Uredba o korisnicima i uvjetima dodjele novčanih sredstava u okviru projekta COVID-19 za BiH u RS

02.02.2021. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Uredba o korisnicima i uvjetima dodjele novčanih sredstava u okviru projekta COVID-19 za BiH u RS

Ovom uredbom utvrđuju se korisnici, uređuju se uvjeti, načini i postupci dodjele novčanih sredstava, robe i usluga korisnicima Hitnog projekta COVID-19 za BiH (P173809) u Republici Srpskoj, praćenje realizacije, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju Projekta.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 8, 2.2.2021. 

 

Na osnovu člana 10. Uredbe sa zakonskom snagom o prihvaćanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci - Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje Hitnog projekta COVID-19 za BiH (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/20), Sporazuma o zajmu između Svjetske banke i BiH, zaključenog 13. maja 2020. godine, Projektnog sporazuma o zajmu između Republike Srpske i Svjetske banke, zaključenog 14. maja 2020. godine, Supsidijarnog sporazuma između BiH i Republike Srpske, zaključenog 24. augusta 2020. godine, te člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 105. sjednici, održanoj 21.1.2020. godine, d o n o s i

 

UREDBU

O KORISNICIMA, UVJETIMA, NAČINIMA I POSTUPCIMA DODJELE NOVČANIH SREDSTAVA, ROBE I USLUGA U OKVIRU HITNOG PROJEKTA COVID-19 ZA BiH (P173809) U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se korisnici, uređuju se uvjeti, načini i postupci dodjele novčanih sredstava, robe i usluga korisnicima Hitnog projekta COVID-19 za BiH (P173809) u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: Projekat), praćenje realizacije, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju Projekta.

Član 2.

Korisnici finansijskih i nefinansijskih sredstava (robe i usluga) Projekta su:

1) javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj;

2) Javna ustanova Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka;

3) korisnici prava iz socijalne zaštite u Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast socijalne zaštite, i to:

1. korisnici prava na novčanu pomoć,

2. korisnici prava na pomoć i njegu u kući,

3. korisnici prava na osobnu invalidninu,

4. korisnici drugih prava iz socijalne zaštite;

4) ustanove socijalne zaštite za smještaj;

5) centri za socijalni rad, odnosno službe socijalne zaštite u Republici Srpskoj;

6) mediji, poslovna zajednica i inspekcijske službe u Republici Srpskoj;

7) opća populacija u Republici Srpskoj.

Član 3.

Uvjeti za dodjelu nefinansijskih sredstava javnim zdrav- stvenim ustanovama u Republici Srpskoj su sljedeći:

1) da je javna zdravstvena ustanova iskazala potrebu za robom, radovima ili uslugama vezanim za Projekat i da je iskazane potrebe odobrio ministar zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: ministar),

2) da su iskazane potrebe uvrštene u plan nabavki za Projekat,

3) da je Svjetska banka odobrila plan nabavki po iskazanim potrebama, tehničke specifikacije za robu, radove i usluge, kao i projektne zadatke za konsultantske usluge,

4) da je ministar rješenjem utvrdio plan nabavki za Projekat.

Član 4.

Uvjeti za dodjelu nefinansijskih sredstava Javnoj ustanovi Veterinarski institut Republike Srpske “Dr Vaso Butozan” Banja Luka su sljedeći:

1) da je Javna ustanova iskazala potrebu za robom, radovima ili uslugama vezanim za Projekat,

2) da je iskazane potrebe odobrio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) da su iskazane potrebe uvrštene u plan nabavki za Projekat,

4) da je Svjetska banka odobrila plan nabavki po iskazanim potrebama, tehničke specifikacije za robu, radove i usluge, kao i projektne zadatke za konsultantske usluge,

5) da je ministar rješenjem utvrdio plan nabavki za Projekat.

Član 5.

Uvjeti za dodjelu finansijskih sredstava korisnicima prava iz socijalne zaštite u Republici Srpskoj su sljedeći:

1) da je lice korisnik ili je ostvarilo pravo iz socijalne zaštite u vremenu realizacije Projekta,

2) da je iskazane potrebe dodjele sredstava korisnicima odobrio ministar,

3) da su iskazane potrebe uvrštene u plan nabavki za Projekat,

4) da je Svjetska banka odobrila plan nabavki za Projekat po iskazanim potrebama,

5) da je ministar rješenjem utvrdio plan nabavki za Projekat.

Član 6.

Uvjeti za dodjelu nefinansijskih sredstava ustanovama socijalne zaštite za smještaj su sljedeći:

1) da je ustanova upisana u Registar ustanova socijalne zaštite,

2) da je ustanova iskazala potrebu za robom vezanom za Projekat,

3) da je iskazane potrebe odobrio ministar,

4) da su iskazane potrebe uvrštene u plan nabavki za Projekat,

5) da je Svjetska banka odobrila plan nabavki po iskazanim potrebama i tehničke specifikacije za robu,

6) da je ministar rješenjem utvrdio plan nabavki za Projekat.

