Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

02.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje su obavezna da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 8, 2.2.2021. 

Na osnovu člana 8. stav 2. i člana 11. Zakona o osiguranju i usmjeravanju sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 43/02 i 106/09), člana 26. stav 2. Zakona o poljoprivredi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODSTICAJA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

 

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje su obavezna da ispunjavaju fizička i pravna lica za ostvarivanje prava na novčane podsticaje, postupci za njihovo ostvarivanje, vrsta, visina i način isplate novčanih podsticaja, obaveze korisnika podsticaja nakon njihovog primanja, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

(1) Pravo na podsticajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi imaju fizička i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvod- nju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Regi- star poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, koji su upisani u Registar korisnika podsticajnih sredstava (u da- ljem tekstu: RK).

(2) Visina podsticajnih sredstava obračunava se u skladu sa Planom korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za tekuću godinu (u daljem tekstu: Plan korištenja sredstava).

(3) Za ostvarivanje prava na novčane podsticaje korisnici podsticaja podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(4) Zahtjevi za ostvarivanje novčanih podsticaja u poljoprivredi podnose se na obrascima 1. i 2. iz Priloga ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio, osim ako ovim pravilnikom nisu propisani posebni obrasci za podnošenje zahtjeva.

(5) Zahtjev iz stava 3. ovog člana za fizička lica podnosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a u slučaju spriječenosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva, zahtjev može podnijeti i opunomoćeno lice na ime nosioca gazdinstva, uz prilaganje ovjerene punomoći.

(6) Nakon obrade zahtjeva iz stava 3. ovog člana, direk- tor Agencije, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva, donosi rješenje o zahtjevu.

(7) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, direktor Agencije rješenjem utvrđuje iznos premije po jedinici proizvoda i visinu procenta koji se koristi pri odobravanju pod- sticajnih sredstava, za svaku pojedinu podsticajnu mjeru.

(8) Isplata podsticajnih sredstava vrši se direktnim plaća- njem na transakcione, odnosno žiroračune korisnika podsti- caja preuzete iz baze podataka RK.

Član 3.

(1) Obračun podsticajnih sredstava vrši se na osnovu poređenja podataka iz zahtjeva i dokumentacije u prilogu sa podacima upisnim u RPG i RK i podacima dobivenim uvidom na licu mjesta ili putem aplikacije Etfarm (@FARM).

(2) Ukoliko se podaci o prijavljenom korištenju registriranog poljoprivrednog zemljišta iz zahtjeva razlikuju od po- dataka upisanih u RPG i RK ili podataka dobivenih uvidom na licu mjesta ili putem aplikacije Etfarm, obračun podsticaja vrši se na osnovu manje površine.

(3) Obračunski period za obračun podsticaja, u skladu sa ovim pravilnikom, traje od isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere iz 2020. godine pa do isteka roka za podnošenje zahtjeva za podsticajne mjere u 2021. godini (povezivanje perioda).

(4) Dokumentacija iz stava 1. ovog člana koja se odnosi na dokaze o investiranim sredstvima je:

1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiroračuna (izvod) i za poslovne subjekte i za fizička lica ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva uz naznačen JIB za su- bjekte u sistemu PDV-a i dokaz o uplati putem žiroračuna (izvod) za poslovne subjekte i fizička lica ili

3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obave- znim poslovanjem putem žiroračuna, a za fizička lica dokaz o uplati na žiroračun (izvod) dobavljača za sve račune od 30.000 KM i veće.

(5) Za nabavke izvršene u inozemstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 4. ovog člana, korisnik podstica- ja dostavlja i dokaz o uplati na žiroračun (izvod ili SWIFT) dobavljača/izvođača.

(6) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.

(7) Za ista ulaganja korisnik podsticaja ne može ostvariti podsticaj po više osnova.

(8) Za nabavljena sredstva i opremu u inozemstvu, uz dokumentaciju iz st. 4. i 5. ovog člana, prilaže se prate- ća carinska dokumentacija i SWIFT kao dokaz o izvršenoj uplati.

(9) Razvijenost jedinica lokalne samouprave utvrđuje se u skladu sa Odlukom o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj za 2021. godinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/20).

Član 4.

Troškovi nastali na osnovu investicionih ulaganja koji nisu prihvatljivi kao osnov za obračun sredstava podrške su:

1) kupovina građevinskog zemljišta i postojećih zgrada i objekata,

2) nabavka korištene opreme i građevinskog materijala,

3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,

4) troškovi plaća i naknada za zaposlene, uključujući tro- škove održavanja opreme i zakupa zemljišta ili prostora,

5) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi, 6) troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i nakna-

7) troškovi poslovanja (administrativne pristojbe, troško- vi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plaće zaposle- nih na poslovima upravljanja, praćenja i nadzora),

8) troškovi za isplatu usluga arhitekata, inženjera i savjet- nika, izrade studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabavke patenata i licenci za pripremu,

9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva, ravnanje terena i drugo),

10) plaćanje u naturi i putem kompenzacije,

11) izdaci koji su nastali zbog komunalnih naknada i do- prinosa,

12) nabavke izvršene lizingom,
13) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

Član 5.

(1) Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim pra- vilnikom ne mogu ostvariti korisnici podsticaja:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Re- gistar korisnika podsticajnih sredstava,

2) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi obavezu doprinosa za 2020. godinu u skladu sa propisima o doprinosima,

3) koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za pro- tivgradnu zaštitu za 2020. godinu u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

4) koji u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu ovim pravilnikom daju neisti- nite podatke.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Agencija pri- bavlja po službenoj dužnosti, a za plaćanje obaveza po osno- vu protivgradne naknade korisnici prilažu i dokaz o uplati (kopija uplatnice).

POGLAVLJE II. NOVČANI PODSTICAJI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

Član 6.

(1) Pravo na novčane podsticaje za razvoj poljoprivre- de i sela korisnik podsticaja ostvaruje kroz podršku tekućoj proizvodnji, podršku kapitalnim investicijama, podršku ru- ralnom razvoju i sistemske i ostale mjere podrške.

(2) U okviru podrške tekućoj proizvodnji - direktna po- drška korisnik podsticaja ostvaruje pravo na sljedeće vrste novčanih podsticaja:

1) direktna podrška stočarskoj proizvodnji: 1. premija za priplodnu stoku,
2. premija za mlijeko,
3. premija za proizvodnju mesa - tov,

4. podrška pčelarskoj proizvodnji,

5. podrška razvoju konjarstva;

2) direktna podrška biljnoj proizvodnji:

1. premija za proizvedeno i prodato voće i povrće,

2. premija za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje,

3. regres po jedinici sjetvene površine za pšenicu, soju i uljanu repicu,

4. regres po jedinici obradive površine - dizel-gorivo,

5. premija za sjemenski materijal,

6. regres za sjeme kukuruza domaćeg hibrida, domaće sjeme strnih žita, soje i trava i travno-leguminoznih smješa,

7. premija za sadni materijal, 8. premija za duhan,
9. organska proizvodnja.

(3) U okviru podrške kapitalnim investicijama korisnik podsticaja ostvaruje pravo na novčani podsticaj u skladu sa posebnim propisom za:

1) investicije u stočarsku proizvodnju,
2) investicije u biljnoj proizvodnji,
3) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju,
4) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda,

5) investicije u izgradnju i opremanje ribogojilišta.

(4) U okviru podrške ruralnom razvoju korisnik podsti- caja ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

1) podršku samozapošljavanju agronoma,

2) poslovne aktivnosti udruženja žena u ruralnom podru- čju,

3) poslovne aktivnosti poljoprivrednih zadruga i klastera u ruralnom području,

4) podršku poljoprivrednim zadrugama za otkup poljo- privrednih proizvoda,

5) podršku informiranju korisnika i promociju sektora poljoprivrede,

6) podršku za unapređivanje eksperimentalno-edukativ- nih i razvojnih centara,

7) podršku za sufinansiranje i modernizaciju protivgrad- ne zaštite,

8) podršku zajedničkim projektima Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i Općine Srebrenica,

9) podršku prijenosu znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji,

10) podršku za uvođenje tehnoloških inovacija u poljo- privredi,

11) podršku standardizaciji i brendiranju poljoprivredne proizvodnje i učešću u sistemima kvaliteta,

12) podršku za sufinansiranje projekata ruralnog razvoja,

13) podršku za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva,

14) podršku za očuvanje i zaštitu izvornih rasa i sojeva domaćih životinja u stočarstvu.

(5) U okviru sistemskih i ostalih mjera podrške korisnik ostvaruje pravo na novčani podsticaj za:

1) mjere za zaštitu zdravlja biljaka,

2) mjere za zaštitu zdravlja životinja,

3) podršku za unapređenje veterinarske djelatnosti,

4) podršku za proizvodnju sjemena za vještačko osjeme- njavanje u govedarstvu,

5) podršku obavljanju uzgojno-selekcijskih djelatnosti u pčelarstvu,

6) podršku opremanju laboratorija,

7) podršku sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,

8) podršku analizi kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta,

9) podršku analizi kontrole kvaliteta stočne hrane,

10) podršku za kontrolu kvaliteta mlijeka,

11) podršku za vođenje i održavanje registara,

12) podršku za izradu strateških i programskih dokume- nata,

13) podršku za provođenje zadružnih revizija,

14) podršku za potrebe vođenja računovodstvenih poda- taka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN),

15) podrška za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda i rad ribočuvarske službe i Sportsko-ribolovnog saveza Re- publike Srpske,

16) podršku za vanredne potrebe i pomoći.

(6) Isplata sredstava po sudskim presudama i žalbama na rješenja Agencije vrši se sredstvima iz stava 5. ovog člana.

1. Podrška tekućoj proizvodnji

1.1. S t o č a r s k a p r o i z v o d n j a

Član 7.

(1) Pravo na premiju za uzgoj i nabavku kvalitetno-pri- plodne stoke imaju korisnici podsticaja koji se bave pro-

izvodnjom i uzgojem kvalitetno-priplodne stoke, koji su upi- sani u Registar uzgajivača kvalitetno-priplodne stoke, ako je kvalitetno-priplodno grlo proizvedeno u vlastitom zapatu ili kupljeno za dalju reprodukciju u odgovarajućoj dobi, a vodi porijeklo od roditelja upisanih u matičnu evidenciju i slu- ži za dalju reprodukciju, te ako je osnovni zapat obuhvaćen uzgojno-selekcijskim radom i/ili izvrše nabavku (kupovinu) kvalitetno-priplodne stoke u skladu sa članom 46. Zakona o stočarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/15), i to za sljedeće proizvodnje:

1) govedarstvo:

1. za uzgoj steonih kvalitetno-priplodnih junica,

2. za uzgoj u sistemu krava-tele;

2) svinjarstvo:

1. za uzgoj suprasnih kvalitetno-priplodnih krmača i na- zimica;

3) ovčarstvo i kozarstvo:

1. za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca i koza,

4) živinarstvo:

1. za uzgoj kokica i pijetlova roditeljskih karakteristika,

2. za uzgoj osamnaestonedjeljnih pilenki;

5) pčelarstvo:

1. za proizvodnju selekcioniranih matica,

2. za uspostavljanje i rad testnih stanica za testiranje pče- linjih matica.

(2) Korisnici podsticaja pravo na premiju za uzgoj kva- litetno-priplodnih ženskih grla iz stava 1. t. 1), 2) i 3) ovog člana ostvaruju za grla koja su osjemenjena priplodnjakom koji je upisan u Centralni registar muških matičnih grla (u daljem tekstu: Centralni registar).

(3) Premija za proizvodnju, uzgoj i nabavku kvalitetno- priplodne stoke utvrđuje se nakon obrade dostavljenih zahtje- va za svaku vrstu proizvodnje, nakon utvrđenog broja jedinica (grlo/kljun/komad), a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Pla- nom korištenja sredstava i ovim pravilnikom.

(4) Korisnik podsticaja pravo na premiju za uzgoj kvali- tetno-priplodnih junica ostvaruje samo jednom za isto grlo.

Član 8.

(1) Pravo na premiju za uzgoj steonih kvalitetno-priplod- nih junica imaju korisnici podsticaja koji su:

1) proizveli i uzgojili najmanje tri kvalitetno-priplodne junice u vlastitom zapatu i/ili

2) uzgojili najmanje tri kvalitetno-priplodne junice za dalju reprodukciju od nabavljene (kupljene) teladi u dobi do šest mjeseci.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju kori- snici podsticaja za grla mliječnih, tovnih i kombiniranih rasa goveda čija je dob prilikom prve oplodnje za pojedine rase u skladu sa Programom uzgoja goveda u Republici Srpskoj za period 2016-2021. (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 72/16).

(3) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana za grla iz sopstvenog uzgoja ostvaruju na osnovu zah- tjeva Agenciji, uz koji prilažu:

1) obračun premije sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopiju pasoša - Obrazac D za predmetno grlo,

3) potvrdu o gravidnosti, koja obavezno sadrži i datum osjemenjavanja.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih junica podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(5) Premija za uzgoj kvalitetno-priplodnih junica iznosi do 350 KM po grlu.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM.

Član 9.

(1) Pravo na premiju za uzgoj krava u sistemu uzgoja krava-tele imaju korisnici podsticaja koji posjeduju:

1) najmanje 12 kvalitetno-priplodnih grla čistih mesnih rasa u skladu sa Rješenjem o utvrđivanju liste rasa, sojeva, hibrida i križanaca domaćih životinja koje se uzgajaju u Re- publici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 40/16), a koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod pri- rast teleta ili

2) najmanje sedam kombiniranih grla (meso-mlijeko), odnosno križance tovnih i kombiniranih rasa (meso-mlijeko) koje daju potomstvo i od kojih je jedini prihod prirast teleta.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji, uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

2) kopije pasoša krava ili pedigrea,

3) kopije pasoša bika upisanog u Centralni registar uko- liko je osjemenitelj,

4) kopije kartona upotrebe u priplodu i registra teladi.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz stava 1. ovog člana podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(4) Premija za uzgoj krava u sistemu uzgoja krava-tele iznosi do 300 KM za korisnike podsticaja iz stava 1. tačka 1. ovog člana i do 150 KM po grlu za korisnike podsticaja iz stava 1. tačka 2. ovog člana.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 50.000 KM.

Član 10.

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica imaju korisnici podsticaja čije osnovno stado ima najmanje 15 grla (krmača i suprasnih na- zimica zajedno).

(2) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i suprasnih nazimica korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) prijepis kartona upotrebe u priplodu za priplodne kr- mače i suprasne nazimice, sačinjen na Obrascu 6. iz Priloga ovog pravilnika i ovjeren, odnosno potpisan od podnosioca zahtjeva,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 5. iz Priloga ovog pravil- nika da predmetno grlo za koje se ostvaruje podsticaj neće otuđiti najmanje godinu dana, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se osigurava potvrda ve- terinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(3) Premija za uzgoj kvalitetno-priplodnih krmača i su- prasnih nazimica iznosi do 115 KM po grlu.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u obračunskom perio- du je 50.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz stava 1. ovog člana podnosi se do 30. septembra tekuće godine.

Član 11.

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ova- ca i koza imaju korisnici podsticaja čije osnovno stado ima najmanje 100 ovaca, odnosno 50 ovaca plemenitih rasa ili

20 koza i/ili koji započinju proizvodnju i izvršili su nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca ili koza (dvizica i jarica).

(2) Osnovno stado iz stava 1. ovog člana čine ženska grla koja su dala potomstvo, priplodni ovnovi i jarčevi osjeme- nitelji.

(3) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ovaca i koza korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za uzgoj kvalitetno-priplodnih koza i ovaca u obračunskom periodu je 20.000 KM.

(5) Pravo na premiju za nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca ili koza imaju korisnici podsticaja koji proširuju sta- do ili započinju proizvodnju i koji u obračunskom periodu nabave najmanje 15 kvalitetno-priplodnih dvizica ili deset kvalitetno-priplodnih jarica.

(6) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 4. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(7) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 5. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) račune u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravil- nika kao dokaz o investiranim sredstvima,

2) kopije pedigrea i uvjerenje o zdravstvenom stanju ži- votinja,

3) ovjerenu izjavu na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravil- nika da predmetno grlo za koje se ostvaruju podsticaji neće otuđiti najmanje dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se osigurava potvrda veterinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog kla- nja.

(8) Premija za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih ovaca iznosi do 20 KM po grlu, a premija za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodnih koza iznosi do 40 KM po grlu.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za nabavku kvalitetno-priplodnih grla iz stava 5. ovog člana u obračunskom periodu je 30.000 KM.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i nabavku kvalitetno-priplodne stoke iz st. 1. i 5. ovog člana podnosi se u periodu uzgoja, odnosno nabavke, a najkasnije do 31. augusta tekuće godine.

Član 12.

