu Odluke/Zaključka Vlade Federacije BiH o proglašenju projekta od značaja za Federaciju BiH, te ukoliko projekat ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, Upravni odbor Fonda donosi odluku o dodjeli sredstava za međunarodni projekat/program u skladu sa finansijskim planom Fonda i načinu realizacije Odluke/Zaključka Vlade Federacije BiH.
 

Član 6.
 

Ukoliko je podnesen Zahtjev međunarodnog partnera iz člana 4. tačka 2. ovog Pravilnika, Direktor Fonda rješenjem imenuje komisiju koja se sastoji od 3 (tri) člana, s ciljem ocjene usklađenosti projektnog/programskog prijedloga sa nacionalnim zakonodavstvom i ciljevima relevantnih strateških dokumenata, kao i utvrđivanja značaja istog za FBiH.

Rješenje o imenovanju komisije, sa definisanim zadacima i rokovima za njihovu realizaciju, dostavlja se predsjedniku komisije.

Komisija vrši analizu podnesenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i važećim propisima, o čemu je dužna sačiniti Izvještaj o ispunjenosti uslova.

Direktor Fonda podnosi Upravnom odboru prijedlog za dodjelu sredstava, u skladu sa finansijskim planom Fonda, sa iznosom prihvatljivim za finansiranje.

Na prijedlog direktora iz stava 4. ovog člana, Upravni odbor donosi odluku o dodjeli sredstava, kojom se utvrđuje iznos i namjena dodijeljenih sredstava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora iz stava 5. ovog člana, direktor Fonda sa korisnikom sredstava zaključuje ugovor/sporazum o korištenju sredstava Fonda.

Ugovorom/sporazumom iz stava 6. ovog člana uređuje se predmet međunarodnog ugovora/sporazuma, sadržaj i trajanje međunarodnog projekta/programa, iznos odobrenih sredstava Fonda i dinamika njihove dodjele, uslovi i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja i izvještavanja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, vlasništvo nad međunarodnim projektom/programom, te objava rezultata i promocija međunarodnog projekta/programa, kao i ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava i Fonda.

Ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava u skladu sa kriterijima iz ovog Pravilnika, podnosilac zahtjeva će o tome biti pismeno obaviješten.

 

Član 7.
 

Ukoliko se ukaže potreba za implementacijom međunarodnog projekta/programa, a za čiju realizaciju je neophodna pomoć i finansijska podrška međunarodnih partnera, potraživanje istih moguće je na osnovu zahtjeva Fonda upućenog međunarodnim partnerima za sufinansiranje međunarodnih programa/projekata.

Na osnovu stručnog mišljenja sektora, u čiju nadležnost spada implementacija međunarodnog projekta/programa, o opravdanosti projektne/programske ideje, sa opisom ciljeva, informacija o potencijalim učesnicima i njihovim ulogama i odgovornostima u projektu/programu, te procjenom vremenskog trajanja i finansijske vrijednosti projektnih/programskih aktivnosti, direktor Fonda podnosi Upravnom odboru prijedlog za davanje saglasnosti za podnošenje zahtjeva iz stava 1. ovog člana i potpisivanje ugovora/sporazuma, sa iznosom prihvatljivim za sufinansiranje od strane Fonda.

Na prijedlog direktora iz stava 2. ovog člana, Upravni odbor donosi odluku o davanju saglasnosti za podnošenje zahtjeva i potpisivanje ugovora/sporazuma za sufinansiranje međunarodnih programa/projekata, između Fonda i međunarodnih partnera.

Na osnovu odluke Upravnog odbora iz stava 3. ovog člana, direktor Fonda sa međunarodnim partnerima zaključuje ugovor/sporazum o sufinansiranju međunarodnog projekta/programa.

Ugovorom/sporazumom iz stava 4. ovog člana uređuje se predmet ugovora/sporazuma, sadržaj i trajanje međunarodnog projekta/programa, iznosi sa kojima Fond i međunarodni partneri učestvuju u sufinasiranju međunarodnog projekta/programa, finansijski plan, uslovi i način korištenja sredstava, način praćenja i izvještavanja namjenskog utroška sredstava, vlasništvo nad međunarodnim projektom/programom, kao i ostala međusobna prava i obaveze potpisnika ugovora/sporazuma.

 

Član 8.
 

Prijava Fonda na pozive/programe međunarodnih partnera za sufinansiranje međunarodnih programa/projekata, će biti predmetom posebnog akta Fonda.

Navedenim aktom će se se definisati kriteriji i procedure odabira projektnih prijedloga u skladu sa zahtjevima raspoloživih/otvorenih poziva za dostavu i su/finansiranje projekata/programa međunarodnih partnera, te načina podnošenja prijave Fonda prema međunarodnim partnerima, kao i definisanja međusobnih prava i obaveza partnera u projektu, a vezanih za realizaciju projektnih aktivnosti.

 

Član 9.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Danom objave ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o međunarodnim projektima po ugovorima/sporazumima sa međunarodnim partnerima ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/18 od 21.12.2018. godine).

 

 

Broj UO-01-3-2-1/2020
07. decembra/prosinca 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Upravnog odbora
Dr. Mirjana Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.