Odluka o sufinansiranju realizacije projekta Servisiranje dvosjedne žičare na Malom polju

11.02.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Odluka o sufinansiranju realizacije projekta Servisiranje dvosjedne žičare na Malom polju

Odluka o sufinansiranju realizacije projekta Servisiranje dvosjedne žičare na Malom polju - generalni remont

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 6/21 (11.2.2021.)

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 22. stav 3. Zakona o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/20, 18/20 i 29/20), ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo donosi

 

ODLUKU

O SUFINANSIRANJU REALIZACIJE PROJEKTA "SERVISIRANJE DVOSJEDNE ŽIČARE NA MALOM POLJU - GENERALNI REMONT"


 

Član 1.

Odobravaju se sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu u iznosu od 600.000,00 KM (slovima: šestohiljada KM) KJP "ZOI' 84" OCS d.o.o. Sarajevo, na ime sufinansiranja realizacije Projekta "Servisiranje dvosjedne žičare na Malom polju - generalni remont", temeljom dokumenata: Ugovor o pružanju usluga servisiranje dvosjedne žičare na Malom polju generalni remont, broj: 2703/20 od 15.10.2020. godine, zaključenog između KJP "ZOI "84" OCS d.o.o. Sarajevo i STRUCON d.o.o. Sarajevo, 1. Privremena situacija, broj 33-20 od 31.10.2020. godine, 2. Privremena situacija, broj 37-20 od 16.11.2020. godine. Okončana situacije, broj 46-20 od 29.12.2020. godine - dio situacije, Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka mašinske struke sačinjenog dana 18.01.2021. godine, Nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka ekonomske struke sačinjenog dana 19.01.2021. godine i drugi dokumenti, koji su dostavljeni od strane KJP "ZOI'84" OCS d.o.o. Sarajevo.

 

Član 2.
 

Odobrena sredstva iz člana 1. ove Odluke terete poziciju kapitalnih transfera Ministarstva privrede, razdio 18, glava: 01. potrošačka jedinica: 0001, ekonomski kod: 615400, subanalitika: IAU058 - "Rehabilitacija Ski centra Bjelašnica i Igman".
 

Član 3.
 

Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo će izvršiti uplatu odobrenih sredstava po nalogu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, na namjenski račun KJP "ZOI '84" OCS d.o.o. Sarajevo, broj 1027080000014219 otvoren kod Union Banke d.d. Sarajevo.
 

Član 4.
 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.
 

Član 5.
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 07-05-11-42269-7/20
29. januara 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Adnan Delić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.