(1) Pravo na premiju za uzgoj kvalitetno-priplodnih ko- kica i pijetlova roditeljskih karakteristika minimalne staro- sne dobi 18 nedjelja ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgo- je najmanje 3.000 kljunova.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) fakturu o kupovini jednodnevnih pilića ili jaja za in- kubiranje u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika,

2) registar matičnog jata kokoški ili živine, ovjeren od podnosioca zahtjeva,

3) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Premija za uzgoj kvalitetno-priplodnih kokica i pije- tlova roditeljskih karakteristika iznosi do 1,25 KM po kljunu za tešku liniju, odnosno do 1 KM po kljunu za lahku liniju.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 70.000 KM za tešku liniju i 40.000 za lahku liniju.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od 

dana završetka uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 13.

(1) Pravo na premiju za uzgoj pilenki minimalne starosne dobi 18 nedjelja ostvaruju korisnici podsticaja koji uzgoje najmanje 5.000 kljunova u turnusu.

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) fakturu o kupovini jednodnevnih pilića, odnosno jaja za inkubiranje u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika,

2) odgovarajući knjigovodstveni dokument za korisnike podsticaja koji imaju matično jato i jaja inkubiraju u vlastitoj inkubatorskoj stanici,

3) registar matičnog jata kokoški ili živine, ovjeren od podnosioca zahtjeva,

4) za uzgojene i prodate osamnaestonedjeljne pilenke potpisanu i ovjerenu fakturu i otpremnicu od kupca i prodav- ca i uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja,

5) subjekti koji uzgojene osamnaestonedjeljne pilenke zadržavaju na sopstvenoj farmi obavezni su dostaviti i knji- govodstvenu dokumentaciju (interni dokument) kao dokaz da su poslije završetka uzgoja prebačene u proizvodnju kon- zumnih jaja.

(3) Pravo na premiju za uzgoj prepelica ostvaruju kori- snici podsticaja koji uzgoje najmanje 5.000 kljunova u teku- ćoj godini.

(4) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 3. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) odgovarajući knjigovodstveni dokument za korisnike podsticaja koji imaju matično jato i jaja inkubiraju u vlastitoj inkubatorskoj stanici,

2) dnevnik uzgoja prepelica,

3) izjavu korisnika da uzgojene prepelice zadržava na sopstvenoj farmi za vlastitu eksploataciju.

(5) Premija za uzgoj pilenki minimalne starosne dobi 18 nedjelja iznosi do 0,30 KM po kljunu, a za prepelice do 0,05 KM po kljunu.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za podsticaj iz stava 1. ovog člana u tekućoj godini je 70.000 KM, a za podsticaj iz stava 3. ovog člana je 3.000 KM.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana završetka uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtje- va u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 14.

(1) Pravo na premiju za proizvodnju selekcioniranih matica imaju korisnici podsticaja koji su upisani u eviden- ciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj i koji su Mini- starstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) podnijeli zahtjev za registraciju repro- centra u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 5/15).

(2) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i

uz koji prilažu knjigu evidencije o prodaji selekcioniranih matica, popunjenu na Obrascu 7. iz Priloga ovog pravilnika.

(3) Premija za proizvodnju selekcioniranih matica iznosi do 3 KM po matici.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za pro- izvodnju selekcioniranih matica podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 15.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za uspostavljanje i rad testnih stanica za testiranje pčelinjih matica ostvaruju kori- snici podsticaja koji su upisani u evidenciju pčelara i pčeli- njaka u Republici Srpskoj i koji su registrirali testne stanice u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, broj 5/15).

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji pod- nose Agenciji i uz koji se prilaže izvještaj o broju i kvalitetu testiranih matica.

(3) Iznos sredstava podsticaja po registriranoj testnoj sta- nici iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u visini do 1.000 KM.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. sep- tembra tekuće godine.

Član 16.

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato kravlje, ovčije i kozje mlijeko ostvaruju proizvođači za mlijeko:

1) kome je utvrđen kvalitet u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i uvjetima za rad ovlašćene laboratorije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 81/15 i 46/18),

2) koje je otkupljeno sa sabirnih mjesta registriranih u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za rad sabirnih mjesta za sirovo mlijeko (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 76/15),

3) koje je proizvedeno na poljoprivrednom imanju koje je u vrijeme proizvodnje mlijeka posjedovalo i dostavilo Agenciji uredne važeće veterinarske potvrde u skladu sa Naredbom o provođenju mjera zaštite životinja od zaraznih parazitskih bolesti u Republici Srpskoj.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana isplaćuje se do iznosa sredstava planiranih Planom korištenja sredstava i iznosi od 0,25 KM po litru za otkupljeno kravlje i 0,40 KM po litru za otkupljeno ovčije i kozje mlijeko kome je utvrđen kvalitet u skladu sa članom 9. Pravilnika o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i uvjetima za rad ovlašćene laboratorije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 81/15 i 46/18).

(3) Premiju iz stava 2. ovog člana proizvođači mlijeka ostvaruju na osnovu zahtjeva koji u njihovo ime podnose su- bjekti koji se bave otkupom i/ili preradom mlijeka i koji su registrirani na području Republike Srpske:

1) privredna društva i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka od proizvođača mlijeka i dalje ga prerađuju (mlje- kare),

2) privredna društva i preduzetnici koji se bave otkupom mlijeka od proizvođača mlijeka radi dalje prodaje prerađiva- čima (otkupljivači i zadruge),

3) udruženja poljoprivrednih proizvođača koja se bave organiziranjem sakupljanja mlijeka od proizvođača mlijeka za prerađivače (udruženja),

4) privredna društva i preduzetnici koji proizvode kra- vlje, ovčije i kozje mlijeko i prodaju ga radi dalje prerade ili se bave proizvodnjom i preradom mlijeka.

(4) Subjekti iz stava 3. ovog člana podnose zahtjev Agen- ciji najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a najka- snije do 15. decembra, uz koji dostavljaju:

1) obračun premije, sačinjen na obrascima 8. i 9. iz Pri- loga ovog pravilnika i na internet stranici Agencije, a koji se dostavljaju u pisanoj i elektronskoj formi kroz integrisan informatički sistem za obradu podataka,

2) dokaz o plaćanju za otkupljene količine mlijeka (ovje- ren i potpisan izvod iz banke),

3) potvrdu prerađivača o preuzetim i prerađenim količi- nama mlijeka,

4) spisak izdatih potvrda o provedenim obaveznim vete- rinarskim mjerama na poljoprivrednom gazdinstvu, popunjen na Obrascu 10. iz Priloga ovog pravilnika, a koji se dostavlja najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec,

5) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 1) ovog člana dostavljaju i dokument o prelasku robe iz jedne u drugu pro- izvodnju (interna faktura / prijenosnica) kao dokaz o zaduže- nju preuzetih količina svježeg sirovog mlijeka u preradu ili drugu knjigovodstvenu dokumentaciju,

6) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 2) ovog člana dostavljaju i račun o prodaji mlijeka prerađivaču,

7) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 3) ovog člana dostavljaju i ovjerenu izjavu o količini sakupljenog mlijeka i predatog prerađivaču,

8) podnosioci zahtjeva iz stava 3. tačka 4) ovog člana, a koji prerađuju mlijeko, dostavljaju dokument o prelasku robe iz jedne u drugu proizvodnju (interna faktura / prije- nosnica) kao dokaz o zaduženju preuzetih količina svježeg sirovog mlijeka u preradu ili drugu knjigovodstvenu doku- mentaciju ili račun ako mlijeko prodaju prerađivaču.

(5) Minimalna količina mlijeka za koju se isplaćuje pre- mija u toku jednog mjeseca je 300 litara po proizvođaču.

(6) Podatak o registraciji imanja i evidenciji muznih grla Agencija pribavlja službenim putem od Agencije za obilje- žavanje životinja.

(7) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 350.000 KM.

(8) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju ostva- renu u oktobru, novembru i decembru 2020. godine korisni- ci podsticaja ostvaruju u skladu sa uvjetima iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2020. godini i Planom korištenja sred- stava u tekućoj godini.

Član 17.

(1) Pravo na premiju za utovljenu junad imaju korisnici podsticaja koji su utovili najmanje deset grla u toku godine i koji Agenciji prijave početak tova.

(2) Prijava proizvodnje tovnog materijala iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od obilježavanja, kupovine ili uvoza grla isključivo u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na inter- net stranici Agencije), na Obrascu 11. iz Priloga ovog pravil- nika, maksimalnom ulaznom težinom do 300 kg.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana mogu ostva- riti korisnici podsticaja za junad koja ostvare minimalan pri- rast od 300 kg po grlu, sa najmanje 200 dana u tovu i ako grlo nije starije od 30 mjeseci.

(4) Dani tova iz stava 3. ovog člana računaju se od dana obilježavanja životinja u vlasništvu do dana prodaje ili od dana prijenosa vlasništva na životinjama do dana prodaje, odnosno od dana uvoza do dana prodaje.

(5) Pravo na premiju korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu 12. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

2) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja i do- kument za prijavu kretanja (C obrazac), a za izvezena grla kopiju veterinarskog sertifikata i dokument za prijavu kreta- nja (C obrazac),

3) kopije pasoša za junad,

4) za telad iz uvoza - carinska deklaracija i račun o ku- povini,

5) račun/fakturu ili otkupni blok (list) o prodaji junadi, koji sadrži broj grla, težinu i identifikacione brojeve grla,

6) za uvozna grla - carinska deklaracija i račun o kupo- vini.

(6) Premija za proizvodnju tovnog materijala - junadi utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (grla, kilograma) i iznosi do 180 KM po grlu.

(7) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje junadi, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

(9) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju ostvarenu nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 18.

(1) Pravo na premiju za utovljene svinje imaju korisnici podsticaja koji se bave proizvodnjom i prodajom utovljenih svinja i koji prijave početak proizvodnje u roku od 30 dana od dana obilježavanja, kupovine ili uvoza svinja i ispune uvjete propisane ovim pravilnikom.

(2) Prijava proizvodnje tovnog materijala iz stava 1. ovog člana podnosi se Agenciji na Obrascu 11. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu i kopije priznanice za obavljene mjere zdravstvene zaštite životinja sa ID broje- vima svinja, a za uvozna grla - carinska deklaracija i račun o kupovini.

(3) Korisnici koji vrše prijavu proizvodnje tovnog mate- rijala za više od 50 grla potrebno je da Obrazac 11. dostave i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obra- zac je dostupan na internet stranici Agencije).

(4) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana mogu ostva- riti korisnici podsticaja koji u toku godine utove i prodaju najmanje 100 tovljenika, minimalnog prirasta od 70 kg po tovljeniku sa maksimalnom ulaznom težinom do 35 kg i sta- rosti svinja do tri i po mjeseca i izlaznom težinom od 90 kg do 130 kg u jednom turnusu sa najmanje 80 dana tova ako grlo nije starije od devet mjeseci.

(5) Dani tova iz stava 4. ovog člana računaju se od dana obilježavanja životinja u vlasništvu do dana prodaje ili od dana prijenosa vlasništva na životinjama do dana prodaje, odnosno od dana uvoza do dana prodaje.

(6) Premija za proizvodnju ostvaruje se na osnovu zah- tjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji:

1) pravna lica podnose potpisanu i ovjerenu fakturu sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifika- cionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja,

2) fizička lica registrirana u sistem PDV-a podnose faktu- ru o prodaji sa navedenim brojem životinja, težinom i unese- nim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja,

3) fizička lica koja nisu u sistemu PDV-a podnose otku- pne blokove u kojima su navedeni brojevi prodatih grla sa 

identifikacionim brojem i težinom ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja.

(7) Korisnici podsticaja, osim dokumentacije iz stava 6. ovog člana, uz zahtjev prilažu i:

1) specifikaciju za tovna grla popunjenu na Obrascu 12. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

2) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, koja prati transport D obrazac - za svinje,

3) kopiju rješenja o registraciji za klanice koje su regi- strirane na osnovu preduzetničke djelatnosti, a ukoliko su grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih živo- tinja, i dokaze o izvozu,

4) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju svinja i pre- radu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su svinje utovljene na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju pre- uzetih količina svinja u preradu.

(8) Premija za utovljene svinje utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (grla, kilograma) i iznosi do 45 KM po grlu.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje svinja, a najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 19.

(1) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici podsti- caja koji utove u vlastitom ili zakupljenom objektu i prodaju minimalno 5.000 kljunova brojlera u turnusu minimalne pro- sječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće - brojlere, popunjenu na Obrascu 13. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun za nabavljene jednodnevne piliće ili izjavu od- govornog lica o porijeklu jednodnevnih pilića,

3) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za jednod- nevne piliće,

4) evidenciju uginuća tokom uzgoja, ovjerenu od podno- sioca zahtjeva,

5) račun ili otkupni blok (list) o prodaji brojlera i uvjere- nje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere,

6) subjekti koji imaju vlastitu proizvodnju brojlera i pre- radu mesa, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da su brojleri utovljeni na sopstvenoj farmi i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju pre- uzetih količina brojlera u preradu.

(2) Pravo na premiju za brojlere imaju korisnici podstica- ja koji vrše uslužni tov brojlera za organizatora proizvodnje i koji utove i isporuče najmanje 12.000 kljunova brojlera u toku godine, minimalne prosječne izlazne težine 1,70 kg po brojleru u turnusu na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agen- ciji i uz koji prilažu:

1) specifikaciju za utovljene piliće - brojlere, popunjenu na Obrascu 13. iz Priloga ovog pravilnika,

2) otpremnice koje prate isporuku jednodnevnih pilića i uvje- renje o zdravstvenom stanju životinja za jednodnevne piliće,

3) evidenciju uginuća tokom uzgoja, ovjerenu od tovljača, 4) uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja za brojlere, 5) obračun tova, ovjeren od organizatora proizvodnje,
6) izvod iz banke kao dokaz o plaćanju uslužnog tova,

7) ugovor o uslužnom tovu brojlera sa organizatorom proizvodnje.

(3) Premija za proizvodnju brojlera utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (kljunova, kilograma) u skladu sa ovim pra- vilnikom i iznosi do 0,08 KM po kljunu.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizvod- nju iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana isporuke, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 20.

(1) Pravo na premiju za uzgoj i preradu konzumne ribe imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave uzgojem i/ili preradom ribe i koji imaju odobrenje Ministarstva za oba- vljanje djelatnosti akvakulture.

(2) Subjekti/korisnici koji se bave uzgojem ribe premiju za uzgojenu konzumnu ribu ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) mjesečni pregled realizacije po kupcima sa količinama prodate konzumne ribe,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 14. iz Priloga ovog pravilnika,

3) maloprodajni fiskalni računi, račun/faktura za prodate količine konzumne ribe, ovjerene i potpisane od strane pro- davca i kupca,

4) kopija izvozne carinske deklaracije za ribu prodatu van granica Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH),

5) subjekti koji imaju vlastiti uzgoj i preradu ribe podnose izjavu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilišti- ma i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u preradu,

6) subjekti koji imaju uzgoj i prodaju konzumne ribe u vlastitim maloprodajnim objektima (ribarnice) podnose izja- vu da je konzumna riba uzgojena na vlastitim ribogojilištima i knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina konzumne ribe u maloprodaji,

7) potvrda Javne ustanove “Vode Srpske” o izmirenoj vodnoj naknadi.

(3) Subjekti/korisnici koji se bave otkupom radi prerade konzumne ribe od uzgajivača sa teritorije Republike Srpske ovog člana Agenciji podnose zahtjev uz koji se prilažu:

1) mjesečni pregled po kupcima o otkupljenim količina- ma konzumne ribe radi prerade,

2) izjava o prerađenim mjesečnim količinama konzumne ribe,

3) faktura za otkupljene količine konzumne ribe, ovjere- na i potpisana od strane prodavca i kupca,

5) dokaz o plaćanju otkupljene količine konzumne ribe radi prerade.

(4) Premija za uzgoj, kao i premija za otkup i preradu konzumne ribe, utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, a u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom ko- rištenja sredstava, na osnovu odobrenih jedinica mjere (ki- lograma) koje ispunjavaju uvjete u skladu sa ovim pravilni- kom i iznosi do 0,35 KM po kilogramu za uzgoj konzumne ribe salmonide i do 0,60 po kilogramu za uzgoj konzumne ribe ciprinide za korisnike iz stava 2. ovog člana, odnosno do 0,30 KM po kilogramu otkupljene i prerađene konzumne ribe za korisnike iz stava 3. ovog člana.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari u tekućoj godini za uzgoj, odnosno otkup i preradu konzumne ribe je 50.000 KM po vrsti djelatnosti u tekućoj godini.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj i preradu iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana prodaje ili otkupa, a najkasnije do 30. novembra te- kuće godine. 

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za uzgoj konzumne ribe ostvaren nakon isteka roka za pod- nošenje zahtjeva u 2020. godini do stupanja na snagu ovog pravilnika podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 21.

