Pravilnik o ocjenjivanju tokom policijske obuke

Legislativa

Pravilnik o ocjenjivanju tokom policijske obuke

Ovim pravilnikom uređuje se postupak ocjenjivanja kadeta i polaznika policijske obuke.

25.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 16,  25.2.2021.

 

Na osnovu člana 151. stav 6. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), 12. februara 2021. godine, ministar unutrašnjih poslova donosi

 

PRAVILNIK
O OCJENjIVANjU TOKOM POLICIJSKE OBUKE

GLAVA I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim pravilnikom uređuje se postupak ocjenjivanja kadeta i polaznika policijske obuke.

Član 2.
Ocjenjivanje iz člana 1. ovog pravilnika obuhvata ocjenjivanje kadeta tokom policijske obuke u Upravi za policijsku obuku (u daljem tekstu: Uprava), u Jedinici za policijsku obuku - Policijska akademija (u daljem tekstu: Policijska akademija), ocjenjivanje kadeta za vrijeme oba- vljanja praktičnog - pripravničkog staža (u daljem tekstu: pripravnički staž) u osnovnim organizacionim jedini- cama Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) i ocjenjivanje polaznika policijske obuke u Policijskoj akademiji.

GLAVA II OCJENjIVANjE KADETA

Član 3.
Ocjenjivanje uspjeha kadeta je kontinuirana aktivnost koja ima više funkcija, i to:
1) ocjena treba da bude objektivna i pouzdana mjera napredovanja kadeta u savladavanju Nastavnog plana i pro- grama, koji donosi ministar unutrašnjih poslova,
2) kadet treba redovno biti obaviješten o uspjehu,
3) ocjena treba da kadeta podstiče na aktivan odnos prema nastavi i drugim oblicima učenja,
4) ocjena treba da kadeta osposobljava za objektivnu procjenu sopstvenog uspjeha i uspjeha drugih kadeta,
5) ocjena treba da bude pokazatelj efikasnosti rada na- stavnika, inspektora, stručnih saradnika i saradnika (u daljem tekstu: nastavnici) u Policijskoj akademiji.

Član 4.
(1) Uspjeh kadeta ocjenjuje se nakon prve faze policijske obuke u Policijskoj akademiji.
(2) Kadet se ocjenjuje iz nastavnih predmeta i stručnih modula, u skladu sa Nastavnim planom i programom.
(3) Ocjena je brojčana i opisna, te izražena procentom uspjeha u odnosu na propisani maksimum bodova.

Član 5.
Ocjenjivanje kadeta iz člana 4. ovog pravilnika vrši se na osnovu:
1) usmene provjere znanja,
2) pismene provjere znanja,
3) situacionih testova,
4) ocjene praktičnog rada,
5) demonstracije praktičnih vještina.

Član 6.
Uspjeh kadeta u učenju izražava se ocjenom:
1) odličan (5),
2) vrlodobar (4), 3) dobar (3),
4) dovoljan (2), 5) nedovoljan (1).

Član 7.
Ocjenu odličan (5) dobija kadet koji:
1) u cjelini usvoji znanja i vještine na nivou stvaralačkog odnosa prema naučenom,
2) može da primjenjuje znanje i vještine u najvišem stepenu, povezujući teoretsko i praktično znanje,
3) u svom radu pokazuje najviši stepen usmenog i pismenog izražavanja, etike, poštovanja kodeksa ponašanja i opšte kulture.

Član 8.
Ocjenu vrlodobar (4) dobija kadet koji:
1) usvoji znanja i vještine u nivou kritičkog odnosa prema naučenom,
2) može da primjenjuje stečena znanja i vještine povezivanjem teorije i prakse,
3) u svom radu pokazuje visok stepen usmenog i pismenog izražavanja, etike, poštovanja kodeksa ponašanja i opšte kulture.

Član 9.

Ocjenu dobar (3) dobija kadet koji:
1) ovlada znanjem i vještinom u nivou razumijevanja,
2) može da primjenjuje stečena osnovna znanja i vještine povezivanjem teorije i prakse,
3) ovlada rukovanjem sredstvima rada i radnim operacijama u stepenu koji omogućava blagovremeno izvršavanje poslova i zadataka.

