Pravilnik o načinu obavljanja daljinske trgovine - prodaje na daljinu

Legislativa

Pravilnik o načinu obavljanja daljinske trgovine - prodaje na daljinu

Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja daljinske trgovine ili prodaje na daljinu.

19.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 14 19.2.2021.

 

Na osnovu člana 61. stav 11. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 11. februara 2021. godine, d o n o s i

PRAVILNIK
O NAČINU OBAVLjANjA DALjINSKE TRGOVINE - PRODAJE NA DALjINU

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuje se način obavljanja daljinske trgovine ili prodaje na daljinu.

Član 2.
Daljinska trgovina - prodaja na daljinu je trgovina robom na malo, kao i pružanje usluga potrošačima, koju trgovac organizuje upotrebom sredstava za komunikaciju između fizički udaljenih lica (u daljem tekstu: sredstva za daljinsku komunikaciju).

Član 3.
(1) Ugovor o prodaji robe na daljinu je svaki ugovor koji se odnosi na prodaju robe, organizovanu od strane trgovca putem sredstva za daljinsku komunikaciju.
(2) Ugovor o prodaji robe na daljinu zaključuje se između trgovca i potrošača putem sredstava za daljinsku komunikaciju, a do konačnog zaključenja ugovora koristi se jedno sredstvo ili više sredstava za komunikaciju.

Član 4.
Trgovac koji se bavi daljinskom trgovinom - prodajom na daljinu vodi trgovačku knjigu za trgovinu na malo ukoliko vrši promet robe, a ukoliko vrši pružanje usluga, onda vodi odgovarajuću trgovačku knjigu za trgovinske usluge.

Član 5.
(1) Trgovac koji se bavi daljinskom trgovinom - prodajom na daljinu mora da posjeduje:
1) poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova,
2) odgovarajuće skladište za robu koju prodaje,
3) sredstva i opremu,
4) odgovarajući prostor za higijensko-sanitarne potrebe.
(2) Trgovac koji prodaje robu preko elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme, pri čemu se potrošaču roba isporučuje direktno od proizvođača, odnosno trgovca na veliko (dropshipping-a) ne mora imati odgovarajuće skladište za robu koju prodaje.
(3) Trgovac robom rukuje na način kojim se obezbjeđuje očuvanje njenog kvaliteta.

Član 6.
Na odnose trgovaca i potrošača koji nisu propisani ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe propisa kojima se reguliše zaštita potrošača.

Član 7.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja daljinske trgovine - prodaje na daljinu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/08).

Član 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-376/21
11. februara 2021. godine

Banjaluka

Ministar, Suzana Gašić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.