(1) Pravo na premiju za proizvodnju i uzgoj pčela ostva- ruju udruženja pčelara i pčelarske zadruge čiji su članovi upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Srp- skoj, koji su izvršili ažuriranje evidencije o broju pčelinjih društava za prethodnu godinu i koji posjeduju najmanje 50 košnica, odnosno pčelinjih društava.

(2) Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na- kon obrade svih prispjelih zahtjeva za ovu vrstu proizvodnje u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sred- stava i isplaćuje se jednom godišnje.

(3) Premija za proizvodnju i uzgoj pčela ostvaruje se na osnovu zahtjeva udruženja pčelara ili poljoprivrednih zadru- ga (pčelarskih), uz koji se prilažu:

1) specifikacija članova na Obrascu 15. iz Priloga ovog pravilnika, a koji se dostavlja u pisanoj i elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije,

2) izjava odgovornog lica udruženja, odnosno zadruge o broju pčelinjih društava u vlasništvu članova udruženja, odnosno zadruge, popunjena na Obrascu 16. iz Priloga ovog pravilnika.

(4) Premija za proizvodnju i uzgoj pčela iznosi do 10 KM po pčelinjem društvu.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju iz ovog čla- na podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Član 22.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku konjičkim klubovima, hipodromima i razvoju konjarstva ostvaruju ko- risnici podsticaja za uzgoj čistih rasa: bosansko-brdske, lipi- canerske, arapske i engleske punokrvne rase.

(2) Pravo na sredstva podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) kopija rješenja o registraciji djelatnosti,

2) kopija dokaza o porijeklu (pedigre ili matični list),

3) spisak vlasnika za grla koja se nalaze u konjičkim klu- bovima,

4) godišnji program rada i unapređivanja konjarstva.

(3) Komisija, koju formira ministar poljoprivrede, šu- marstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: ministar), uvidom na licu mjesta, konstatira činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(4) Zapisnik iz stava 3. ovog člana prilaže se uz prethod- no dostavljeni zahtjev sa propisanom dokumentacijom, čime se stiču uvjeti za obradu zahtjeva.

(5) Podsticajna sredstva za ovu namjenu isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 400 KM po grlu.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, sra- zmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korište- nja sredstava.

(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, popunjen na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji dostavlja robno-analitičku karticu ili fakture sa fiskalnim računom sa prilogom potpisa- nih i ovjerenih otkupnih blokova na osnovu kojih je izvršena nabavka sredstava za ishranu, zdravstvenu zaštitu i održa- vanje konja, ugovore i dokaze o izvršenim uplatama u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika, a korisnici iz stava 6. ovog člana dostavljaju izvještaj o aktiv- nostima na realizaciji sporazuma.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

1.2.Biljna proizvodnja

Član 23.

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato voće imaju proizvođači (fizička lica i poslovni subjekti) koji ostvare pro- daju u obračunskom periodu ako je proizvodnja ostvarena na površinama registriranim kao obradive i koje su prijavljene kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana utvrđuje se za sljedeće vrste voća: jabuka, kruška, šljiva, breskva, nekta- rina, trešnja, višnja, malina, kupina, jagoda, grožđe, lješnjak i orah.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju pro- izvođači koji proizvedu i prodaju voće, u minimumu obima proizvodnje po vrstama, i to za:

1) jabučaste i koštičave voćne vrste minimum 1 ha po vrsti sa najmanje 10.000 kg po hektaru za jabuku, odnosno 5.000 kg za krušku, breskvu, nektarinu, trešnju, višnju i šljivu,

2) jagodaste voćne vrste minimum 0,1 ha po vrsti sa naj- manje 1.000 kg po voćnoj vrsti,

3) grožđe minimum 0,5 ha sa najmanje 2.000 kg po hek- taru.

4) jezgraste vrste minimum 0,5 ha sa najmanje 1.000 kg po hektaru.

(4) Pravo na premiju iz ovog člana fizička lica ostvaruju posredstvom prerađivača, organizatora proizvodnje i organi- zatora otkupa registriranog na teritoriji Republike Srpske na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) robno-analitička kartica ili dokument evidencije dnev- nog otkupa proizvoda,

2) ugovori sa proizvođačima o organiziranoj proizvodnji, odnosno otkupu voća,

3) specifikacija korisnika podsticaja sa količinama otku- pljenih proizvoda, popunjena na Obrascu 17. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na in- ternet stranici Agencije).

(5) Fizička lica koja su prodala voće otkupljivaču čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Distriktu pravo na premiju iz ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) potpisani i ovjereni otkupni blokovi na osnovu kojih je izvršen otkup, odnosno robno-analitička kartica otkuplji- vača,

2) ugovori sa otkupljivačem o organiziranoj proizvodnji, odnosno otkupu voća,

3) dokaz da je preuzeta roba plaćena (ovjeren i potpisan izvod iz banke),

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina voća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 18. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(6) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana poslovni su- bjekti i poljoprivredni proizvođači u sistemu PDV-a ostva- ruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) veleprodajna faktura ili maloprodajna faktura sa fi- skalnim računom, odnosno dokaz da su proizvedene količine predate u preradu u slučaju kada je proizvođač i prerađivač poslovni subjekt,

2) porezna faktura o prodatim količinama (poljoprivred- ni proizvođači koji su u sistemu PDV-a),

3) ovjerena knjiga izlaznih faktura,

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina voća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 18. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(7) Količine voća prijavljene za podsticaj upoređuju se sa površinama pod voćem upisanim kao način korištenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po voćnoj vrsti od normativa navedenih u Specifikaciji broj 1. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(8) Visina premije za proizvedeno i prodato voće utvrđu- je se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava i utvrđenom re- ferentnom cijenom i iznosi do 0,20 KM po kilogramu voćnih vrsta iz stava 2. ovog člana, osim za malinu za koju se utvr- đuje iznos do 0,40 KM po kilogramu.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM po korisniku.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizve- deno i prodato voće podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 24.

(1) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće imaju korisnici podsticaja koji ostvare prodaju u obračun- skom periodu ako je proizvodnja ostvarena na površinama registriranim kao obradive i koje su prijavljene kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Proizvođači i otkupljivači koji se bave proizvodnjom ili distribucijom merkantilnog krompira ostvaruju pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ako su upisani u Fitoregistar.

(3) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana imaju pro- izvođači koji ostvare minimum obima proizvodnje po vrsta- ma, i to za:

1) povrće u zatvorenom prostoru minimum 0,1 ha sa naj- manje 1.500 kg po vrsti povrća,

2) povrće na otvorenom prostoru minimum 0,5 ha ukup- nih površina povrća, odnosno 0,1 ha ukupnih površina kra- stavca kornišona sa najmanje 1.000 kg po vrsti povrća.

(4) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće fizička lica ostvaruju posredstvom prerađivača, organizatora proizvodnje i organizatora otkupa registriranog na teritoriji Republike Srpske na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) robno-analitička kartica ili dokument evidencije dnev- nog otkupa proizvoda sa prilogom potpisanih i ovjerenih ot- kupnih blokova na osnovu kojih je izvršen otkup,

2) ugovori sa proizvođačima o organiziranoj proizvodnji, odnosno otkupu povrća,

3) specifikacija korisnika podsticaja sa količinama otku- pljenih proizvoda, popunjena na Obrascu 19. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na in- ternet stranici Agencije).

(5) Fizička lica koja su prodala povrće otkupljivaču čije je sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine ili Brčko Di- striktu pravo na premiju iz ovog člana ostvaruju na osnovu zahtjeva, uz koji se prilažu:

1) potpisani i ovjereni otkupni blokovi na osnovu kojih je izvršen otkup,

2) ugovori sa otkupljivačem o organiziranoj proizvodnji, odnosno otkupu povrća,

3) dokaz da je preuzeta roba plaćena (ovjeren i potpisan izvod iz banke),

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina povrća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 20. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj

formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(6) Pravo na premiju za proizvedeno i prodato povrće po- slovni subjekti i poljoprivredni proizvođači u sistemu PDV-a ostvaruju na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) veleprodajna faktura sa otpremnicama ili maloprodaj- na faktura sa fiskalnim računom i otpremnicama, odnosno dokaz da su proizvedene količine predate u preradu u slučaju kada je proizvođač i prerađivač poslovni subjekt,

2) porezna faktura sa otpremnicom o prodatim količinama (poljoprivredni proizvođači koji su u sistemu PDV-a),

3) ovjerena knjiga izlaznih faktura,

4) specifikacija proizvedenih i prodatih količina povrća - vlastita proizvodnja, popunjena na Obrascu 20. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije).

(7) Količine povrća prijavljene za podsticaj upoređuju se sa površinama pod povrćem upisanim kao način korištenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po vrsti povrća od normativa navedenih u Specifikaciji broj 1. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(8) Visina premije za proizvedeno i prodato povrće utvr- đuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa izno- som koji je utvrđen Planom korištenja sredstava i utvrđenom referentnom cijenom i iznosi do 0,15 KM po kilogramu za sve vrste povrća, osim bijelog luka za koji iznosi do 1 KM po kilogramu.

(9) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM po korisniku.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizve- deno i prodato povrće podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 25.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju mer- kantilne pšenice u 2021. godini imaju poljoprivredni pro- izvođači koji su izvršili jesenju sjetvu merkantilne pšenice u 2020. godini, koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 21. iz Priloga ovog pravilnika i prijavili merkantilnu pšeni- cu kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2021. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici podsticaja koji:

1) zasiju minimalno 1,5 hektara merkantilne pšenice i prijave date površine kao način korištenja u RPG-u,

2) primijene preporučene sjetvene normative od mini- malno 170 kilograma sjemenske pšenice po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za ku- pljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem predmetnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskalni račun, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, ili

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena, dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisa- nog sjemena upotrijebljenog za sjetvu - vlastitu proizvodnju merkantilne pšenice.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u iznosu od 300 KM/ha u skladu sa Planom ko- rištenja sredstava.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 100.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za proizvodnju merkantilne pšenice korisnik podsticaja pod- nosi najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Član 26.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju mer- kantilne bez GMO soje, uljane repice i suncokreta u 2021. godini imaju korisnici podsticaja koji su izvršili sjetvu mer- kantilne bez GMO soje i suncokreta u 2021. godini, odnosno sjetvu uljane repice u 2020. godini koji su podnijeli zahtjev popunjen na Obrascu 22, odnosno Obrascu 23. iz Priloga ovog pravilnika i prijavili navedene kulture kao način kori- štenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2021. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici podsticaja koji:

1) zasiju minimalno 1 ha merkantilne bez GMO soje, od- nosno suncokreta ili uljane repice i prijave date površine kao način korištenja u RPG,

2) primijene preporučene sjetvene normative od mini- malno 80 kg sjemenske bez GMO soje, odnosno minimalno 500.000 sjemena uljane repice po hektaru, odnosno minimal- no 50.000 sjemena suncokreta po hektaru.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže:

1) maloprodajni fiskalni račun (fiskalni isječak) za ku- pljeno sjeme, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, sa naznačenim brojem pred- metnog fiskalnog računa (BF) za koji je faktura izdata, tako da se jedna faktura odnosi isključivo na jedan fiskal- ni račun, ili

2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva, ili

3) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sjemena i koji su upisani u Registar proizvođača sjemena dokaz (interni dokument) o količinama vlastitog deklarisa- nog sjemena upotrijebljenog za sjetvu - vlastitu proizvodnju merkantilne soje, suncokreta ili uljane repice.

(4) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa Planom korištenja sredstava i iznosi do 200 KM po hektaru.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 80.000 KM.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za pro- izvodnju merkantilne soje i suncokreta podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine, a za uljanu repicu do 31. marta tekuće godine.

Član 27.

(1) Podsticajna sredstva za regresiranje dizel-goriva i eurodizel-goriva (u daljem tekstu: dizel-gorivo) za izvođe- nje proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi utvrđuju se u iznosu od 0,50 KM/l i odobravaju se za obradive poljopri- vredne površine za koje je upisan način korištenja poljopri- vrednog zemljišta u RPG u 2021. godini.

(2) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje dizel- goriva ostvaruju registrirana poljoprivredna gazdinstva koja u periodu od 30. marta do 31. oktobra tekuće godine izvrše kupovinu dizel-goriva za potrebe izvođenja proljećnih i jese- njih radova u količini do 100 litara goriva po hektaru sa mi- nimalnom površinom od jednog hektra, odnosno do 80.000 KM po korisniku za ovu vrstu podsticaja.

(3) Korisnici iz stava 2. ovog člana regresirano dizel-go- rivo kupuju po maloprodajnoj cijeni, umanjenoj za iznos re- gresa od 0,50 KM/l, na području cijele Republike Srpske, po vlastitom izboru u jednom od maloprodajnih objekata ovla-

šćenih distributera nafte i naftnih derivata (u daljem tekstu: ovlašćeni distributeri), koji su sa Ministarstvom zaključili sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju regresi- ranog dizel-goriva za potrebe proljećnih i jesenjih radova u poljoprivredi.

(4) Agencija vrši najmanje dva obračuna za odobravanje pripadajućih količina regresiranog dizel-goriva:

1) prvi obračun vrši se prije početka prodaje regresiranog dizel-goriva za korisnike koji su izvršili obavezu ažuriranja podataka u RPG,

2) posljednji obračun vrši se za korisnike koji su izvršili obavezu ažuriranja podataka u RPG nakon početka prodaje regresiranog dizel-goriva, zaključno sa istekom roka za ažu- riranje podataka, u skladu sa Uredbom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar korisnika podsticaj- nih sredstava.

(5) Agencija svim nadležnim administrativnim službama gradova i općina u Republici Srpskoj, kao i svim ovlašćenim distributerima, dostavlja elektronske spiskove svih potenci- jalnih korisnika regresiranog dizel-goriva sa područja općina u kojima se nalaze maloprodajni objekti ovlašćenih distribu- tera, sa pripadajućim ukupnim odobrenim količinama gori- va, a na zvaničnoj internet stranici Ministarstva objavljuje objedinjen spisak svih potencijalnih korisnika regresiranog dizel-goriva u Republici Srpskoj, izuzimajući njihove zašti- ćene osobne podatke.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za dizel-go- rivo, popunjen na Obrascu 24. iz Priloga ovog pravilnika, nakon evidentiranja i protokolisanja, korisnici preuzimaju od nadležnih administrativnih službi gradova i općina u Repu- blici Srpskoj i prilikom prve kupovine podnose ga ovlašće- nom distributeru.

(7) Uz zahtjev iz stava 6. ovog člana podnosi se neovje- rena kopija osobne karte za fizička lica, odnosno podnose se potvrde o registraciji poreznog obveznika (JIB) za pravna lica i preduzetnike i originali ili kopije fiskalnih računa - fi- skalnih isječaka, izdatih u skladu sa zakonom kojim se ure- đuju fiskalne kase, na čijim poleđinama korisnik fizičko lice svojim potpisom, odnosno korisnik poslovni subjekat potpi- som i ovjerom pečatom potvrđuje da je preuzeo navedenu količinu regresiranog dizel-goriva.

(8) Rok za preuzimanje regresiranog dizel-goriva kod ovlašćenog distributera iz stava 3. ovog člana je najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(9) Korisnik iz stava 2. ovog člana može podnijeti jedan zahtjev koji obuhvaća proljećne i jesenje radove u propisa- nom roku, s tim da se uz jedan zahtjev može priložiti više fiskalnih računa koji su realizirani u odvojenim kupovinama, ali isključivo kod jednog ovlašćenog distributera u jednom maloprodajnom objektu.

(10) Obračuni regresa vrše se na dvomjesečnom nivou, na osnovu elektronskih specifikacija prodatih količina regre- siranog dizel-goriva, dostavljenih od ovlašćenih distributera, u skladu sa sporazumom o poslovno-tehničkoj saradnji za prodaju regresiranog dizel-goriva za potrebe proljećnih i je- senjih radova u poljoprivredi.

Član 28.

(1) Pravo na premiju za proizvedene i prodate uljarice: soju, uljanu repicu i suncokret ostvaruju proizvođači koji su ostvarili pravo na podsticaj za proizvodnju navedenih kultu- ra u 2021. godini, koje su prijavljene kao način korištenja po- ljoprivrednog zemljišta u RPG, za ostvaren prosječan prinos u skladu sa Specifikacijom broj 1. iz Priloga ovog pravilnika.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) za pravna lica i poljoprivredne proizvođače u sistemu PDV-a - potpisana i ovjerena faktura i ovjerena knjiga izla- znih faktura (KIF), ugovor, vagarski list i kopija otpremnice, 

sa dokazom o uplati na žiroračun o prodatim naplaćenim ko- ličinama,

2) za fizička lica - otkupni blok, vagarski list i ugovori sa proizvođačima o organiziranoj proizvodnji, odnosno otkupu uljarice,

3) dokaz o nabavci sjemena (faktura i fiskalni račun),

4) obračun premije, sačinjen na Obrascu 25. iz Priloga ovog pravilnika,

5) za otkupljivače koji su imali vlastitu proizvodnju ulja- rica potrebno je dostaviti knjigovodstvenu dokumentaciju kao dokaz da su proizvedene količine predate u vlastitu pre- radu.