Član 10.
Ocjenu dovoljan (2) dobija kadet koji:
1) ovlada znanjem i vještinama u nivou prepoznavanja i reprodukovanja po svim definisanim ishodima ili zadacima nastave,
2) može da primjenjuje stečena znanja i vještine u jednostavnijem stepenu povezivanja teorije i prakse,
3) može samostalno da rukuje sredstvima rada bez opasnosti za ličnu i opštu bezbjednost.

Član 11.
Ocjenu nedovoljan (1) dobija kadet koji ne ovlada znanjem, vještinama i ostalim kriterijumima iz člana 10. ovog pravilnika, a koji su predviđeni za ocjenu dovoljan (2).

Član 12.
(1) U postupku ocjenjivanja uspjeha kadeta nastavnik uvažava ličnost kadeta, njegove sposobnosti i razvojne karakteristike.
(2) Na početku obuke kadeti dobijaju obavještenja o načinu, dinamici i elementima ocjenjivanja.
(3) Obaveza predmetnog nastavnika je da kadetima na početku obuke dostavi bazu nastavnih pitanja.
(4) Ocjena je javna i saopštava se kadetu poslije svakog ispitivanja, sa obrazloženjem.
(5) Prilikom provjere znanja nastavnik se prema kadetu ophodi sa poštovanjem i ne može upućivati uvredljive riječi kadetu.
(6) Kadet ne može dobiti ocjenu kada je iz bilo kojih razloga odsutan sa nastave.
(7) Ponašanje suprotno stavu 5. ovog člana smatra se povredom radne dužnosti.

Član 13.
Ocjenjivanje kadeta vrši se tokom policijske obuke i nakon okončanja:
1) predmeta i stručnih modula,
2) praktičnih i posebnih vještina policije.

Član 14.
Kriterijumi ocjenjivanja kadeta iz predmeta, stručnih modula i vještina iz člana 13. ovog pravilnika su:
1) vrsta usvojenog znanja,
2) obim usvojenog znanja,
3) nivo usvojenih znanja, vještina i praktičnog postu- panja u skladu sa definisanim ishodima predmeta i struč- nih modula.

Član 15.
Ocjenjivanje kadeta iz predmeta, stručnih modula i vještina iz člana 13. ovog pravilnika može biti:
1) kontinuirano, 2) periodično, 3) završno.

Član 16.
(1) Kontinuirano ocjenjivanje podrazumijeva usmenu, pismenu ili praktičnu provjeru znanja, a vrši se tokom realizacije programom predviđenog sadržaja nastavne
ili modularne jedinice, po procjeni nastavnika i ne mora biti najavljeno kadetima.
(2) Ocjene date tokom kontinuiranog ocjenjivanja na- stavnik upisuje u posebne listove evidencije, a prosječnu ocjenu dobijenu kao rezultat kontinuiranih provjera upi- suje u Dnevnik rada - Knjigu evidencija (u daljem tekstu: Dnevnik rada).

Član 17.
(1) Periodično ocjenjivanje podrazumijeva usmenu i pismenu provjeru ili provjeru praktičnog postupanja ka- deta.
(2) Tokom periodičnog ocjenjivanja nastavnici vrednuju stepen usvojenog znanja, vještina i stavova planiranih isho- da obuke za protekli period, odnosno nakon završetka jedne nastavne oblasti ili modularne jedinice, a bilo koji oblik periodičnog ocjenjivanja mora biti najavljen kadetima.

Član 18.
Završnim ocjenjivanjem vrednuje se stepen uspješnosti kadeta, u skladu sa programom, definisanim zadacima i ishodima predmeta, stručnih modula i vještina.

Član 19.
(1) Periodično i završno testiranje usvojenog znanja iz predmeta, vještina i stručnih modula vrši se putem elektronske aplikacije, a u slučaju tehničkog problema, završno ili periodično testiranje realizovaće se provjerom znanja putem štampanih testova.
(2) Ispitna pitanja prilikom testiranja iz stava 1. ovog člana, te strukturu, broj pitanja i bodovanje utvrđuje predmetni nastavnik.
(3) Postignuti rezultat, odnosno ocjena dobijena prilikom testiranja sabira se sa ostalim ocjenama dobijenim iz predmeta, stručnih modula i vještina i ulaze u zaključnu ocjenu.
(4) Kadet može, u toku dana, imati najviše dvije periodične ili završne provjere znanja.