Član 7.

Uvjeti za refundaciju troškova goriva centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne zaštite su sljedeći:

1) da je centar, odnosno služba iskazala potrebu za robom vezanom za Projekat,

2) da je iskazane potrebe odobrio ministar,

3) da je Svjetska banka odobrila plan nabavki po iskazanim potrebama i tehničke specifikacije za robu,

4) da je ministar rješenjem utvrdio plan nabavki za Projekat.

Član 8.

Uvjeti za dodjelu usluga predstavnicima medija, poslovne zajednice i inspekcijskih službi u Republici Srpskoj su sljedeći:

1) da je iskazane potrebe odobrio ministar,

2) da je Svjetska banka odobrila plan nabavki po iskazanim potrebama i projektni zadatak za konsultantske usluge,

3) da je ministar rješenjem utvrdio plan nabavki za Projekat.

Član 9.

Uvjeti za dodjelu usluga općoj populaciji u Republici Srpskoj su sljedeći:

1) da je iskazane potrebe odobrio ministar,

2) da je Svjetska banka odobrila plan nabavki po iskazanim potrebama, tehničke specifikacije za usluge i projektni zadatak za konsultantske usluge,

3) da je ministar rješenjem utvrdio plan nabavki za Projekat.

Član 10.

Dodjela finansijskih sredstava vrši se gotovinskim isplatama, a dodjela nefinansijskih sredstava (robe i usluga) putem procesa javnih nabavki.

Član 11.

(1) Postupke javnih nabavki za dodjelu robe i usluga provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Postupci nabavke provode se u skladu sa propisima Svjetske banke o nabavkama za zajmoprimce u okviru finansiranja investicionih projekata (IPF) za robu, radove, nekonsultantske i konsultantske usluge od 1. jula 2016. godine (revidiranim u novembru 2017. godine i augustu 2018. godine).

(3) Nabavke u Projektu provode se u skladu sa utvrđenim planom nabavki za Projekat.

(4) Plan nabavki odobrava i rješenjem utvrđuje ministar, a po dobivanju saglasnosti Svjetske banke na predloženi plan.

(5) Kroz procedure nabavki Ministarstvo zaključuje ugovore sa najpovoljnijim ponuđačima.

(6) Realizacija ugovora vrši se u skladu sa uvjetima definiranim u tenderskoj dokumentaciji i ugovoru.

(7) Praćenje realizacije ugovora vrši Ministarstvo.

(8) Potrebe korisnika i aktivnosti u Projektu redovno se ažuriraju u planu nabavki.

Član 12.

Dodjela sredstava gotovinskim isplatama vrši se na sljedeći način:

1) dodjelu sredstava korisnicima iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe vrši Ministarstvo neposrednom isplatom finansijskih sredstava sa namjenskog računa Projekta na tekuće račune korisnika ili putem poštanske uputnice,

2) dodjelu sredstava za refundaciju troškova goriva centrima za socijalni rad, odnosno službama socijalne zaštite vrši Mi- nistarstvo isplatom sredstava sa namjenskog računa Projekta.

Član 13.

(1) Centri za socijalni rad, odnosno službe socijalne zaštite dostavljaju Ministarstvu spisak lica koja koriste pravo na novčanu pomoć, pravo na pomoć i njegu u kući i pravo na osobnu invalidninu.

(2) Ministarstvo, na osnovu dostavljenih spiskova korisnika prava na novčanu pomoć, vrši isplatu sredstava korisnicima u iznosu koji odgovara iznosu ostvarenog prava, u skladu sa raspoloživim sredstvima tokom realizacije Projekta.

(3) Ministarstvo, na osnovu dostavljenih spiskova korisnika prava na pomoć i njegu u kući, prava na osobnu invalidninu i drugih prava iz socijalne zaštite, vrši isplatu sredstava korisnicima u fiksnom iznosu, u skladu sa raspoloživim sredstvima tokom realizacije Projekta.

(4) Ministarstvo, na osnovu spiska centara za socijalni rad, odnosno službi socijalne zaštite, vrši isplatu sredstava za refundaciju troškova goriva centrima, odnosno službama.

Član 14.

(1) Praćenje realizacije Projekta vrši Ministarstvo.

(2) Praćenje se vrši po definiranim ciljevima i indikatorima napretka Projekta.

(3) Ministarstvo i Svjetska banka, po potrebi, periodično usaglašavaju indikatore i ažuriraju ih u skladu sa napretkom Projekta i aktuelnom situacijom vezanom za pandemiju CO- VID-19.

(4) Ministarstvo o napretku Projekta polugodišnje izvještava Svjetsku banku, Ministarstvo finansija i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(5) Ministarstvo priprema izvještaje o napretku Projekta na osnovu prikupljenih i obrađenih informacije od korisnika Projekta.

(6) Ministar može zahtijevati da mu se u pisanoj formi dostave i druge neophodne informacije u vezi sa realizacijom Projekta.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-100/21

21. januara 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.