(3) Visina premije utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korište- nja sredstava i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za vrste iz stava 1. ovog člana, a najvi- še 50.000 KM po korisniku.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizve- denu i prodatu soju i suncokret korisnik podnosi najkasnije do 30. novembra tekuće godine, a za uljanu repicu najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

Član 29.

(1) Pravo na premiju za proizvedenu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje, osim čajeva, ostvaruju korisnici podsticaja koji u tekućoj godini zasiju najmanje 0,5 ha heljde, aromatičnog ili ljekovitog bilja koje je prijavljeno kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG.

(2) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za slje- deće vrste aromatičnog i ljekovitog bilja: šipurak, kamilica, neven, lavanda, žalfija, vrijesak, timijan, miloduh, smilje, bosiljak, nana, ruzmarin, lovor, maslačak, kopriva, pčelina ljubica i muskatna salvija.

(3) Premija iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) za poslovne subjekte - maloprodajni fiskalni račun i potpisana i ovjerena faktura, odnosno veleprodajne potpisa- ne i ovjerene fakture, a za fizička lica - otkupni blok i robno- analitička kartica,

2) obračun premije, sačinjen na Obrascu 26. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoj formi (za pravna lica) na elektronsku adresu Agencije ili na CD (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

3) dokaz da su proizvedene količine predate u preradu - u slučaju kada je proizvođač i prerađivač.

(4) Količine heljde, aromatičnog i ljekovitog bilja prija- vljene za podsticaj upoređuju se sa površinama pod heljdom, aromatičnim i ljekovitim biljem upisanim kao način korištenja u RPG, pri čemu se svako odstupanje utvrđenog prinosa po navedenoj kulturi od normativa navedenih u Specifikaciji broj 1. u Prilogu ovog pravilnika koriguje u skladu sa normativom.

(5) Visina premije iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na- kon obrade prispjelih zahtjeva, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava i iznosi do 15% od utvr- đene referentne cijene po jedinici proizvoda za vrste iz st. 1. i 2. ovog člana.

(6) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 10.000 KM po korisniku.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizve- denu i prodatu heljdu, aromatično i ljekovito bilje podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 30.

(1) Pravo na premiju za proizvodnju duhana u listu imaju korisnici podsticaja za proizvedeni i prodati osušeni duhan u obračunskom periodu, koji je upisan kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG u 2021. godini, za ostvaren prosječan prinos do najviše tri tone po hektaru.

(2) Korisnici podsticaja koji samostalno vrše proizvod- nju i koji prodaju duhan licu registriranom za otkup, odnosno obradu duhana pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtje- va koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 27. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun za nabavljeno deklarisano sjeme ili rasad,

3) račun ili otkupni blok (list) o prodaji duhana, a subjek- ti koji imaju vlastitu proizvodnju i preradu duhana, odnosno izlaz robe iz jedne u drugu proizvodnju podnose izjavu da je duhan uzgojen na vlastitom posjedu i knjigovodstvenu doku- mentaciju kao dokaz o zaduženju preuzetih količina duhana u preradu,

4) robno-analitičku karticu proizvođača.

(3) Korisnici podsticaja koji na osnovu ugovora o organi- ziranoj proizvodnji, odnosno o otkupu duhana vrše proizvod- nju za organizatora proizvodnje pravo na premiju ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 27. iz Priloga ovog pravilnika,

2) ugovor o proizvodnji duhana sa organizatorom pro- izvodnje (lice registrirano za otkup, odnosno obradu duha- na),

3) otpremnice za preuzeti repromaterijal (sjeme, đubrivo i slično),

4) račun ili otkupni blok (list) za isporučeni duhan,

5) obračun proizvodnje duhana, ovjeren od organizatora i kooperanta/proizvođača duhana.

(4) Premija za duhan utvrđuje se nakon obrade i obračuna prispjelih zahtjeva i utvrđenog broja proizvedenih jedinica, u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredsta- va i iznosi do 15% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda, a maksimalno do 20.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za duhan podnosi se Agenciji nakon završetka otkupa, a najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 31.

(1) Pravo na premiju za organsku biljnu proizvodnju ostvaruju korisnici podsticaja za sertificiranu organsku pro- izvodnju i proizvodnju u periodu konverzije po jedinici po- vršine koja je prijavljena u RPG kao način korištenja u siste- mu organske proizvodnje.

(2) Minimalna površina za koju se može ostvariti premi- ja za organsku biljnu proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije iz stava 1. ovog člana je 0,1 ha za voćarske i po- vrtarske kulture, 300 m2 za povrtarske kulture u zaštićenom prostoru i 0,25 ha za ratarske kulture.

(3) Premija za organsku biljnu proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se pri- lažu:

1) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije o zasnova- nim površinama u sistemu organske biljne proizvodnje sa unesenim podacima o katastarskim česticama, katastarskoj općini i biljnim vrstama (jednogodišnje ili višegodišnje),

2) kopija sertifikata, izdatog od strane ovlašćene kon- trolne organizacije za tekuću godinu ovlašćene od Mini- starstva za poslove kontrole i sertifikacije organske pro- izvodnje,

3) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije i kopija ser- tifikata moraju biti izdati najkasnije do 30. septembra tekuće godine, a ukoliko su izdati nakon ovog roka, korisnik podsti- caja dostavlja obrazloženje sertifikacionog tijela sa navede- nim razlogom kašnjenja u izdavanju sertifikata.

(4) Visina premije za organsku biljnu proizvodnju i pro- izvodnju u periodu konverzije za ratarske kulture iznosi do 500 KM po hektaru, za povrtarske i voćarske kulture iznosi 

do 600 KM po hektaru i za povrtlarske kulture u zaštićenom prostoru iznosi do 600 KM po 300 m2.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 40.000 KM po korisniku.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva sra- zmjerno ukupno zasnovanim površinama u sistemu organske proizvodnje i raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sredstava.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku biljnu proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 31. sep- tembra tekuće godine.

Član 32.

(1) Pravo na premiju za organsku stočarsku proizvod- nju ostvaruju korisnici podsticaja za sertificiranu stočarsku organsku proizvodnju i proizvodnju u periodu konverzije, uključujući i pčele, čija su grla prijavljena u RPG kao način držanja u sistemu organske proizvodnje, a košnice upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, koju vodi Ministarstvo.

(2) Premija za organsku stočarsku proizvodnju ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije o ostvare- noj stočarskoj proizvodnji sa prijavljenim brojem grla u RPG kao sistem organske proizvodnje, pri čemu je za pčele mini- malan broj košnica 25 po korisniku,

2) identifikacioni broj pločice za svaku košnicu,

3) kopija sertifikata izdatog od strane ovlašćene kontrol- ne organizacije za tekuću godinu ovlašćene od Ministarstva za poslove kontrole i sertifikacije organske proizvodnje,

4) kopija sertifikata, izdatog od strane ovlašćene kontrol- ne organizacije za tekuću godinu ovlašćene od Ministarstva za poslove kontrole i sertifikacije organske proizvodnje,

5) zapisnik ovlašćene kontrolne organizacije i kopija ser- tifikata moraju biti izdati najkasnije do 30. septembra tekuće godine, a ukoliko su izdati nakon ovog roka, korisnik podsti- caja dostavlja obrazloženje sertifikacionog tijela sa navede- nim razlogom kašnjenja u izdavanju sertifikata.

(3) Visina premije iznosi do 500 KM po uvjetnom grlu, odnosno 20 KM/košnici, a najviše 40.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(4) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može da ostvari za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 40.000 KM po korisniku.

(5) Korisnici koji ostvare pravo po ovom članu ne mogu ostvariti pravo po ostalim mjerama podrške po grlu i košnici za stočarsku proizvodnju.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva sra- zmjerno ukupno prijavljenom broju grla u sistemu organske proizvodnje i raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sredstava.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za organsku proizvodnju korisnik podnosi najkasnije do 31. septembra tekuće godine.

Član 33.

(1) Pravo na premiju za proizvedeno, deklarisano, pri- marno dorađeno i prodato sjeme imaju proizvođači koji su upisani u Registar proizvođača sjemena poljoprivrednog bi- lja za proizvodnju ako je proizvodnja, dorada i primarna pre- rada ostvarena u Republici Srpskoj i kontrolirana na osnovu propisa koji uređuju oblast proizvodnje, dorade i prometa sjemenskog materijala za kulture koje su prijavljene kao na- čin korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG, a to je slje- deći sjemenski materijal:

1) sjemena strnih žita (pšenica, tritikale, ječam, zob i raž),

2) sjemenski kukuruz,

3) sjemenska soja,

4) sjemena krmnog bilja,

5) sjemenski krompir za proizvođače upisane u Fitore- gistar,

6) sjemenski suncokret.

(2) Premija za proizvedeno, deklarisano i prodato sjeme ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) potpisane i ovjerene fakture i knjiga izlaznih faktura (KIF) za prodaju izvršenu pravnim licima, odnosno potpisane i ovjerene fakture i dokaz o izvršenoj naplati za fizička lica,

2) izjava odgovornog lica sa knjigovodstvenim doku- mentom podnosioca zahtjeva o izlazu robe za količinu sje- mena koje se koristi za vlastitu proizvodnju,

3) uvjerenje o priznavanju sjemenskog usjeva, koje izda- je ovlašćena institucija u Republici Srpskoj,

4) završni zapisnik fitosanitarnog inspektora o kontroli proizvodnje i proizvedenim količinama sjemena (zapisnik o proizvodnji, odnosno zapisnik o doradi i primarnoj doradi sjemena),

5) potvrda dorađivača o dorađenim i deklarisanim i pri- marno dorađenim količinama sjemena,

6) obračun premije, sačinjen na Obrascu 28. iz Priloga ovog pravilnika,

7) za sjemenski krompir - potpisana i ovjerena faktura o nabavci sjemena elite sa dokazom o izvršenom plaćanju ili interni dokument kada se radi o vlastitoj proizvodnji elite.

(3) Visina premije za proizvedenu, deklarisanu i prodatu količinu sjemena utvrđuje se nakon obrade prispjelih zah- tjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korištenja sredstava i iznosi do 30% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda za dorađeno, naturalno-nedorađeno i pro- dato sjeme za vrste iz stava 1. ovog člana, a maksimalno do 150.000 KM po korisniku.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za proizve- deno, deklarisano i prodato sjeme korisnik podsticaja podno- si najkasnije do 30. novembra tekuće godine, osim za sjeme kukuruza, soje i krompira za koje se zahtjev podnosi najka- snije do 15. juna tekuće godine.

Član 34.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za regresiranje doma- ćeg sjemena selekcioniranog i proizvedenog u Republici Srpskoj, i to: domaćeg hibrida kukuruza, domaćih sorti str- nih žita, domaćeg sjemena soje, te domaćeg sjemena krmnih trava i travno-leguminoznih smješa ostvaruju proizvođači koji su sjeme proizveli, doradili i prodali u Republici Srpskoj i čija je proizvodnja kontrolirana od ovlašćenih institucija.

(2) Podsticajna sredstva za regresiranje sjemena domaćih sorti i hibrida iz stava 1. ovog člana proizvedenog u Repu- blici Srpskoj utvrđuje se nakon obrade prispjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen u Planu korištenja sredsta- va i ne može biti veći od:

1) 15 KM po pakiranju 25.000 zrna za sve količine pro- datog i posijanog sjemena domaćeg hibrida kukuruza,

2) 8 KM po pakiranju sjemena domaćih sorti strnih žita (pšenice, tritikalea, ječma, raži i zobi),

3) 12,50 KM po pakiranju sjemena domaćih sorti soje,

4) 50% od vrijednosti prodatog domaćeg sjemena krmnih trava i travno-leguminoznih smješa.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na regres za sjemena iz stava 1. ovog člana, popunjen na Obrascu 28. iz Priloga ovog pravilnika, korisnici podsticaja podnose Agenciji, uz koji prilažu:

1) potpisane i ovjerene fakture,

2) knjigu izlaznih faktura (KIF) o prodaji,

3) potpisana i ovjerena knjižna odobrenja o povratu sje- mena za pravna lica,

4) potpisane i ovjerene fakture i fiskalni račun za fizička lica.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za regresiranje sjemena domaćeg hibrida kukuruza, domaće sorte strnih žita i domaće sorte soje podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine, a za domaće sjeme krmnih trava i travno-leguminoznih smješa do 15. decembra tekuće godine.

Član 35.

(1) Pravo na premiju za proizvedene, deklarisane i pro- date sadnice imaju pravna lica i preduzetnici koji su upisani u Fitoregistar i čija se proizvodnja prati na osnovu propisa koji uređuju oblast proizvodnje i prometa sadnog materijala za sljedeće kulture:

1) sadnice jabučastog voća,
2) koštičavog voća,
3) jezgrastog voća,
4) sadnice jagodastog i bobičastog voća, 5) sadnice loznih kalemova.

(2) Pravo na premiju iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva proizvođača koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilažu:

1) maloprodajni fiskalni računi i ovjerena i potpisana faktura kao dokaz o prodaji sadnica,

2) potpisana i ovjerena faktura i knjiga izlaznih faktura (KIF) za veleprodaju kao dokaz o prodaji sadnica,

3) za poslovne subjekte koji imaju kooperantsku pro- izvodnju sadnica - ugovor o kooperantskoj proizvodnji sa specifikacijom sadnog materijala,

4) za poslovne subjekte koji imaju vlastitu proizvodnju sadnica - dokaz (interni dokument) o količinama vlastitih sadnica upotrijebljenih za podizanje vlastitih zasada,

5) uvjerenje ovlašćene institucije u Republici Srpskoj o čistoći sorte sadnog materijala iz godine proizvodnje koja je osnov za utvrđivanje sortimenta, količine prodatih sadnica i tipa sadnica (golih žila, kontejnerska, jednogodišnja, dvogo- dišnja i slično),

6) obračun premije, sačinjen na Obrascu 29. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja i na elektronsku adresu Agencije.

(3) Visina premije za proizvedene, deklarisane i prodate sadnice iz stava 1. ovog člana utvrđuje se nakon obrade pri- spjelih zahtjeva u skladu sa iznosom koji je utvrđen Planom korištenja sredstava i iznosi do 30% od utvrđene referentne cijene po jedinici proizvoda, a maksimalno 100.000 KM po korisniku.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za namjenu iz ovog člana podnosi se do 30. juna tekuće godine, osim za jagodu za koju se zahtjev podnosi do 15. augusta tekuće godine.

2. Podrška ruralnom razvoju

Član 36.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju imaju korisnici podsticaja za:

1) podršku samozapošljavanju inženjera poljoprivrede i inženjera prehrambene tehnologije,

2) poslovne aktivnosti udruženja žena u ruralnom podru- čju,

3) poslovne aktivnosti poljoprivrednih zadruga i klastera u ruralnom području,

4) podršku poljoprivrednim zadrugama za otkup poljo- privrednih proizvoda,

5) podršku informiranju korisnika i promociju sektora poljoprivrede,

6) podršku za unapređivanje eksperimentalno-edukativ- nih i razvojnih centara,

7) podršku za sufinansiranje modernizacije protivgradne zaštite,

8) podršku zajedničkim projektima Vlade i institucija,

9) podršku prijenosu znanja i vještina u poljoprivrednoj proizvodnji,

10) podršku za uvođenje tehnoloških inovacija u poljo- privredi,

11) podršku standardizaciji i brendiranju poljoprivredne proizvodnje i učešću u sistemima kvaliteta,

12) podršku za sufinansiranje projekata ruralnog razvoja,

13) podršku za unapređivanje, zaštitu i razvoj lovstva,

14) podršku za očuvanje i zaštitu izvornih rasa i sojeva domaćih životinja u stočarstvu.

(2) Podrška iz stava 1. ovog člana ostvaruje se srazmjer- no raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sredstava u tekućoj godini.

(3) Iznos osnovnih podsticajnih sredstava utvrđuje se u propisanom iznosu od uloženih sredstava u ovisnost o pod- sticajnoj mjeri.

Član 37.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za samozapošljavanje imaju nezaposleni diplomirani inženjeri poljoprivrede i in- ženjeri prehrambene tehnologije koji imaju do 40 godina, a koji su nosioci nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva i bave se poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom po- ljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu, sa prebivalištem u seoskom području, a koji nisu ostvarili pravo za ovu namjenu i nisu imali status komercijalnog gazdinstva u prethodnih deset godina.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

1) izvod iz matične knjige rođenih,

2) uvjerenje o prebivalištu,

3) kopija diplome o završenom poljoprivrednom ili teh- nološkom fakultetu,

4) dokaz o vlasništvu nad zemljištem ili ugovor o kori- štenju zemljišta,

5) poslovni plan poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu, sačinjen na Obra- scu 30. iz Priloga ovog pravilnika,

6) predračun za nabavku osnovnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

7) ovjerena izjava da će sredstva koristiti u skladu sa na- mjenom iz tačke 5) ovog stava najmanje tri godine,

8) potvrda da se korisnik nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

(3) Korisnik je obavezan registrirati komercijalno ga- zdinstvo nakon podnošenja izvještaja iz stava 7. ovog člana.