Član 20.
Uspjeh kadeta na testu provjere znanja iz člana 19. stav 1. ovog pravilnika izražava se procentom uspjeha u odnosu na propisani maksimum bodova, a koji se pretvara u brojčanu ocjenu po sljedećem kriterijumu:
1) od 90% do 100% - odličan (5),
2) od 80% do 89,99% - vrlodobar (4), 3) od 70% do 79,99% - dobar (3),
4) od 60% do 69,99% - dovoljan (2), 5) do 59,99% - nedovoljan (1).
Član 21.
Nastavnik obavještava kadete o terminu periodičnog ili završnog testiranja, kao i o kriterijumima za ocjenji- vanje.
Član 22.
(1) Ocjena demonstracije praktičnih vještina policije (u daljem tekstu: praktične vještine) izražava se brojčano, a formira se na osnovu broja bodova koji su dobijeni za svaku oblast posebno.
(2) Zadaci tokom demonstracije praktičnih vještina mogu imati različitu bodovnu vrijednost, pa tako i razli- čitu ocjenu.
(3) Ocjena se saopštava i obrazlaže kadetu.

Član 23.
(1) Vrednovanje uspjeha kadeta iz predmeta Rukovanje policijskim oružjem sa nastavom gađanja, koji se polaže u okviru praktičnih i posebnih vještina policije, vrši se na osnovu za to posebnih standardizovanih normi.
(2) Rezultati postignuti na preciznom i taktičkom gađanju vrednuju se brojčanim ocjenama, a kriterijum ocjenjivanja je sastavni dio Nastavnog plana i programa - Rukovanje policijskim oružjem sa nastavom gađanja.

Član 24.
(1) Kadet koji u toku prve faze policijske obuke ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz tri ili više predmeta, stručna modula ili vještine gubi status kadeta danom zaključivanja treće negativne ocjene.
(2) Kadet koji po završetku prve faze policijske obuke ima zaključenu ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva pred- meta, stručna modula ili vještine upućuje se na popravni ispit.
(3) Prije polaganja popravnog ispita kadet pohađa pripremnu - dopunsku nastavu u trajanju od deset nastav- nih časova za svaki nastavni predmet, stručni modul ili vještinu za koji polaže popravni ispit.
(4) Popravni ispit organizuje se nakon pripremne - dopunske nastave u roku od sedam dana od dana završetka obuke.
(5) Pripremna - dopunska nastava za kadeta koji se upućuje na popravni ispit je obavezna, a realizuje se u skladu sa Dinamičkim planom aktivnosti, koji je sastav- ni dio Programa rada klase, odnosno Nastavnog plana i programa.

Član 25.
(1) Popravni ispit iz člana 24. stav 2. ovog pravilnika organizuje se nakon prve faze policijske obuke.
(2) Popravni ispit polaže se pred ispitnom komisijom iz člana 33. ovog pravilnika.

Član 26.
(1) Zaključna ocjena je brojčana i utvrđuje se iz predmeta, stručnog modula i vještina na kraju prve faze poli- cijske obuke kao prosječna ocjena svih ocjena dobijenih provjerom znanja i vještina na osnovu elemenata vrednovanja iz člana 5. ovog pravilnika.
(2) Zaključna ocjena iz nastavnog predmeta i vještina izvodi se iz najmanje dvije dobijene ocjene.
(3) Zaključna ocjena iz modularne jedinice izvodi se iz najmanje dvije dobijene ocjene.
(4) Zaključna ocjena iz stručnih modula izvodi se kao prosječna ocjena iz svih dobijenih ocjena u sklopu modu larnih jedinica.
(5) Da bi kadetu bila zaključena pozitivna ocjena iz stručnog modula, potrebno je da bude pozitivno ocijenjen iz svih ishoda obuke realizovanih u okviru tog stručnog modula, odnosno da ima zaključene pozitivne ocjene iz sva- ke modularne jedinice.
(6) Da bi kadet prešao iz prve faze policijske obuke u drugu, uslov je da je pozitivno ocijenjen iz svih predmeta, stručnih modula i vještina realizovanih u toj fazi poli- cijske obuke.
(7) Opšti uspjeh kadeta, odnosno konačna ocjena utvrđuje se na kraju prve faze policijske obuke, a na osno- vu prosjeka zaključenih ocjena iz svih predmeta, modula i vještina propisanih u čl. od 14. do 23. ovog pravilnika.

