Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava za vrijeme privremene nezaposlenosti

25.02.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava za vrijeme privremene nezaposlenosti

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/21 (25.2.2021.)

 

Na osnovu člana 16. stav (1) alineja 1. Statuta Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo (br. 05/1-3306/08 od 22.05.2008. godine, 05/1-0224/12 od 08.02.2012. godine, 05/1-0542/12 od 21.03.2012. godine i 05/1-0867/16 od 27.06.2016. godine), a u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 41/01, 22/05 i 9/08) i Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/04, 29/09 i 18/13), Upravni odbor na 10. sjednici, održanoj dana 16.02.2021. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU I DRUGIH PRAVA ZA VRIJEME PRIVREMENE NEZAPOSLENOSTI


 

Član 1.

 

U Pravilniku o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i drugih prava za vrijeme privremene nezaposlenosti (br. 01-05-4510/06 od 19.06.2016. godine, 05/1-1279-1/10 od 04.06.2010. godine i 09/1-4290-1-U0/20 od 16.12.2020. godine), u član 7. stav (3) se briše.
 

Član 2.
U članu 18. u stavu (1) tačka a) u podtački 2) riječ "zaposlenika" zamjenjuje se riječju "radnika";
 

U podtački 3) riječ "zaposleniku" zamjenjuje se riječju "radniku";

Podtačke 4) i 8) mijenjaju se i glase:

"4) ispunjavanjem uslova za penziju prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ili drugim propisima koji regulišu povoljnije penzionisanje;

8) i u drugim slučajevima kada je radnik svjesno doprinijeo prestanku radnog odnosa.".

U stavu (2) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) diskriminacija, u smislu propisa o radu;".

U tački e) riječ "zaposlenika" zamjenjuju se riječju "radnika".
 

Član 3.

 

U članu 20. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Pravo na zdravstveno osiguranje putem Službe, imaju osiguranici i članovi porodice osiguranika, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, u skladu sa propisima koji regulišu zdravstveno osiguranje.".
 

Član 4.
 

U članu 22. u stavu (1) riječi: "čl. 40., 142., 143. i 144. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju" zamjenjuju se riječima: "propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju".
 

Član 5.

U članu 24. u stavu (3) riječi: "stalni ili privremeni" zamjenjuju se riječju "odobreni".
 

Član 6.
 

Naziv člana 28. mijenja se i glasi:

"(Obaveza javljanja na evidenciju)".

U stavu (1) riječi: "predati radnu knjižicu Službi i javljati se na evidenciju nezaposlenih osoba svakih 30 dana" zamjenjuju se riječima: javljati se na evidenciju nezaposlenih osoba najmanje jednom u roku od 30 dana."

St. (2) i (2) se brišu.

Dosadašnјi stav (4) postaje stav (2).
 

Član 7.
 

Naziv člana 31. mijenja se i glasi:

"(Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev)".
 

Član 8.
 

Naziv člana 35. mijenja se i glasi:

"(Ostvarivanje prava nakon promjene prebivališta/boravišta)".
 

Član 9.

Naziv i član 40. mijenjaju se i glase:

"Član 40.

(Stupanje na snagu i objava)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i isti će biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici Službe.".
 

Član 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i isti će biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici Službe.
 

 

Broj 09/1-0430-1-UO/21
16. februara 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Upravnog odbora
Emin Olovčić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.