(4) Komisija koju imenuje ministar vrši bodovanje kori- snika na osnovu kriterija navedenih u Specifikaciji broj 2. iz Priloga ovog pravilnika i sačinjava rang-listu, koju dostavlja Agenciji.

(5) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog čla- na isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije, u skla- du sa rang-listom iz stava 5. ovog člana, u iznosu do 40.000 KM po korisniku u tekućoj godini, a do obima sredstava utvrđenog Planom korištenja sredstava u tekućoj godini.

(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovori-

ma, dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 38.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj poslovnih ak- tivnosti imaju udruženja žena u ruralnom području koja pod- nesu zahtjev Agenciji, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji (u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske - “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 52/01),

2) bilans stanja i uspjeha za prethodnu/tekuću godinu, osim za novoosnovana udruženja žena,

3) poslovni plan o aktivnostima koje doprinose pokre- tanju, razvoju i konkurentnosti proizvodnje, popunjen na Obrascu 30. iz Priloga ovog pravilnika,

4) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sred- stava, potrebnog materijala i opreme, ukupne vrijednosti koja ne može biti veća od limita po korisniku uvećanog za 100%,

5) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu ko- ristiti u skladu sa njihovom namjenom iz odobrenog plana iz tačke 3) ovog stava najmanje pet godina.

(2) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u iznosu do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku.

(3) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 39.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj poslovnih aktivnosti imaju registrirani poljoprivredni klasteri i poljo- privredne zadruge u ruralnom području za:

1) adaptaciju i uređenje poslovnih objekata, 2) nabavku osnovnih sredstava i opreme,
3) nabavku obrtnih sredstava.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva Agenciji, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji (u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske - “Službeni gla- snik Republike Srpske”, br. 52/01 i 42/05, odnosno Zakonom o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske - “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 106/09 i 78/11),

2) bilans stanja i uspjeha za prethodnu/tekuću godinu, osim za novoosnovane klastere i zadruge,

3) poslovni plan o aktivnostima koje doprinose pokre- tanju, razvoju i konkurentnosti proizvodnje, popunjen na Obrascu 30. iz Priloga ovog pravilnika,

4) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sred- stava, potrebnog materijala i opreme, ukupne vrijednosti koja ne može biti veća od limita po korisniku uvećanog za 100%,

5) dokaz o vlasništvu nad objektom ili zemljištem na kojem se planira izvršiti adaptacija objekta,

6) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu ko- ristiti u skladu sa njihovom namjenom iz odobrenog plana iz tačke 3) ovog stava najmanje pet godina,

7) za poljoprivredne zadruge i izvještaj o obavljenoj za- družnoj reviziji za prethodnu ili tekuću godinu, kao i dokaz o

izmirenim obavezama prema Zadružnom savezu Republike Srpske.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u iznosu do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku za poljoprivredne zadruge i 70.000 KM po ko- risniku za klastere u tekućoj godini.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Pravo na podsticajna sredstva nemaju zadruge sa ne- gativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu po- stupile po mjerama i preporukama zadružnog revizora utvr- đenim u revizorskom izvještaju.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 40.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za otkup poljoprivred- nih proizvoda imaju poljoprivredne zadruge u ruralnom po- dručju koje podnesu zahtjev Agenciji i uz koji prilažu sljede- ću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji (u skladu sa Zakonom o poljoprivrednim zadrugama Republike Srpske - “Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 106/09 i 78/11),

2) bilans stanja i uspjeha za prethodnu/tekuću godinu,

3) specifikaciju korisnika (članova i kooperanata) sa ko- jima je ugovoren otkup domaćih poljoprivrednih proizvoda sa količinama i vrstom proizvoda,

4) izvještaj o obavljenoj zadružnoj reviziji za prethodnu ili tekuću godinu i dokaz o izmirenim obavezama prema Za- družnom savezu Republike Srpske.

(2) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u iznosu od 10% od vrijednosti ugovorenih količina domaćih poljoprivrednih proizvoda preračunatih na bazi re- ferentne cijene i ne mogu biti veća od 50.000 KM po kori- sniku u tekućoj godini.

(3) Pravo na podsticajna sredstva nemaju zadruge sa ne- gativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu po- stupile po mjerama i preporukama zadružnog revizora utvr- đenim u revizorskom izvještaju.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. okto- bra tekuće godine.

Član 41.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za informiranje kori- snika i promociju poljoprivredne proizvodnje ostvaruju ko- risnici podsticaja za:

1) organiziranje sajmova međunarodnog značaja u obla- sti poljoprivrede i ruralnog razvoja,

2) medijske aktivnosti (za medijske kuće koje imaju sklopljen ugovor o saradnji sa Ministarstvom),

3) organiziranje i nastup na stočarskim izložbama i mani- festacijama u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana predračun, program i ugovor sa Ministarstvom o podršci organizaciji sajma međunarodnog značaja, 

2) za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana program sa specifikacijom troškova i ugovor o saradnji sa Ministar- stvom,

3) za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana predračun, program i ugovor organizatora izložbe/manifestacije/sajma sklopljen sa Ministarstvom.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog čla- na isplaćuju se u skladu sa ugovorom i ne mogu biti veća od 30.000 KM po korisniku za namjenu iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana i 3.000 KM po korisniku za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. sep- tembra tekuće godine.

Član 42.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje sistema prijenosa znanja i vještina u poljoprivredi ostvaruje se kroz podršku:

1) savjetovanjima i seminarima u oblasti poljoprivrede, pre- hrambene tehnologije, ruralnog razvoja i veterinarstva, za po- ljoprivredne fakultete, tehnološke fakultete, studijski program prehrambene tehnologije, Komoru inženjera poljoprivrede Re- publike Srpske i Veterinarsku komoru Republike Srpske,

2) izradi razvojnih programa u pojedinim oblastima pro- izvodnje,

3) izradi stručne literature u oblasti poljoprivrede i rural- nog razvoja.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) program sa specifikacijom troškova i predračun za na- mjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) ugovor o saradnji sa Ministarstvom za namjenu iz sta- va 1. t. 2) i 3) ovog člana.

(3) Troškovi koji ne mogu biti predmet podsticaja za na- mjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana su: honorari, osobna primanja, režijski troškovi (struja, voda, održavanje, telefon i slično), troškovi hrane i pića i svi drugi troškovi koji nisu u skladu sa programom iz stava 2. ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu do 50% troškova i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku za podršku iz stava 1. tačka 1), 20.000 KM po korisniku za podršku iz stava 1. tačka 2) i 2.000 KM po korisniku za podršku iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

(5) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, sra- zmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korište- nja sredstava, osim za namjenu iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana za koji se odobrava iznos definiran ugovorom sa Mi- nistarstvom.

(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(7) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 43.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za uvođenje tehnolo- ških inovacija u poljoprivredi imaju pravna lica za projekat

primijenjenog istraživanja u oblasti poljoprivredne pro- izvodnje, koji se provodi u partnerstvu sa naučno-istraživač- kim institucijama, Ministarstvom i poljoprivrednim proizvo- đačima.

(2) Projekat iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži: opis primijenjenog istraživanja, inovativnost primijenjenog istra- živanja, očekivani uticaj primijenjenog istraživanja na pro- izvodni rezultat, opis metodologije koja će se primijeniti u istraživanju, obaveze partnera projekta za realizaciju projek- ta, opis troškova istraživanja.

(3) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnik ostvaruje na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu:

1) projekat primijenjenog istraživanja na Obrascu 33. iz Priloga ovog pravilnika,

2) račun ili predračun potrebnih ulaganja za realizaciju primijenjenog istraživanja.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno pro- centualnom učešću ukupne vrijednosti po dostavljenim raču- nima ili predračunima u raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sredstava i ne mogu biti veća od 100.000 po projektu.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od šest mjeseci od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 44.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje ekspe- rimentalno-edukativnih i razvojnih centara u poljoprivredi imaju:

1) Poljoprivredni fakultet za razvoj Eksperimentalno- edukativnog centra,

2) Javna ustanova Poljoprivredni institut Republike Srp- ske za razvoj Centra za razvoj i unapređenje poljoprivrede u brdsko-planinskom području Sokolac,

3) Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu zahtjeva korisnika sa specifikacijom troškova, a na osnovu odluke Vlade.

(3) Korisnik podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na ne može biti veća od 100.000 KM po korisniku.

(5) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava sa priloženim računi- ma i dokazima o uplati na Obrascu 31. iz Priloga ovog pra- vilnika u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. jula tekuće godine.

Član 45.

(1) Podrška preventivnim mjerama radi sprečavanja i ublažavanja elementarne nepogode - grada usmjerava se Jav- nom preduzeću “Protivgradna preventiva Republike Srpske” a.d. Gradiška, u skladu sa Odlukom Vlade o visini naknade za finansiranje sistema protivgradne zaštite u Republici Srp- skoj.

(2) Sredstva podrške za mjere iz stava 1. ovog člana odo- brava Vlada.

(3) Korisnik podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,

2) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(4) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj sa dokumentacijom o utrošku odobrenih sredstava u roku od 90 dana od dana uplate sredstava, uz Obrazac 31. iz Priloga ovog pravilnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 46.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za realizaciju zajednič- kih projekata Vlade i Općine Srebrenica ostvaruju korisnici podsticaja na području općine Srebrenica.

(2) Vlada određuje vrstu ulaganja, troškove i odobrava sredstva iz stava 1. ovog člana.

(3) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na ne može biti veća od 100.000 KM u tekućoj godini.

(4) Korisnik podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na sredstva na osnovu zahtjeva koji podnosi Agenciji i uz koji prilaže sljedeću dokumentaciju:

1) specifikaciju troškova za tekuću godinu,
2) saglasnost lokalne zajednice za prijedlog ulaganja, 3) odluku Vlade iz stava 2. ovog člana.

(5) Korisnik novčanih podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran kopijama računa i dokazima o uplati.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. augu- sta tekuće godine.

Član 47.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za standardizaciju, brendiranje i učešće u sistemima kvaliteta poljoprivredne proizvodnje imaju korisnici podsticaja za:

1) uvođenje standarda kvaliteta i sigurnosti poljoprivred- nih i prehrambenih proizvoda (dobre poljoprivredne prakse, integralne i organske poljoprivredne proizvodnje, uključuju- ći i grupne sertifikate),

2) brendiranje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda namijenjenih tržištu,

3) izradu elaborata ili specifikacije proizvoda neophodne za registraciju oznake porijekla, oznake geografskog porije- kla i garantirano tradicionalni specijalitet.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji pod- nose Agenciji i uz koji prilažu:

1) ugovor ili sporazum za pripremu uvođenja standarda kvaliteta i sigurnosti za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) ugovor za uslugu kreiranja brenda (dizajn, marketing, pakiranje i dr.) za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana,

3) ugovor za izradu elaborata ili specifikacije proizvoda za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana,

4) račune ili kopije računa za troškove izdavanja sertifi- kata, kreiranja brenda i izradu elaborata ili specifikacije pro- izvoda u tekućoj godini u skladu sa članom 3. st. 4, 5. i 8. ovog pravilnika,

5) kopiju sertifikata, elaborata ili specifikacije proizvoda izdate od institucije registrirane za datu djelatnost, u skladu sa namjenom ulaganja.

(3) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na utvrđuje se u visini do 50% od investiranih sredstava i ne može biti veći od 10.000 KM po korisniku u tekućoj godini.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno pro- centualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspo- loživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sredstava.

(5) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. novembra tekuće godine.

Član 48.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za podršku projektima ruralnog razvoja ostvaruju korisnici za:

1) sufinansiranje projekata ruralnog razvoja odobrenih za finansiranje od strane međunarodnih izvora finansiranja,

2) sufinansiranje projekata razvoja ruralnog i socijalnog preduzetništva i diverzifikacije prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) potvrdu međunarodne organizacije, odgovorne za pro- vođenje projekta, o potrebi sufinansiranja za projekte iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

2) potvrdu Ministarstva o podršci implementaciji projek- ta iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

3) ugovor o odobravanju i finansiranju projekta između podnosioca zahtjeva i međunarodne organizacije za projekte iz stava 1. tačka 1) ovog člana,

4) prijedlog projekta ruralnog preduzetništva sa specifikaci- jom ulaganja za projekte iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(3) Komisija koju imenuje ministar ocjenjuje relevant- nost i opravdanost predloženog projekta iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. tačka 1) ovog člana isplaćuju se u visini do 50% troškova koji se od- nose na finansiranje od strane korisnika i ne mogu biti veća od 5.000 KM po korisniku.

(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. tačka 2) ovog člana isplaćuju se u visini do 50% troškova i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku.

(6) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva, sra- zmjerno procentualnom učešću iznosa odobrenih zahtjeva u ukupno raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom korište- nja sredstava.

(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 49.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za razvoj brdsko-pla- ninskog, planinskog i mediteransko-planinskog područja imaju korisnici podsticaja sa prebivalištem, odnosno sjedi- štem u općinama koje pripadaju ovim područjima, u skladu sa Specifikacijom broj 3, koja se nalazi u Prilogu ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio, i koji su registrirani u RPG.

(2) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za:

1) meliorativne mjere obogaćivanja florističkog sastava travnih površina (livada i pašnjaka) i 

2) izgradnju infrastrukture u ruralnom području (pojila za stoku, ograde, otkupne stanice).

(3) Pravo na podsticajna sredstva za ulaganja iz stava 2. tačka 1) ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji ovlašćeni proizvođač sjemena registriranog u Republici Srpskoj podnosi Agenciji i uz koji prilaže ugovor između poljoprivrednog udruženja ili poljoprivredne zadru- ge registrirane u jednoj od općina navedenih u Specifikaciji broj 3. ovlašćenog proizvođača sjemena i Ministarstva.

(4) Pravo na podsticajna sredstva za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana imaju udruženja korisnika vode za navodnjavanje i udruženja poljoprivrednih proizvođača na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu ugo- vor o izvođenju radova i program ulaganja.

(5) Maksimalni iznos koji korisnik može ostvariti po ovom članu iznosi do 10.000 KM po ugovoru iz st. 1. i 2. ovog člana do iznosa sredstava za ove namjene utvrđenih Planom korištenja sredstava za ovu namjenu.

(6) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava za ulaganja iz stava 2. tačka 2) ovog člana na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, doku- mentiran računima i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(7) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. augusta tekuće godine.

Član 50.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređivanje, za- štitu i razvoj lovstva imaju lovačka udruženja u Republici Srpskoj za:

1) nabavku lovno-tehničkih objekata: čeke i zasjede,

2) nabavku lovno-uzgojnih objekata: hranilice, pojilišta, solila, uzgajališta, prihvatilišta i mrciništa,

3) nabavku zaštitnih sredstava: električne i mehaničke ograde, sredstva za video-nadzor, plašilice, oprema za praće- nje, traženje i osmatranje i druga odbijajuća sredstva,

4) projekte unosa divljači u lovište,

5) nabavku službenog naoružanja i opreme za potrebe lovočuvarske službe,

6) nabavku motornih vozila.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana lovačka udruženja ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podno- se Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) kopiju rješenja o registraciji,

2) kopiju ugovora o korištenju lovišta,

3) program ulaganja u svrhu unapređivanja, zaštite i ra- zvoja lovstva,

4) mišljenje Lovačkog saveza Republike Srpske na pro- gram ulaganja iz tačke 3) ovog stava,

5) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

6) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu kori- stiti u skladu sa programom, a najmanje pet godina.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u visini do 50% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno procentualnom učešću ukupno investiranih sredstava u ra- spoloživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sred- stava.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim

situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 51.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za očuvanje i zaštitu izvornih rasa i sojeva domaćih životinja u stočarstvu (in situ) imaju pravna lica, udruženja i uzgajivači koji posjeduju izvorne i zaštićene rase, u skladu sa Zakonom o stočarstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/15), te nauč- no-istraživačke institucije koje su registrirane za održavanje i zaštitu genetičkih resursa.

(2) Pravo na podsticaj iz stava 1. ovog člana imaju ko- risnici podsticaja za grla gatačkog goveda, buše, bosansko- brdskog konja, mangulice, pramenka soj: vlašićki, podvele- ški, kupreški, a na osnovu zahtjeva Agenciji, uz koji prilažu:

1) obračun premije, sačinjen na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika,

2) pasoš - Obrazac D za goveda, odnosno matične listove za ostale vrste,

3) potvrdu o rasnoj pripadnosti i reproduktivnim perfor- mansama grla, izdatu od nadležne područne jedinice Mini- starstva,

4) ovjerenu izjavu, na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravil- nika, da predmetno grlo za koje se ostvaruju podsticaji neće otuđiti najmanje dvije godine, izuzev zbog zdravstvenih i reproduktivnih problema, pri čemu se osigurava potvrda ve- terinara o uginuću ili neophodnosti mjere prinudnog klanja.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na premiju za uzgoj odgovarajućeg broja grla navedenih vrsta i rasa podnosi se u periodu uzgoja, a najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(4) Premija za uzgoj gatačkog goveda iznosi do 60 KM po grlu, buše do 100 KM po grlu, bosansko-brdskog konja do 150 KM po grlu, mangulice do 40 KM po grlu, a za vla- šićku, podvelešku i kuprešku pramenku do 25 KM po grlu.