Član 27.
Ukoliko je kadet tokom obuke iz svih predmeta, struč- nih modula i vještina ocijenjen u skladu sa članom 26. st. 2. i 4. ovog pravilnika, konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:
1) odličan (5) - ako je prosjek svih pojedinačnih ocjena najmanje 4,50,
2) vrlodobar (4) - ako je prosjek svih pojedinačnih ocjena od 3,50 do 4,49,
3) dobar (3) - ako je prosjek svih pojedinačnih ocjena od 2,50 do 3,49,
4) dovoljan (2) - ako je prosjek svih pojedinačnih ocjena od 1,50 do 2,49,
5) nedovoljan (1) - ako je prosjek svih pojedinačnih ocjena manji od 1,50.

Član 28.
(1) Zaključnu ocjenu iz svih predmeta, stručnih modu- la i vještina utvrđuje nastavničko vijeće, na prijedlog predmetnog nastavnika.
(2) Nastavničko vijeće može da promijeni prijedlog konačne ocjene predmetnog nastavnika isključivo uz obrazloženje prema kriterijumima utvrđenim u ovom pravilniku.
(3) Nastavničko vijeće utvrđuje novu ocjenu većinom glasova prisutnih članova nastavničkog vijeća.
(4) Utvrđena ocjena iz stava 3. ovog člana evidentira se u napomeni u Dnevniku rada, a obrazlaže se u zapisniku sa sjednice nastavničkog vijeća.

Član 29.
(1) Zaključna ocjena iz svih predmeta, stručnih modula i vještina, koju utvrdi nastavničko vijeće, upisuje se u evidencije, i to u:
1) Dnevnik rada,
2) matičnu knjigu,
3) zapisnik sa popravnog ispita.
(2) Ukoliko se utvrdi da je ocjena u evidencije upisana pogrešno, poništava se na način da se precrta i, nakon toga, ovjeri potpisom načelnika Policijske akademije i pečatom, a pored se upisuje ispravna ocjena.

Član 30.
(1) Prilikom predlaganja i utvrđivanja zaključne ocje- ne, ocjene dobijene primjenom različitih tehnika provje- re znanja su ravnopravne.
(2) Kadetu se ne može smanjiti ocjena iz predmeta, stručnog modula ili vještine zbog neprimjerenog pona- šanja.
(3) Kadetu se ne može za jedno pitanje ili zadatak dati više negativnih ocjena.

Član 31.
(1) Kadet može da na zaključnu ocjenu iz svih predmeta, stručnih modula i vještina uloži prigovor načelniku Po- licijske akademije u roku od 24 časa od saznanja za ocjenu.
(2) O prigovoru odlučuje načelnik Policijske akade- mije u roku od 24 časa od prijema prigovora.
(3) Ukoliko načelnik Policijske akademije ocijeni da je podneseni prigovor opravdan, rješenjem imenuje komi- siju koja vrši provjeru znanja kadeta.
(4) Komisiju iz stava 3. ovog člana čine tri člana: dva nastavnika ili inspektora za policijsku obuku ili stručna saradnika iz Policijske akademije i načelnik Odjeljenja za policijsku obuku, s tim da član komisije ne može biti nastavnik na čiju ocjenu je prigovor podnesen.
(5) Zaključna ocjena komisije je konačna.

