Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi

17.02.2021. 09:00 / Izvor: Akta.ba
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi

 

REPUBLIКA SRPSКA

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

 

Banja Luka, februar 2021. godine

 

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o kulturi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 66/18) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), ministar prosvjete i kulture, 17. februara 2021. godine, donosi

 

PRAVILNIК O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIКA

O POSTUPКU IZBORA I NAČINU SUFINANSIRANJA PROGRAMA I PROJEКATA U КULTURI

 

Član 1.

U Pravilniku o postupku izbora i načinu sufinansiranja programa i projekata u kulturi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/20) u članu 3. u stavu 3. poslije riječi: „projekata" riječi: „iznos sredstava za pojedine kategorije" i zapeta brišu se.

Član 2.

U članu 5. stav 4. mijenja se i glasi:

„(4) Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata vrši se sistemom bodovanja koji se, u zavisnosti od djelatnosti, unosi u tabele za ocjenjivanje, a koja se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio."

Član 3 .

U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:

„(2) Podnosilac prijave treba da ima obezbijeđeno više izvora finansiranja, pri čemu predviđeno sufinansiranje od Ministarstva ne smije da prelazi 80% od ukupnog iznosa sredstava potrebnih za realizaciju programa ili projekta, kao i da ima pozitivan bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu."

Član 4.

U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:

„(1) Dokumentacija iz člana 6. stav 1. t. 1), 2) i 3) ovog pravilnika dostavlja se isključivo na obrascima koji se nalaze u Prilogu 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio."

Član 5 .

U članu 9. u stavu 2. riječ: „predloženom" zamjenjuje se riječju: „konačnom".

U istom članu u stavu 6. poslije riječi: „projekata" riječi: „koji će biti sufinansirani" brišu se.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske". 

 

BROJ:

Datum: 17. februara 2021. godine

Ministar Natalija Trivić, mr

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.