(5) Maksimalni iznos premije koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 5.000 KM.

(6) Naučna institucija iz stava 1. ovog člana Agenciji podnesi zahtjev, uz koji prilaže:

1) saglasnost na plan rada DNK tipizacije određene vrste i rase životinja iz stava 2. ovog člana Ministarstva,

2) ugovor za realizaciju programa, potpisan sa Ministar- stvom.

(7) Uvjeti za realizaciju programa i korištenje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i naučno-istraži- vačke organizacije.

(8) Maksimalni iznos sredstava koji naučno-istraživačka institucija može ostvariti za podsticaj iz stava 1. ovog člana u tekućoj godini je 50.000 KM.

(9) Zahtjev za ovu vrstu podsticaja podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

(10) Naučno-istraživačka institucija dužna je, po realiza- ciji programa, dostaviti izvještaj o utrošku odobrenih sred- stava i dobivenim rezultatima.

3. Sistemske i ostale mjere podrške

Član 52.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za sistemske i ostale mjere podrške imaju korisnici podsticaja za sljedeće namje- ne:

1) mjere za zaštitu zdravlja biljaka,
2) mjere za zaštitu zdravlja životinja,
3) podršku za unapređenje veterinarske djelatnosti,

4) podršku za proizvodnju sjemena za vještačko osjeme- njavanje u govedarstvu,

5) podršku obavljanju uzgojno-selekcijskih djelatnosti u pčelarstvu,

6) podršku opremanju laboratorija,

7) podršku sufinansiranju premije osiguranja primarne poljoprivredne proizvodnje,

8) podršku analizi kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta,

9) podršku analizi proizvodnje stočne hrane,
10) podršku za kontrolu kvaliteta mlijeka,
11) podršku za vođenje i održavanje registara,
12) podršku za izradu strateških i planskih dokumenata, 13) podršku za provođenje zadružnih revizija,

14) podršku za potrebe vođenja računovodstvenih poda- taka na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN),

15) podršku za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda i rad ribočuvarske službe i Sportsko-ribolovnog saveza Re- publike Srpske,

16) podršku za vanredne potrebe i pomoći.

(2) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 1. ovog člana isplaćuju se po rješenju direktora Agencije do iznosa odobrenih sredstava u ukupno raspoloživim sredstvima za ove namjene utvrđenim Planom korištenja sredstava u tekućoj godini.

Član 53.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje progra- ma iz oblasti zaštite zdravlja bilja za 2021. godinu ostvaruju pravna lica koja se bave stručnim i naučno-istraživačkim ra- dom u oblasti zaštite zdravlja bilja i koja su za to ovlašćena od Ministarstva u skladu sa članom 17. Zakona o zaštiti zdra- vlja bilja u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/09).

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se po osnovu programa posebnog nadzora karan- tinskih štetnih organizama, koji donosi Ministarstvo u skladu sa propisom iz oblasti zaštite zdravlja bilja.

(3) Uvjeti za realizaciju programa i korištenje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i ovlašćene insti- tucije koja učestvuje u provođenju programa.

(4) Visina podsticajnih sredstava za finansiranje progra- ma iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu broja izvr- šenih vizuelnih pregleda, broja ispitanih uzoraka, troškova uzorkovanja i cijene usluge za ove aktivnosti u skladu sa donesenim programima.

(5) Pravo na podsticajna sredstva za sufinansiranje usluga kontrolnog testiranja uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja ostvaruju pravna lica ovlašćena za vršenje kontrolnog te- stiranja u skladu sa Pravilnikom o načinu i periodičnosti kon- trolnog testiranja uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja.

(6) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 5. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) kopiju zapisnika sa sertifikatom za kontrolirane uređaje, 2) kopiju nota računa ili fakture,
3) dokaz o plaćanju usluge od korisnika.

(7) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 5. ovog čla- na odobrava se za izvršene poslove kontrole i kalibracije u iznosu od 25 KM za uređaje zapremine rezervoara do 500 l, odnosno 50 KM za uređaje zapremine rezervoara preko 500 l i ne mogu biti veća od 20.000 KM.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana objave programa u “Službenom glasniku Repu- blike Srpske”, a za namjenu iz stava 5. ovog člana zahtjev se podnosi najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(9) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana dužni su da Ministarstvu dostave izvještaje o utrošku odobrenih sred- stava, realizaciji i rezultatima donesenih programa, uz dokaz o primjeni međunarodno priznatih metoda, u roku koji je propisan u objavljenim programima.

Član 54.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje Progra- ma monitoringa ostataka sredstava za zaštitu bilja za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program monitoringa) ostvaruju službene laboratorije koje su akreditovane za ispitivanje prisustva i nivoa aktivnih materija sredstava za zaštitu bilja predviđenih Programom monitoringa.

(2) Uvjeti za realizaciju Programa monitoringa i korište- nje sredstava utvrđuju se ugovorom između Ministarstva i službene laboratorije.

(3) Visina podsticajnih sredstava za finansiranje Progra- ma monitoringa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu broja ispitanih uzoraka utvrđenih Programom monitoringa, a do iznosa sredstava utvrđenih Planom korištenja sredstava.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

(5) Korisnici podsticaja iz stava 1. ovog člana dužni su da dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u skla- du sa ugovorom.

Član 55.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za provedene mjere laboratorijske dijagnostike naročito opasnih zaraznih bolesti životinja i zoonoza čije suzbijanje je od posebnog interesa za Republiku Srpsku i obaveznog utvrđivanja uzroka uginu- ća ostvaruju referentne veterinarske laboratorije za sljedeće bolesti: bolest ludih krava (BSE) za goveda iz domaće pro- izvodnje (osim goveda starijih od 30 mjeseci namijenjena za klanje za ljudsku ishranu, čija je obaveza pregleda propisana godišnjim programom mjera zdravstvene zaštite životinja u Republici Srpskoj), tuberkulozu, listeriozu, brucelozu, enzo- otsku leukozu goveda, leptospirozu, bjesnilo, Aujeckijevu bo- lest, klasičnu kugu svinja, antraks, kju-groznicu, bolest plavog jezika, bolest kvrgave kože, hlamidiozu, avijarnu influencu, salmonelozu, kampilobakteriozu, infektivni bovini rinotrahei- tis (IBR), infektivnu anemiju kopitara (IAK), goveđu virusnu dijareju (BVD), paratuberkulozu, američku kugu pčelinjeg legla, afričku kugu svinja, parainfluencu goveda, groznicu Za- padnog Nila, virusni arteritis konja i drugih bolesti životinja i zoonoza i utvrđivanje uzroka uginuća, kao i za analize u kon- troli kvaliteta sirovog mlijeka i proizvoda od mlijeka.

(2) Podsticajna sredstva za provedene dijagnostičke mje- re iz stava 1. ovog člana isplaćuju se po iznosima navedenim u Specifikaciji broj 4, koja se nalazi u Prilogu ovog pravilni- ka i čini njegov sastavni dio.

(3) Veterinarska laboratorija koja je provela mjere iz sta- va 1. ovog člana obavezno u Veterinarski informacioni si- stem Republike Srpske (u daljem tekstu: VIS RS) unosi po- datke o izvršenim dijagnostičkim ispitivanjima, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostičkog ispitivanja skenira i postavlja u VIS RS.

(4) Podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsti- cajnih sredstava, popunjenog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(5) Uz podatke o uzorku iz stava 3. ovog člana veteri- narska laboratorija unosi podatke po nalogu inspektora ili saglasnost Ministarstva za provođenje mjere laboratorijske dijagnostike iz stava 1. ovog člana, koji skenira i postavlja u VIS RS.

(6) Za dijagnostiku drugih naročito opasnih zaraznih bolesti podsticajna sredstva isplaćuju se na osnovu rješenja 

direktora Agencije, u skladu sa Planom korištenja sredsta- va.

(7) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za pret- hodni mjesec.

Član 56.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unos podataka o imanjima u bazu podataka VIS RS i unos podataka o živo- tinjama (goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji i pčele) u VIS RS ostvaruju ovlašćene veterinarske organizacije na osnovu ugovora sa Ministarstvom.

(2) Za provedene mjere unosa podataka iz stava 1. ovog člana pravo na podsticajna sredstva ostvaruju registrirane ve- terinarske organizacije za koje je Ministarstvo izdalo rješe- nje o ovlašćenju za provođenje programa mjera zdravstvene zaštite životinja na epizootiološkom području jedinice lokal- ne samouprave.

(3) Podsticajna sredstva za unos podataka u VIS RS iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od:

1) 3,51 KM za unos podataka o imanju (po imanju) na kojima se drže goveda, ovce, koze, svinje, živina, konji i pčele,

2) 0,20 KM za unos podataka za goveda, ovce, koze, svi- nje i konje (po životinji) na gazdinstvima koja su registrirana u razvijenim i srednje razvijenim općinama, a 0,40 KM za unos podataka za goveda, ovce, koze, svinje i konje (po ži- votinji) za gazdinstva registrirana u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim općinama.

(4) Veterinarska organizacija koja je provela mjere iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o imanju i ži- votinjama koje se nalaze na imanju i vlasniku izdaje Potvrdu o obilježavanju životinja (u daljem tekstu: Potvrda), koju potpisu- je i vlasnik, a jedan primjerak Potvrde veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(5) Potvrda iz stava 4. ovog člana, popunjena na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direkt- no iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(6) Podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu pod- sticajnih sredstava za provedenu mjeru unosa podataka, po- punjenog na Obrascu 36. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovje- rava potpisom i pečatom.

(7) Zahtjev za isplatu sredstava sa spiskom imanja i bro- jem životinja ovlašćena veterinarska organizacija podnosi Agenciji do petog u mjesecu za mjere provedene u prethod- nom mjesecu.

Član 57.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za vakcinaciju životinja ostvaruju vlasnici životinja jednom godišnje za svaku propisno obilježenu životinju, posredstvom ovlašćenih veterinarskih orga- nizacija, protiv sljedećih zaraznih bolesti:

1) antraksa u antraksnim distriktima (Banja Luka - plato Manjače, Pale, Sokolac, Gacko i Bileća) i

2) Aujeckijeve bolesti kod seronegativnih reproduktiv- nih kategorija svinja na farmama na kojima je utvrđeno pri- sustvo bolesti.

(2) Za provedene mjere vakcinacije iz stava 1. ovog čla- na pravo na podsticajna sredstva ostvaruju ovlašćene veteri- narske organizacije na epizootiološkom području za koje im je izdato rješenje Ministarstva.

(3) Veterinarske organizacije dužne su da osiguraju ma- terijal za provođenje mjera vakcinacije iz stava 1. t. 1) i 2) ovog člana.

(4) Podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od:

1) 3,5 KM po vakciniranoj životinji za male životinje i 5 KM po vakciniranoj životinji za krupne životinje za namjenu iz stava 1. tačka 1. ovog člana,

2) 5 KM po životinji za vakcinaciju sa revakcinacijom za namjenu iz stava 1. tačka 2. ovog člana.

(5) Veterinarska organizacija koja je provela mjere iz sta- va 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o vak- ciniranim životinjama na imanju i vlasniku izdaje Potvrdu o vakcinaciji protiv bolesti iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: Potvrda o vakcinaciji), koju potpisuje i vlasnik, a je- dan primjerak Potvrde o vakcinaciji veterinarska organizaci- ja zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(6) Potvrda o vakcinaciji iz stava 5. ovog člana, popu- njena na Obrascu 37. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direktno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(7) Podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu pod- sticajnih sredstava za provedenu mjeru vakcinacije, popunje- nog na Obrascu 38. iz Priloga ovog pravilnika, a koji vete- rinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(8) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za mjere provedene u prethodnom mjesecu.

Član 58.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za provedene mjere obilježavanja (mikročipovanja) konja, vađenja krvi kopitara starosti do šest mjeseci i laboratorijsku dijagnostiku infektiv- ne anemije kopitara (u daljem tekstu: IAK) ostvaruju vlasnici životinja posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija i Veterinarski institut.

(2) Veterinarska organizacija koja je provela mjere iz sta- va 1. tačka 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o obilježenim konjima na imanju i vlasniku izdaje Potvrdu o obilježavanju životinja, koju potpisuje i vlasnik, a jedan pri- mjerak Potvrde veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(3) Potvrda iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obrascu 35. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem direkt- no iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(4) Veterinarska organizacija koja je provela mjere iz stava 1. tačka 2. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o vađenju krvi kopitara izdaje Uputnicu za slanje uzoraka na la- boratorijsko ispitivanje (u daljem tekstu: Uputnica), koju pot- pisuje i vlasnik, jedan primjerak Uputnice ostavlja vlasniku, a drugi primjerak Uputnice veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(5) Uputnica iz stava 4. ovog člana, popunjena na Obra- scu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem di- rektno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(6) Podsticajna sredstva za provedene mjere obilježavanja (mikročipovanja) konja i vađenja krvi kopitara starosti do šest mjeseci ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticaj- nih sredstava za provedenu mjeru obilježavanja (mikročipova- nja) i vađenja krvi kopitara, popunjenog na Obrascu 40. iz Pri- loga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(7) Veterinarski institut koji je proveo mjeru laboratorij- ske dijagnostike obavezno u VIS RS unosi podatke o izvr- šenim dijagnostičkim ispitivanjima, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostičkog ispitivanja skenira i po- stavlja u VIS RS.

(8) Podsticajna sredstva za provedenu mjeru laboratorij- ske dijagnostike infektivne anemije kopitara ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, popunje- nog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji vete- rinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(9) U Republici Srpskoj će se od 1. septembra do 15. decem- bra 2021. godine nastaviti provođenje kontrole i iskorjenjivanja IAK-a kod kopitara starosti preko šest mjeseci na jedinicama lokalne samouprave na kojima je dijagnostikovano pet i više pozitivnih kopitara u zadnjih godinu dana.

(10) Podsticajna sredstva za obilježavanja (mikročipo- vanja) i vađenje krvi kopitara iz stava 1. ovog člana, kao i vađenje krvi u provođenju kontrole i iskorjenjivanja IAK-a iz stava 9. ovog člana, isplaćuju se u iznosu od 11,70 KM po grlu, a za provedene dijagnostičke mjere isplaćuju se u iznosu od 23,40 KM po uzorku.

(11) Ovlašćene veterinarske organizacije dostavljaju zahtjeve za mikročipove i vakutajnere u Ministarstvo, a pre- uzimaju ih u Veterinarskom institutu.

(12) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za mjere prove- dene u prethodnom mjesecu.

Član 59.
(1) Pravo na podsticajna sredstva za rad Kancelarije za

unos podataka u Banjoj Luci ostvaruje se na osnovu zahtjeva koji se nalazi na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) izvještaj o provedenoj registraciji imanja i obilježa- vanju goveda i specifikacija troškova, na Obrascu 1. iz Pra- vilnika o načinu i uvjetima vršenja poslova Kancelarije za unos podataka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 107/15),

2) račun Veterinarsko-stočarskog centra a.d. Banja Luka (za bruto plaće radnika angažiranih na unosu podataka, tro- škovi zakupa prostora, troškovi telefona i drugih telefonskih usluga, troškovi uredskog materijala i troškovi drugih uslu- ga).

(2) Ministarstvo sa Veterinarsko-stočarskim centrom a.d. Banja Luka, u okviru kojeg se nalazi Kancelarija za unos podataka, a koja obavlja poslove registracije imanja i identi- fikacije životinja, zaključuje poseban ugovor.

(3) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 60.
(1) Za rad Veterinarske epidemiološke službe, koja oba-

vlja praćenje i proučavanje epizootiološkog stanja u Repu- blici Srpskoj, pravo na podsticajna sredstva za angažiranje tri saradnika i nabavku sredstava neophodnih za njihov rad ostvaruje Veterinarski institut.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana, u iznosu do 100.000 KM na godišnjem nivou, isplaćuju se za obavlja- nje sljedećih poslova:

1) terensko epizootiološko ispitivanje, odnosno istraži- vanje okolnosti pojave prijavljene bolesti, u skladu sa Zako- nom o veterinarstvu u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 75/17 - u daljem tekstu: Zakon o veterinarstvu),

2) proučavanje epizootiološke situacije u skladu sa Zako- nom o veterinarstvu,

3) priprema epidemioloških studija i analize rizika povo- dom unosa životinjskih zaraznih bolesti u Republiku Srpsku i BiH i ispitivanje ekonomski optimalnih mjera i procjena fi- nansijskih posljedica propisanih mjera u slučaju pojave živo- tinjskih zaraznih bolesti u skladu sa Zakona o veterinarstvu,

4) izrada prijedloga sprečavanja, suzbijanja i iskorjenjiva- nja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici Srpskoj.