Član 32.
(1) Popravni ispit iz člana 24. stav 2. ovog pravilnika realizuje se usmeno ili praktičnim postupanjem kadeta.
(2) Za popravni ispit ispitivač priprema pitanja ili zadatke iz programom predviđenog sadržaja predmeta, stručnih modula i vještina koje kadet polaže.
(3) Na popravnom ispitu kadet dobija ispitni listić sa tri pitanja ili zadatka iz svakog nastavnog predmeta, stručnog modula ili vještine iz kojeg je ocijenjen ocjenom nedovoljan (1), ovjeren pečatom Policijske akademije, koji kadet izvlači pred ispitnom komisijom.
(4) Broj ispitnih listića za popravni ispit mora biti veći za pet od broja kadeta koji pristupaju polaganju.
(5) Kadet ispitni listić može promijeniti u roku od jednog minuta nakon izvlačenja, što se može uzeti u obzir prilikom davanja ocjene kadetu.

Član 33.
(1) Popravni ispit polaže se pred ispitnom komisi- jom za popravni ispit, koju imenuje načelnik Policijske akademije.
(2) U ispitnu komisiju iz stava 1. ovog člana imenuju se tri člana i tri zamjenika, i to jedan član ispitivač- nastavnik iz predmeta, stručnog modula ili vještine koji se polaže, a dva iz reda ostalih radnika Policijske aka- demije.
(3) Za predsjednika ispitne komisije bira se član ko- misije iz reda ostalih radnika Policijske akademije.

Član 34.
(1) Ispitna komisija na popravnom ispitu utvrđuje ocjenu na prijedlog člana komisije koji je ispitivač.
(2) Predsjednik komisije jednoglasno utvrđenu ocjenu saopštava kadetu.
(3) Ako jedan od članova ispitne komisije ne prihvati predloženu ocjenu, izdvaja svoje mišljenje u pisanoj for- mi u zapisniku o popravnom ispitu.
(4) O izdvojenom mišljenju člana ispitne komisije odlučuje načelnik Policijske akademije.
(5) Ukoliko načelnik Policijske akademije izdvojeno mišljenje usvoji, kadet pristupa ponovnom polaganju po- pravnog ispita pred drugom komisijom u roku od tri dana od dana donošenja odluke iz stava 4. ovog člana.
(6) Komisiju iz stava 5. ovog člana imenuje načelnik Policijske akademije, koju čine tri člana i tri zamjenika, i to jedan član ispitivač-nastavnik iz predmeta, stručnog modula ili vještine koji se polaže, a dva iz reda ostalih radnika Policijske akademije, s tim da članovi komisije ne mogu biti članovi ispitne komisije iz člana 33. ovog pravilnika.
(7) Kadet nema pravo prigovora na ocjenu dobijenu na popravnom ispitu, kao ni na ponovljenom popravnom ispi- tu.

Član 35.
(1) Prijavu za polaganje popravnog ispita kadet podno- si načelniku Policijske akademije, a na osnovu te prijave dobija odobrenje za polaganje.
(2) O polaganju ispita vodi se zapisnik na utvrđenom obrascu, a predsjednik ispitne komisije iz člana 33. ovog pravilnika sačinjava izvještaj o sprovedenom ispitu.
(3) Zapisnik o polaganju ispita iz stava 2. ovog člana vodi stalni član ispitne komisije ili zapisničar.

Član 36.
Za praćenje regularnosti tokom popravnog ispita odgo- voran je predsjednik ispitne komisije.

Član 37.
Po završetku prve faze policijske obuke kadetu koji ima zaključene pozitivne ocjene iz svih predmeta, struč- nih modula i vještina izdaje se uvjerenje o završenoj pr- voj fazi policijske obuke i kadet se upućuje na drugu fazu policijske obuke, odnosno pripravnički staž.
Član 38.
(1) U toku prve faze policijske obuke ocjenjuje se i vladanje kadeta.
(2) Vladanje kadeta izražava se opisnom ocjenom: 1) primjerno,
2) vrlodobro,
3) dobro,
4) zadovoljavajuće,
5) loše.
(3) Vladanje kadeta ocjenjuje se na osnovu:
1) izvršavanja obaveza i dužnosti u Upravi i Poli- cijskoj akademiji,
2) poštovanja discipline u toku nastavnih i vanna- stavnih aktivnosti utvrđenih Nastavnim planom i pro- gramom, Statutom Jedinice za policijsku obuku - Poli- cijske akademije, kao i propisom o disciplinskoj i mate- rijalnoj odgovornosti kadeta.

