Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavezi informisanja ugovarača osiguranja

05.02.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavezi informisanja ugovarača osiguranja

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavezi informisanja ugovarača osiguranja

 

Službene novine Federacije BiH broj 10/21 (5.2.2021.)

 

Na osnovu čl. 130. i 202. stav (2) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 46. sjednici održanoj 23.01.2021. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVEZI INFORMISANJA UGOVARAČA OSIGURANJA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o obavezi informisanja ugovarača osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/18) u članu 3. dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) Društvo je uz obavijest iz stava (1) ovog člana dužno priložiti uslove osiguranja".
 

Član 2.

U članu 6. iza stava (2) dodaju se st. (3) i (4) koji glase:

"(3) Obavijesti iz čl. 3., 4. i 5. ovog Pravilnika ugovaraču osiguranja se mogu uručiti i putem elektronske pošte ukoliko je ugovarač osiguranja dostavio kontakt adresu elektronske pošte i pismeno se saglasio sa ovim načinom informisanja.

(4) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, ukoliko se dostava obavijesti vrši u skladu sa stavom (3) ovog člana kao dokaz o izvršenoj dostavi društvo je dužno priložiti uz policu osiguranja isprintanu elektronsku poštu, sa potvrdom o prijemu iste od strane ugovarača osiguranja".
 

Član 3.
 

U članu 8. riječ "osiguranika" mijenja se riječima "ugovarača osiguranja", tako da član 8. glasi:

"Za vrijeme trajanja ugovora o životnom osiguranju društvo je dužno jednom godišnje pismeno obavijestiti ugovarača osiguranja o učešću u dobiti uz navođenje godišnjeg iznosa učešća u dobiti za predmetnu godinu".
 

Član 4.
 

U članu 9. dodaje se stav (2) koji glasi:

"(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, društvo može obavijesti iz čl. 7. i 8. ovog Pravilnika ugovaraču osiguranja uručiti i putem elektronske pošte uz uslov da se ugovarač osiguranja prilikom zaključivanja police osiguranja ili naknadno za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju pismeno saglasio sa ovim načinom informisanja i naveo kontakt adresu elektronske pošte na koju će se dostavljati obavijesti za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, a kao dokaz o izvršenoj dostavi društvo je dužno priložiti uz policu osiguranja isprintanu elektronsku poštu uz potvrdu ugovarača osiguranja da je zaprimio obavijest elektronskim putem".
 

Član 5.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 021-187-1/21
23. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.