(3) Podsticajna sredstva za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji se nalazi na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) specifikacija troškova prijevoza, uredskog materijala i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad Veterinarske epidemiološke službe,

2) izvještaj popunjen na Obrascu 41. iz Priloga ovog pravilnika, koji sadrži: izvještaj o obavljenim terenskim epi- zootiološkim ispitivanjima, pripremljenim epizootiološkim studijama i prijedlozima za sprečavanje, suzbijanje i isko- rjenjivanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici Srpskoj, specifikaciju troškova prijevoza, uredskog materija- la i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad Veterinarske epidemiološke službe,

3) kopije svih pojedinačnih epizootioloških izvještaja o terenskim epizootiološkim izviđanjima.

(4) Ministarstvo sa Veterinarskim institutom, u okviru kojeg djeluje Veterinarska epidemiološka služba, zaključuje poseban ugovor.

(5) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 61.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za hitno uzimanje i do- stavu uzoraka do ovlašćene veterinarske laboratorije ostva- ruju vlasnici životinja posredstvom ovlašćenih veterinarskih organizacija.

(2) Veterinarske organizacije iz stava 1. ovog člana osi- guravaju na svom epizootiološkom području hitno uzorko- vanje prema uputstvu ovlašćene veterinarske laboratorije i dostavu uzoraka do te laboratorije u slučaju sumnje na poja- vu naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza, te pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila, ako su svi navedeni slu- čajevi uredno prijavljeni nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

(3) Hitnim uzimanjem i dostavom uzoraka, u smislu sta- va 1. ovog člana, smatra se uzorkovanje i dostava uzoraka u slučaju pobačaja goveda, ovaca, koza, svinja i kobila, kao i u slučaju postojanja opravdane sumnje na neku od sljedećih zaraznih bolesti:

1) bjesnilo,
2) klasičnu kugu svinja,
3) afričku kugu svinja,
4) avijarnu influencu,
5) antraks,
6) bolest plavog jezika,
7) slinavku i šap,
8) vezikularnu bolest svinja.

(4) Za provedeno uzorkovanje i hitnu dostavu uzoraka pravo na podsticajna sredstva ostvaruju ovlašćene veterinar- ske organizacije na epizootiološkom području za koje im je izdato rješenje Ministarstva.

(5) Podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u iznosu od 20% od cijene litra go- riva po pređenom kilometru ili po dostavljenoj fakturi brze pošte.

(6) Veterinarska organizacija koja je provela mjeru hit- nog uzimanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana oba- vezno u VIS RS unosi podatke o uzorkovanju i izdaje Uput- nicu, koju potpisuje i vlasnik uzorka ili nadležni veterinarski inspektor, jedan primjerak Uputnice ostavlja vlasniku, a dru- gi primjerak Uputnice veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu postavlja u VIS RS.

(7) Uputnica iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obra- scu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem di- rektno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(8) Podsticajna sredstva za provedene mjere hitnog uzi- manja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva, popunjenog na Obrascu 40. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa di- rektno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom, uz koji se prilažu kopija zapisnika veterinarskog inspektora i dokaz o pređenim kilometrima.

(9) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za pret- hodni mjesec.

Član 62.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za provođenje Progra- ma aktivnog i pasivnog nadzora na klasičnu i afričku kugu svinja kod domaće i divlje populacije svinja (u daljem tek- stu: Program), koji donosi Ministarstvo, za mjeru uzorkova- nja i dostave uzoraka i laboratorijske analize, ostvaruju regi- strirane veterinarske organizacije za uzorkovanje i referentna veterinarska laboratorija za laboratorijsku analizu.

(2) Veterinarska organizacija koja je provela mjeru uzor- kovanja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o uzorkovanju i izdaje Uputnicu, koju potpisuje i vlasnik životinja, jedan primjerak Uputnice ostavlja vlasniku, a drugi primjerak Uputnice veterinarska organizacija zadržava za svoju evidenciju i skeniranu posta- vlja u VIS RS.

(3) Uputnica iz stava 2. ovog člana, popunjena na Obra- scu 39. iz Priloga ovog pravilnika, izdaje se štampanjem di- rektno iz VIS RS, koji joj sistemski dodjeljuje QR-kod i broj pod kojim je izdata.

(4) Podsticajna sredstva za provedene mjere uzorkova- nja i dostave uzoraka iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava za prove- denu mjeru uzorkovanja i dostave uzoraka, popunjenog na Obrascu 40. iz Priloga ovog pravilnika, a koji veterinarska organizacija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(5) Veterinarskoj organizaciji iz stava 1. ovog člana s ci- ljem provođenja programa, a na ime uzorkovanja i dostave uzoraka u referentnu laboratoriju, isplaćuju se podsticajna sredstva u iznosu od:

1) 11,70 KM za uzimanje i dostavu krvi,
2) 20 KM za dostavu leša svinje,
3) 23,40 KM za parcijalnu obdukciju i dostavu uzorka.

(6) Referentna veterinarska laboratorija koja je provela mjere laboratorijske analize iz stava 1. ovog člana obavezno u VIS RS unosi podatke o izvršenim laboratorijskim analiza- ma, a primjerak potpisanog nalaza sa rezultatom dijagnostič- kog ispitivanja skenira i postavlja u VIS RS.

(7) Podsticajna sredstva za provedene mjere laboratorij- ske analize iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava, popunjenog na Obrascu 34. iz Priloga ovog pravilnika, a koji referentna ve- terinarska laboratorija štampa direktno iz VIS RS i ovjerava potpisom i pečatom.

(8) Laboratorijske analize dostavljenih uzoraka s ciljem provođenja programa isplaćuju se u iznosu od:

1) 30,50 KM za ELISA Ab i 70,20 KM za Real Time PCR metodu za program nadzora na klasičnu kugu svinja,

2) 17,55 KM za ELISA Ab i 70,20 KM za Real Time PCR metodu za program nadzora na afričku kugu svinja.

(9) Zahtjev za podsticajna sredstva za provedene mjere iz stava 1. ovog člana podnosi se do petog u mjesecu za pret- hodni mjesec.

Član 63.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje vete- rinarske djelatnosti imaju veterinarske organizacije i veteri- narske laboratorije za:

1) nabavku opreme (dijagnostičke, hirurške, laboratorij- ske opreme i opreme za vještačko osjemenjavanje) i

2) nabavku teretnih automobila za obavljanje veterinar- ske djelatnosti.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana veterinarske organizacije i veterinarske laboratorije ostvaru-

ju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o ispunjenosti uvjeta za rad veterinarske orga- nizacije i veterinarske laboratorije,

2) izvod o zaposlenim licima iz Poreske uprave,

3) program ulaganja za unapređenje veterinarske djelat- nosti,

4) predračune ili račune o planiranoj nabavci opreme i/ ili automobila sa navedenim iznosom visine planiranih ula- ganja,

5) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, da opremu ili automo- bil neće otuđiti u periodu od tri godine.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u visini do 35% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 8.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Komisija koju imenuje ministar vrši bodovanje zah- tjeva prema kriterijima i bodovima navedenim u Specifikaci- ji broj 5. iz Priloga ovog pravilnika i objavljuje rang-listu na službenoj stranici Ministarstva.

(5) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na utvrđuje se u skladu sa bodovanjem do iznosa raspoloživih sredstava utvrđenih Planom korištenja sredstava.

(6) Korisnici podsticaja koji su ostvarili pravo na podsti- cajna sredstva za nabavku teretnog automobila u 2020. godi- ni nemaju pravo na podsticajna sredstva za nabavku teretnog automobila u 2021. godini.

(7) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(8) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Član 64.

(1) Pravo na sredstva za nabavku ušnih markica za obi- lježavanje svinja ostvaruje referentna veterinarska laborato- rija koja izvrši nabavku ušnih markica i koja Agenciji pod- nese zahtjev, sačinjen na Obrascu 42, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, uz koji dostavlja:

1) fakturu o izvršenoj nabavci ušnih markica i

2) ugovor zaključen između referentne laboratorije i do- bavljača nakon provedene procedure nabavke.

(2) Distribuciju ušnih markica za svinje prema ovlašće- nim veterinarskim organizacijama koje provode mjere u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u Republici Srpskoj vrši referentna veterinarska laboratorija na osnovu Plana distri- bucije ušnih markica, koji donosi Ministarstvo.

(3) Veterinarska organizacija prilikom preuzimanja ušnih markica za svinje u referentnoj veterinarskoj laboratoriji pot- pisuje Izjavu o preuzimanju ušnih markica za svinje, sačinje- nu na Obrascu 43, koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika.

(4) Nakon izvršene aplikacije ušnih markica, čije troško- ve snosi vlasnik, ovlašćena veterinarska organizacija unosi podatak za svaku obilježenu svinju u VIS RS.

(5) Zahtjev za isplatu sredstava za nabavku ušnih mar- kica za svinje referentna veterinarska laboratorija podnosi nakon završetka postupka nabavke, a najkasnije do 1. de- cembra tekuće godine.

(6) Referentna veterinarska laboratorija dostavlja Mini- starstvu Izvještaj o distribuciji ušnih markica za svinje ovla- šćenim veterinarskim organizacijama, sa popunjenim Obra- scem 43, najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

(8) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može ostva- riti za ovu namjenu u tekućoj godini je do 50.000 KM.

Član 65.

nika najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, uz koji se prilažu ugovor i izvještaj o provedenoj kontroli mlijeka i broju uzoraka sa ukupnim troškovima za mjesec.

(3) Namjenska sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije.

Član 68.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za opremanje labora- torija za kontrolu kvaliteta i sigurnosti poljoprivrednih i pre- hrambenih proizvoda imaju pravna lica koja su u postupku akreditacije ili imaju ovlašćenje Ministarstva za navedene djelatnosti.

(2) Pravna lica ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću do- kumentaciju:

1) program ili projekat opremanja i rada laboratorije,

2) predračun ili račun za nabavku materijala, opreme, uređaja ili vršenju usluga,

3) dokaz da je laboratorija u postupku dobivanja akre- ditacije - za one laboratorije koje nemaju ovlašćenje Mini- starstva.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odo- bravaju se u skladu sa Planom korištenja sredstava u iznosu do 50% od procijenjenih vrijednosti investicije i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 69.

(1) Pravo na sredstva za sufinansiranje premije osigu- ranja primarne poljoprivredne proizvodnje imaju korisnici podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji izvrše osiguranje primarne poljoprivredne proizvodnje za te- kuću godinu.

(2) Pravo na sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za sljedeće vrste poljoprivredne proizvodnje:

1) stočarsku (stoka),
2) voćarsko-vinogradarsku, 3) povrtarsku i ratarsku.

(3) Korisnici podsticaja ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva koji pod- nose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) polisu osiguranja za tekuću godinu,

2) dokaz o izvršenoj uplati osiguranja (uplatnica ili izvod iz banke).

(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na isplaćuje se u iznosu do 50% iznosa osiguranja i ne može biti veća od 25.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. sep- tembra tekuće godine.

Član 70.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta imaju poljo- privredna gazdinstva upisana u RPG po osnovu Programa pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj i koja do 15. maja tekuće godine u RPG imaju prijavljene minimalne površine pod korištenjem:

1) u ravničarskim područjima (do 200 metara nadmorske visine) za ratarske kulture 3 ha, za voćarske i povrtarske kul- ture 2 ha i za plastenike 1.000 m2,

(1) Pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju sjemena za vještačko osjemenjavanje u govedarstvu imaju registrirani centri za proizvodnju i distribuciju duboko zamrznutog sjeme- na, koji sa Ministarstvom imaju usaglašen plan proizvodnje, distribucije, korištenja sjemena i suzbijanja steriliteta.

(2) Korisnik ostvaruje pravo na podsticajna sredstva za proizvedeno sjeme za vještačko osjemenjavanje za nabavku seksiranog sjemena, bikovskog stada (testiranih rasplodnja- ka sa pozitivnom uzgojnom vrijednošću, genomski testiranih rasplodnjaka sa pozitivnom vrijednošću testa i mlade muške teladi iz domaćeg uzgoja poznatog porijekla i kontrolirane proizvodnosti majke).

(3) Podsticajna sredstva za namjene iz stava 2. ovog člana odobravaju se u iznosu do 50% od proizvođačke cije- ne doza sjemena, odnosno vrijednosti bikovskog stada i ne mogu biti veća od 200.000 KM po korisniku.

(4) Korisnici iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji se podnosi Agenciji i uz koji se dostavlja:

1) rješenje Ministarstva o registraciji,
2) plan proizvodnje sjemena usaglašen sa Ministarstvom, 3) kalkulacija proizvodne cijene doze sjemena,

4) broj isporučenih doza duboko zamrznutog sjemena sa nazivom pravnog ili fizičkog lica, kupca sjemena za vještač- ko osjemenjavanje,

5) računi sa dokazom o uplati za nabavku sjemena, bikov- skog stada propisanih karakteristika iz stava 2. ovog člana.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. no- vembra tekuće godine.

Član 66.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za obavljanje nadzora nad uzgojno-selekcijskim radom u pčelarstvu imaju naučno- istraživačke institucije koje su ovlašćene od strane Ministar- stva, a u skladu sa Pravilnikom o nivou i obliku selekcijskih metoda u proizvodnji pčela matica (“Službeni glasnik Repu- blike Srpske”, broj 5/15).

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena insti- tucija i uz koji prilaže:

1) saglasnost na plan rada usvojen od strane Ministarstva,

2) listu korisnika na čijim pčelinjacima se realizira plan proizvodnje matica i rad reprocentara u pčelarstvu,

3) završni izvještaj kojim su obuhvaćeni svi korisnici plana rada (pisana i elektronska forma),

4) predračun sa iskazanim troškovima za realizaciju ak- tivnosti,

5) ugovor između Ministarstva i ovlašćene institucije iz stava 1. ovog člana.

(3) Agencija nakon izvršene kontrole podataka iz stava 2. ovog člana odobrava isplatu sredstava ovlašćenoj instituciji za realizirane aktivnosti.

(4) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je do 15.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. de- cembra tekuće godine.

Član 67.

(1) Pravo na namjenska sredstva za kontrolu kvalite- ta svježeg sirovog mlijeka ostvaruje se na osnovu ugovora između Ministarstva i pružaoca usluge.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na sredstva iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravil-

nika najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, uz koji se prilažu ugovor i izvještaj o provedenoj kontroli mlijeka i broju uzoraka sa ukupnim troškovima za mjesec.

(3) Namjenska sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije.

Član 68.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za opremanje labora- torija za kontrolu kvaliteta i sigurnosti poljoprivrednih i pre- hrambenih proizvoda imaju pravna lica koja su u postupku akreditacije ili imaju ovlašćenje Ministarstva za navedene djelatnosti.

(2) Pravna lica ostvaruju podsticajna sredstva na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću do- kumentaciju:

1) program ili projekat opremanja i rada laboratorije,

2) predračun ili račun za nabavku materijala, opreme, uređaja ili vršenju usluga,

3) dokaz da je laboratorija u postupku dobivanja akre- ditacije - za one laboratorije koje nemaju ovlašćenje Mini- starstva.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana odo- bravaju se u skladu sa Planom korištenja sredstava u iznosu do 50% od procijenjenih vrijednosti investicije i ne mogu biti veća od 50.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine.

Član 69.

(1) Pravo na sredstva za sufinansiranje premije osigu- ranja primarne poljoprivredne proizvodnje imaju korisnici podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji izvrše osiguranje primarne poljoprivredne proizvodnje za te- kuću godinu.

(2) Pravo na sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za sljedeće vrste poljoprivredne proizvodnje:

1) stočarsku (stoka),
2) voćarsko-vinogradarsku, 3) povrtarsku i ratarsku.

(3) Korisnici podsticaja ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva koji pod- nose Agenciji i uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:

1) polisu osiguranja za tekuću godinu,

2) dokaz o izvršenoj uplati osiguranja (uplatnica ili izvod iz banke).

(4) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na isplaćuje se u iznosu do 50% iznosa osiguranja i ne može biti veća od 25.000 KM po korisniku.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. sep- tembra tekuće godine.

Član 70.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje analize kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta imaju poljo- privredna gazdinstva upisana u RPG po osnovu Programa pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj i koja do 15. maja tekuće godine u RPG imaju prijavljene minimalne površine pod korištenjem:

1) u ravničarskim područjima (do 200 metara nadmorske visine) za ratarske kulture 3 ha, za voćarske i povrtarske kul- ture 2 ha i za plastenike 1.000 m2,

2) u brežuljkastim područjima (od 200 do 500 metara nadmorske visine) za ratarske kulture 2 ha, za voćarske i po- vrtarske kulture 1 ha i za plastenike 500 m2,

3) u područjima iznad 500 metara nadmorske visine za ratarske kulture 1 ha, za voćarske i povrtarske kulture 1 ha i za plastenike 300 m2.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana ko- risnici podsticaja podnose Agenciji ili uredu najbliže područne jedinice Ministarstva (Resor za pružanje stručnih usluga u po- ljoprivredi) na Obrascu 44. iz Priloga ovog pravilnika najkasnije do 15. juna tekuće godine.