Član 39.
(1) Ocjenu primjerno dobija kadet koji redovno pohađa nastavu i ponaša se u skladu sa obavezama i odgovornosti- ma iz člana 38. stav 3. ovog pravilnika.
(2) Ocjena iz vladanja smanjuje se ukoliko je kadetu izrečena vaspitno-disciplinska mjera, u skladu sa propi- som kojim se uređuje disciplinska i materijalna odgovor- nost kadeta.

GLAVA III OCJENjIVANjE PRIPRAVNIKA
Član 40.
Pripravnik se ocjenjuje tokom pripravničkog staža u skladu sa Nastavnim planom i programom.

Član 41.
(1) Ocjenjivanje pripravnika tokom pripravničkog staža vrše mentori praktične obuke, odnosno policajac- mentor i mentor-koordinator u osnovnim organizacionim jedinicama van sjedišta Ministarstva.
(2) Ocjenjivanje se vrši u sladu sa programskim sadržajem koji je utvrđen Nastavnim planom i pro- gramom, na propisanim obrascima, koji čine njegov sa- stavni dio.
(3) Pojedinačne ocjene date za programski sadržaj iz stava 2. ovog člana mentor-koordinator dostavlja Poli- cijskoj akademiji najkasnije u roku od sedam dana od dana njegove realizacije.
(4) Na osnovu pojedinačnih ocjena iz stava 3. ovog člana, mentor-koordinator nakon obavljenog pripravničkog staža pripravniku daje ocjenu “zadovoljava” ili “ne zadovoljava” kao završnu, na obrascu Završne evaluacije, koji je sastavni dio Nastavnog plana i programa.
(5) Ukoliko tokom pripravničkog staža pripravnik bude ocijenjen ocjenom “ne zadovoljava” iz bilo kojeg pro- gramskog sadržaja, policajac-mentor sačinjava prijedlog plana i program dodatne obuke za pripravnika i predlaže ga mentoru-koordinatoru.
(6) Prijedlog plana i programa iz stava 5. ovog člana odobrava mentor-koordinator, o čemu obavještava Poli- cijsku akademiju.
(7) Završna ocjena iz stava 4. ovog člana sastavni je dio dosijea kadeta.

Član 42.
(1) U osnovnoj organizacionoj jedinici van sjedišta Ministarstva, u kojoj pripravnik obavlja pripravnički staž, formira se Dnevnik pripravničkog rada.
(2) U Dnevnik pripravničkog rada odlažu se:
1) obrasci pojedinačnih ocjena po programskim sadržajima,
2) obrazac završne evaluacije.

Član 43.
(1) Pripravnik koji je nakon obavljenog pripravničkog staža ocijenjen ocjenom “zadovoljava” stiče uslov za pola- ganje stručnog ispita za rad u Ministarstvu.
(2) O uspješno završenom pripravničkom stažu Poli- cijska akademija, u svrhu polaganja stručnog ispita, izdaje odgovarajuću potvrdu.
(3) Pripravnik, nakon obavljenog pripravničkog sta- ža i položenog stručnog ispita, stiče uslov da pristupi trećoj fazi policijske obuke - stručnom osposobljavanju, u statusu policijskog službenika, a koje se realizuje u Policijskoj akademiji.

GLAVA IV
OCJENjIVANjE POLAZNIKA POLICIJSKE OBUKE
Član 44.
Polaznici policijske obuke su lica zaposlena u Ministarstvu koja prolaze policijsku obuku i ocjenjuju se tokom obuke u Policijskoj akademiji.
Član 45.
Ocjenjivanje polaznika policijske obuke vrši se u skladu sa metodologijom i kriterijumima koji su sastavni dio nastavnih planova i programa policijske obuke.

GLAVA V
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ocjenjivanju kadeta i polaznika policijske obuke (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 83/19).

Član 47.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-216/20
12. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,
Mr Dragan Lukač, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

policijska obuka

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.