(3) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 2. ovog člana, ministar imenuje komisiju koja vrši obradu zahtjeva, i to provjerom podataka iz zahtjeva sa podacima iz službenih evidencija i utvrđuje listu korisnika analiza, koju dostavlja Agenciji, svim područnim jedinicama Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, ovlašćenoj instituciji i obja- vljuje na internet stranici Ministarstva.

(4) Analizu iz stava 1. ovog člana vrši ovlašćena institu- cija na osnovu rješenja koje je izdalo Ministarstvo.

(5) Pravo na podsticajna sredstva za finansiranje analize nemaju porodična poljoprivredna gazdinstva koja su to pra- vo ostvarila u posljednje četiri godine po osnovu Programa pedoloških analiza zemljišta u Republici Srpskoj.

(6) Ovlašćena institucija nakon izvršene analize plodnosti poljoprivrednog zemljišta korisnicima iz stava 1. ovog člana do- stavlja izvještaj o rezultatima analize zajedno sa preporukama.

(7) Podsticajna sredstva za izvršene analize iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena institucija i uz koji se prilažu:

1) specifikacija korisnika za koje je izvršena analiza (u pisanoj i elektronskoj formi),

2) ovjereni izvještaji o izvršenim analizama (u elektron- skoj formi),

3) faktura sa fiskalnim računom sa iskazanim troškovima za izvršene analize,

4) godišnji izvještaj o izvršenim analizama.

(8) Agencija nakon izvršene kontrole podataka iz st. 6. i 7. ovog člana odobrava isplatu sredstava ovlašćenoj institu- ciji za realizirane analize.

(9) Visina nadoknade za izvršenu analizu kontrole plod- nosti poljoprivrednog zemljišta iznosi 80 KM po analizi sa PDV-om.

(10) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sred- stva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. decembra tekuće godine.

Član 71.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za analizu kvaliteta stočne hrane proizvedene i spremljene na farmama imaju poljoprivred- na gazdinstva posredstvom ovlašćene institucije, a na osnovu Programa unapređenja kvaliteta kabaste i koncentrovane stočne hrane, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju se na osnovu zahtjeva koji Agenciji podnosi ovlašćena insti- tucija i uz koji prilaže:

1) listu korisnika na čijim poljoprivrednim gazdinstvima se realizira Program iz stava 1. ovog člana,

2) završni izvještaj kojim su obuhvaćeni svi korisnici Programa (pisana i elektronska forma),

3) predračun sa iskazanim troškovima za realizaciju Pro- grama,

4) ugovor između Ministarstva i ovlašćene institucije iz stava 1. ovog člana.

(3) Agencija nakon izvršene kontrole podataka iz stava 2. ovog člana odobrava isplatu sredstava ovlašćenoj instituciji za realizirane analize.

(4) Maksimalni iznos sredstava koji korisnik podsticaja može ostvariti za ovu vrstu podsticaja u tekućoj godini je 150.000 KM.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 15. de- cembra tekuće godine.

Član 72.

(1) Pravo na namjenska sredstva za isporuku linkova, korištenje licenci i mrežno održavanje RPG i sredstva za pristup, korištenje, održavanje i unapređivanje informacio- nih sistema za kontrolu podsticaja, upravljanje zemljišnim resursima i poljoprivrednom proizvodnjom, kao i za vođenje evidencija, ostvaruje se na osnovu ugovora između Ministar- stva i pružaoca usluge.

(2) Namjenska sredstva za vođenje RPG, te za pristup, korištenje, održavanje i unapređenje informacionih sistema i korištenje licenci ostvaruju se na osnovu ugovora između Ministarstva i pružaoca usluge.

(3) Namjenska sredstva iz st. 1. i 2. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije.

Član 73.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za rad komisija, struč- nih timova i radnih grupa imenovanih rješenjem ministra ili na osnovu ugovora za izradu strateških i programskih do- kumenata, studija, analiza, zakona, podzakonskih akata i anketa ostvaruju korisnici na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji.

(2) Izradu najsloženijih strateških i analitičkih dokume- nata iz stava 1. ovog člana vrše Univerzitet u Banjoj Luci ili Univerzitet u Istočnom Sarajevu, a na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se za rad komisija i radnih grupa imeno- vanih rješenjem ministra na osnovu projektnog zadatka, u skladu sa rješenjem, a ostvaruju se na osnovu rješenja direktora Agencije i maksimalno iznose do 5.000 KM po članu komisije, osim za poslove po osnovu ugovora.

(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog čla- na isplaćuju se za izradu i prevođenje strateških i planskih dokumenata, studija, analiza, zakona, podzakonskih akata na osnovu sklopljenog ugovora kojim su definirani uvjeti i vrijednosti, a isplaćuju se korisnicima na osnovu rješenja di- rektora Agencije.

(5) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 30. no- vembra tekuće godine.

Član 74.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za provođenje za- družnih revizija, uspostavljanje baze podataka i registra zadruga, edukaciju članica i promociju zadrugarstva radi jačanja zadrugarstva i potpunog institucionalnog uređenja, uspostavljanja standarda savremenog poljoprivrednog za- drugarstva i kadrovskog jačanja ima korisnik - Zadružni savez Republike Srpske koji podnosi zahtjev Agenciji, uz koji prilaže plan provođenja poslovnih aktivnosti za nared- ni kvartal sa specifikacijom troškova.

(2) Zahtjev za odobravanje sredstava iz stava 1. ovog člana dostavlja se Agenciji do desetog u mjesecu za naredni kvartal.

(3) Korisnik podsticaja dužan je da dostavi izvještaj o utrošku odobrenih sredstava u skladu sa Specifikacijom tro- škova, dokumentiran dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava, na Obrascu 31. iz Pri- loga ovog pravilnika.

(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana isplaćuju se na osnovu rješenja direktora Agencije u iznosu do 50% po odobrenoj specifikaciji, a maksimalno do 10.000 KM mje- sečno.

Član 75.

1) problema prouzrokovanih pojavom vanrednih okol- nosti (požar, uništavanja biljaka po nalogu fitosanitarnog inspektora zbog prisustva karantinskih štetnih organizama, šteta od groma, vukova i pasa lutalica),

2) problema prouzrokovanih lošim ekonomskim i soci- jalnim stanjem članova poljoprivrednog gazdinstva koji po- red zastoja poljoprivredne proizvodnje prouzrokuju teškoće u stvaranju uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba,

3) problema demografske održivosti za registrirana po- ljoprivredna gazdinstva.

(2) Za namjene iz stava 1. tačka 1) ovog člana visina nov- čanih sredstava određuje se na osnovu dostavljenog izvješta- ja o nastaloj šteti sa navedenim iznosom procijenjene štete odgovarajuće komisije ili nadležne institucije (općinska ko- misija, MUP, civilna zaštita i drugo) ili rješenja fitosanitar- nog inspektora, i to u iznosu od 30% od procijenjene štete i ne mogu biti veća od 5.000 KM za fizička lica i 10.000 KM za poslovne subjekte.

(3) Za namjene iz stava 1. tačka 2) ovog člana ministar imenuje komisiju koja terenskim obilaskom i uvidom na licu mjesta utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stava 1. tačka 2) ovog člana i predlaže korisnika podsticaja.

(4) Komisija iz stava 3. ovog člana vrši bodovanje kori- snika na osnovu kriterija navedenih u Specifikaciji broj 6. iz Priloga ovog pravilnika i sačinjava zapisnik koji dostavlja Agenciji.

(5) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. tačka 2) ovog člana određuje se na osnovu broja bodova iz Specifikacije broj 6. i ne mogu biti veća od 5.000 KM po korisniku.

(6) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana nemaju korisnici koji su ovo pravo ostvarili u prethodnoj godini.

(7) Za namjene iz stava 1. tačka 3) ovog člana korisnik podsticaja podnosi zahtjev, uz koji prilaže uvjerenje iz ma- tične knjige rođenih samo za djecu rođenu u obračunskom periodu i uvjerenje o prebivalištu (CIPS).

(8) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 7. ovog člana isplaćuje se u visini od 500 KM po rođenom djetetu.

(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 78.

(1) Ministar i direktor Agencije mogu u pojedinim slu- čajevima formirati komisiju koja vrši provjeru ispunjenosti uvjeta za korištenje podsticajnih sredstava u skladu sa odred- bama ovog pravilnika.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana, uvidom na licu mje- sta, konstatira činjenično stanje i sačinjava zapisnik.

(3) Zapisnik komisije iz stava 2. ovog člana može biti osnov za donošenje rješenja o odbijanju prava na podsticajna sredstva po ovom pravilniku.

POGLAVLJE III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79.

Nadzor nad provođenjem i izvršavanjem odredaba ovog pravilnika vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinice lokalne samouprave posredstvom poljopri- vredne, veterinarske i tržišne inspekcije.

Član 80.

(1) Podsticajna sredstva za sve namjene navedene u čla- nu 6. ovog pravilnika isplaćuju se krajnjim korisnicima do visine predviđene Planom korištenja podsticajnih sredstava u tekućoj godini.

(2) Korisnici prava dužni su da namjenski koriste podsti- cajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za unapređenje, zaštitu i razvoj ribljeg fonda u ribolovnim vodama ostvaruju kori- snici koji imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom o kori- štenju ribolovnih zona, i to za:

1) poribljavanje ribolovnih zona, rad, održavanje i adap- taciju mrestilišta,

2) izgradnju ribolovno-tehničkih objekata: ribolovnih staza i mjesta za djecu i ribolovce sa posebnim potrebama,

3) nabavku zaštitnih sredstava: električne i mehaničke ograde za prirodna mrestilišta, sredstva za video-nadzor, plašilice, oprema za praćenje, traženje i osmatranje i druga odbijajuća sredstva,

4) zaštitu ribljeg fonda, ugroženih vrsta riba i staništa i rad ribočuvarske službe.

(2) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju na osnovu zahtjeva koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) kopiju rješenja o registraciji, a za mrestilište i upotreb- nu dozvolu za objekat,

2) program ulaganja u svrhu unapređivanja, zaštite i ra- zvoja ribljeg fonda,

3) mišljenje Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srp- ske na program ulaganja iz tačke 2) ovog stava,

4) račun ili predračun za nabavku osnovnih ili obrtnih sredstava, potrebnog materijala i opreme,

5) ovjerenu izjavu korisnika da će objekat i opremu kori- stiti u skladu sa programom, a najmanje pet godina.

(3) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvr- đuju se u visini do 60% od visine investiranih sredstava ili dostavljenog predračuna i ne mogu biti veća od 10.000 KM po korisniku u toku godine.

(4) Iznos podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog čla- na utvrđuje se nakon obrade svih zahtjeva, srazmjerno pro- centualnom učešću ukupno investiranih sredstava u raspo- loživim sredstvima utvrđenim Planom korištenja sredstava.

(5) Korisnik sredstava dužan je da dostavi izvještaj o na- mjenskom utrošku sredstava na Obrascu 31. iz Priloga ovog pravilnika, dokumentiran računima, ugovorima, okončanim situacijama i dokazima o izvršenim uplatama, u roku od 90 dana od dana uplate sredstava na račun korisnika.

(6) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. okto- bra tekuće godine.

Član 76.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za potrebe računovod- stvene baze podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u okviru uspostavljanja mreže podataka o računovodstvu na poljoprivrednim gazdinstvima (FADN) imaju korisnici koji učestvuju u postupku prikupljanja podataka, a koji zaključe ugovor sa Ministarstvom.

(2) Korisnici ostvaruju pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu kopi- ju ugovora sa Ministarstvom.

(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana odobrava- ju se u iznosu do 500 KM po korisniku na osnovu rješenja direktora Agencije.

(4) Zahtjev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. maja tekuće godine putem Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

Član 77.

(1) Pravo na podsticajna sredstva za vanredne potrebe i pomoći mogu imati korisnici podsticaja za prevazilaženje problema socijalne i ekonomske održivosti koji su nastali u obračunskom periodu, i to usljed:

1) problema prouzrokovanih pojavom vanrednih okol- nosti (požar, uništavanja biljaka po nalogu fitosanitarnog inspektora zbog prisustva karantinskih štetnih organizama, šteta od groma, vukova i pasa lutalica),

2) problema prouzrokovanih lošim ekonomskim i soci- jalnim stanjem članova poljoprivrednog gazdinstva koji po- red zastoja poljoprivredne proizvodnje prouzrokuju teškoće u stvaranju uvjeta za zadovoljenje osnovnih životnih potreba,

3) problema demografske održivosti za registrirana po- ljoprivredna gazdinstva.

(2) Za namjene iz stava 1. tačka 1) ovog člana visina nov- čanih sredstava određuje se na osnovu dostavljenog izvješta- ja o nastaloj šteti sa navedenim iznosom procijenjene štete odgovarajuće komisije ili nadležne institucije (općinska ko- misija, MUP, civilna zaštita i drugo) ili rješenja fitosanitar- nog inspektora, i to u iznosu od 30% od procijenjene štete i ne mogu biti veća od 5.000 KM za fizička lica i 10.000 KM za poslovne subjekte.

(3) Za namjene iz stava 1. tačka 2) ovog člana ministar imenuje komisiju koja terenskim obilaskom i uvidom na licu mjesta utvrđuje ispunjenost uvjeta iz stava 1. tačka 2) ovog člana i predlaže korisnika podsticaja.

(4) Komisija iz stava 3. ovog člana vrši bodovanje kori- snika na osnovu kriterija navedenih u Specifikaciji broj 6. iz Priloga ovog pravilnika i sačinjava zapisnik koji dostavlja Agenciji.

(5) Visina podsticajnih sredstava iz stava 1. tačka 2) ovog člana određuje se na osnovu broja bodova iz Specifikacije broj 6. i ne mogu biti veća od 5.000 KM po korisniku.

(6) Pravo na podsticajna sredstva iz stava 1. tačka 2) ovog člana nemaju korisnici koji su ovo pravo ostvarili u prethodnoj godini.

(7) Za namjene iz stava 1. tačka 3) ovog člana korisnik podsticaja podnosi zahtjev, uz koji prilaže uvjerenje iz ma- tične knjige rođenih samo za djecu rođenu u obračunskom periodu i uvjerenje o prebivalištu (CIPS).

(8) Visina podsticajnih sredstava za namjenu iz stava 7. ovog člana isplaćuje se u visini od 500 KM po rođenom djetetu.

(9) Zahtjev za isplatu podsticajnih sredstava za namjenu iz ovog člana podnosi se najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Član 78.

(1) Ministar i direktor Agencije mogu u pojedinim slu- čajevima formirati komisiju koja vrši provjeru ispunjenosti uvjeta za korištenje podsticajnih sredstava u skladu sa odred- bama ovog pravilnika.

(2) Komisija iz stava 1. ovog člana, uvidom na licu mje- sta, konstatira činjenično stanje i sačinjava zapisnik.

(3) Zapisnik komisije iz stava 2. ovog člana može biti osnov za donošenje rješenja o odbijanju prava na podsticajna sredstva po ovom pravilniku.

POGLAVLJE III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 79.

Nadzor nad provođenjem i izvršavanjem odredaba ovog pravilnika vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinice lokalne samouprave posredstvom poljopri- vredne, veterinarske i tržišne inspekcije.

Član 80.

(1) Podsticajna sredstva za sve namjene navedene u čla- nu 6. ovog pravilnika isplaćuju se krajnjim korisnicima do visine predviđene Planom korištenja podsticajnih sredstava u tekućoj godini.

(2) Korisnici prava dužni su da namjenski koriste podsti- cajna sredstva i druge oblike podrške u poljoprivredi.

(3) Korisnik prava dužan je da vrati podsticajna sredstva ostvarena na osnovu netačno navedenih podataka ili ako ih ne- namjenski utroši u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni inspektor naloži korisniku vraćanje sredstava.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, korisniku se sa da- nom donošenja rješenja od nadležnog inspektora, dodjelom pasivnog statusa do daljeg, blokiraju sva prava na podsticaj- na sredstva iz člana 6. ovog pravilnika, a najkraće do isteka dvije godine, računajući od dana vraćanja podsticajnih sred- stava, zajedno sa zateznom kamatom.

(5) Korisnici prava dužni su čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili podsticajna sredstva najmanje tri godine od dana dobivanja podsticajnih sredstava.

Član 81.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 7/20, 24/20, 33/20, 55/20, 78/20, 90/20, 107/20 i 111/20).

Član 82.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.03-330-97/21
22. januara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,  

Dr. Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.